Top

CIVIL:Drepturi salariale solicitate de angajaţii SC PETROM SA – prevăzute de art.168 alin.1 din Contractul Colectiv de Muncă

„ Tribunalul, examinând actele şi lucrările constată următoarele: Prin acţiunea introductivă, reclamanta a solicitat plata suplimentărilor salariale acordate cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun prin Contractul colectiv de muncă. Potrivit art.168 alin.1 din Contractul colectiv de muncă, la nivel de societate pentru anii 2004-2007 salariaţii SNP Petrom SA vor beneficia cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun de câte o suplimentare a drepturilor în cuantum de un salariu de bază mediu pe SNP Petrom SA. Potrivit art.155 din Codul muncii, salariul cuprinde salariul de bază, indemnizaţiile, sporurile precum şi alte adaosuri. Primele solicitate prin acţiune constituie drepturi salariale, aceasta fiind şi terminologia expres folosită în cuprinsul contractelor colective de muncă pe unitate încheiate pe anii 2003-2007. Ca atare, raportat la obiectul acţiunii, în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile prev.de art.283 alin.1 lit.”e” din Codul muncii invocat de pârâtă, ci cele ale art.283 alin.1 lit.”c” din Codul muncii, potrivit cărora cerinţele în vederea soluţionării unui conflict de muncă pot fi formulate în termen de 3 ani de la data naşterii dreptului la acţiune, în situaţia în care obiectul conflictului individual de muncă constă, printre altele, în plata unor drepturi salariale neacordate, cum e cazul de faţă. În ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului privind suplimentul salarial de Paşti 2005- invocată de pârâtă, tribunalul constată că este întemeiat, urmând a fi admisă pentru următoarele considerente: Aceste drepturi prevăzute în contractul colectiv de muncă- prime de Paşti şi Crăciun se acordă pentru rezolvarea unor probleme în strânsă legătură cu aceste evenimente, cu persoana salariatului şi a familiei sale. La art.168 din Contractul colectiv de muncă se menţionează termenele de calculare şi stabilirea valorii concrete, condiţiile, criteriile şi beneficiarii, situaţii ce se negociază cu F.S.I. Petrom cu 15 zile înainte de eveniment (concretizarea efectuându-se în termen de 7 zile). Din interpretarea acestui text şi având în vedere finalitatea acordării acestui drept suplimentar, tribunalul consideră că acest drept este scadent în cel mult o săptămână dinaintea evenimentului. Cum în anul 2005, Paştele a fost pe data de 01 mai, iar acţiunea a fost introdusă pe data de 21.05.2008, deci peste termenul de 3 ani, dreptul la acţiune privind plata acestui supliment bănesc este prescris. Cu privire la excepţia prematurităţii formulării acţiunii, tribunalul constată că este neîntemeiată, urmând a fi respinsă. Reclamanta beneficiază de suplimentările de Paşti şi Crăciun, există independent de negocierile dintre patronat şi sindicat, prev.de art.168 alin.1 teza 2, cu atât mai mult cu cât chiar în acest text se menţionează că negocierile au loc în vederea stabilirii valorii concrete, modalităţilor de acordare, condiţiile şi beneficiarii. Lipsa negocierilor nu poate avea drept consecinţă negarea dreptului reclamantului, drept prevăzut în contractul colectiv de muncă. Cât priveşte pe fondul cauzei, instanţa reţine că în contractul colectiv de muncă pe anul 2004 s-a prevăzut la art.168 alin.2, că pentru anul 2003 suplimentările de la alin.1 vor fi introduse în salariul de bază al fiecărui salariat, conform modalităţii şi în condiţiile negociate cu FSLI Petrom, iar în contractul colectiv de muncă pe anul 2005 s-a stipulat, la art.168 alin.2, că în anul 2003 suplimentările salariale de la alin.1 al art.168 au fost introduse în salariul de bază al fiecărui salariat, fără a se face vreo menţiune în contractele respective privind includerea şi în anii 2004-2007 a primelor de Paşti şi Crăciun în salariul de bază. Tribunalul consideră că nota din 31.08.2007 a Comisiei Paritare constituită la nivelul Petrom SA formată din reprezentanţi ai societăţii şi ai FSLI Petrom prin care s-au adus precizări asupra interpretării art.168 alin.1 şi 2 din Contractele colective de muncă la nivel Petrom SA, încheiate în perioada 2004-2007, de care se prevalează pârâta, nu poate constitui un argument suficient pentru respingerea acţiunii, câtă vreme pârâta nu a dovedit că primele de Crăciun pe anii 2005-2007 prevăzute la art.168 alin.1 din contractul colectiv de muncă pe anii 2005-2007 ar fi fost acordate prin includerea acestor prime în salariul de bază pe anii respectivi. În ceea ce priveşte cuantumul acestor prime, conform art.168 alin.1 din Contractul colectiv de muncă, acestea sunt în cuantum de un salariu de bază mediu pe SNP Petrom SA şi nu la salariul mediu brut, cum a calculat reclamanta. În aceste condiţii, instanţa va avea în vedere la stabilirea concretă a cuantumului primelor, cele menţionate de pârâtă în adresa nr.2022/4.09.2007 (fila 66 dosar). În acest sens, se va admite în parte acţiunea şi va obliga pârâta să plătească reclamantei drepturile băneşti reprezentând prima de Crăciun 2005 şi primele de Crăciun şi Paşti pe anii 2006-2007, calculate la salariul de bază mediu pe SNP Petrom SA, în sumă de 5781 lei. Această sumă va fi actualizată cu indicele de inflaţie, începând cu data de la care trebuiau calculate (data scadentă) şi până la data plăţii efective. Instanţa a dispus şi reactualizarea sumei, deoarece reclamanta a suferit şi un prejudiciu ca urmare a neacordării valorii reale datorată procesului inflaţionist”.

Etichete: