Top

Partaj bunuri comune.Nemotivarea IAP si a sentintei

Asupra prezentului apel civil.

Prin acţiunea înregistrată sub nr. 657/277/2008 pe rolul Judecătoriei Pătârlagele reclamantul S.C. a chemat în judecată pe pârâţii V.D., G.V.şi P.M., solicitând instanţei ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună partajarea averii succesorale rămasă de pe urma defunctului G.F..

Reclamantul a susţinut că defunctul G.F. a fost bunicul părţilor din proces , aceştia venind la succesiune prin reprezentare , în calitate de nepoţi, iar masa succesorală se compune din terenurile menţionate în titlurile de proprietate nr. 58399/51/2006 şi nr. 56283/59/2004.

Pârâta V.D. a formulat întâmpinare, prin care a arătat că este de acord cu acţiunea , aşa cum a fost formulată de reclamant.

Pârâţii G.V. şi P.M. nu s-au prezentat în instanţă şi nu au formulat întâmpinare.

După administrarea probei cu înscrisuri , la data de 26.08.2009, judecătorul fondului a pronunţat o încheiere interlocutorie , prin care a admis în principiu acţiunea şi a constatat deschisă succesiunea defunctului G.F., decedat la data de 8.11.1979, cu ultim domiciliu în com. Măgura, jud, Buzău.

S-a constatat că de pe urma defunctului au rămas ca moştenitori reclamantul , prin reprezentarea mamei sale , S.E., pârâta V.D. , prin reprezentarea mamei V.E., pârâtul P.M., prin reprezentarea mamei P.M. şi pârâtul G.V., prin reprezentarea tatălui G.C., toţi cu o cotă de ? din masa succesorală, iar ca masă succesorală suprafeţele de 1,6 ha menţionate în titlul de proprietate nr. 58399/51/2006 şi 3900 m.p. , conform titlului nr. 56283/59/2004.

Urmare a efectuării raportului de expertiză topografică, s-au întocmit propunerile de lotizare.

La data de 17.02.2009 Judecătoria Pătârlagele a pronunţat sentinţa civilă nr.294 prin care a respins ca neîntemeiată excepţia autorităţii de lucru judecat , invocată din oficiu şi a dispus ieşirea din indiviziune a părţilor conform variantei unice din raportul de expertiză.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel pârâtul G.F., criticând-o ca nelegală şi netemeinică, iar prin decizia civilă nr. 191 din 10.06.2009 Tribunalul Buzău a admis apelul şi a schimbat în tot sentinţa , respingând acţiunea pentru existenţa autorităţii de lucru judecat.

S-a dispus obligarea intimatului – reclamant la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 591,5 lei către apelant.

Împotriva deciziei a declarat recurs reclamantul S.C., criticând-o ca nelegală.

În dezvoltarea motivelor de recurs reclamantul a susţinut că în mod nelegal a fost admisă excepţia autorităţii de lucru judecat, întrucât noua cererea de chemare în judecată se bazează pe acte noi şi anume pe certificatul prin care a făcut dovada calităţii sale succesorale.

Precizează recurentul că în situaţia în care instanţa ar fi considerat că în cauză se impune , pentru lămurirea acestui aspect , administrarea şi de alte probe, ar fi avut la îndemână posibilitatea completării probatoriului cu depoziţii testimoniale , care ar fi dovedit că stăpâneşte terenul succesoral încă din anul 1990, conform înţelegerii cu ceilalţi moştenitori şi că fratele său , G.F. i-a aruncat cererea de reconstituire formulată conform Legii 18/1991.

Examinând decizia recurată, prin prisma criticilor formulate , CA Ploieşti, prin decizia nr.744 din 19.10.2009 a admis recursul , a casat decizia civilă 191/10.06.2009 pronunţată de Tribunalul Buzău şi a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Buzău.

Pentru a hotărî astfel instanţa de recurs a stabilit că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile art. 1201 cod civil, hotărârea judecătorească anterioară nepronunţându-se pe fondul litigiului.

Având în vedere că prin decizia casată tribunalul s-a pronunţat doar asupra celui de al doilea motiv de apel formulat de către pârâtul G.V., neexistând nicio referire la considerentele deciziei cu privire la verificarea primului şi ultimului motiv de apel prin care s-au invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului şi respectiv , nemotivarea sentinţei, instanţa de trimitere urmează a analiza şi soluţiona cele două motive de apel pentru a asigura astfel o judecată unitară.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Buzău sub nr. 5221/114/2009 din 30.11.2009.

Verificând legalitatea sentinţei apelate , în raport de criticile formulate şi având în vedere prevederile legale aplicabile , Tribunalul constată că apelul declarat în cauză este fondat , în sensul considerentelor ce succed.

Din dispoziţiile art. 261 alin.1 c.p.c. rezultă elementele pe care trebuie să le cuprindă orice hotărâre judecătorească pentru exercitarea unui control judiciar.

În acest sens , pct.5 al textului menţionat se referă la necesitatea arătării motivelor de fapt şi de drept care au format convingerea instanţei , precum şi a celor pentru care s-au înlăturat cererile părţilor.

Motivarea clară, convingătoare şi pertinentă a hotărârii constituie o garanţie pentru părţile din proces în faţa eventualului arbitrariu judecătoresc şi singurul mijloc prin care se dă posibilitatea de a se putea exercita controlul judiciar.

În speţă , nu au fost respectate aceste dispoziţii legale imperative.

Instanţa fondului nu a analizat acţiunea şi probele administrate în cauză , motivarea încheierii de admitere în principiu şi a sentinţei fiind lapidară, în două fraze , la propriu şi nu la figurat , prin care se arată într-o manieră nelămuritoare considerentele pentru care au fost pronunţate cele două hotărâri , fără a se face nicio referire expresă la motivul pentru care au fost reţinuţi ca moştenitori ai defunctului G.F. , decedat la data de 7.11.1979, S.C., V.D., G.V. şi P.M..

În condiţiile în care la dosarul cauzei se află ataşat dosarul 800/277/2007 al Judecătoriei Pătârlagele , în care a fost pronunţată sentinţa civilă nr.922 din 9.08.2007 , intrată în puterea lucrului judecat , prin care s-a admis excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului intimat S.C. în ceea ce priveşte acţiunea privind partajul averii succesorale rămase de pe urma aceluiaşi defunct G.F., reţinându-se în considerentele sentinţei că acesta nu a formulat cerere de reconstituire a dreptului de proprietate ca moştenitor al defunctului, conform Legii 18/1991 şi în condiţiile în care la dosarul fondului se află Certificatul de calitate de moştenitor nr.112 din 26.06.2008, f- 38, în cuprinsul căruia acesta este înscris ca moştenitor al defunctului, însă, nu este înscris recurentul pârât G.V., instanţa fondului nu face nicio referire expresă la această situaţie de fapt şi de drept şi nu motivează în nici un fel motivul pentru care sunt reţinuţi ca moştenitori S.C., V.D., G.V. şi P.M..

În această situaţie , se constată că, de fapt , încheierea de admitere în principiu şi sentinţa pronunţată este nemotivată, ceea ce împiedică instanţa de apel să exercite controlul de legalitate asupra sentinţei criticate.

Faţă de aceste considerente, Tribunalul constată că în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 297 alin.1 c.p.c. , prima instanţă rezolvând procesul fără a intra în cercetarea fondului , motiv pentru care urmează a fi trimisă cauza spre rejudecare la aceeaşi instanţă , care va proceda la analizarea criticilor formulate şi la corecta aplicare a prevederilor legale invocate. În rejudecare instanţa fondului va solicita de la BNP F.N. dosarul notarial nr.115/2008 şi coroborând probele administrate în cauză , se va pronunţa şi cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului intimat S.C. invocată de apelantul pârât G.V. în motivele de apel.

Etichete: