Top

Administrarea dovezilor. Expertiza. Art.201 Cod procedură civilă.

Prin cererea înregistrată sub nr. 3178/233/2007 la Judecătoria Galaţi, reclamanta SC A SA Galaţi a chemat în judecată pe pârâta A.P. nr. 216 Galaţi solicitând obligarea acesteia la plata sumei totale de 36.862,25 lei cu titlu de contravaloare majorări de întârziere calculate pentru facturile de energie termică şi apă caldă menajeră.

A solicitat obligarea pârâtei la cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, s-a arătat că în baza contractelor de presări servicii încheiate între părţi, reclamanta a furnizat pârâtului servicii de energie termică pentru încălzire şi a apei calde menajere, aceasta din urmă obligându-se să plătească contravaloarea prestaţiilor la termene prevăzute de HG nr. 425/1993, Legea nr. 4/1981 ( modificată prin Legea nr. 198/1997) şi Legea nr. 326/2001.

Astfel, pentru serviciile prestate, reclamanta a facturat consumul lunar, a transmis factura consumatorului, iar acesta nu şi-a achitat obligaţia colaterală prevăzută în contract de a plăti preţul în termen de 30 de zile, motiv pentru care datorează şi majorări de întârziere.

A precizat că pârâta a fost convocată în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă, în conformitate cu dispoziţiile art. 720 C.pr.civ., însă acest demers a rămas fără rezultat.

În drept, a invocat prevederile art. 969, 970 C.civ.

În dovedirea cererii sale, reclamanta a depus la dosarul cauzei în copie, contractul pentru distribuirea agentului termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră şi acte adiţionale , facturi fiscale emise pentru serviciile furnizate şi pentru majorările de întârziere, anexe la facturile cu calculul majorărilor de întârziere.

Pârâta prin întâmpinarea depusă a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii şi excepţia lipsei calităţii procesuale active, iar pe fondul cauzei a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată.

Prin sentinţa civilă nr. 6980/2007 Judecătoria Galaţi a declinat competenţa de soluţionare a cauzei în favoarea Tribunalului Galaţi, având în vedere dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 51/2006 potrivit cărora soluţionarea litigiilor patrimoniale sau nepatrimoniale legate de executarea contractelor prevăzute de lege este de competenţa instanţelor de contencios administrativ.

În urma analizării probelor administrate, prin sentinţa civilă nr. 260/29.01.2008 a Tribunalului Galaţi a fost admisă acţiunea reclamantei şi obligată pârâta să plătească penalităţilor de întârziere pentru contravaloarea serviciilor prestate de reclamantă reţinându-se în esenţă faptul că au fost încălcate disp.art. 16 din contractul încheiat de părţi.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs pârâta A.P. nr. 216 Galaţi care a susţinut că în modul de calcul al penalităţilor sunt greşeli majore în sensul că valorile rămase în sold după achitarea facturilor sunt incorecte iar majorările includ şi sumele compensate de Consiliul Local Galaţi.

Prin decizia civilă nr. 445/R/02.09.2008 Curtea a admis recursul reclamantei şi casând hotărârea instanţei de fond a dispus trimiterea cauzei spre competenţă soluţionare la Judecătoria Galaţi.

A reţinut instanţa de recurs că aşa cum rezultă din întâmpinarea depusă de pârâtă cu ocazia judecării fondului cauzei aceasta s-a apărat arătând că la calcularea penalităţilor de întârziere s-au strecurat erori astfel că după achitarea facturilor din data de 30.XI., 31.XII.2004 şi cele din data de 31.01.,28.02 şi 31.03.2005 valorile rămase în sold sunt eronate.

A mai susţinut pârâta faptul că reclamanta nu a avut în vedere sumele compensate de Consiliul Local Galaţi.

Fără a face o analiză a apărărilor pârâtei şi a administra probe în dovedirea acestora, instanţa de fond a procedat la soluţionarea cauzei pronunţând o hotărâre nelegală.

În rejudecare, avându-se în vedere dispoziţiile art.201 Cod procedură civilă instanţa va pune în discuţia părţilor necesitatea efectuării unei expertize contabile care să analizeze susţinerile pârâtei cât şi veridicitatea susţinerilor reclamantei.

Tags: