Top

CIVIL. Acţiune in constatare a calităţii de unic moştenitor testamentar. Caducitatea legatului

J U D E C A T A,

Asupra acţiunii civile de faţă.

Reclamantul D. R.-Gh. a chemat în judecată şi personal la interogatoriu pe pârâţii F.E. şi T.A., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce va pronunţa, să se constate calitatea reclamantului de moştenitor acceptant testamentar faţă de defuncta F. Eugenia, decedată la data de *******, cu ultimul domiciliu în comuna Calvini.

În fapt, în baza testamentului autentificat sub nr. 780/19.05.2003, legat cu titlu universal, defuncta i-a testat reclamantului totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite în timpul căsătoriei cu defunctul său soţ. Prin decesul testatoarei, şi-a produs efecte legatul de care s-a făcut vorbire, condiţii în care a dobândit întreaga avere succesorală rămasă de pe urma defunctei, bunuri care au făcut obiectul testamentului. Se mai arată că a acceptat succesiunea ce a rămas de pe urma defunctei, respectând şi obligaţiile morale testamentare, suportând toate cheltuielile privind înhumarea şi pomenirile creştineşti conform obiceiurilor religioase, astfel cum a fost şi dorinţa acesteia.

Reclamantul mai precizează faptul că pârâtele au calitatea de descendente ale defunctei F. Eugenia, reprezentante ale clasei de moştenire, potenţiali moştenitori care ar fi venit la moştenire în situaţia inexistenţei testamentului de care s-a făcut vorbire. În componenţa masei succesorale în raport de obiectul testamentului, fac parte terenurile dobândite prin reconstituire şi incluse în titlul de proprietate nr. 59249/2/17.01.1996, fără parcelele care au făcut obiectul unor înstrăinări din partea defunctei în timpul vieţii.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 111 din codul de procedura civilă .

În dovedirea acţiunii, la dosarul cauzei au fost depuse, în copie, titlul de proprietate nr. 59249/2/17.01.1996 , testamentul autentificat sub nr. 780/19.05.2003, certificatele de moştenitor nr. 276/11.07.2007 şi 321/18.08.1977, contracte de vânzare-cumpărare autentificate sub nr. 2008/21.10.1992, 1727/10.06.2006 şi 1728/10.07.2006 şi antecontractul de vânzare-cumpărare nr. 781/19.05.2003.

Pârâta T.A. a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată. În cuprinsul întâmpinării s-a arătat că la data de 12.06.1977 a decedat autorul acestora F. Gheorghe, fiind emis certificatul de moştenitor nr. 321/18.08.1977. Conform acestuia masa succesorală era formată la acel moment din cota parte indiviză de ? din casa de locuit şi teren aferent proprietatea exclusivă a defunctei, restul de ? a format cota de bun comun al soţului supravieţuitor F. Eugenia. Moştenitori ai defunctei s-au stabilit ca fiind F. Eugenia în calitate de soţie supravieţuitoare cu o cotă de 2/8 din masa succesorală, pârâta F.E. în calitate de fiică cu o cotă de 3/8 din masa succesorală şi T.A. în calitate de fiică cu o cotă de 3/8 din masa succesorală.

Ulterior, prin contractul de vânzare-cumpărare nr. 2800/21.10.1992 autentificat de Notariatul de Stat Pătârlagele, autoarea F. Eugenia a înstrăinat nuda proprietate din cota de 5/8 părţi indivize din casa de locuit şi din terenul în suprafaţă de 1350 mp. în cote de câte ? pârâtei T.A. şi reclamantului.

Se mai arată că reclamantul a avut cunoştinţă despre certificatul de moştenitor nr. 276/11.07.2007 întocmit în urma decesului autoarei F. Eugenia situaţie faţă de care pârâta consideră că acţiunea promovată este inadmisibilă având în vedere faptul că nu s-a solicitat anularea certificatului de moştenitor. Este evident faptul că până la anularea certificatului de moştenitor, acesta face dovada deplină a calităţii de moştenitor asupra întinderii drepturilor succesorale şi asupra bunurilor transmise mortis causa. Afirmaţia reclamantului conform căreia pârâta ar avea calitatea de „potenţial moştenitor” este inexactă întrucât începând cu data de 11.07.2007 are calitatea de moştenitor.

Faţă de această situaţie pârâta înţelege să invoce excepţia inadmisibilităţii acţiunii în constatare întrucât reclamantul are numai posibilitatea exercitării unei acţiuni în realizare.

Pe rolul aceleiaşi instanţe a fost înregistrată sub nr. 947/02.07.2009 acţiunea promovată de pârâta reclamantă T.A. în contradictoriu cu pârâţii F.E. şi D. R.-Gh. prin care se solicită anularea parţială a contractului de vânzare-cumpărare nr. 1728/10.07.2006 şi 1727/10.07.2006 precum şi suplimentarea masei succesorale rămase de pe urma defunctei F. Eugenia.

În motivarea acţiunii s-a arătat că a fost emis certificatul de moştenitor nr. 321/18.08.1977 de pe urma defunctei F. Gheorghe, conform căruia masa succesorală era formată la acel moment din ? parte indiviză din „una casă de locuit situată în vatra satului Bâscenii de Sus, comuna Calvini” construită pe un teren proprietatea exclusivă a defunctului. Restul de ? din această casă a format cota de bun comun a soţului supravieţuitor, F. Eugenia, moştenitori ai defunctului fiind F. Eugenia în calitate de soţie supravieţuitoare cu o cotă de 2/8 din masa succesorală, pârâta F.E., în calitate de fiică cu o cotă de 3/8 din masa succesorală şi reclamanta pârâtă T.A., în calitate de fiică cu o cotă de 3/8 din masa succesorală.

Ulterior prin contractul de vânzare-cumpărare 2008/21.10.1992, autoarea F. Eugenia a înstrăinat nuda proprietate din cota de 5/8 parte indiviză din casa de locuit şi din terenul în suprafaţă de 1350 mp. în cote egale de câte ? către T.A. şi pârâtul D. R.-Gh.. În acest fel, autoarea părţilor a rămas proprietară asupra unei cote indivize de 1/8 din casa de locuit şi terenul aferent în suprafaţă de 1350 mp. După acest moment între F. Eugenia şi pârât s-a încheiat antecontractul de vânzare cumpărare nr. 781/19.05.2003 prin care se promitea vânzarea suprafeţei de 8442 mp. teren arabil, tarlaua 17 şi suprafaţa de 1996 mp., tarlaua 66 pentru suma de 100 milioane ROL, sumă pe care F. Eugenia a primit-o la data semnării acestui antecontract, obligându-se la încheierea în formă autentică a contractului până la data de 20.08.2003, obligaţie pe care pârâtul nu a respectat-o.

Se mai arată că după aproximativ 3 ani s-au încheiat contractele de vânzare cumpărare nr. 1727/10.07.2006 şi 1728/10.07.2006, cu puţin timp înainte de data decesului autoarei F. Eugenia. Aceste două contracte au fost semnate prin mandatari, respectiv pârâta F.E., mama pârâtului reclamant D. R.-Gh., cu puţin timp înainte de data decesului autoarei, respectiv 23.08.2006. Prin preţul astfel stabilit în cele două contracte nu se poate face distincţie între partea ce revenea vânzătoarei F.E. şi partea ce revenea autoarei F. Eugenia. Apare ca evident faptul că prin aceste contracte s-a încercat diminuarea masei succesorale, fiind astfel fraudate interesele reclamantei pârâte T.A..

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 948 cod civil, 966 şi 968 cod civil. Totodată se face vorbire şi despre faptul că au fost încălcate dispoziţiile procedurale imperative, prevăzute de Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995.

În şedinţa publică de la data de 22.10.2009 instanţa a dispus conexarea dosarului nr. 947/277/2009 la dosarul nr. 698/277/2009, având în vedere dispoziţiile art. 164 cod procedură civilă.

Reclamantul-pârât D. R.-Gh., în conformitate cu dispoziţiile art. 132 cod procedură civilă a formulat cerere de completare a acţiunii introductive prin care a solicitat, în contradictoriu cu pârâta T.A. ieşirea din indiviziune cu privire la imobilele cumpărate în baza actelor de proprietate autentificate sub nr. 2800/21.10.1992 cu continuitatea actelor autentificate sub nr. 1727 şi 1728/10.07.2006 prin care au fost cumpărate cote indivize de la vânzătorul F. Eugenia.

În fapt, se arată că prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2800/1992 a cumpărat împreună cu pârâta, nuda proprietate în cote egale de ? fiecare din cota de 5/8 din construcţiile casă de locuit în suprafaţă construită de 158 mp. bucătărie distinctă în suprafaţă de 31 mp., magazie în suprafaţă de 94mp. şi suprafaţă de teren aferentă. Ulterior, în anul 2006 pârâta F.E. în nume propriu şi în calitate de mandatar vinde o cotă de 3/8 din construcţii casă de locuit C 1, anexă C 2 şi anexă C 3, suprafaţa totală aferentă de 1967 mp. şi suprafaţa de 8487 mp. teren arabil, restul de 5/8 din imobilele construcţii erau înstrăinate în cote egale prin efectele actului de înstrăinare din anul 1992.

Dat fiindcă persistă starea de indiviziune în raport de actele de vânzare cumpărare şi nu există nici o posibilitate de partajare amiabilă reclamantul solicită admiterea acţiunii de completare urmând a fi sistată starea de indiviziune în raport de cotele părţi dobândite prin efectuarea de expertize tehnice şi atribuirea de loturi.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 728 cod civil şi art. 673 ind. 1 şi următoarele din cod procedură civilă.

Instanţa a solicitat B.N.P Filip Nicolae actele care au stat la baza emiterii contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 1727 şi 1728/10.07.2006.

Totodată, alături de actele care au stat la baza perfectării contractelor de vânzare cumpărare, BNP Filip Nicolae a înaintat şi încheierea nr. 4568 din 14.10.2009 prin care s-a dispus rectificarea erorii materiale din contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1727 la data de 10.06.2006 la BNP Filip Nicolae, Pătârlagele, în sensul că, contractul de vânzare cumpărare a fost autentificat sub nr.1727 la data de 10.07.2006, la BNP Filip Nicolae, Pătârlagele.

În cauză au fost audiaţi, sub prestare de jurământ, martorii R.D., D.A. şi S.M., depoziţiile acestora fiind consemnate şi ataşate la dosar.

În conf. cu dispoziţiile art. 218-225 cod procedură civilă, instanţa a procedat la interogarea părţilor, răspunsurile fiind consemnate şi ataşate la dosar.

În administrarea probei cu înscrisuri au fost depuse în copie următoarele: adeverinţe medicale, bilet de ieşire din spital precum şi reţete medicale emise pe numele autoarei F. Eugenia, sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale nr. 3139/11.09.2006, testament autentificat sub nr. 4312/21.04.2003 emis de BNP Aurelia Şurubaru, facturi fiscale, chitanţe reprezentând plata impozitelor pe teren şi clădiri şi B.I. al defunctei F. Eugenia.

Analizând excepţia invocată de către pârâta T.A. prin întâmpinare şi unită cu fondul la data de 17.12.2009, în condiţiile dispoziţiilor art. 137 cod procedură civilă, instanţa apreciază că este neîntemeiată pentru considerentele următoare:

Prin cererile în constatare, reglementate de art. 111 cod procedură civilă reclamantul solicită instanţei să constate existenţa unui drept al său ori inexistenţa unui drept al pârâtului împotriva sa. Aceste acţiuni au un caracter subsidiar faţă de cererea în realizare urmând a se respinge ca inadmisibilă dacă partea poate cere realizarea dreptului.

În speţă, reclamantul D. R.-Gh. solicită instanţei constatarea calităţii de moştenitor acceptant testamentar invocând faptul că defuncta F. Eugenia l-a instituit legatar cu titlu universal în baza testamentului autentificat sub nr. 780/19.05.2003 de BNP Filip Nicolae. Pârâta T.A. arată că acţiunea promovată este inadmisibilă pe considerentul că acesta nu a solicitat instanţei anularea certificatului de moştenitor.

Reclamantul D. R.-Gh. prin răspunsul la întrebările nr. 3 şi 4 ale interogatoriului (fila 69 din dosar) recunoaşte că a avut cunoştinţă despre dezbaterea succesiunii de pe urma defunctei F. Eugenia, precizând că a fost prezent la data întocmirii certificatului de moştenitor nr. 276/11.07.2007.

Astfel fiind, se apreciază că, acţiunea promovată de reclamant este admisibilă în principiu, însă pe fond este neîntemeiată.

Din actele şi lucrările dosarului a rezultat faptul că, într-adevăr reclamantul D. R.-Gh., prin testamentul autentificat sub nr. 780/19.05.2003, a fost instituit legatar universal de către defuncta F. Eugenia, însă la momentul deschiderii succesiunii acesta nu l-a prezentat notarului public. Potrivit art. 928 din codul civil „orice dispoziţie testamentară cade când eredele numit sau legatarul nu va primi-o sau va fi necapabil a o primi”. Din analiza acestui text se concluzionează că legatul devine caduc în condiţiile neacceptării acestuia de către legatar. De asemenea, drepturile legatarului se nasc, de drept, din momentul deschiderii succesiunii, însă potrivit principiului că „ nimeni nu este obligat de a face acceptarea unei moşteniri ce i se cuvine” (art. 686 cod civil), principiu aplicabil şi în cazul moştenirii testamentare, legatarul are, ca şi moştenitorii legali drept de opţiune succesorală.

Pe cale de consecinţă reclamantul D. R.-Gh. nu a acceptat succesiunea testamentară de pe urma autoarei F. Eugenia, testamentul devenind astfel caduc.

În ceea ce priveşte cererea de completare a acţiunii principale instanţa constată că în timpul vieţii defuncta F. Eugenia a vândut iniţial conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 2800/21.10.1992 nuda proprietate din cota parte de 5/8 din imobilul casă de locuit C1, anexa C2 şi anexa C3 precum şi suprafaţa de teren aferentă situate în intravilanul satului Bâscenii de Sus , comuna Calvini, păstrându-şi dreptul de uzufruct viager, care ulterior prin decesul lui F. Eugenia acest drept s-a stins. Vânzarea s-a făcut în cote de ? părţi indivize pentru fiecare dintre cumpărători, respectiv reclamantul pârât şi pârâta reclamantă. Ulterior, prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1728/10.07.2006 reclamantului pârât D. R.-Gh. i-a fost vândută de către defuncta F. Eugenia suprafaţa de 1967 mp. teren agricol aferent construcţiilor, teren dobândit prin moştenire de la defunctul său soţ F. Gheorghe conform titlului de proprietate nr. 59249/2/17.01.1996 şi de către F.E. cota parte de 3/8 din cota de ? părţi indivize din aceleaşi construcţii, cotă parte moştenită de la defunctul F. Gheorghe conform certificatului de moştenitor nr. 321/1977.

Totodată se mai reţine faptul că prin certificatul de moştenitor nr. 321/18.08.1977 pârâta reclamantă T.A. a primit în calitate de moştenitor legal al defunctului F. Gheorghe cota parte de 3/8 părţi indivize din cota parte de ? parte indiviză din casa de locuit şi anexe gospodăreşti situate în intravilanul satului Bâscenii de Sus, comuna Calvini.

Astfel fiind, instanţa apreciază că cererea de completare este întemeiată în parte, urmând a dispune ieşirea din indiviziune a reclamantului pârât şi a pârâtei reclamante T.A. cu privire la imobilul cu nr. cadastral 198 situat în intravilanul satului Bâscenii de Sus, comuna Calvini, în conformitate cu dispoziţiile art. 728 cod civil care prevede că nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune.

Urmează ca reclamantului pârât să-i revină cota ? părţi indivize din acest imobil, prin însumarea cotelor de 5/8 X ? părţi indivize conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2800/21.oct. 1992 şi 3/8 X ? părţi indivize conform contractului autentificat sub nr.1728/10.07.2006 (în baza încheierii de rectificare nr.4568/14.10.2009 a B.N.P. Filip Nicolae), iar pârâtei reclamante T.A. să îi revină cota de ? părţi indivize din acest imobil, prin însumarea cotelor de 5/8 X ? părţi indivize conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2800/21.oct. 1992 şi 3/8 X ? părţi indivize conform certificatului de moştenitor nr. 321 /18.08.1977.

În ceea ce priveşte cererea reclamantului pârât privind ieşirea din indiviziune a părţilor cu privire la suprafaţa de 8487 mp. teren arabil, instanţa apreciază că este neîntemeiată în condiţiile în care prin contractul de vânzare cumpărare autentificat sub nr. 1727/10.07.2006 (încheierea de rectificare nr. 4568/14.10.2009 a BNP Filip Nicolae), F. Eugenia a vândut terenul în calitate de unic moştenitor al defunctului F. Gheorghe, întreaga suprafaţă, astfel că acesta este proprietar exclusiv.

Pârâta T.A. a solicitat a se constata nulitatea absolută parţială a contractului de vânzare cumpărare nr. 1727 şi 1728/10.07.2006 pe motivul că i-au fost fraudate interesele prin diminuarea masei succesorale rămase de pe urma defuncţilor F. Eugenia şi F. Gheorghe. Nu poate fi susţinută intenţia de fraudare a drepturilor succesorale ale pârâtei câtă vreme nu s-au făcut dovezi în acest sens. Dimpotrivă, din probele administrate a rezultat că pârâta T.A., la momentul dezbaterii succesiunii mamei sale a cunoscut despre faptul înstrăinării cotelor părţi din imobilele cu nr. cadastral 198, a consimţit la eliberarea certificatului de moştenitor, respectiv certificatul 276/11.07.2007, certificat care nu a fost contestat în justiţie. De asemenea, se face vorbire de faptul că preţul plătit a fost neserios, însă instanţa apreciază că acesta a fost achitat, că este un preţ rezonabil, dat fiind şi raporturile de rudenie dintre vânzătoare şi cumpărător.

În ceea ce priveşte acţiunea conexă având ca obiect anularea parţială a contractului nr. 1727/10.07.2006, aşa cum s-a arătat suprafaţa înstrăinată a fost de 8487 mp. moştenită de către F. Eugenia de la defunctul soţ F. Gheorghe, instanţa apreciază că această înstrăinare nu s-a făcut în scopul fraudării drepturilor succesorale ale pârâtei, mai ales că aceasta a consimţit la eliberarea certificatului de moştenitor nr. 276/11.07.2007.

Pentru evaluare şi lotizare urmează să desemneze expert specialitatea construcţii cu un onorariu de 600 lei .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

D I S P U N E

Respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii invocată prin întâmpinare de pârâta T.A.,ca fiind neîntemeiată.

Respinge acţiunea având ca obiect constatarea calităţii de moştenitor acceptant testamentar faţă de defuncta F. Eugenia, ca fiind neîntemeiată.

Admite în principiu şi în parte cererea de completare a acţiunii principale .

Dispune ieşirea din indiviziune a reclamantului-pârât şi a pârâtei-reclamante T.A. cu privire la imobilul casă de locuit (C1), anexa C2 şi anexa C3 şi suprafaţa totală de 1967 m.p. teren agricol aferent liber şi construit nr. cadastral al bunului imobil 198 situate în intravilanul satului Bîscenii de sus, comuna Calvini.

In consecinţă, reclamantului-pârât D. R.-Gh. îi revine cota de ? părţi indivize din acest imobil, prin însumarea cotelor de 5/8 X ? părţi indivize conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2800/21.oct. 1992 şi 3/8 X ? părţi indivize conform contractului autentificat sub nr.1728/10.06.2006 (în baza încheierii de rectificare nr.4568/14.10.2009 a B.N.P. Filip Nicolae), iar pârâtei-reclamante T.A. îi revine cota de ? părţi indivize din acest imobil, prin însumarea cotelor de 5/8 X ? părţi indivize conform contractului de vânzare cumpărare autentificat sub nr.2800/21.oct.1992 şi 3/8 X ? părţi indivize conform certificatului de moştenitor nr.321 /18.08.1977.

Respinge cererea de completare a acţiunii principale prin care se solicită ieşirea din indiviziune a părţilor cu privire la suprafaţa de 8487 m.p. teren arabil conform contractului de vânzare-cumpărare autentificat sub nr.1727/10.06.2006 de B.N.P. Filip Nicolae.

Respinge acţiunea conexă având ca obiect anularea parţială a contractelor de vânzare-cumpărare autentificate de B.N.P. Filip Nicolae sub nr.1727/10.06.2006 şi 1728/10.06.2006 (in baza încheierii de rectificare nr.4568/14.10.2009 a B.N.P. Filip Nicolae).

Numeşte expert specialitatea construcţii cu un onorariu provizoriu de 600 lei din care 100 lei cheltuieli transport.

Cheltuielile de judecată şi apelul o dată cu fondul.

Fixează termen de judecată,cu citarea părţilor.

Etichete: