Top

REVIZUIRE – APEL, CERERE RESPINSĂ CA NEFONDATĂ Neîndeplinirea disp.art.394 alin.1 lit.a şi b Cod procedură penală

Prin Sentinţa penală nr.419/7.10.2009, Tribunalul Galaţi a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire a sentinţei penale nr.455/2006 a Tribunalului Galaţi, formulată de condamnatul C.C.D.

Revizuentul în cererea sa a invocat două motive şi anume :

1. Din concluziile certificatului medico-legal nu rezultă că părţii vătămate i-ar fi fost pusă în primejdie viaţa şi cu toate acestea prin hotărârea a cărei revizuire se cere a fost condamnat pentru tentativă de omor la 8 ani şi 2 luni închisoare.

2. Martorul M.D.D. a fost cercetat pentru mărturie mincinoasă la plângerea sa în condiţiile prev.de art.2781 Cod procedură penală.

Analizând motivele invocate instanţa de fond sesizată cu cererea de revizuire a reţinut în ceea ce priveşte primul motiv că instanţa care a dispus condamnarea revizuentului a pus în discuţie cererea de schimbare a încadrării juridice şi aceasta a fost dezbătură la fond şi a fost înlăturată motivat.

Acelaşi aspect a fost avut în vedere şi dezbătut şi la instanţa de control în căile de atac promovate de revizuent.

În ceea ce priveşte cel de al doilea motiv, se reţine că revizuentul într-adevăr, a formulat plângere în baza art.2781 Cod procedură penală la organul de anchetă competent, pentru că martorul M.D.D. ar fi declarat mincinos în declaraţia dată cu privire la situaţia de fapt şi în baza căreia revizuentul a fost condamnat pentru tentativă de omor prev.de art.20 rap.la art.174,175 lit.i cu apolic.art.37 lit.a Cod penal.

În motivarea cererii de revizuire s-a reţinut că în drept sunt îndeplinite condiţiile prev.de art.394 alin.1 Cod penal.

Împotriva hotărârii date în cererea de revizuire, condamnatul în termenul prevăzut de lege a declarat apel, solicitând reanalizarea cererii sale prin prisma motivelor invocate.

Prin Decizia penală nr.2/A/8.01.2010, Curtea de Apel Galaţi a respins ca fiind nefondat apelul declarat de revizuentul C.C.D.

S-a constatat că hotărârea dată este temeinică şi legală.

Condamnatul a invocat faptul că nu s-ar fi pus în discuţie schimbarea încadrării juridice şi că nu s-ar fi avut în vedere aspectul că în certificatul medico-legal în concluzii, nu s-a specificat, că viaţa părţii vătămate i-ar fi fost pusă în primejdie, apreciind acest aspect ca o împrejurare nouă.

Din motivare însă invocându-se probele de la dosar, instanţa a precizat că aspectul fost pus în discuţia părţilor, s-a dezbătut şi a constituit motiv invocat şi în căile de atac.

În acest context corect a procedat instanţa sesizată cu soluţionarea cererii de revizuire nefiind îndeplinite astfel dispoziţiile art.394 alin.1 lit.a Cod procedură penală.

Cu privire la mărturia mincinoasă rezultă că plângerea revizuentului formulată în baza art.2781 Cod procedură penală a fost reţinută de Parchet şi prin rezoluţie s-a dispus neînceperea urmăririi penale.

Instanţa a motivat acest aspect prevăzut de rezoluţiile date de Parchet.

Se constată şi în această situaţie că martorul reclamant şi cercetat pentru mărturie mincinoasă nu a fost sancţionat penal şi s-a constatat că declaraţia sa corespunde adevărului.

Şi în această situaţie se constată că nu este îndeplinită condiţia prev.de art.394 alin.1 lit.b Cod procedură penală, hotărârea dată de Curtea de Apel Galaţi de respingere a apelului declarat de condamnatul C.C.-D. este temeinică şi legală.

Tags: