Top

ORDONANŢĂ PRESEDINTIALĂ – OBLIGAŢIA DE A FACE

MATERIE CIVILĂ

ORDONANŢĂ PRESEDINTIALĂ – OBLIGAŢIA DE A FACE

Dosar nr. 3292 /324/ 2008

Sentinţa civilă nr. 2047/17.10.2008

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tecuci sub numărul de înregistrare

3292/324/2008 din 26.,09.2008, reclamanta MM-R, prin curator P T, a solicitat,

în contradictoriu cu pârâtul S S, obligarea acestuia de a-i permite accesul la

punctul sanitar în vederea igienizării acestuia, cu cheltuieli de judecată.

În motivare, reclamantul a arătat că a devenit proprietara

imobilului casă de locuit, situat în municipiul Tecuci, conf. contractului de

vânzare-cumpărare nr.8139/24.02.2004 iar pentru teren conform contractului de

vânzare-cumpărare nr.42769/23.07.2007.

Conform schiţei întocmite la imobil, în partea de vest se învecinează cu

proprietarul S S.

La capătul dinspre nord al aleii este poziţionată de aproximativ 50 de ani o

construcţie cu destinaţie de grup sanitar, iar din anul 2007, pârâtul îi îngrădeşte

accesul pe aleea interioară susţinând că este proprietatea lui.

În dovedirea cererii , a solicitat proba cu înscrisuri, proba testimonială şi

proba cu interogatorul pârâtului.

A depus la dosar următoarele înscrisuri : contractul de vânzare –

cumpărare nr. 42768/23.07.2007, contractul de vânzare – cumpărare nr.

42769/23.07.2007, contractul de vânzare – cumpărare nr. 8139/24.02.2004,

declaraţia autentificată sub nr. 7410/29.11.2006, schiţa imobilului din Tecuci,

certificatul de încadrare în grad de handicap, certificatul de grefă nr.

3377/324/2008, planul de amplasament şi delimitare a imobilului.

Pârâtul, legal citat a depus întâmpinare prin care a invocat lipsa calităţii

procesuale active a reclamantei şi lipsa calităţii sale procesuale pasive.

În subsidiar, a solicitat respingerea acţiunii ca fiind nefondată, cu

cheltuieli de judecată.

În motivare, pârâtul a arătat că, deşi reclamanta invocă calitatea de

proprietar a construcţiei şi terenului aferent, alăturat acţiunii nu au fost depuse

copii de pe aceste acte. Este căsătorit cu S L şi a dobândit proprietatea asupra

imobilului casă de locuit şi terenul aferent în baza contractului de vânzare-

cumpărare autentificat sub numărul nr. 705/1995, imobilul fiind dobândit în

timpul căsătoriei. În această situaţie acţiunea formulată de reclamant vizează un

drept de proprietate comună şi nu poate sta singur în judecată în această cauză.

Pe fond, acţiunea este nefondată întrucât vizează probleme de fond.

Obiectul acţiunii constituie un pretext care ascunde în spate rezolvarea unui

litigiu ce interesează un drept de proprietate.

A depus la dosar contractul de vânzare – cumpărare nr. 705/1.02.1995 şi

schiţa anexă.

La termenul din 17.10.2008 pârâtul, prin apărător a renunţat la excepţia

lipsei calităţii procesuale active a reclamantei, iar instanţa a pus în discuţia

părţilor excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului S S.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele :

În ceea ce priveşte excepţia lipsei calit6ăţii procesuale pasive a pârâtului S

S , instanţa a apreciat că aceasta este nefondată pentru următoarele considerente

:

Prin cererea de ordonanţă preşedinţială, reclamanta a solicitat obligarea

pârâtului de a-i permite accesul la punctul sanitar, fiind deci o obligaţie de a

face din partea acestuia.

De aici rezultă că , această obligaţie implică o activitate personală din

partea pârâtului fiind „intuitu personae” ( în nume personale).

Ca urmare, această acţiune nu face parte din categoria acţiunilor în care

coparticiparea procesuală pasivă este obligatorie ( de exemplu acţiunea în

revendicare ).

Împrejurarea că reclamanta nu a chemat-o în judecată şi pe soţia pârâtului

, cu care a dobândit imobilul vecin cu al reclamantei în timpul căsătoriei, o

priveşte numai pe ea însăşi, deoarece şi-a asumat acest risc la momentul punerii

în executare a hotărârii.

Pe fond, instanţa a constatat că cererea promovată de reclamantă este

nefondată pentru următoarele motive :

Prin contractele de vânzare-cumpărare nr. 42768/23.07.2007,

42769/23.07.2007 şi nr. 8139/24.02.2004, reclamanta a devenit proprietară a

imobilului din Tecuci, constând în locuinţă,dependinţe ( hol, bucătărie , terasă)

şi teren aferent, proprietate neintabulată în cartea funciară.

Însă, din analiza acestor contracte nu rezultă că reclamanta este

proprietară asupra acestui punct sanitar şi mai mult decât atât nu a făcut dovada

că pârâtul o împiedică să ajungă la această locaţie.

De altfel, reclamanta a şi promovat o acţiune la Judecătoria Tecuci, în

contradictoriu cu pârâtul S S şi Consiliul Local Tecuci, având ca obiect

„hotărâre care să ţină loc de act autentic” privind imobilul din Tecuci , aşa cum

reiese din certificatul de grefă nr. 3377/324/2008.

Pentru aceste motive, instanţa urmează să respingă cererea ca nefondată,

iar în baza art. 274 c.pr.civ., urmează ca reclamanta să fie obligată la plata

cheltuielilor de judecată, fiind în culpă procesuală.

Împotriva susmenţionatei sentinţe a declarat recurs reclamanta MMR , iar

Tribunalul Galaţi prin decizia civilă nr. 816 din 15.12.2008 a respins ca

nefondat recursul cu motivarea că reclamanta care a promovat o acţiune în

justiţie prin care să se rezolve eventualele nereguli care s-au produs la data

încheierii actelor de vânzare cumpărare nu poate determina modifica rea soluţiei

pronunţate deoarece până la proba contrară pârâtul este prezumat că nu

datorează nimic.

CONTRAVENŢII

PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ -LIPSA INCIDENTELOR CE

LEZEAZĂ ORDINEA DE DREPT REGĂSITE IN FORMULAREA

„MOTIVE DE ORDINE PUBLICĂ” REFERITOARE LA MENTIUNILE

CE TREBUIE CUPRINSE IN CONTINUTUL PROCESULUI VERBAL

DE CONTRAVENTIE PREV. DE ART.7 DIN O.G 2 /2001

Dosar civil nr. 1368/324/2008

Sentinta civilă nr.1024/16.05.2008

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Tecuci sub numărul de

înregistrare 1368/324/2008 din 17.04.2008, petentul S L a solicitat , în

contradictoriu cu IJP Galaţi – pentru Poliţia Tecuci, anularea procesului-verbal

seria PCA nr. 3658867 din 13.04.2008 şi a măsurii complementare de reţinere a

permisului de conducere.

În motivare, petentul a arătat că la data de 13.04.2008 a fost oprit de un

echipaj de poliţie în timp ce se deplasa cu autoturismul, care i-a spus că a

pătruns în intersecţie, pe culoarea roşie a semaforului. I s-a prezentat un proces-

verbal pe care nu l-a semnat, întrucât fapta consemnată nu a existat.

A solicitat judecarea cauzei în lipsă.

A depus la dosar procesul-verbal atacat şi dovada din 13.04.2008.

Organul constatator ,legal citat , nu s-a înfăţişat la instanţă şi nu a depus

nici întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului , instanţa a reţinut următoarele :

Prin procesul-verbal seria PCA nr. 3658867 din 13.04.2008, petentul S L

a fost sancţionat cu amendă contravenţională de 200 lei , pentru săvârşirea

contravenţiei prev. de art.100 al.3 lit.d din OUG nr. 195/2002 R, constând în

aceea că la aceiaşi dată, a condus autoturismul marca R, zona Hotel T, trecând

pe culoarea roşie a semaforului electric.

Analizând legalitatea şi temeinicia procesului-verbal atât din prisma

motivelor invocate de petent, cât şi de către instanţă din prisma motivelor de

ordine publică, instanţa a reţinut că petentul nu a făcut dovada unei situaţii

contrare celei reţinute în cuprinsul acestuia şi nu a existat motive de nulitate

absolută.

Petentul nu s-a înfăţişat în faţa instanţei pentru a-şi dovedi susţinerile

menţionate în plângere, iar simpla consemnare în cuprinsul procesului-verbal la

rubrica „obiecţiuni” că a trecut pe culoarea galbenă a semaforului, nu este

suficientă pentru a forma convingerea instanţei că cele afirmate de acesta sunt

reale.

Pentru aceste motive , instanţa urmează să respingă plângerea ca

nefondată.

Împotriva susmenţionatei sentinţe a declarat recurs petentul SL arătând că

nu se face vinovat de săvârşirea contravenţiei , iar Tribunalul Galaţi prin decizia

civilă nr.946 din 18.11.2008 a respins ca nefundat recursul şi a reţinut că

petentul a încălcat normele de convieţuire sociale încălcând prevederile art.100

alin.3 lit. d din O.G. 195/2000.

Totodată s-a constat că în cauză nu se regăsesc incidente ce lezează

ordinea de drept regăsite in formularea „motive de ordine publică” referitoare la

menţiunile ce trebuie cuprinse in conţinutul procesului verbal de contravenţie

prev. de art.7 din O.G. 2 /2001 sau privitoare la procedura ce trebuie urmată în

faţa instanţei de fond.

CONTESTATIE LA EXECUTARE FISCALĂ

NEACHITAREA TAXEI JUDICIARE DE TIMBRU DESI I S-A PUS IN

VEDERE DUCE LA ANULAREA CA NETIMBRATĂ A CERERII

Dosar civil nr. 2127/324/2008

Sentinţa civilă nr. 1365/09.07.2008

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.2127/324 din data de

8.06.2008 contestatoarea COOP Tecuci în contradictoriu cu intimata AFP

Tecuci a solicitat ca prin hotărârea care se va pronunţa să se dispună anularea

formelor de executare pornite împotriva sa.

Verificând actele şi lucrările dosarului instanţa reţine următoarele:

În fapt, se arată de către contestatoare în motivarea cererii sale, la data de

14.11.2007 a fost sancţionată contravenţional cu amendă în sumă de 4000 de lei

de către ANPC-OJPC Galaţi şi în conformitate cu disp. art.28 din OG 2/2001 a

achitat în 48 de ore jumătate din minimul amenzii, adică suma de 1000 de lei cu

OP 123/15.11.2007 în contul bugetar şi la trezoreria indicată de organul

constatator în procesul verbal de contravenţie.

Însă la data de 20.11.2007 Trezoreria Galaţi a restituit contestatoarei suma

achitată de 1000 de lei pe motiv că nu-i aparţine, dar Coop Tecuci a întocmit din

nou OP 123 cu care a achitat la data de 22.11.2007 aceeaşi sumă în contul

Trezoreriei Tecuci după ce organul constatator i-a indicat corect contul unde

trebuie să achite c/val contravenţiei.

Se mai precizează că în momentul când s-a făcut punctajul cu AFP Tecuci

privind obligaţiile de plată la bugetul de stat intimata a făcut cunoscut faptul că

va proceda la executarea silită pentru recuperarea diferenţei de 3000 de lei din

procesul verbal de contravenţie seria XXX nr.0043291/14.11.2007 încheiat de

ANPC Galaţi.

Cererea nu a fost motivată în drept şi în dovedire s-a solicitat proba cu

acte sens în care s-au depus la dosar în copie următoarele: adresa

nr.7166/07.06.2008 emisă de AFP Tecuci, somaţie nr.17/30/2008/1393, extras

de cont emis de BT Tecuci, ordin de plată nr.123 din 15.11.2007, ordin de plată

nr.123 din 22.11.2007, proces verbal de distrugere încheiat la 14.11.2007 de

ANPC Galaţi , proces verbal de constatare a contravenţie seria XXX nr.

0043291 din 14.11.2007.

Intimata depune la dosar întâmpinare prin care solicită a fi respinsă ca

nefondată contestaţia formulată pentru că eroarea cauzată de agentul constatator

nu trebuie să se răsfrângă şi asupra organului de executare. Faptul că încasarea

sumei de 1000 de lei, reprezentând jumătate din minimul amenzii, a fost încasat

după expirarea termenului de 48 de ore de la data aplicării sancţiunii nu trebuie

să se răsfrângă şi asupra organului de executare.

Instanţa analizând actele cauzei apreciază că este aplicabilă excepţia

netimbrării cererii pentru următoarele motive:

Potrivit disp. art.2 alin 2 din Legea 146/1997 s-a pus în vedere

contestatoarei să achite taxa judiciară de timbru aferentă cererii sale.

Întrucât contestatoarea nu s-a conformat dispoziţiei instanţei de achitare a

taxei judiciare de timbru se apreciază că sunt incidente disp. art.20 alin 3 din

Legea 146/1997 care prevăd că neîndeplinirea obligaţiei de plată până la

termenul stabilit se sancţionează cu anularea acţiunii sau a cererii.

Faţă de cele de mai sus instanţa se va pronunţa în consecinţă în sensul ca

va dispune anularea acţiunii ca netimbrată.

Împotriva susmenţionatei sentinţe a declarat recurs contestatoarea COOP

TECUCI , iar prin decizia civilă nr. 929 din 18.11.2008 s-a respins ca nefondat

recursul .

CONTESTATIE LA EXECUTARE – EXECUTAREA SANCTIUNII

CONTRAVENTIONALE SE PRESCRIE DACĂ PROCESUL VERBAL

DE CONSTATARE A CONTRAVENTIEI NU A FOST COMUNICAT

CONTRAVENIENTULUI ÎN TERMEN DE O LUNĂ DE LA DATA

APLICĂRII SANCŢIUNII

Dosar civil nr. 891/324/2008

Sentinţa civilă nr. 1005/ 15.05.2008

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr. 891/324/2008 la data

de 12.03.2008, contestatorul G.G , domiciliat în Tecuci, în contradictoriu cu A F

P Tecuci Primăria mun. Tecuci, a solicitat anularea formelor de executare

întocmite în baza procesului – verbal de contravenţie nr. 18438/04.11.2004

încheiat de A F P Tecuci, precum şi exonerarea sa de plata amenzii

contravenţionale în sumă de 500 lei aplicată prin acest proces verbal de

contravenţie în mod nelegal şi netemeinic.

Din actele şi lucrările dosarului, rezultă următoarele:

În fapt, arată contestatorul că conform înştiinţării nr. 58624 din

28.02.2008 a fost notificat de Primăria Mun. Tecuci că figurează în evidenţele

fiscale cu suma de 500 lei conform procesului verbal nr. 18438 din 04.01.2005 (

data este trecută eronat , în realitate 04.11.2004) ce i – a fost comunicat în copie

de către Primăria Tecuci, anexat înştiinţării de plată , respectiv procesul verbal

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor nr. 18438 din 04.11.2004 întocmit

de Administraţia Finanţelor Publice Tecuci, prin care a fost sancţionat

contravenţional cu amenda în cuantum de 500 lei , în baza art. 35 alin 2 lit. 1 din

legea nr. 82/1991 Republicată, pentru faptul că, în calitate de administrator al

SC RProd SRL Tecuci, cu sediul în Tecuci, nu a depus în ziua de 20 08 2004

bilanţul financiar simplificat semestrial unilateral, fără ca eu să fiu înştiinţat şi

fără semnătura vreunui martor, contrar art. 19 din OG nr. 2/2001 privind

sancţionarea contravenţiilor.

Acest proces – verbal nu i–a fost comunicat până în prezent de către

Administraţia Finanţelor Publice Tecuci, pentru a – l putea contesta, şi nici un

alt act de executare, aflând de această amendă contravenţională doar cu ocazia

primirii înştiinţării de plată nr. 58624/28.02.2008, comunicată de către Primări

Tecuci, care i-a remis şi copia procesului . verbal nr . 18438/04.11.2004.

Întrucât nu i –a fost comunicat procesul – verbal în termen de o lună de la

data aplicării sancţiunii, executarea amenzii contravenţionale s-a prescris

conform art. 14 din OG nr. 2/2001 privind sancţionarea contravenţiilor.

Pe fondul contestaţiei arată contestatorul că nu este vinovat de săvârşirea

contravenţiei reţinută în sarcina sa conform procesului verbal mai sus menţionat

deoarece la data săvârşirii contravenţiei, nu mai avea calitatea de administrator

al SC R Prod SRL Tecuci ci administrator era d-l P V, aşa cum rezultă din

Rezoluţia Oficiului Registrului Comerţului Galaţi, din data de 17.02.2000, prin

retragerea sa şi a d-lui Dimitriu Ionel din funcţia de administratori.

Conform încheierii nr. 1923 din 03.03.2005 pronunţată de către

judecătorul delegat la ORC de pe lângă Tribunalul Galaţi, s-a admis cererea nr.

5830/03.03.2005 formulată de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

Bucureşti, privind constatarea dizolvării persoanei juridice R Prod SRL Tecuci (

poziţia 78 din listă anexată la Încheiere), dispunându – se efectuarea înregistrării

în registrul comerţului a menţiunii de constatare a dizolvării şi efectuarea

publicităţii legale conf. art. 30 alin. 3 din legea nr. 359/2004.

În drept, îşi întemeiază prezenta pe disp. art. 172 – 174 din Codul de

procedură fiscală, adoptată prin OG nr. 92/2003, republicată, art. 14,19 din OG

nr. 2 /2001.

În susţinerea contestaţiei, contestatorul a depus la dosar următoarele

înscrisuri în fotocopie: înştiinţarea de plată nr. 58624/00001050/28.02.2008

către Grecu Ghiţă, procesul – verbal de contravenţie nr. 0018438/04.11.2004

încheiat de A F P Tecuci, rezoluţia din 17.02.2000 a directorului Oficiului

Registrului Comerţului Galaţi, comunicarea încheierii nr. 1923/03.03.2005,

încheierea nr. 1923 /03.03.205 a Tribunalului Galaţi.

Intimata Primăria Tecuci a formulat întâmpinare solicitând respingerea

contestaţiei ca nefondată ( fila 13 dosar), având în vedere că în conf. cu disp.

OG nr 2/2001 republicată, începând cu luna ianuarie 2007, procesele – verbale

de contravenţie încheiate de A F P au fost transmise în vederea executării şi

gestionării debitelor către Primăria mun . Tecuci, că procesul – verbal de

contravenţie i –a fost comunicat debitorului la domiciliu la data de 23.11.2004,

iar pe fond arată că petentul este în culpă deoarece nu a prezentat situaţia exactă

modificărilor intervenite în structura societăţii.

Intimata Primăria Tecuci a depus la dosar următoarele înscrisuri în

fotocopie: procese – verbale de primire a dosarelor de executare privind

amenzile contravenţionale aplicate persoanelor fizice de la ANAF –

Administraţia Finanţelor Publice Tecuci către Primăria Tecuci; procesul – verbal

de îndeplinire a procedurii somaţia din dosarul de executare silită nr. 2931/2006.

Instanţa , examinând susţinerile părţilor prin prisma actelor şi lucrărilor

dosarului reţine următoarea situaţie de fapt şi de drept:

În sarcina contestatorului GG s-a emis de către Administraţia Finanţelor

Publice Tecuci procesul verbal de contravenţie nr. 0018438/04.11.2004,

conform art. 35 alin. 2 lit. e din Legea nr. 82/1991 Republicată.

Contestatorul nu a fost de faţă la momentul încheierii procesul – verbal de

contravenţie.

Agentul constatator A F P Tecuci a depus la dosar la fila 31 dovada

comunicării procesului – verbal de contravenţie .

Instanţa, examinând actul de la fila 31 constată că nu s-au respectat

disp.art. 26,27 din OG. nr. 2/2001 Modificată, în sensul că s-a afişat la

domiciliul contestatorului – contravenient G G doar înştiinţarea de plată nr.

12585/04.11.2004, şi nu şi procesul – verbal de contravenţie nr.

0018438/04.11.2004, cum prevăd imperativ dispoziţiile legale.

Conform art. 26 alin ( 3) din OG. nr. 2/2001 Modificată, „În cazul în care

contravenientul nu este prezent sau, deşi prezent, refuză să semneze procesul –

verbal, comunicarea acestuia, precum şi a înştiinţării de plată se face de către

agentul constatator în termen de cel mult o lună de la data încheierii”

Conform art. 27 din acelaşi act normativ „ Comunicarea procesului –

verbal şi a înştiinţării de plată se face prin poştă cu aviz de primire, sau prin

afişare la domiciliu sau sediul contravenientului. Operaţiunea de afişare se

consemnează într – un proces – verbal semnat de cel puţin un martor”.

Conform art. 14 din OG nr. 2/2001 Modificată ” executarea sancţiunii

amenzii contravenţionale se prescrie dacă procesul – verbal de constatare a

contravenţiei mu a fost comunicat contravenientului în termen de o lună de la

data aplicării sancţiunii”.

Ca atare, instanţa , în temeiul art. 172 – 174 Cod de Procedură Fiscală

raportat la aert. 14, 26, 27 din OG. nr. 2/2001 modificată, instanţa va admite

contestaţia la executare, va constata prescrisă executarea amenzii

contravenţionale aplicate prin procesul – verbal de contravenţie nr. 0018438/

04.11.2004 de către A F P Tecuci.

Va dispune anularea formelor de executare silită întocmite în dosarul de

executare silită nr. 2931/2006 al Administraţiei Finanţelor Publice Tecuci,

respectiv în dosarul de executare nr. 58624/2008 al Primăriei municipiului

Tecuci.

Împotriva susmenţionatei sentinţe a declarat recurs intimata , acesta fiind

respins prin dec. civ. nr.927 din 18.11.2008 .

REZOLUTIUNE CONTRACT – NEEXECUTAREA

CONTRACTULUI DE INTRETINERE NU ESTE IMPUTABILĂ

DEBITORULUI

Dosar civil nr. 1487/324/2007

Sentinta civilă nr. 2240/09.10.2007

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.1487/324 din data de

27.04.2007 reclamanta M N a chemat în judecată pe pârâta R A-G pentru rezoluţiunea

contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.213 din 22.01.2002.

In fapt, în motivarea acţiunii a arătat că este fiica defunctei Chiriac Ioana

care,în calitate de proprietară, a transmis imobilul situat în Tecuci, judeţul Galaţi,

compus din teren în suprafaţă de 134,70 mp şi locuinţa constând din două camere şi

bucătărie, pârâtei R A G cu preţul de 15.000.000 lei din care s-a primit suma de

8.000.000 lei, iar restul de preţ s-a convertit în obligaţie de întreţinere până la încetarea

vânzătoarei din viaţă.

Deşi vânzătoarea şi-a rezervat un drept de uzufruct viager asupra

imobilului, pârâta a impus acesteia să folosească o singură încăpere. Mai mult, deşi

pârâta locuia împreună cu părinţii în imediata vecinătate la nr.4 pe aceeaşi stradă, după

căsătoria cu R R s-au mutat în casa vânzătoarei.

Pârâta nu a întreţinut pe vânzătoare, deşi aceasta era în vârstă de 83 ani

şi era suferindă de inimă, fiind obligată de pârâtă să muncească la câmp şi în

gospodărie şi a suferit un accident cerebral.

Aşa bolnavă cum era, a fost nevoită să vândă pepenii familiei C, cu toate

cu nu avea să stea în soare.

A mai arătat reclamanta că pârâta şi soţul nu munceau, trăiau din pensia

bătrânei şi datorită faptului că nu a fost îngrijită, aceasta a paralizat pe partea dreaptă,

fiind internată în spital de pârâtă, dar neglijată, nefiind vizitată de pârâtă.

După externare, în decembrie 2005, tratamentul medicamentos prescris

de medic era cumpărat tot din banii mamei şi triplat ca şi cuantum pentru a acoperi

cheltuielile personale.

A precizat reclamanta că în plină vreme friguroasă mama sa era ţinută în

casă în frig,fără îmbrăcăminte corespunzătoare,nespălată şi nemâncată şi fiind

terorizată de pârâtă şi soţul ei a cerut ajutorul reclamantei,dormind o noapte la

aceasta,iar când au revenit în imobil au găsit casa încuiată cu o altă broască şi a sesizat

poliţia.

A menţionat că pârâta nu a venit la înmormântarea mamei,a pus muzica

mai tare,deranjând serviciul religios al preotului.

In drept,a invocat art.1200,1201 c.civil.

In dovedirea acţiunii s-a folosit de proba cu acte şi martori şi a depus,în

copie la dosar contractul de vânzare cumpărare,certificatul de calitate de moştenitor

nr.155/21.07.2006,adeverinţe medicale,factură fiscală,bonuri pentru cheltuielile de

înmormântare şi pomeni,adresa nr. 281.282/08.05.2006 a Poliţiei mun Tecuci prin care

era îndrumată să se adreseze instanţei,două declaraţii ale defunctei,o plângere

formulată de defunctă împotriva reclamantei şi soţului ei pentru infracţiunile de

distrugere şi nerespectarea hotărârilor judecătoreşti,declaraţie autentică prin care

defuncta împuternicea pe reclamantă să ridice ajutorul de deces.

La cererea reclamantei au fost audiaţi martorii DI şi C N. Prima martoră

a declarat că defuncta se aproviziona singură,îşi plătea datoriile,că defuncta i-a spus că

a venit la reclamantă-fiica sa deoarece nu mai suporta bătăile şi chinul,că arăta ca un

om neîngrijit,că după ce pleca poştaşul pârâta îi lua pensia.

Martora C N a relatat că de la reclamantă a aflat că după ce bătrâna s-a întors la

ea,pârâta nu a mai întreţinut-o,că bătrâna se plângea că nu mai poate face faţă

cheltuielilor şi că pârâta nu o ajută.

Prin întâmpinare,pârâta a solicitat respingerea acţiunii pentru lipsă de calitate

procesuală activă a reclamantei,deoarece dreptul la întreţinere fiind personal acţiunea

în rezoluţiune pentru neexecutare poate fi introdusă numai de beneficiarul întreţinerii.

Pe fond a solicitat respingerea acţiunii deoarece s-a achitat în întregime de obligaţiile

asumate prin contract.

Excepţia lipsei calităţii procesuale active a fost respinsă prin încheierea din data

de 03.07.2007, avându-se în vedere că acţiunea are un caracter patrimonial iar

reclamanta în calitate de moştenitoare a defunctei vânzătoare tinde să restabilească

patrimoniul decedatei.

Pârâta a depus la dosar adresa nr.10456/24.05.2001 a Poliţiei Tecuci prin care

se comunica defunctei că faţă de reclamantă s-a luat măsura avertizării şi i s-a pus în

vedere ca pe viitor să aibă un comportament civilizat,contracte şi chitanţe din care

rezultă că toate utilităţile,cu excepţia energiei electrice au fost trecute pe numele

pârâtei şi au fost achitate de aceasta,acte medicale din care rezultă starea de sănătate a

defunctei,adeverinţe din care rezultă că reclamanta a încasat ajutorul de deces.

La propunerea pârâtei au fost audiaţi martorii S M şi P E, prima relatând că

pârâta a dus pe defunctă la spital şi apoi a adus-o acasă,că aceasta nu putea să

vorbească şi se deplasa foarte încet doar în încăpere,că în casă era căldură şi exista

mâncare pregătită,că defuncta a fost luată de fiica sa când pârâta nu era acasă. A mai

arătat că cheltuielile erau plătite de mama pârâtei.

Martora P E a declarat că defuncta i-a spus că a înfiat o fată care nu o

respectă,că a făcut un împrumut la CAR pe care l-a data acesteia iar cu banii primiţi

din vânzarea casei către pârâtă defuncta a achitat ratele,că mama pârâtei avea grijă de

bătrână deoarece pârâta era ocupată cu serviciul,că în luna noiembrie defuncta a suferit

un accident cerebral,avea pareză pe partea dreaptă,vorbea incoerent şi nu se înţelegea

ce spune şi că între pârâtă şi defunctă nu au existat neînţelegeri.

Apreciază martora că bătrâna a fost luată de fiica sa deoarece nu se putea

deplasa singură,că a locuit la aceasta timp de două luni după care a decedat.

A mai relatata că cheltuielile de înmormântare au fost suportate de către

reclamantă deoarece era în posesia certificatului de deces,iar pârâta nu a participat

întrucât nu era în relaţii bune cu reclamanta.

Din analiza materialului probator administrat în cauza de faţă,instanţa reţine

următoarele:

Prin contract autentificat defuncta C I a cedat pârâtei dreptul său de proprietate

asupra imobilului constând în suprafaţa de 134,70 mp şi casa de locuit situat în Tecuci,

rezervându-şi uzufructul viager.

Contraprestaţia pârâtei constă, conform actului, din suma totală de 15 milioane

lei din care 8 milioane lei s-a achitat iar restul de preţ se transformă în întreţinere.

Prin prezenta acţiune reclamanta a solicitat rezoluţiunea contractului pentru

neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor ce-i reveneau pârâtei debitoare şi repunerea

părţilor în situaţia anterioară.

Pentru a se dispune rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză

de întreţinere,prin aplicarea art.1020,1021 cod civil,nu este suficientă dovada

neexecutării obligaţiei de întreţinere de către debitor,deoarece una din condiţiile

esenţiale este ca neexecutarea să fie imputabilă acestuia.

Din declaraţia martorei C N propusă de reclamantă rezultă că după ce bătrâna s-

a întors la reclamantă,pârâta nu a mai întreţinut-o,iar martora P E a relatat că între

pârâtă şi defunctă nu au existat neînţelegeri.

Din actele medicale depuse la dosar rezultă că defuncta prezenta hemiplegie

dr.,afazie, iar martora P E apreciază că aceasta a fost luată de fiica sa pentru că nu se

putea deplasa singură.

Rezultă deci,că pârâta a fost în imposibilitate de a mai presta întreţinere datorită

reclamantei care a luat pe defunctă la domiciliul său fără ştirea pârâtei,iar între cele

două există o stare conflictuală.

Intr-adevăr reclamanta a suportat cheltuielile de înmormântare,însă cu bani

proveniţi din ajutorul de deces.

Intrucât conduita pârâtei a fost determinată de atitudinea şi comportamentul

reclamantei,urmează a respinge acţiunea ca nefondată.

Conform art.274 c.pr.civilă va obliga reclamanta să plătească pârâtei suma de

500 lei cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocat.

Impotriva susmenţionatei sentinţe s-a declarat apel de către MN , iar tribunalul

Galaţi prin decizia civilă nr.128 din 10.03.2008 a respins ca nefondat apelul .

Curtea de Apel Galaţi prin decizia nr.497/R din 18.09.2008 a respins ca

nefondat recursul şi a modificat decizia Trib. Galaţi în sensul că a obligat apelanta la

1.000 lei cheltuieli judiciare către intimata pârâtă în loc de 300 lei, omiţând Tribunalul

o chitanţă de onorariu avocat ce se află la dosar.

Etichete: