Top

Anularea unei clauze din acest contract colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate se poate solicita doar în contradictoriu cu semnatarii contractului, în conformitate şi cu disp. art. 5.26 alin. 1 din contractul colectiv de muncă, şi nu cu o sucursală

Prin sentinţa civilă nr. 1594/26.01.2007 Tribunalul Galaţi a admis acţiunea formulată de reclamanta S.D. în contradictoriu cu pârâta FDFEE SA PLOIEŞTI.

A dispus anularea clauzei din contractul colectiv de muncă la nivelul pârâtei FDFEE SA PLOIEŞTI, de la art. 5.55.

A obligat pe pârâtă la instituirea sumelor reţinute cu titlu de cotizaţie către sindicat, reclamantei sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

Prin cererea formulată şi înregistrată sub nr. 5846/121/2007 pe rolul Tribunalului Galaţi, reclamanta a chemat în judecată pe pârâta FDFEE SA Ploieşti pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună anularea clauzei din contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii de la art. 55.5 prin care şi salariaţii nesindicalişti sunt obligaţi la plata cotizaţiei sindicale precum şi restituirea sumelor cu titlu de cotizaţie sindicală încasate necuvenit şi reţinute în mod abuziv din salariu fără acordul acesteia, în cuantum de 425 RON, reactualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Motivându-şi în fapt cererea, reclamanta a arătat că i s-a cauzat un prejudiciu de către unitate prin reţinerea sumelor fără acordul său şi fără să fie membră de sindicat, iar potrivit disp. Legii nr. 13/1991 privind contractul colectiv de muncă (art.11), sub sancţiunea nulităţii absolute, nu pot fi incluse clauze care să fie contrare ordinii de drept.

A menţionat că este lovită de nulitate absolută clauza prevăzută în contractul individual de muncă şi contractul colectiv de muncă la nivelul unităţii prin care salariaţii sunt obligaţi să plătească un procent de 1% din salariu fără a fi membri de sindicat, fiind o clauză contrară ordinii de drept şi legii ca atare.

Pârâta a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată pentru următoarele considerente:

A învederat că necesită a fi introdusă în cauză SC E. SA, Federaţia Sindicală „U.” şi Federaţia Sindicală „E.” în calitate de semnatari ai contractului colectiv de muncă, încheiat pe anul 2002 prelungit ulterior prin acte adiţionale până în anul 2008 din al cărui cuprins se solicită anularea clauzei prevăzută de art. 55, pentru ca hotărârea ce se va pronunţa să le fie opozabilă.

Analizând şi coroborând materialul probator administrat în cauză, instanţa a reţinut următoarele:

Reclamanta a fost salariata societăţii pârâte FDFEE SA Ploieşti în funcţia de consilier juridic, potrivit copiei contractului individual de muncă nr. 19/15.11.2004.

Conform pct. 4.L. lit. e din acesta, salariatul consimte să contribuie lunar cu cotă parte de bază, stabilită conform art. 5.54 conform contractului colectiv de muncă.

În conformitate cu dispoziţiile art. 5.54 din contractul colectiv de muncă salariaţii care nu sunt membri de sindicat vor contribui la fondurile organizaţiilor sindicale cu o cotă parte din salariul de bază, egală cu cotizaţia stabilită de organizaţia sindicală respectivă.

Fondurile vor fi folosite de către organizaţiile sindicale pentru acoperirea unor cheltuieli legate de: soluţionarea unor eventuale litigii; organizarea unor cursuri de perfecţionare în domeniul relaţiilor de muncă; organizarea unor întruniri, conferinţe, întâlniri consultative cu experţi şi reprezentanţi ai administraţiei; consulting în vederea pregătirii viitoarelor contracte colective de muncă.

Potrivit disp. art. 103 din contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional pe anii 2007-2010, în contractele colective de muncă încheiate la nivel de unitate de către sindicate în numele salariaţilor, părţile contractante vor conveni, printr-o clauză expresă, ca salariaţii asupra cărora se întind efectele contractului colectiv de muncă negociat, alţii decât membri de sindicat, să plătească o contribuţie pentru desfăşurarea negocierilor colective, care să nu fie mai mică de 0,6% din salariu, dar care să nu depăşească valoarea contribuţiei sindicale. Această contribuţie urmează a forma un fond separat utilizat exclusiv pentru pregătirea şi desfăşurarea negocierilor colective.

Instanţa a apreciat că, contractul colectiv de muncă la nivel de unitate nu se încadrează în dispoziţiile contractului colectiv de muncă la nivel naţional, care dă doar posibilitatea perceperii unei contribuţii pentru desfăşurarea negocierilor.

Contractul colectiv de muncă la nivel de unitate obligă pe salariaţii nemembri de sindicat să plătească o contribuţie ce poate fi folosită în alte scopuri decât negocierea colectivă a contractului colectiv de muncă la nivel de unitate, contravine contractului colectiv de muncă la nivel naţional, această clauză fiind ilegală.

Având în vedere că acordul expres al reclamantei din contractul individual de muncă privind perceperea acestei cotizaţii face trimitere expresă la contractul colectiv de muncă la nivel de unitate, clauză ce se apreciază ca fiind nulă, rezultă că şi clauza inserată în contractul individual de muncă este nulă.

Faţă de cele arătate, instanţa a admis acţiunea, a dispus anularea clauzei din contractul colectiv de muncă la nivelul pârâtei FDFEE SA Ploieşti, a obligat pe pârâtă la restituirea sumelor reţinute cu titlu de cotizaţie către sindicat, reclamantei, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflaţie la data plăţii efective.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta FDFEE SA Ploieşti considerând-o nelegală şi netemeinică pentru următoarele motive:

În primul rând, a arătat că în mod greşit instanţa de fond a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei.

Astfel, contractul colectiv de muncă încheiat în anul 2002, prelungit ulterior, prin acte adiţionale până în anul 2008 şi din al cărui conţinut se solicită anularea clauzei prev. de art. 55, a fost încheiat între SC E. SA şi FEDERAŢIA SINDICALĂ „U.” şi „E”.

De asemenea, potrivit art. 5.26 (1) orice cerere de modificare sau completare a prezentului contract va face obiectul negocierii la nivelul E. SA pentru reprezentanţii părţilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă.

Prin urmare, nu au calitatea modificării sau anulării unor prevederi constituţionale fără îndeplinirea formalităţilor prevăzute în contractul colectiv de muncă la nivelul său, competenţa încheierii unui act adiţional care să prevadă modificarea sau completarea contractului colectiv de muncă revenindu-le părţilor semnatare.

În al doilea rând, să nu poată fi obligată nici la plata sumelor solicitate invocând calitatea procesuală nici cu privire la acest capăt de cerere întrucât la data introducerii cererii de chemare în judecată, reclamanta era salariată la SC F.F.E.E. SA.

Prin decizia civilă nr. 340/14.05.2008, a Curţii de Apel Galaţi, s-a admis recursul şi s-a modificat în tot sentinţa civilă nr. 1594/26.10.2007 a Tribunalului Galaţi şi, în rejudecare:

S-a respins acţiunea pentru lipsa calităţii procesuale pasive a pârâtei.

Au fost avute în vedere următoarele considerente:

În ceea ce priveşte critica adusă hotărârii instanţei de fond referitor la soluţia respingerii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive ca nefondată, Curtea apreciază că este greşit punctul de vedere exprimat de către prima instanţă.

Astfel, Contractul colectiv de muncă al S.C. E. SA încheiat în anul 2002 înregistrat la DGMSSF Bucureşti sub nr. 4728/25.02.2002, prelungit prin acte adiţionale până în anul 2008 şi din al cărui conţinut se solicită anularea clauzei prevăzută de art. 55 a fost încheiat între S.C. E. SA, Federaţia Sindicală „U.” şi Federaţia Sindicală „E.”.

Potrivit disp. art. 1 alin. 1 din Legea nr. 130/1996, „Contractul colectiv de muncă este convenţia încheiată între patron sau organizaţia patronală, pe de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, pe de altă parte…”.

La încheierea contractului colectiv de muncă au participat doar reprezentaţii S.C. E. S.A. respectiv Consiliul de Administraţie şi organizaţiile sindicale mai sus arătate, conform art. 1.1. din contract. Nu a participat nici un reprezentant al pârâtei F.D.F.E.E. SA Ploieşti.

Chiar dacă pârâta a înţeles să îşi însuşească prevederile acestui contract colectiv de muncă, aceasta nu înseamnă că este şi parte semnatară a contractului. Mai mult, contractul nu a fost încheiat la nivelul FDFEE SA Ploieşti aşa cum greşit a arătat prima instanţă, ci doar a fost însuşit de pârâtă.

În aceste condiţii, Curtea apreciază că, faţă de primul capăt de cerere reprezentat de anularea unei clauze din acest contract colectiv de muncă, reclamanta ar fi trebuit să cheme în judecată doar pe semnatarii contractului, în conformitate şi cu disp. art. 5.26 alin. 1 din contractul colectiv de muncă, aceştia fiind cei care au negociat clauza a cărei anulare s-a solicitat, şi nu pârâta F.D.E.E. S.A.

În consecinţă, pentru primul capăt de cerere, se constată că pârâta nu are calitate procesuală pasivă în cauză, excepţia invocată fiind întemeiată.

Nici pentru al doilea capăt de cerere privind restituirea sumelor reţinute pârâta nu are calitate procesuală pasivă.

Astfel, conform Deciziei nr. 825/31.01.2007, începând cu data de 01.08.2007, contractul de muncă al reclamantei încheiat cu pârâta S.C. F.D.F.E.E. S.A. a fost preluat de S.C. F.F.E.E. S.A.

Conform art. 4 din această decizie, S.C. F.F.E.E. S.A. va prelua toate drepturile şi obligaţiile S.C. F.D.F.E.E. S.A. prevăzute în contractele individuale de muncă şi în contractul de muncă aplicabil.

Conform art. 169 alin. 2 din Codul muncii, drepturile şi obligaţiile cedentului, care decurg dintr-un contract sau raport de muncă existent la data transferului, vor fi transferate integral cesionarului.

În consecinţă, nici pentru acest capăt de cerere pârâta nu are calitate procesuală pasivă, excepţia fiind întemeiată.

Etichete: