Top

Inadmisibilitate. Neîndeplinire condiţii prevăzute de art. 322 pct. 5 C.pr.civ.

Materia: civilă.Revizuire.

Dosar nr. 10034/231/2009

Sent. civ. nr. 5241/19.11.2009.

Autor: Judecătoria Focşani – secţia civilă

Inadmisibilitate. Neîndeplinire condiţii prevăzute de art. 322 pct. 5 C.pr.civ.

Prin sent. civ. nr. 5241/19.11.2009 s-a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire formulată. .

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa a reţinut următoarele:

În fapt, sent. civ. nr. 5895/03.12.2008 pronunţată de Judecătoria Focşani în dosar nr. 5631/231/2008 s-a admis acţiunea de partaj succesoral şi s-a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor. Prin prezenta cerere s-a solicitat revizuirea hotărârii menţionate pentru motivul prevăzut de art. 322 pct. 5 C.pr.civ..

Potrivit textului de lege invocat de revizuente în susţinerea cererii formulate, revizuirea unei hotărâri rămase definitive în instanţa de apel sau prin neapelare precum şi a unei hotărâri date de o instanţă de recurs atunci când evocă fondul se poate cere dacă după darea hotărârii s-au descoperit înscrisuri doveditoare reţinute de partea potrivnică sau care nu au putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.

Din analiza textului de lege invocat de către revizuente reiese că, pentru a fi incident cazul de revizuire reglementat de pct. 5 teza I a art. 322 C.pr.civ., sunt necesare a fi îndeplinite cumulativ mai multe condiţii: să fie vorba despre înscrisuri noi, aceste înscrisuri să fie doveditoare, înscrisurile să fie reţinute de partea potrivnică sau să nu fi putut fi înfăţişate dintr-o împrejurare mai presus de voinţa părţilor.

Revizuenta a invocat ca fiind înscrisuri noi un extras registru agricol din anii 1959 – 1962 precum şi chitanţa nr. 2372/23.11.1992 depuse la dosar la ultimul termen de judecată. Este adevărat că din analiza dosarului nr. 5631/231/2008 al Judecătoriei Focşani reiese că acestea nu au fost depuse de părţi la soluţionarea iniţială a cauzei, astfel încât acestea pot fi apreciate ca fiind noi, în înţelesul legii procedurale.

Aceste înscrisuri însă nu sunt de natură a justifica o altă soluţie pe fond a acţiunii de partaj succesoral, ci doar cel mult să influenţeze modalitatea de partajare a terenurilor, astfel încât ele nu prezintă caracter doveditor.

Mai mult, revizuentele nu au făcut dovada că nu au putut prezenta aceste înscrisuri la soluţionarea pe fond a cauzei (neştiinţa părţii nefiind suficientă în acest sens, întrucât nimeni nu-şi poate invoca propria culpă) şi nici nu se poate susţine că acestea au fost reţinute de părţile potrivnice.

În consecinţă, constatând că nu sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate a cererii de revizuire formulată, instanţa a respins cererea revizuetntelor ca atare.

Tags: