Top

Partaj. Datorii comune ale soţilor faţă de alte persoane. Inadmisibilitate

Materia: civilă. Dosar nr. 7048/231/2009 Sent. civ. nr. 4716/04.11.2009. Autor: Judecătoria Focşani – secţia civilă Partaj. Datorii comune ale soţilor faţă de alte persoane. Inadmisibilitate. Prin sent. civ. nr. 4716/04.11.2009 s-a respins ca inadmisibilă cererea formulată de reclamant. Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut următoarele: În fapt, reclamatul a solicitat includerea în masa de împărţit şi a pasivului comunităţii de bunuri, pasiv constând în sumele rămase de rambursat pentru persoanele care s-au împrumutat şi care le-au împrumutat sumele pentru care li s-au acordat credită şi cărora nu li s-au restituit banii, în temeiul art.6737 C.proc.civ. (pronunţarea unei încheieri suplimentare care să cuprindă şi bunurile omise a fi incluse în masa partajabilă, potrivit art.673 ind.6 alin.1 C.proc.civ.). Potrivit art. 6736 alin.1 C.proc.civ., dacă pentru formarea loturilor sunt necesare operaţii de măsurătoare, evaluare şi alte asemenea, pentru care instanţa nu are date suficiente, ea va da o încheiere prin care va stabili elementele prevăzute la art. 6735 alin.1, întocmind în mod corespunzător minuta prevăzută de art. 258 C.proc.civ. În temeiul art.6735 alin.1 C.proc.civ., dacă părţile nu se învoiesc, instanţa va stabili bunurile supuse împărţelii, calitatea de coproprietari, cota parte ce se cuvine fiecăruia şi creanţele născute din starea de proprietate comună pe care coproprietarii le au unii faţă de alţii. Conform tezei a II-a din acelaşi text de lege, dacă se împarte o moştenire, instanţa va mai stabili datoriile transmise prin moştenire, datoriile şi creanţele comoştenitorilor faţă de defunct, precum şi sarcinile moştenirii. Aplicând dispoziţiile legale menţionate la cauza pendinte, instanţa constată următoarele: reclamantul a formulat cerere de partaj bunuri comune, cerere supusă reglementărilor speciale ale procedurii împărţelii judiciare (art.6731 – 67314 C.proc.civ.). În cadrul acestuia instanţa, prin încheiere de şedinţă din data de 26.02.2009 pronunţată în dosarul nr.2157/231/2008, în baza art.6735 alin.1 C.proc.civ., a admis în principiu, în parte, cererea, a constatat bunurile dobândite de soţi în timpul căsătoriei şi contribuţia acestora şi a dispus efectuarea unei expertize topografice şi a unei expertize construcţii. Ulterior, reclamantul a solicitat includerea în masa de împărţit şi a datoriilor pe care părţile, în calitate de foşti soţi, le-au contractat de la anumite persoane. Cu referire la această cerere, instanţa apreciază că în cauză nu sunt incidente dispoziţiile legale referitoare la procedura împărţelii judiciare. Astfel, trecând peste aspectul legat de natura juridică a datoriilor (şi în ce măsură acestea pot fi considerate sau nu bunuri – în sensul art.6737 C.proc.civ., încât să justifice pronunţarea unei încheieri suplimentare), includerea pasivului în masa de împărţit în cazul partajului de bunuri comune nici nu este reglementat de lege. Art. 6735 alin.1 teza finală C.proc.civ., face referire exclusiv la datoriile şi creanţele în cazul moştenirilor, făcându-se astfel o distincţie clară între ieşirea din indiviziune derivând din moştenire şi cea derivând din alte raporturi juridice. Distincţia făcută de legiuitor nu este întâmplătoare, ci este justificată de împrejurarea că datoriile şi creanţele izvorâte din moştenire sunt reglementate între moştenitori (deci participanţii la procesul de partaj). Datoriile soţilor faţă de terţi însă implică raporturi juridice existente între soţi, pe de o parte (părţi la procesul de partaj) şi terţi, pe de altă parte. Aceştia din urmă au posibilitatea de a deveni părţi în procesul de partaj prin formularea unei cereri de intervenţie, a cărei soluţionare implică şi analizarea pasivului masei de împărţit şi a modalităţilor de suportare a acestuia de către foştii soţi. Faţă de aceste considerente, instanţa constată că numai în prezenţa unei cereri de intervenţie formulate de creditorii foştilor soţi se poate analiza şi pasivul masei de împărţit, în sensul lichidării acestuia (potrivit regulilor instituite de art.32 C.fam.) şi nu al includerii lui în masa de împărţit rezultată în urma proprietăţii devălmaşe a soţilor.

Tags: