Top

Principiul autonomiei locale. Gestionarea de către consiliul local a bunurilor proprietate privată a comunei

MATERIA: Contencios administrativ

TIP: Sentinţă

Nr/Data : Nr.19 din 15 februarie 2007

AUTOR : Tribunalul Vrancea – Secţia Comercială şi Contencios Administrativ- Fiscal

Principiul autonomiei locale. Gestionarea de către consiliul local a bunurilor proprietate privată a comunei.

Modalitatea specifică în care consiliul local hotărăşte gestionarea bunurilor proprietatea comunei, inclusiv cele aparţinând domeniului privat al comunei, constituie un atribut exclusiv al voinţei aleşilor locali, concretizare a principiului autonomiei locale.

Prin cerere în contencios administrativ reclamanta S.C. M. SRL a solicitat obligarea pârâtei Consiliului Local M. la adoptarea unei hotărâri de concesiune a suprafeţei de 1106 mp aferenţi clădirii proprietate personală şi anularea H.C.L. nr.10/2006.

În motivarea cererii a arătat că a cumpărat de la UC un activ situat în com. M. iar fostul proprietar al construcţiei a avut un drept de folosinţă gratuită asupra unei suprafeţe de 1106 mp de teren pe care este amplasată şi construcţia, în toată perioada cât a fost proprietara construcţiei, terenul trecând în administrarea Primăriei la momentul vânzării construcţiei.

Cum era necesar să stabilească un raport juridic cu proprietarul, a formulat o cerere de concesionare a terenului precum şi o cerere de cumpărare a terenului, care nu au fost aprobate.

Prin Întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea cererii ca nelegală şi neîntemeiată.

S-a arătat că suprafaţa a fost remăsurată, delimitată iar, prin Hotărârea nr.22 a Consiliului local, s-a aprobat înscrierea terenului în domeniul privat al comunei.

Ulterior, a fost întocmit un proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de 1008 m.p. din cei 1106 existenţi, suprafaţă considerată suficientă pentru buna desfăşurare a activităţii numitei societăţi, proiect adoptat prin H.C.L. nr. 10/2006.

Prin Sentinţa civilă nr. …. Tribunalul Vrancea a respins cererea reclamantei S.C. M. SRL M privind obligarea pârâtei Consiliului Local M. la adoptarea unei hotărâri de concesiune a suprafeţei de 1106 mp teren ,ca rămasă fără obiect pentru suprafaţa de 1.008 m.p. şi ca neîntemeiată pentru suprafaţa de 98 m.p., respingând în consecinţă şi cererea de anulare a H.C.L. nr.10/2006, ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că, potrivit dispoziţiilor Legii nr.215/2001, administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiului autonomiei locale, prin autonomie locală înţelegându-se dreptul şi capacitatea efectivă a autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în numele şi în interesul colectivităţilor locale pe care le reprezintă, treburile publice, în condiţiile legii, inclusiv prin administrarea bunurilor proprietate publică sau privată ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor, astfel încât modalitatea specifică în care consiliul local hotărăşte gestionarea bunurilor proprietatea comunei, inclusiv cele aparţinând domeniului privat al comunei, constituie un atribut exclusiv al voinţei aleşilor locali, concretizare a principiului autonomiei locale.

Instanţa a mai reţinut şi faptul că neconcesionarea diferenţei de 98 m.p. teren nu aduce atingere exercitării de către SC M. SRL a dreptului de proprietate asupra imobilelor cumpărate iar decizia de a nu concesiona diferenţa de teren este justificată prin utilitatea publică, în sensul alipirii acestei suprafeţe la curtea căminului cultural limitrofă.

Etichete: