Top

CIVIL: Servitute. Excepţie de inadmisibilitate. Respingere excepţie, ca neîntemeiată. Interpretarea noţiunii de „loc înfundat care nu are nici o ieşire la calea publică”. Admitere in parte şi stabilire din oficiu a sumelor reprezentând

CIVIL: Servitute. Excepţie de inadmisibilitate. Respingere excepţie, ca neîntemeiată. Interpretarea noţiunii de „loc înfundat care nu are nici o ieşire la calea publică”. Admitere in parte şi stabilire din oficiu a sumelor reprezentând c/valoarea lipsei de folosinţă.

J U D E C A T A,

Asupra acţiunii civile de faţă.

Pe rolul acestei instanţe a fost înregistrată sub nr.1750/277/2007 din 06.11.2007, acţiunea civilă având ca obiect servitute de trecere promovată de către reclamantul A.C., în contradictoriu ci pârâţii L.D., S.A., S.V., D.S. şi P.I..

În motivarea în fapt a acţiunii, reclamantul a arătat că este proprietarul unei suprafeţe de 10 ha pădure şi nu are altă posibilitate de trecere la proprietatea sa decât pe proprietăţile pârâţilor. Suprafaţa de pădure aflată în proprietatea reclamantului este situată în punctul „Leurda” mai sus de proprietăţile pârâţilor. S-a mai arătat că mai sunt 10-15 familii din satul Bâsca Rozilei care deţin terenuri în acest punct şi nu au posibilităţi de trecere, pentru acest fapt fiind vinovată Primăria oraşului Nehoiu prin aceea că au fost puşi în posesie fără a se asigura şi trecerea la proprietăţile acestora.

La dosarul cauzei a fost depusă copia titlului de proprietate nr. 56 391/15.12.2004, adresa nr.13886/12.07.2007 a Direcţiei pentru urmărirea actelor cu caracter reparatoriu,adresele nr. 2461/26.09.2005 şi nr.2468/6.02.2007 ale I.T.R.S.V.Focşani.

In şedinţa publică de la data de 10.01.2008 reclamantul a arătat că în mod eronat a chemat în judecată pe pârâtul P.I., iar ca urmare a admiterii excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtului s-a dispus scoaterea acestuia din cauză.

In dovedirea acţiunii reclamantul a solicitat instanţei încuviinţarea probei cu expertiză specialitatea topografie şi cadastru având ca obiective să se identifice terenurile reclamantului şi să se precizeze dacă în afara drumului de acces existent , acesta ar mai avea posibilitate să ajungă la terenuri prin alt loc, să se stabilească o cale de acces de cel puţin 2 m lăţime, pentru care reclamantul să poată trece la terenurile sale.

La dosarul cauzei a fost depus raportul de expertiză întocmit de expert-tehnic judiciar Oprea Marian însoţit de schiţele anexe.

In şedinţa publică de la data de 20.03.2008 pârâţii,prin apărător,au invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii pe motivul că reclamantul trebuia să cheme în judecată şi pe pârâţii S.T. şi S.M. care au teren în zonă şi practic fac legătura între terenul reclamantului , proprietatea pârâţilor şi drumul public. Instanţa a pus în discuţia părţilor excepţia invocată, excepţie pe care a respins-o ca fiind neîntemeiată. In motivarea soluţiei de respingere instanţa a reţinut că inadmisibilitatea este un mijloc de apărare cu o natură juridică mixtă, iar obiectul unei astfel de excepţii îl reprezintă contestarea dreptului reclamantului de a sesiza instanţa. Prin urmare apărarea părţilor va fi analizată după administrarea probatoriilor din coroborarea cărora va pronunţa hotărârea judecătorească.

Ca urmare a admiterii obiecţiunilor formulate de către pârâţi la raportul de expertiză iniţial , expertul tehnic judiciar a întocmit completări prin care s-a răspuns solicitărilor.

La fila 41 din dosar reclamantul a depus precizări prin care a arătat că este mulţumit de raportul de expertiză tehnică întocmit de expert O.M., menţionând că ar dori ca drumul de servitute să aibă o lăţime de 2,5 sau 3 m.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a reţinut următoarele:

Reclamantul este proprietarul suprafeţei de 10 ha pădure conform titlului de proprietate nr.56391/15.12.2004. Din analiza raportului de expertiză întocmit în cauză rezultă faptul că terenul proprietatea reclamantului este loc înfundat şi nu are acces la o cale publică .

Calea de acces propusă de către expert şi evidenţiată în schiţa de plan anexă nr.3 (fila 60 din dosar) are o suprafaţă totală de 1349 m.p, prin poligonul de culoare galbenă .

Se mai reţine faptul că reclamantul a chemat în judecată numai pe pârâţii din prezenta cauză arătând că pentru ”posesorii neidentificaţi”, fiind vorba de S.T. şi S.M. are o înţelegere cu aceştia prin care îi permit să treacă pe proprietăţile lor.

Faţă de cele reţinute instanţa urmează să admită acţiunea în parte.

Potrivit art.616 cod civil „ proprietarul al cărui loc este înfundat , care nu are nici o ieşire la calea publică, poate reclama o trecere pe locul vecinului său pentru exploatarea fondului, cu îndatorirea de a despăgubi în proporţie cu pagubele ce s-ar putea ocaziona”. Prin loc înfundat se înţelege acel teren care este înconjurat de alte diferite proprietăţi, fără ca titularul dreptului de proprietate asupra fondului dominant să aibă vreo altă posibilitate de ieşire la calea publică. In practica judecătorească s-a decis că noţiunea de loc înfundat cuprinde nu numai acel imobil care se află într-o situaţie de imposibilitate absolută în privinţa accesului la calea publică, ci şi pe acela pentru care acest acces ar prezenta inconveniente grave sau ar fi periculos.

Din coroborarea întregului material probator administrat în cauză reiese în mod evident că terenul proprietatea reclamantului are caracter de loc înfundat în sensul dispoziţiilor art.616 din codul civil.

Astfel fiind urmează a stabili calea de acces conform schiţelor de plan anexă nr.2 şi 3 din raportul de expertiză întocmit de expert tehnic-judiciar O.M. prin poligonul de culoare galbenă, în suprafaţă totală de 1065 m.p., cale de acces stabilită între proprietatea reclamantului şi „proprietarii neidentificaţi”.

Art.617 cod civil impune ca trecerea să se facă pe calea cea mai scurtă, iar textul următor obligă la alegerea acelei treceri care produce „o mai puţină pagubă aceluia pe al cărui loc trecerea urmează a fi deschisă”.

Potrivit art.616 cod civil şi art. 619 cod civil, servitutea legală de trecere se stabileşte cu titlu oneros, astfel că proprietarul fondului dominant va fi ţinut să despăgubească pe proprietarul fondului aservit cu echivalentul lipsei de folosinţă a terenului utilizat pentru trecere, stabilită în raport de valoarea lui.

Din completarea raportului de expertiză întocmit de acelaşi expert, rezultă contravaloarea lipsei de folosinţă pentru fiecare dintre terenurile reprezentând fond aservit proprietatea pârâţilor, sumele de bani urmând a fi datorate de către reclamantă anual, cu posibilitatea de a fi actualizate.

In temeiul art.274 c.p.civila urmează să oblige pe pârâţi la plata sumei de 821 lei cheltuieli de judecată reprezentând taxa judiciară de timbru, timbru judiciar, onorariu expert şi onorariu avocat, conform chitanţelor aflate la dosar.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E

Admite în parte acţiunea.

Stabileşte calea de acces conform schiţelor de plan anexă nr. 2 şi 3 din raportul de expertiză întocmit de expert tehnic judiciar O.M., prin poligonul de culoare galbenă, în suprafaţă totală de 1065 m.p., cale de acces stabilită între proprietatea reclamantului şi proprietarii neidentificaţi.

Obligă pe reclamant la plata următoarelor sume reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă: 26,7 lei în favoarea pârâtului S.A. pentru suprafaţa de 178 m.p., 24,45 lei în favoarea pârâtului T.M. pentru suprafaţa de 163 m.p., 43,65 lei în favoarea pârâtului L.D. pentru suprafaţa de 291 m.p., 49,35 lei în favoarea pârâtului D.S. pentru suprafaţa de 329 m.p.,15,75 lei în favoarea pârâtei S.V. pentru suprafaţa de 105 m.p.

Sultele stabilite vor fi plătite de reclamant anual.

In temeiul art.274 C.pr.civilă obligă pe pârâţi la plata sumei de 821 lei cheltuieli de judecată către reclamant.

Cu drept de apel.

Etichete: