Top

Plângere formulată împotriva procesului verbal de contravenţie, restituită petiţionarului de către instanţă în aplicarea art. 114/1 alin. 2–4 Cod proc.civ. Modul de calculare a termenului, prevăzut de art. 31 alin.1 din OG nr. 2/2001

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 5578/200/2008 din 24.07.2008, petentul PSN a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictoriu cu intimatul IPJ Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria CC nr. 0651969 din 20.06.2008 în baza căruia a fost sancţionat cu 6 puncte amendă în cuantum de 300 lei şi 4 puncte penalizare, pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la art. 108 alin.1 lit. c) pct. 3 din OUG nr. 195/2002 în referire la art. 121 alin.1 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că prin procesul verbal contestat s-a reţinut în mod tendenţios în sarcina sa că la data de 20.06.2008 ar fi condus autoturismul B-08-SRY cu o viteză de 103 km/h pe varianta DN 2 E85 a municipiului Buzău, în localitate, pe un segment de drum cu limitare de viteză la 70 km/h.

În zona respectivă nu numai că nu exista indicator cu semnificaţia limitării vitezei la 70 km/h, dar, în condiţiile în care circula în coloană de maşini a fost singurul conducător auto oprit şi sancţionat contravenţional.

Intimatul a formulat întâmpinare în temeiul art. 115 – 118 din Codul de procedură civilă, solicitând respingerea plângerii ca neîntemeiată. A susţinut că la data de 20.06.2008, orele 15:26, petentul a condus autoturismul B-08-SRY pe varianta DN 2 E85 a municipiului Buzău, în localitate, cu o viteză de 103 km/h înregistrată cu un aparat radar, deşi pentru segmentul de drum respectiv exista limitare de viteză la 70 km/h, săvârşind astfel contravenţia reţinută prin procesul verbal contestat.

Prin sentinţa civilă nr. 7180 din 8.12.2008 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis excepţia de tardivitate a introducerii plângerii (invocată din oficiu de către instanţă), respingându-se prin consecinţă plângerea formulată de petent.

Pentru a hotărî astfel, în aplicarea art. 137 din Codul de procedură civilă, instanţa fondului a reţinut că deşi petentul a primit procesul verbal de contravenţie, prin poştă, la data de 25.06.2008 (conform ştampilei aplicate pe plicul depus la fila 23 dosar), acesta a expediat plângerea formulată împotriva procesului verbal de contravenţie la data de 18.07.2008 (conform ştampilei aplicate pe plicul depus la fila 7 dosar), deci peste termenul de 15 zile prevăzut de art. 31 din O.G. nr.2/2001.

Impotriva sentinţei a declarat recurs petentul în termen legal, conform art. 34 alin.2 din OG nr. 2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse în scris la dosar:

În expunerea motivelor de recurs, petentul a invocat în esenţă că deşi a făcut dovada cu înscrisurile depuse la dosar în sensul că a depus plângerea contravenţională în termen legal, fiindu-i însă restituită spre completare, după care a retrimis-o de îndată judecătoriei, tot prin poştă, instanţa fondului a apreciat în mod greşi că ar fi fost introdusă tardiv.

Pe fond, consideră că procesul verbal de contravenţie a fost încheiat în mod abuziv,din însăşi dovezile administrate în cauză de către intimat rezultând o contradicţie flagrantă cu privire la locul comiterii pretinsei contravenţii.

Prin decizia civilă nr. 209 din 9.03.2009 pronunţată de Tribunalul Buzău- Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ s-a admis recursul declarat de petent, dispunându-se casarea sentinţei şi trimiterea cauzei aceleiaşi instanţe pentru a se pronunţa pe fond.

Hotărând astfel, tribunalul a avut în vedere :

Conform prevederilor art. 31 alin.1 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, „Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia”.

Prin art. 47 din actul normativ invocat se dispune în sensul că „ Dispoziţiile ordonanţei se completează cu dispoziţiile Codului de procedură civilă”.

Conform art. 101 alin.1 din Codul de procedură civilă, „Termenele se înţeleg pe zile libere, neintrând în socoteală nici ziua când a început, nici ziua când s-a sfârşit termenul”.

Potrivit art. 104 din acelaşi cod, „Actele de procedură trimise prin poştă instanţelor judecătoreşti se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate recomandat la oficiul poştal înainte de împlinirea lui”.

În cauza dedusă judecăţii, în condiţiile în care petentul a refuzat să semneze procesul verbal de contravenţie, agentul constatator i l-a comunicat prin poştă la data de 23.06.2008 cu corespondenţa nr. 152129 (extras borderou depus la fila 26 dosar), acesta primindu-l la data de 25.06.2008, astfel cum rezultă din ştampila poştei inscripţionată pe plicul depus în copie la fila 23 dosar).

Conform extrasului din Registrul general intrare – ieşire al Judecătoriei Buzău, act nou depus la filele 8-10 dosar recurs : supliment, plângerea formulată de petent împotriva procesului verbal de contravenţie a fost înregistrată la instanţă la data de 9.07.2008 sub nr. 3175/12/A, fiindu-i restituită în aplicarea art. 114? din Codul de procedură civilă, cu adresa nr. 3175/12/A din 11.07.2008 pentru a depune o copie de pe plângere şi acte în vederea comunicării către intimat (act depus la fila 6 dosar fond).

Conformându-se dispoziţiei instanţei, petentul a retrimis prin poştă plângerea contravenţională la data de 18.07.2008, astfel cum rezultă din ştampila inscripţionată pe plicul depus la fila 7 dosar fond, fiind înregistrată la data de 24.07.2008 sub nr. 5578/200/2008.

Or, în contextul expus, în condiţiile în care petentului i s-a comunicat procesul verbal de contravenţie la data de 25.06.2008, iar plângerea a fost înregistrată iniţial la data de 9.07.2008, după care, în aplicarea prevederilor art. 114? alin.2 – 4 din Codul de procedură civilă, ulterior restituirii spre completare dispozitiv la 11.07.2008, a fost retrimisă în termen util,tot prin poştă, la data de 18.07.2008, tribunalul reţine că în cauză s-a respectat termenul legal de introducere a plângerii la instanţa judecătorească.

Etichete: