Top

Comercial. Penalităţi datorate în executarea unui contract comercial de prestări servicii. Contract de cesiune cu titlu de garanţie privind creanţe previzionate. Calitate procesuală activă a cedentului

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 1364/200/2008 din 26.02.2008, reclamanta RAM Buzău a chemat în judecată pe pârâta A.P. P.T.7 nr.2 Buzău solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligată la plata sumei de 34.589,22 lei reprezentând penalităţi de întârziere şi de 1.860 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

În motivarea acţiunii, reclamanta a susţinut că în baza contractului nr. 07-02/septembrie 2002 a livrat pârâtei serviciile stabilite, emiţând facturile de utilităţi corespunzătoare şi cum acestea nu au fost achitate la termenele de scadenţă, s-au înregistrat la perioada 31.05.2004 – 30.04.2007 penalităţi de întârziere în sumă de 34.589,22 lei conform desfăşurătorului ataşat.

Pârâta a formulat întâmpinare în temeiul art. 115 – 118 din Codul de procedură civilă invocând excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei, în raport de contractul de cesiune de creanţe (cu titlu de garanţie) nr. 410 din 19.03.2008 pe care l-a încheiat cu cesionarul MKB RB S.A., conform notificării de cesiune nr. 86 din 27.03.2008 (filele 91-92, 93 dosar).

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinare, învederând că a contractat un credit de la MKB RB S.A., încheindu-se contractul nr. 410/2008 care este un contract de cesiune de creanţă ( cu titlu de vânzare a creanţelor prezente şi viitoare ): filele 97 – 98 dosar.

Prin sentinţa nr. 4807 din 23.09.2008 s-a admis excepţia lipsei calităţii procesual active a reclamantei, respingându-se acţiunea pin consecinţă ca fiind formulată de o persoană fără calitate procesual activă.

Pentru a hotărî astfel, invocând dispoziţiile art. 969 şi 970 din codul civil, instanţa fondului a reţinut că reclamanta nu a făcut dovada în sensul că prevederile contractului de cesiune de creanţe (cu titlu de garanţie) nr. 410 din 19.03.2008 încheiat cu MKB RB S.A. au încetat, urmărind prin acţiunea pendinte judecăţii să stingă o creanţă fără acordul scris şi prealabil al cesionarului.

Împotriva sentinţei a declarat recurs reclamanta în termen legal, conform art. 301 din Codul de procedură civilă, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar in temeiul art.303 din acelaşi cod.

În expunerea motivelor de recurs, reclamanta a invocat în esenţă că prin notificarea nr. 87/2008 a încunoştiinţat pârâta asupra contractului de cesiune cu titlu de garanţie nr. 410/2008 încheiat cu MKB RB S.A., şi i-a pus în vedere acesteia în calitate de debitor cedat ca toate sumele datorate în derularea contractului nr. 07 – 02/2002, prezente şi viitoare să le achite în contul său pe care l-a deschis la această bancă, rezervându-şi astfel dreptul să-şi exercite în continuare toate drepturile şi obligaţiile ce-i revin din contractul comercial, inclusiv recuperarea restanţelor.

MKB RB S.A a formulat cerere de intervenţie în interesul recurentei – reclamante RAM Buzău, în temeiul art. 51 din Codul de procedură civilă, precizând că cesiunea de creanţă ce face obiectul contractului comercial nr. 07 – 02/septembrie 2002 se referă la garantarea unei linii de credit, în derularea căreia aceasta şi-a achitat punctual toate datoriile.

Prin decizia nr. 171 din 27.02.2009 pronunţată de Tribunalul Buzău – Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ s-a admis recursul ca întemeiat dispunându-se casarea sentinţei şi trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe pentru a se pronunţa pe fond.

Hotărând astfel tribunalul a reţinut :

În vederea accesării unui credit în sumă de … lei de la MKB RB S.A., reclamanta a constituit garanţii mobiliare şi imobiliare în favoarea societăţii bancare, între care se regăseşte şi contractul de cesiune ( cu titlu de garanţie) nr. 410 din 19.03.2008.

În contextul expus, reclamanta a emis notificarea nr. 86 din 27.03.2008 prin care a încunoştiinţat-o pe pârâtă în calitate de debitor cedat asupra perfectării contractului de cesiune cu titlu de garanţie, punându-i totodată în vedere ca toate plăţile datorate în executarea contractului comercial nr. 07 -02/septembrie 2002 să le efectueze în contul Iban nr. R061CRDZ 029A 0202 6047 5001 deschis la MKB RB S.A.

Or, în condiţiile în care :

• potrivit prevederilor art. 1 din contractul de cesiune cu titlu de garanţie, acesta vizează creanţe previzionate (determinate în mod expres drept creanţe prezente şi viitoare rezultate din executarea contractului comercial de prestări servicii nr. 07 – 02 /septembrie 2002, în sumă totală de 363.356,74 lei),

• iar conform dispoziţiilor art. 5.1 lit.a) şi e) din acelaşi contract regiei îi revine dreptul de a proteja şi conserva creanţa cesionată,

Tribunalul a reţinut că reclamanta RAM Buzău are calitatea procesuală activă în prezenta cauză al cărei obiect îl constituie recuperarea unei creanţe în sumă de 34.589,22 lei reprezentând penalităţi de întârziere pretins datorate la perioada de 31.05.2004 – 30.04.2007.

Etichete: