Top

COMERCIAL: Acţiune în pretenţii. Excepţia prescripţiei dreptului la acţiune. Solidaritatea chematelor în garanţie sub aspectul reparării prejudiciului. Menţinerea soluţiei fondului

Deliberând asupra recursurilor comerciale de faţă , constată :

Prin acţiunea înregistrată la Judecătoria Buzău sub nr. 10385/200/2009 din 5.10.2009 reclamanta SC A S SRL Măgura a chemat în judecată pe pârâtul M D N , solicitând ca prin hotărârea ce se va pronunţa să fie obligat la plata sumei de 2.568 lei cu titlu de preţ al reparaţiilor efectuate autoturismului Dacia Nova nr. BZ-04.USH.

În motivarea acţiunii , reclamanta a susţinut că deşi a reparat autoturismul Dacia Nova BZ-04 USH, adus in service de către pârât , acesta refuză sa achite contravaloarea lor în sumă de 2.568 lei conform facturii nr. 9651268 din 20.10.2006.

Pârâtul a formulat întâmpinare şi cerere de chemare în garanţie a SC U SA prin Sucursala Buzău şi a C S , solicitând în principal respingerea acţiunii ca neîntemeiată , iar în subsidiar obligarea chemaţilor în garanţie la plata sumei solicitate de reclamantă , întrucât încă din toamna anului 2004 a vândut autoturismul în baza unui înscris sub semnătură privată cumpărătorului Corbu Viorel , iar vinovată de producerea accidentului ce a condus la avarierea autovehiculului este S C , cu asigurare RCA la Societatea de Asigurare U A SA Bucureşti ( filele 17-19 ).

Societatea de Asigurare U A SA a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea ambelor cereri ca neîntemeiate , întrucât dreptul la acţiune este prescris de la data emiterii de către reclamanta a facturii fiscale nr. 961268/2006 si anume : 20.10.2006 ( fila 38 dosar ) .

Reclamanta a formulat răspuns la întâmpinarea chematei in garanţie precizând că dreptul său la acţiune nu este prescris , întrucât a înregistrat acţiunea în pretenţii la data de 5.10.2009 , ca de altfel nici dreptul la acţiune al pârâtului, acesta născându-se la data la care societatea de asigurare a respins plata reparaţiilor efectuate la autoturismul accidentat şi a dosarului de daună (filele 49-50 ).

Prin sentinţa nr. 2921 din 14.04.2010 pronunţată de Judecătoria Buzău s-a admis acţiunea ca întemeiată şi s-a admis în parte cererea de chemare in garanţie , dispunându-se obligarea paratului M D N la plata către reclamanta SC A S SRL Măgura a sumei de 2.568 lei- contravaloare reparaţii şi a sumei de 217,50 lei- cheltuieli de judecată , precum şi la obligarea chematei în garanţie SC U A SA- Sucursala Buzău la plata către pârât a sumei de 2.568 lei contravaloare reparaţii şi a sumei de 217,50 lei –cheltuieli de judecată.

Pentru a hotărî astfel , instanţa fondului a reţinut :

Referitor la excepţia prescripţiei, s-a apreciat că este neîntemeiată întrucât reclamanta a introdus actiunea înăuntrul termenului de 3 ani : 5.10.2009( ce începe să curgă de la data emiterii facturii : 20.10.2006 ) , iar pârâtul a formulat cererea de chemare în garanţie pentru primul termen de judecată din 28.10.2009 ( înregistrând-o la data de 23.10.2009 ) .

Pe fond , instanţa a retinut în baza probatoriului administrat că SC U A SA, în calitate de asigurator RCA al autoturismului BZ-05-LKJ, care condus fiind de S C a accidentat autoturismul BZ-04-USH., proprietatea pârâtului, în timp ce era însă condus de C V , datorează reclamantei suma de 2.568 lei reprezentând contravaloarea reparaţiilor efectuate , conform facturii fiscale nr. 9651268/29.10.2006.

Instanţa a reţinut că litigiului nu-i sunt incidente prevederile art. 31 din Ordinul CSA nr. 3108/2004 , întrucât la perioada de referinţă se cunoştea persoana vinovată de producerea accidentului : S C , posesorul poliţei de asigurare emisă de societatea de asigurări chemată în garanţie , care nu a comunicat părţilor şi nici instanţei data şi motivul respingerii dosarului de daună .

De asemenea , instanţa a retinut că în cauză nu operează solidaritatea celor două persoane chemate în garanţie sub aspectul reparării prejudiciului , întrucât potrivit art. 1041 din Codul civil , pentru a exista , solidaritatea trebuie să fie expres prevăzută de lege sau să rezulte din convenţia părţilor .

Or, în cauza dedusă judecăţii , între chemaţii în garanţie nu s-a încheiat o astfel de convenţie , ci doar un contract de asigurare guvernat de Legea Asigurărilor şi Reasigurărilor nr. 136/1995 în temeiul căruia societatea de asigurări s-a obligat să dezdăuneze terţii pentru pagube ce ar fi cauzate de autoturismul asigurat BZ-05-LRY.

S-a avut în vedere în acest sens poliţa de asigurare HV nr. 1994800/7.03.2006 valabilă la 10.03.2007, precum şi procesul verbal de constatare a avariilor încheiat de societatea de asigurare prin inspectorul său, la data de 22.09.2009 , păgubit fiind pârâtul M D N.

Împotriva sentinţei au declarat recurs atât pârâtul M D N cât şi chemata a în garanţie Societatea de Asigurare U A SA , criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar în baza art. 303 din Codul de procedură civilă.

În expunerea motivelor de recurs , pârâtul M D N a invocat în esenţă că în mod greşit s-a instituit în sarcina sa obligaţia de plată a preţului prestaţiei efectuate unui autoturism pe care îl înstrăinase anterior producerii accidentului şi nici nu a semnat factura fiscală emisă de reclamantă.

În expunerea motivelor de recurs , chemata în garanţie Societatea de Asigurare U A SA a invocat în esenţă. că: dreptul la acţiune al pârâtului este prescris întrucât acesta, completând personal cererea de despăgubire în dosarul de daună la data de 23.10.2006, i s-au comunicat telefonic motivele respingerii cererii la data de 26.10.2006, iar reclamanta a efectuat reparaţiile fără să primească acceptul său scris pe deviz, conform art. 11 şi 12 din Convenţia nr. 38/14.01.2005.

Intimata reclamantă a formulat întâmpinare la ambele recursuri , solicitând motivat respingerea lor ca neîntemeiate.

Prin decizia nr. 935 din 17.12.2010 s-au respins recursurile declarate ca neîntemeiate.

Hotărând astfel , tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Referitor la recursul declarat de pârâtul M D N :

Contrar motivelor de critică invocate , nu numai că nu s-au produs dovezi certe în sensul că la data producerii accidentului rutier, autoturismul BZ-04-USH era înstrăinat altei persoane de către pârâtul- proprietar , dar, acesta a şi formulat personal cererea de despăgubire in dosarul de daună nr. 7000 782 649 al SC U A SA la data de 23.10.2006, prezentând totodată certificatul de înmatriculare emis pe numele său.

Referitor la recursul declarat de chemata în garanţie Societatea de Asigurare U A SA:

Contrar motivelor de critică invocate , în raport de prevederile art. 3 din Decretul nr. 167/1958, în cazul răspunderii civile delictuale prescripţia începe să curgă de la data la care cel păgubit a cunoscut prejudiciul şi pe cel vinovat de producerea lui. Or, în cauza dedusă judecăţii , pârâtul a cunoscut împrejurările enunţate cu prilejul chemării sale în judecată , în condiţiile în care societatea de asigurare chemată în garanţie nu a produs dovezi în sensul că i-ar fi adus acestuia la cunoştinţă dispoziţia dar şi motivele respingerii cererii sale de acordare a despăgubirilor .

Referitor la Convenţia nr. 38/2005 încheiată între reclamantă şi chemata în garanţie, tribunalul a reţinut de asemenea că aceasta din urmă nu a produs dovezi în sensul că nu şi-ar fi dat acceptul pentru efectuarea reparaţiilor , în condiţiile în care nu a formulat obiecţiuni şi nici nu a returnat factura fiscală emisă pentru suma de 2.568 lei.

Pentru considerentele expuse , apreciindu-se asupra legalităţii şi temeiniciei sentinţei atacate , în baza art. 312 alin.1 din Codul de procedură civilă , prin decizia nr. 935 din 17.12.2010 s-au respins recursurile declarate ca neîntemeiate.

Tags: