Top

CONT. ADM. : Apreciere greşită a probelor de către instanţa fondului. Modificarea soluţiei în recurs, în sensul respingerii plângerii

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. X/X/2009 din 30.09.2009 , petenta N.G. a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie seria X nr.X din X/X/2009 în baza căruia a fost sancţionată cu 9 puncte amendă în cuantum de 540 lei , suspendarea exercitării dreptului de a conduce pe o perioadă de 90 de zile şi reţinerea permisului pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzute la 102 alin.3 lit e) din OUG nr.195/2002 raportat la art.121 alin.1 din HG nr.1391/2006 şi respectiv cu 6 puncte amendă în cuantum de 360 lei pentru comiterea contravenţiei prevăzute la art.101 alin.1 pct.18 din OUG nr.195/2002 raportat la art. 147 pct.1 din HG nr.1391/2006.

În motivarea plângerii, petenta a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat, în sensul că ar fi condus autoturismul X la data de 28.09.2009 , în localitatea Costeşti, judeţul Buzău cu o viteză de 108 km/h.

Solicită ca intimatul să facă dovada efectuării autotestării aparatului radar utilizat la măsurarea vitezei şi să prezinte fotografii succesive de natură să confirme viteza înregistrată pe sectorul de drum respectiv.

Pe cale de excepţie petenta a invocat nulitatea procesului verbal susţinând că actul a fost încheiat de un alt poliţist decât operatorul radar care a perceput nemijlocit pretinsa faptă.

Intimatul a formulat întâmpinare în temeiul art.115-118 din Codul de procedură civilă , solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr.X/2009 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis plângerea ca întemeiată, dispunându-se anularea procesului verbal de contravenţie .

Pentru a hotărî astfel, instanţa fondului a reţinut în fapt şi în drept:

Prin procesul verbal contestat, s-a reţinut în sarcina petentei comiterea contravenţiei prevăzute la art.102 alin.3 lit.e) din OUG nr.195/2002 raportat la art.121 alin.1 HG nr.nr.1391/2006, constând în conducerea autoturismului X , la data de 28.09.2009, orele 16:46 , pe DN2 E85, în localitatea Costeşti, judeţul Buzău cu o viteză de 108 km/înregistrată cu un aparat radar verificat metrologic şi declarat corespunzător.

În raport de prevederile paragrafului 3.5.1. din Normele de Metrologie legală NML 021-05/23.11.2005, instanţa fondului a apreciat că fapta contravenţională reţinută prin procesul verbal contestat nu este dovedită , întrucât planşele fotografice depuse la filele 6 şi 18 dosar nu pun în evidenţă numărul de înmatriculare al autoturismului condus de petentă, acesta fiind ilizibil.

Cu privire la celelalte motive de critică invocate de petentă, instanţa fondului a reţinut că sunt neîntemeiate.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău în termen legal conform art.34 alin.2 din OG nr.2/2001 criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depus în scris la dosar.

În expunerea motivelor de recurs , intimatul a invocat greşita anulare a procesului verbal de contravenţie , în condiţiile în care din ambele planşe fotografice rezultă cu claritate numărul de înmatriculare al autoturismului condus de petentă.

Prin decizia nr. X/2010 s-a admis ca întemeiat recursul declarat de intimat, modificându-se sentinţa atacată în sensul respingerii plângerii ca neîntemeiată.

În acest sens s-a avut în vedere :

Conform punctului 3.5., subpunctul 3.5.1. din Norma de Metrologie Legală NML 021-05 aprobată prin Ordinul nr.301/23.11.2005 , astfel cum a fost modificată prin Ordinul nr.187/14.07.2009, înregistrarea efectuată cu aparatul radar trebuie să cuprindă alături de alte menţiuni prevăzute în mod expres , şi imaginea autovehiculului a cărui viteză a fost măsurată, din care să poată fi pus în evidenţă numărul de înmatriculare al acestuia .

În cauza dedusă judecăţii tribunalul reţine, contrar considerentelor sentinţei atacate, că cele trei fotografii depuse la filele 9 şi 18 de către intimat, pun în evidenţă numărul de înmatriculare al autoturismului X, făcându-se prin consecinţă dovada comiterii contravenţiei de către petentă.

În contextul expus în baza art.312 alin.2 în referire la art.304 pct.9 din Codul de procedură civilă s-a admis recursul ca întemeiat , modificându-se sentinţa atacată în sensul respingerii plângerii ca neîntemeiată.

Etichete: