Top

PARTAJ JUDICIAR – ACHITAREA DATORIEI PRIN BIROUL EXECUTORULUI JUDECĂTORESC DUCE LA RESPINGEREA ACTIUNII DE PARTAJ BUNURI COMUNE

DREPT CIVIL

Dosar civil nr. 3846/324/2007

Sentinţa civilă nr.600 din 25.03.2008

Decizia civilă nr.413/30.09.2008

PARTAJ JUDICIAR – ACHITAREA DATORIEI PRIN BIROUL

EXECUTORULUI JUDECĂTORESC DUCE LA RESPINGEREA ACTIUNII

DE PARTAJ BUNURI COMUNE

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.3846/324 din data de

16.10.2007 reclamantul-creditor Ş C a chemat în judecată pe pârâţii C M şi C C,

pentru partajul bunurilor comune.

In fapt, în motivarea acţiunii a arătat că pârâtul C M îi datorează suma de

7.000 lei, motiv pentru care în baza titlului executoriu, contractul de împrumut

autentificat şi investit cu formulă executorie, reclamantul a solicitat executarea silită a

debitorului-pârât.

Cu ocazia executării silite, executorul judecătoresc C A i-a notificat

faptul că nu poate continua executarea silită întrucât debitorul este coproprietar în

devălmăşie împreună cu soţia-pârâtă C C al imobilului casă de locuit situat în Tecuci,

strada C C, nr.40, judeţul Galaţi.

Pentru a se continua executarea silită,reclamantul solicită partajarea

imobilului.

In drept, a invocat art.493 c. pr. civilă.

In dovedirea acţiunii a depus la dosar adresa nr.249 din 26.09.2007 a

executorului judecătoresc, contractul de împrumut, încheierea nr.7335/76 din

11.09.2007 a B C F Tecuci şi somaţia imobiliară nr.249/10.09.2007.

Pârâtul C M a declarat în instanţă că va achita suma datorată, însă la

termenele acordate nu s-a mai prezentat.

Legal citată fiind, pârâta C C nu s-a prezentat în instanţă şi nu a formulat

probe în combaterea acţiunii.

Din analiza materialului probator administrat instanţa reţine că

reclamantul este creditor personal al pârâtului C M pentru suma de 7.000 lei.

In baza titlului executoriu, reprezentat de contractul de împrumut

autentificat, s-a început executarea silită împotriva imobilului proprietatea celor doi

pârâţi, iar în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art.1039 şi 1042 cod civil referitoare

la materia solidarităţii, debitor fiind numai pârâtul C M.

Pe baza materialului probator administrat, prin încheierea din data

12.02.2008 instanţa a admis în principiu acţiunea şi a constat că pârâţii au dobândit în

timpul căsătoriei în cotă de ½ fiecare, imobilul casă de locuit şi teren aferent, situat în

T, strada C C, nr.40.

Pentru evaluare şi propuneri de lotizare s-a dispus efectuarea unei

expertize tehnice de specialitate.

Prin raportul de expertiză întocmit de expert S M imobilul a fost evaluat

la suma totală de 200.320 lei şi s-a constatat că imobilul în cauză nu poate fi partajat în

natură.

Instanţa constată că este îndreptăţită cererea reclamantului de a solicita partajul

imobilului, pentru ca apoi să ceară urmărirea silită asupra părţii din imobil ce se va

atribui debitorului, astfel cum rezultă din art.1825 cod civil şi art.493 alin.1 cod

procedură civilă.

Faţă de cele mai sus expuse, văzând şi art.673 ind.9 şi art.741 c.civil

c.pr.civ., urmează a admite acţiunea şi va dispune încetarea comunităţii de bunuri şi ca

efect al partajului va atribui imobilul pârâtului C M.

Potrivit art.742 c.civil va obliga pârâtul să plătească pârâtei C C suma de

100.160 lei cu titlul de cotă valorică parte, iar executarea silită va continua asupra

dreptului ce-l are pârâtul asupra imobilului.

Conform art.274 c.pr.civ. va obliga pârâţii către reclamant la plata sumei

de 1420 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxă judiciară de timbru, onorariu

avocat şi expert.

Tribunalul Galaţi a admis apelul declarat de pârâtă , a respins acţiunea de

partaj ca nefondată precizând că nu mai sunt întrunite disp.art.33 alin.2 codul familiei

care permit creditorilor personali ai soţului debitor să ceară împărţirea bunurilor

comune.

Potrivit contractului de împrumut investit cu formulă executorie, pârâtul

CA datora reclamantului SC suma de 6.000 lei.

In apel s-a făcut dovada că debitul a fost achitat prin B.Ex.Jud CA la

care a apelat reclamantul în vederea executării silite a debitului său.

Etichete: