Top

CIVILDesfacere căsătorie . Atribuire contract de închiriere . Reziliere

Prin cererea înregistrată sub nr. 1283/287/2010 la data de 28.04.2010 la Judecătoria … reclamantul …. prin Primar a chemat în judecată pe paratii ….a solicitând ca prin sentinta ce se va pronunta sa se dispună rezilierea contractului de închirere nr. 560 din l5.l0.2008 , obligarea la plata sumei datorate cu titlul de chirie si evacuarea din spatiul inchiriat.

In motivarea de fapt a actiunii , arata reclamanta ca paratii au intrat in posesia unei suprafete locuibile de 20.91 mp si 20,34 mp dependinte in baza contractului de inchiriere nr. 560/2008 incheiat pe o perioada de 5 ani , chiria fiind stabilita in baza OUG 40/l999 privind protectia chiriasilor actualizata prin legea 24l/2001 .

A precizat reclamanta ca chiriasii nu si.-au respectat datoria de a plati chiria lunara iar suma datorata de acestia pana la data de 30.03.2010 este de 700 lei la care s-au calculat si majori de intirziere de 508 lei .

Examinind actele si lucrarile de la dosar Judecătoria …. prin sentinţa civilă nr. 1519 din 14.09.2010 a admis actiunea formulata de reclamanta .. prin Primar in contradictoriu cu paratii … şi a dispus rezilierea contractului de inchiere nr.560/15.10.2008 incheiat intre reclamanta si paratul… ,obligând paratii la 700 lei catre reclamantă reprezentand – 192 lei chirie restanta si 508 lei majorari de intarziere pana la data de 30.03.2010, dispunându-se în acelaşi timp şi evacuarea paratilor din imobilul situat in….

Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a avut în vedere următoarele :

In baza contractului de inchiriere nr.560 /2008 incheiat de reclamanta, paratii au intrat in posesia unei suprafete locuibile de 20,9l mp si 20,34 mp dependinte pe o perioada de 5 ani , chiria lunara fiind stabilita conform OUG 40/l999 si Legea 241/2001.

Chiriasii nu si-au respectat datoria de a plati suma datorata de 700 lei reprezentind l92 lei chirie lunara la care s-au calculat si majorari de intirziere in suma de 508 lei stabilita conform art. 3 si 4 din contractul de inchiriere.

Avind in vedere aceasta situatie de fapt precum si dispozitiile art.l0l9-l020 cod civil coroborate cu dispozitiile art. 3 si 4 din contractul de inchiriere nr. 560 din l5.l0.2008 , instanta a apreciat , ca intemeiata actiunea a admis-o , şi a dispus rezilierea contractului de inchiere nr.560/15.10.2008 incheiat intre reclamanta si paratul …., obligând paratii la 700 lei catre reclamantă reprezentand 192 lei chirie restanta si 508 lei majorari de intarziere pana la data de 30.03.2010

S-a dispus evacuarea paratilor din imobilul situat in….

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel pârâta… , actualmente … criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie .

În motivarea cererii s-a învederat instanţei de către apelantă că prin

sentinţa civilă nr. 653 din 30.03.2010 s-a desfăcut căsătoria încheiată între ea şi numitul …fiindu-i încredinţată spre creştere şi educare minora rezultată din căsătorie …. .

Ulterior pronunţării divorţului neavând unde să locuiască a cerut atribuirea bunului ce reprezintă apartament ANL situată ….u , pe rolul Judecătoriei …fiind înregistrat dosarul civil nr. 3033 din 8.12.2010.

A mai precizat apelanta că imobilul a fost repartizat de Primăria …. prin contractul de închiriere nr. 560 /2008 pentru toţi membrii familiei iar ulterior mutării în apartament ea a fost aceea care a suportat cheltuielile cu privire la amenajarea locuinţei iar fostul soţ avea obligaţia de a achita chiria şi întreţinerea apartamentului .Acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată astfel încât Municipiul … a solicitat rezilierea contractului de închiriere iar ca urmare a primirii somaţiei de plată s-a deplasat la primărie unde a dat un angajament de plată din care a plătit o parte din sumă şi a achitat o parte din utilităţi deoarece îi fuseseră întrerupte.

Nu a putut să mai rămână cu fetiţa în apartament deoarece permanent veneau diverse persoane care le ameninţau şi le somau să restituie o serie de împrumuturi contractate de intimatul …. fiind nevoită să se mute cu fetiţa în domiciliul mamei sale unde nu are condiţiile necesare de creştere şi educare a minorei.

În dovedirea cererii apelanta a depus la dosar : certificatul nr. 3033/287/2010 eliberat de Judecătoria …, angajamentul de plată nr. 5441 din 1.03.2010 eliberat de Primăria …. sentinţa civilă nr. 2172 din 8.12.2010 a Judecătoriei …şi chitanţa din 7.01.2011 eliberată de Primăria …

Intimatul …a formulat întâmpinare solicitând respingerea apelului şi menţinerea sentinţei Judecătoriei …ca legală şi temeinică

În motivarea întâmpinării intimata a arătat că, familia … a intrat în posesia unei suprafeţe locuibile de 20,91 m.p şi 20,34 m.p dependinţe în baza contractului de închiriere nr. 560/2008 pe o perioadă de 5 ani chiria lunară fiind stabilită conform prevederilor legale .Chiriaşii nu şi-au respectat datoria de a-şi plăti chiria lunară iar suma datorată instituţiei până la data de 15.11.2010 este de 1.050 lei reprezentând contravaloarea chiriei restante pentru 21 luni conform situaţiei analitice întocmite .

Apelanta nu s-a prezentat până la data depunerii prezentei întâmpinări şi nu a plătit măcar o parte din suma restantă şi nu a făcut nici un angajament de plată.

Din examinarea actelor şi lucrărilor dosarului , evaluarea dovezilor administrate , în raport de conţinutul cererii de chemare în judecată , a hotărârii apelate şi a motivelor de apel invocate, Tribunalul apreciază că apelul este întemeiat , astfel că în temeiul art.296 c.p.c. urmează să îl admită, pentru următoarele considerente:

La data de 15.10.2008 între Primăria …. şi numitul … s-a încheiat contractul de închiriere nr. 560 care a avut drept obiect închirierea de către …. a locuinţei situate în municipiul …., strada … , judeţul Buzău locuinţă compusă dintr-o cameră în suprafaţă de 20,91 m.p.În cuprinsul contractului art.1 al.3 s-a prevăzut că locuinţa va fi folosită de chiriaş cu familia sa compusă din soţie respectiv, …

Potrivit art. II al contractului mai sus menţionat durata contractului a fost pe o perioadă de 5 ani cu începere de la 15.10.2008 până la 15.10.2013.

Este de observat faptul că potrivit considerentelor sentinţei civile nr. 2172 din 8.12.2010 pronunţată de Judecătoria … căsătoria dintre intimaţii …. a fost desfăcută prin sentinţa civilă nr. 653 din 30.03.2010 a Judecătoriei …. , sentinţă prin care i-a fost încredinţată apelantei spre creştere şi educare minora ….Anterior momentului desfacerii căsătoriei părţilor între intimatul …şi apelantă a existat o stare tensionată ce a determinat-i pe apelantă să părăsească imobilul ce a făcut obiectul contractului de închiriere împreună cu fiica rezultată din căsătorie

Prin sentinţa civilă nr. 2172 din 8.12.2010 Judecătoria… a atribuit beneficiul contractului de închiriere nr. 560 din 15.10.2008 privind apartamentul nr. 46 situat în… ,apelantei .Ca urmare a acestui fapt apelanta în data de 7.01.2011 a achitat suma de 200 lei reprezentând parte din suma datorată intimatului …. cu titlu de chirie pentru apartament .

Este adevărat că plata chiriei este una din obligaţiile principale ale locatarului, a cărei nerespectare îl îndreptăţeşte pe creditorul obligaţiei să solicite , potrivit art. 1021 cod civil , fie executarea silită , atunci când este posibil, fie rezilierea convenţiei.

Art. 1021 cod civil mai prevede că instanţa poate acorda debitorului un termen de graţie pentru executarea obligaţiei şi, numai în situaţia în care nici în aceste condiţii obligaţia nu este executată , va dispune rezilierea .

Din interpretarea dispoziţiilor menţionate rezultă că, în măsura în care obligaţia a fost executată , chiar în timpul procesului, instanţa nu poate desfiinţa convenţia.

Or, din actele depuse la dosar în instanţa de apel, rezultă că apelantei , prin sentinţa civilă nr. 2172 din 8.12.2010 pronunţată de Judecătoria .. i s-a acordat beneficiul contractului de închirierea al apartamentului, şi în virtutea acestui fapt , precum şi a Angajamentului de plată luat de apelantă în luna martie 2010, aceasta a achitat prima rată , astfel cum a fost eşalonată de către intimata ..

Ceea ce este deosebit de important în prezenta cauză este faptul că în situaţia familială existentă între părţi până la momentul desfacerii căsătoriei şi ulterior până la atribuirea beneficiului contractului de închiriere către apelantă nu poate fi reţinută culpa apelantei în ceea ce priveşte neplata chiriei cu privire la apartamentul ce a făcut obiectul contractului de închiriere mai sus menţionat.

Faţă de cele reţinute mai sus tribunalul în baza art.296 Cod proc.civ. urmează a admite apelul civil formulat de apelanta- pârâtă …împotriva sentinţei civile nr. …2010 în contradictoriu cu intimaţii ….prin Primar şi intimaţii ….şi va schimba în parte sentinţa apelată în sensul că va respinge capetele de cerere privind rezilierea contractului de închiriere nr. .. /2008 şi evacuarea din spaţiul închiriat, menţinând restul dispoziţiilor .

Etichete: