Top

CIVIL. CONTESTAŢIE LA EXECUTARE. PRESCRIPŢIA DREPTULUI DE A CERE EXECUTAREA SILITĂ

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecatoriei Buzău subsemnatul ICI si SC ….. SRL, au formulat contestaţie la executare în contradictoriu cu S.C. …. S.A., solicitând că prin hotararea ce se va pronunţa să se dispună anularea formelor de executare întocmite în dosarul de executare al BEJ PAG şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare.

In motivarea contestaţiei contestatorii au arătat că la data de 28.03.2007 au primit somatia emisa de BEJ PAG, prin care au fost somaţi să plăteasca creditorului SC … S.A. suma de 10.339 USD, reprezentand debite restante, precum şi cheltuielile restante aferente, provenite ca urmare a contractului de vânzare-cumpărare având ca obiect un automobil Daewoo Cielo cu plata în rate.

In continuare contestatorul a învederat că a plătit ratele până în luna iulie 1999, când a solicitat vânzătorului să emită factura pentru diferenţa de curs valutar, însa pentru că nu s-a emis o asemenea factura, plăţile au fost sistate, urmând ca în baza art.9 din capitolul obligaţii contractuale din contract, sa se rezilieze de drept contractul, cumpărătorul să piardă avansul platit şi contravaloarea ratelor achitate până atunci, iar vânzătorul are dreptul să recupereze autoturismul pe cheltuieala cumpărătorului.

Astfel contestatorul susţine că vânzătorul nu şi-a respectat obligatiile contractuale; că pretinsa creanţă pentru care s-a început executarea nu îndeplineşte cerinţele art.379 C.pr.civ., respectiv sa fie certa, lichida si exigibila, astfel încat contractul de vanzare cumparare nu constituie titlu executoriu; că executarea silita s-a pornit în baza unui contract de ipoteca accesoriu contractului de vânzare-cumpărare, care nu putea fi valorificat decât după obţinerea unei hotărâri judecătoresti prin care să se dispună asupra existenţei şi întinderii creanţei.

Contestatorii au invocat excepţia prescripţiei dreptului creditoarei de a mai cere executarea silita, întrucât de la ultima plata facuta si până la declanşarea procedurii de executare a trecut o perioada mai mare de 3 ani.

La termenul de judecata din data de 22.05.2007 contestatorii si-au precizat cererea introductiva, solicitand atat contestatia la formele de executare, cât şi contestaţia la titlu.

In drept, contestatorul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 399 si urm. c.civ.

In dovedirea actiunii contestatorul a depus la dosarul cauzei, in copie, somaţia , contract de vanzare-cumparare, contract de ipoteca autentificat.

A fost ataşat dosarul de executare al Biroului Executorului Judecatoresc PA.

In conformitate cu art.115-117 C.pr.civ., intimata SC …. S.A. a formulat întampinare, solicitând respingerea excepţiei prescriptiei dreptului de mai cere executarea silita, precum si respingerea contestaţiei la executare, ca neîntemeiată.

In motivarea sustinerilor sale intimata a aratat referitor la prescriptia dreptului de mai cere executarea silita ca termenul de prescriptie de 3 ani curge de la data cand trebuia achitata ultima rata, respectiv sfarsitul lunii aprilie 2005, cursul prescriptiei fiind înterupt în conformitate cu art.16 lit.c din Decretul nr.167/1958, printr-un act începator de executare, respectiv prin cererea de încuviintare a executarii silite formulate de creditoare în dosarul admisa prin decizia civila.

Cu privire la valabilitatea titlului intimata arată că Tribunalul Buzău s-a pronunţat prin decizia şi a făcut aplicarea art.376 din C.pr,civ., potrivit cărora se învestesc cu formula executorie hotărârile care au rămas definitive ori au devenit irevocabile, înscrisurile autentificate (…).

De asemenea învedereaza creditoarea că suma reprezentând rest de plata conform contractului este o creanţa certă, lichidă si exigibilă, întrucat ea poate să rezulte şi din alte acte, chiar neautentice, iar câtimea ei este determinabila cu ajutorul actului de creanta sau a altor acte neautentice opozabile debitorului, chiar daca pentru aceasta determinare ar fi nevoie de o deosebita socoteala.

Judecatoria Buzău a respins excepţia prescripţiei invocată de contestatori, precum şi contestaţia la executare restransă, luand act de renunţarea la capatul de cerere referitor la suspendarea executarii silite. A mai dispus instanţa restituirea cauţiunii catre contestatori.

În urma formularii recursului de catre contestatorii-recurenti, care au invocat ca aparatorul a renuntat la cele doua capete de cerere fara a avea o împuternicire speciala in acest sens si ca respingerea exceptiei prescriptiei este nelegala, Tribunalul Buzau a admis recursul si a casat cu trimitere spre rejudecare sentinta pentru ca instanta sa se pronunte si asupra capetelor de career care vizeaza suspendarea executarii si contestatia la titlu, retinand ca, în lipsa contestatorilor, aparatorul acestora a declarat ca renunta la capatul de cerere privind contestatia la titlu, renuntare care nu era valabila, în conditiile in care nu a avut o împuternicire speciala.

Cauza a fost înregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau.

Întrucat Tribunalul Buzau a casat în totalitatea sentinta recurat?, fara a arata ca mentine solutia pronuntata privind contestatia la forme, instanta urmeaza a analiza toate capetele de cerere.

Analizand contestatia dedusa judecatii in raport de probele administrate si de dispozitiile legale incidente instanta retine urmatoarele:

La data de 23.12.1997 s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare între SC ….. în numele Daewoo Automobile SA, în calitate de vanzator si SC … SRL, reprezentata prin ICC, în calitate de compărător, având ca obiect un autoturism marca Cielo. La data încheierii contractului cumpărătorul a achitat un avans de 547 $, restul pretului de 15.091 $ urmanad a se plati în 48 de rate lunare a câte 303 $ /rata.

La art.3 din contract au fost stabilite obligaţiile părţilor, în sensul că dacă cumpărătorul nu plăteşte sumele scadente, contractul se reziliază de plin drept, cumpărătorul pierde avansul plătit şi contravaloarea ratelor achitate până la acea dată; totodată vânzătorul are dreptul atât la o acţiune reală, cât şi la o acţiune personală; în cazul imposibilităţii de plată, cumpărătorul debitor se obligă să-l anunţe pe vânzător în vederea recuperarii şi valorificarii autoturismului în cauza, pe baza acestui contract care potrivit art.5 din Decretul 205/1981 are valoarea unui titlu executoriu. Se mai prevede că dacă cumpărătorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile de plata prevăzute, vânzătorul are dreptul de a recupera autoturismul.

În ceea ce priveşte excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silita invocate de contestatoare, conform art. 12 din Decretul 167/1958 în cazul obligatiilor cu executare succesiva cuprinse în titlul executoriu, pentru fiecare prestaţie curge o prescripţie distinctă. Prin urmare atunci când debitorul este obligat la prestatii succesive, cum sunt prestaţiile lunare cu titlu de pensie, chirii, rente, despăgubiri civile cauzate prin fapte ilicite, pentru fiecare din aceste prestaţii curge câte o prescripţie distinctă.

În cauza de faţă, plata în rate a preţului autovehiculului nu reprezinta o executare succesiva a unei obligatii, ci o modalitate de plată a preţului acceptată de creditor, o eşalonare a acestuia. Art.405 din C.proc.civ. fixează următoarea regula generala: ”termenul de prescripţie începe să curga de la data când se naşte dreptul de a cere executarea silita”. Aceasta data a naşterii dreptului de a cere executarea silita depinde de natura titlului executoriu şi de data când acesta poate fi pus în executare.

In prezenta cauza, scadenţa plătii pretului de către cumpărător s-a împlinit în luna aprilie 2002. De la acest termen începe să curga prescripţia. Se constată însă că potrivit art.16 lit.C din Decretul 167/1958, cursul prescripţiei a fost înterupt print-un act începator de executare, respectiv cererea de încuviinţare a executării silite formulate la data de 15.06.2004, care a fost admisă prin decizia civila. Deşi debitorii au formulat contestaţie la executare prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Buzau şi a fost suspendata executarea până la solutionarea contestatiei, prin încheierea din data de 20.09.2005 s-a dispus suspendarea judecatii potrivit dispozitiilor art.155/1 c.proc.civ., iar la data de 14.11.2006 s-a constatat perimarea contestatiei. In aceasta perioada de suspendare a executarii a fost suspendat si cursul prescriptiei potrivit dispozitiilor art.405/1 C.proc.civ.

Prin urmare instanţa va respinge excepţia prescripţiei dreptului de a cere executarea silita pentru considerentele expuse mai sus. Constatând că motivele invocate de contestatori în cadrul contesţiei la formele de executare sunt reprezentate de prescripţia dreptului la executare silită, instanţa va respinge pe cale de consecinţa contestaţia la executare ca neîntemeiata.

In ceea ce priveşte contestaţia la titlu contestatorii invoca faptul că intimata nu şi-a respectat obligaţiile contractuale, în sensul că potrivit art.9 din contractul de vânzare-cumpărare, contractul trebuia sa se rezilieze de drept, cumpărătorul să piardă avansul plătit şi contravaloarea ratelor achitate până atunci, iar vânzătorul are dreptul să recupereze autoturismul pe cheltuieala cumpărătorului.

Instanţa va analiza apărările de fond potrivit art.399 alin.3 C.proc.civ., care prevede că se pot invoca apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă acesta nu este emis de o instanta judecatoreasca.

Atât în cererea introductivă, cât şi în faţa instanţei, contestatorii au recunoscut că au platit ratele numai în perioada aprilie 1998- iulie 1999, achitând astfel numai o parte din pretiul stabilit in contract.

Astfel debitorul nu si-a respectat obligatia contractuala de a plati pretul bunului cumparat. In contract s-a prevazut sanctiunea care intervine in caz de neplata a pretului, respectiv rezilierea contractului, insa aceasta sanctiune poate fi solicitata numai de partea care a executat sau care se declara gata sa execute contractul, in cazul neexecutarii culpabile a obligatiilor de catre cealalta parte.

Partea care nu-şi execută obligaţiile nu este îndreptăţită să invoce rezilierea, întrucât I s-ar da posibilitatea să se desprinda din raportul contractual la care a convenit, din propria sa culpa, încalcandu-se astfel principiul obligativităţii contractuale.

De asemenea o parte nu poate invoca propria culpa, propria incorectitudine pentru a desfiinţa contractul sau pentru a obţine protecţia juridică a unui drept (nemo auditor propriam turpitudinem allegans).

Creditorul are posibilitatea invocării acestei sancţiuni, iar nu obligaţia. Acesta are la îndemana şi posibilitatea executării silite, iar alegerea aparţine creditorului.

Cu privire la contestatia la titlu formulată, în sensul că acest contract de vânzare-cumpărare nu este înscris autentic şi nu constituie titlu executoriu, iar contractul de ipoteca este accesoriu contractului de vanzare-cumparare, se constata ca prin voinţa debitorului s-a constituit ipoteca de rang I asupra imobilului proprietate exclusivă a contestatorului ICC, pentru suma de 125.051.000 lei, în vederea garantarii restului de plata catre Automobile Daewoo SA, în valoare de 15.091 USD, conform contractului de vanzare-cumparare autovehicule.

Se prevede la pct.4 din contractul de ipoteca ca în caz de neachitare a creditului şi a dobânzilor aferente, Daewoo Automobile SA se va putea îndestula cu sumele obtinute prin executarea silita a imobilului specificat în prezentul act de garanţie.

Contractul de ipotecă autentificat autentificat la BNP VE respecta condiţiile de formă si de fond impuse pentru valabilitatea sa, inclusiv principiul specializării, atât asupra determinarii creanţei sub aspectul valorii, cât şi a raportului uridic din care izvoraste.

Potrivit art.1772 C.civ. ipoteca convenţionala nu se poate constitui decât prin act autentic, în temeiul art.66 din Legea 36/1995, privind activitatea notarială, contractul de ipoteca autentificat de notarul public, prin care se constată o creanţa certă şi lichidă are putere de titlu executoriu la data exigibilitatii acestuia.

Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor enuntate anterior, rezultă că deşi contractul de ipoteca a fost încheiat ca act accesoriu al contractului de vânzare-cumpărăre, la momentul scadentei el capata un statut de sine statator, putând fi pus în executare cu prioritate şi independent de contractul de vânzare-cumpărare pe care î-l garanteaza. Contractul de ipoteca constituie titlu executoriu si poate fi executat independent de contractul pe care î-l garanteaza. Creanta poate fi determinată pe baza inscrisurilor depuse la dosar si pe baza recunoasterilor debitorului in sensul ca a platit ratele numai pana in luna aprilie 1999.

Pentru aceste motive instanta va respinge si contestatia la titlu ca neintemeiata.

Cu privire la suspendarea executarii silite, intrucat la acest termen s-a solutionat contestatia la executare, in temeiul art.403 C.proc.civ. instanta va respinge cererea ca ramasa fara obiect, contestatorii putand sa ridice cautiunea in baza sentintei civile prin care s-a dispus restituirea.

Etichete: