Top

Legea contenciosului

Dosar nr. 4751/121/2008

Pentru astăzi fiind amânată soluţionarea acţiunii în

contencios administrativ formulata de reclamantul A M în

contradictoriu cu paraţii INSPECTORATUL JUDEŢEAN DE POLITIE

GALAŢI cu sediul în Galaţi, M.I.R.A. BUCUREŞTI, MINISTERUL

ECONOMIEI ŞI FINANTELOR BUCURESTI prin D.G.F.P. GALATI cu

sediul în Galaţi, CASA DE PENSII DIN CADRUL MIRA cu sediul în

Bucureşti, CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII

cu sediul în Bucureşti.

Dezbaterile au avut loc în şedinţa publică din data de

24.10.2008, când instanţa având nevoie de timp pentru

deliberare, a amânat soluţionarea cauzei la data de 07.11.2008

şi a pronunţat următoarea hotărâre:

T R I B U N A L U L

Asupra cauzei comerciale de fata;

Examinând actele si lucrările dosarului, constată cele ce

urmează:

Prin cererea de chemare în judecată, înregistrata la

Tribunalul Galaţi – Secţia Comerciala, Maritima si Fluviala si

de Contencios Administrativ sub nr. 4751/121/2007 din 3 iulie

2008, reclamantul A M – in temeiul disp. art. 1 alin. 1 din

Legea Contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificata –

a chemat în judecată civila pe pârâţii MINISTERUL INTERNELOR

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE, INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

ROMANE, INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI Galaţi, CASA DE

PENSII din cadrul MINISTERULUI INTERNELOR SI REFORMEI

ADMINISTRATIVE, MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR si

CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII pentru ca,

prin hotărârea ce se va pronunţa:

1. – sa oblige pârâţii MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI

ADMINISTRATIVE, INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE si

INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI Galaţi sa-i plătească

despăgubiri reprezentând drepturi salariale neacordate

constând in sporul de 30% din salariul de baza lunar pe

perioada 1 septembrie 2002-31 august 2005, actualizate cu

indicele de inflaţie la data plătii efective;

2. – in cazul in care nu este posibila actualizarea

despăgubirilor cu indicele de inflaţie, obligarea aceloraşi

pârâţi la plata dobânzii legale aferente, calculata de la data

când trebuia acordat sporul lunar de 30% si pana la data

achitării efective a sumelor datorate;

3. – sa oblige parata CASA DE PENSII din cadrul

MINISTERULUI INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE la

recalcularea pensiei, incluzând la pensie si acest spor de

30%;

4. – sa oblige paratul MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

sa vireze la MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

fondurile băneşti necesare achitării despăgubirilor

solicitate;

5. – sa anuleze situaţia creata prin discriminare si sa

oblige pârâţii la acordarea sporului de 30% din salariul de

baza lunar pe perioada 1 septembrie 2002-31 august 2005.

De asemenea, prin cererea de chemare in judecata si

concluziile orale din 24 octombrie 2008, reclamantul a

solicitat obligarea pârâţilor la plata cheltuielilor de

judecata efectuate in cauza.

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a

învederat instanţei – in esenţa – următoarea situaţie de fapt:

Despăgubirile solicitate de reclamant au fost acordate

foştilor săi colegi, ofiţeri de cercetare penala si la toţi

ofiţerii de politie si agenţii de politie din cadrul

INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI Galaţi prin Sentinţa

comerciala nr. 211 din 23 ianuarie 2008 a Tribunalului Galaţi

– Secţia Comerciala, Maritima si Fluviala si de Contencios

Administrativ in dosarul nr. 7039/121/2007, rămasa definitive

si irevocabila, despăgubirile reprezentând drepturi salariale

neacordate, constând sporul de 30% din salariul de baza lunar

pe perioada 1 septembrie 2006-31 martie 2006.

Pana la data de 31 august 2005, reclamantul a lucrat in

cadrul INSPECTORATULUI DE POLITIE AL JUDETULUI Galaţi, ca

ofiţer de cercetare penala si a avut calitatea de organ de

cercetare al Politiei Judiciare, fiind îndreptăţit sa

primească un spor de 30% din salariul de baza lunar conform

disp. art. 28 din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr.

43/2002, cu modificările si completările ulterioare.

În dovedirea cererii de chemare în judecată, reclamantul

s-a folosit de proba cu înscrisuri (f. 9-20, 31-33).

De asemenea, reclamantul a mai depus precizări (f. 46-

47), la care a anexat o serie de înscrisuri (f. 49-59), pentru

a fi avute in vedere la pronunţarea hotărârii.

Deşi legal citat, pârâtul MINISTERULUI INTERNELOR SI

REFORMEI ADMINISTRATIVE nu s-a prezentat in instanţa, dar a

formulat întâmpinare (f. 22-25) şi nu a solicitat probe în

apărarea sa.

Prin întâmpinare, paratul a invocat excepţia presrierii

dreptului la acţiune pentru perioada cuprinsa intre 1

septembrie 2002 si momentul anterior cu trei ani datei

introducerii acţiunii.

Pe fondul cauzei, paratul a solicitat respingerea

acţiunii reclamantului ca neîntemeiata.

Legal citat, paratul INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

ROMANE nu s-a prezentat in instanţa si nu a formulat

întâmpinare, prin care sa-si precizeze poziţia fata de

acţiunea reclamantului.

Paratul MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR, prin Direcţia

Generala a Finanţelor Publice Galaţi, legal citat si

reprezentat in instanţa, a formulat întâmpinare (f. 40-41),

prin care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale

pasive.

Paratul nu a formulat apărări asupra fondului cauzei si

nu a solicitat probe in apărarea sa.

Reprezentat in instanţa, paratul INSPECTORATULUI DE

POLITIE AL JUDETULUI Galaţi a formulat întâmpinare (f. 44-45)

si nu a solicitat probe in combaterea acţiunii.

Prin întâmpinare, paratul a invocat, pe cale de excepţie,

prescrierea dreptului la acţiune al reclamantului.

Pe fondul cauzei, paratul a solicitat respingerea

acţiunii reclamantului ca nefondata.

Paratul CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA

DISCRIMINARII, legal citat, a depus întâmpinare intitulata

punct de vedere (f. 80-84).

Parata CASA DE PENSII din cadrul MINISTERULUI INTERNELOR

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE a depus adresa (f. 74), prin care a

invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de

paratul MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR, prin Direcţia

Generala a Finanţelor Publice Galaţi este nefondata.

Calitatea procesuala presupune existenta unei identităţi

intre persoana reclamantului si cel care ar fi titularul

dreptului afirmat (in cazul calităţii procesuale active) si

intre persoana paratului si cel despre care se pretinde ca

este obligat in raportul juridic dedus judecaţii (in cazul

calităţii procesuale pasive).

Fiind cel care porneşte acţiunea, reclamantul trebuie sa

justifice, atât calitatea procesuala activa, cat si calitatea

procesuala pasiva, prin indicarea obiectului cererii de

chemare in judecata si a motivelor de fapt si de drept pe care

se întemeiază pretenţia sa.

Excepţia lipsei calităţii procesuale este o excepţie de

fond, absoluta si peremptorie.

In cauza, contrar susţinerilor din întâmpinare, paratul

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR are legitimare procesuala

pasiva, verificând si controlând modul in care ordonatorii de

credite îşi îndeplinesc sarcinile cu privire la fondurile

bugetare si extrabugetare, iar hotărârea pronunţata in speţa

de fata trebuie sa-i fie opozabila.

Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocate de

parata CASA DE PENSII din cadrul MINISTERULUI INTERNELOR SI

REFORMEI ADMINISTRATIVE este fondata.

In speţa de fata, in conformitate cu prevederile

Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 30/2007, parata nu are

calitate procesuala pasiva, fiind reprezentata prin

MINISTERULUI INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE, ca organ

de specialitate al administraţiei publice centrale, cu

personalitate juridica.

Ca atare, Tribunalul va admite excepţia invocate de

parata, cu consecinţa respingerii acţiunii formulate de

reclamantul A M împotriva paratei CASA DE PENSII din cadrul

MINISTERULUI INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE pentru

lipsa calităţii procesuale pasive a acesteia.

Excepţia prescrierii dreptului la acţiune al

reclamantului invocata de pârâţii MINISTERUL INTERNELOR SI

REFORMEI ADMINISTRATIVE si INSPECTORATUL DE POLITIE AL

JUDETULUI Galaţi este nefondata.

In cauza dedusa judecaţii, susţinerile paraţilor din

întâmpinare urmează a fi respinse ca nefondate având in vedere

natura drepturilor băneşti solicitate de reclamant, respectiv

drepturi salariale neacordate constând in sporul de 30% din

salariul de baza lunar pentru perioada 1 septembrie 2002-31

august 2005.

Acţiunea reclamantului este fondata in parte.

In temeiul disp. art. 1 alin. 1 din Legea Contenciosului

administrativ nr. 554/2004, modificata, “orice persoana care

se considera vătămata intr-un drept al sau ori intr-un interes

legitim, de către o autoritate publica, printr-un act

administrativ sau prin nesoluţionarea in termen legal a unei

cereri, se poate adresa instanţei de contencios administrativ

competente, pentru anularea actului, recunoaşterea dreptului

pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzata”.

Alin. 1 al art. 18 din aceeaşi lege prevede ca “instanţa,

soluţionând cererea la care se refera art. 8 alin. 1, poate,

după caz, sa anuleze, in tot sau in parte, actul

administrativ, sa oblige autoritatea publica sa emită un act

administrativ ori sa elibereze un certificat, o adeverinţa sau

orice alt înscris”.

In fapt, pana la data de 31 august 2005 – când s-a

pensionat – reclamantul A M a lucrat in cadrul INSPECTORATULUI

DE POLITIE AL JUDETULUI Galaţi, ca ofiţer de cercetare penala

si a avut calitatea de organ de cercetare al Politiei

Judiciare, aşa cum rezulta din adeverinţa nr. 14310 din 8

iulie 2008 emisa de parat.

Potrivit disp. art. 28 din Ordonanţa de Urgenta a

Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Naţional

Anticorupţie, cu modificările si completările ulterioare,

ofiţerii de politie judiciara detaşaţi la Departamentul

Naţional Anticorupţie primesc un spor de 30% din salariul de

baza lunar, spor care a fost prevăzut de lege si menţinut la

nivelul de 30% in cazul ofiţerilor de politie judiciara

detaşaţi la DNA.

Disp.art. 6 din Codul muncii stipulează ca tuturor

salariaţilor care prestează o munca le sunt recunoscute

drepturi la plata egala pentru munca egala, principiu

instituit si de art. 23 din Declaraţia Universala a

Drepturilor Omului.

In cauza de fata, contrar susţinerilor paraţilor din

întâmpinare, reclamantul este îndrituit a solicita si primi

drepturile salariale reprezentând sporul de 30% din salarul de

baza lunar pe perioada 1 septembrie 2002-31 august 2005, suma

care va fi actualizata in raport de coeficientul de inflaţie

la data plătii.

Fată de considerentele expuse si de dispoziţiile legale

menţionate, in temeiul disp. art. 1 alin. 2 din Ordonanţa de

Urgenta a Guvernului nr. 137/2000, aprobata prin Legea nr.

48/2002 si modificata prin Legea nr. 27/2004, Tribunalul

apreciază că acţiunea reclamantului este fondata in parte,

urmând sa o admită si pe cale de consecinţa sa oblige paraţii

MINISTERULUI INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE,

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE si INSPECTORATUL DE

POLITIE AL JUDETULUI Galaţi sa plătească acestuia drepturile

salariale reprezentând sporul de 30% din salarul de baza lunar

pe perioada 1 septembrie 2002-31 august 2005, suma care va fi

actualizata in raport de coeficientul de inflaţie la data

plătii.

Pentru aceleaşi considerente, Tribunalul va obliga paratul

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR sa vireze la MINISTERULUI

INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE sumele necesare pentru

acordarea drepturilor băneşti cuvenite reclamantului A M.

De asemenea, având in vedere calitatea de autoritate de

stat in domeniul discriminării, autonoma, cu personalitate

juridica si aflata sub control parlamentar, Tribunalul

apreciază ca este nefondata acţiunea formulata de reclamant

împotriva paratului CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA

DISCRIMINARII, urmând sa o respingă ca atare.

In temeiul disp. art. 274 alin. 1 Cod procedura civila,

Tribunalul va obliga pe paraţii MINISTERULUI INTERNELOR SI

REFORMEI ADMINISTRATIVE, INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

ROMANE si INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI Galaţi – ca

părţi căzute in pretenţii – sa plătească reclamantului

cheltuielile de judecata efectuate in suma de 4,30 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge ca nefondata excepţia lipsei calităţii procesuale

pasive invocata de MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANTELOR prin

DGFP Galaţi, prin întâmpinare.

Admite excepţia lipsei calităţii procesuale pasive

invocata de parata Casa de Pensii din cadrul MIRA prin

întâmpinare.

Respinge acţiunea reclamantului A M împotriva paratei Casa

de Pensii din cadrul MIRA pentru lipsa calităţii procesuale

pasive.

Respinge ca nefondata excepţia prescrierii dreptului la

acţiune invocata de paraţii INSPECTORATUL DE POLITIE AL

JUDETULUI Galaţi si MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI

ADMINISTRATIVE Bucureşti, prin întâmpinări.

Respinge ca nefondata acţiunea reclamantului A M împotriva

paratului Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.

Admite in parte acţiunea în contencios administrativ,

înregistrata la TRIBUNALUL GALATI – SECTIA COMERCIALA,

MARITIMA ŞI FLUVIALĂ ŞI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV sub nr.

4751/121/2008 din 3 iulie 2008, formulata de reclamantul A M

domiciliat în Galaţi in contradictoriu cu paraţii MINISTERUL

INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE Bucureşti cu sediul în

Bucureşti, INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMANE cu sediul

în Bucureşti, INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI GALATI cu

sediul în Galaţi, si MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANTELOR

BUCURESTI cu sediul în Bucureşti, prin D.G.F.P. GALATI cu

sediul în Galaţi, , si in consecinţa:

Obliga paraţii MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI

ADMINISTRATIVE Bucureşti, INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI

ROMANE şi INSPECTORATUL DE POLITIE AL JUDETULUI GALATI sa

plătească reclamantului A M despăgubiri reprezentând drepturi

salariale constând in sporul de 30% din salariul de baza lunar

pe perioada 01.09.2002 – 31.08.2005, sume ce vor fi

actualizate in raport de coeficientul de inflaţie la data

plătii.

Obliga paratul MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANTELOR sa

vireze la MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Bucureşti sumele necesare pentru acordarea drepturilor

băneşti.

Obliga paraţii sa plătească reclamantului suma de 4,3 lei

cheltuieli de judecata.

Etichete: