Top

PLÂNGERE CONTRAVENŢIONALĂ. SANCŢIUNE CONTRAVENŢIONALĂ APLICATĂ DE UN ALT AGENT CONSTATATOR DECÂT CEL PREVĂZUT DE LEGE. APLICAREA DISPOZIŢIILOR ART. 15 ALIN. 1 DIN O.G. NR. 2/2001

Prin sentinţa civilă nr. 919 din 09.10.2008 Judecătoria Pogoanele a admis plângerea contravenţională formulată de către petenta S.C. B. S.R.L. şi a constatat nulitatea procesului- verbal încheiat de către intimată.

Instanţa a reţinut că potrivit art. 15 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001: „Contravenţia se constată printr-un proces – verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori”. Conform art. 33 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1992, privind activitatea de metrologie, modificată şi aprobată prin Legea nr. 11/1994, cu modificările şi completările ulterioare, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de acest act normativ se fac de către personalul din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală, desemnat în acest scop de către directorul general.

Astfel cum reiese din procesul – verbal încheiat în speţă, acesta a fost întocmit de către agenţi constatatori din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor – Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Buzău, iar nu de către personal din cadrul Biroului Român de Metrologie Legală, desemnat în acest scop de către directorul general, încălcându-se în acest fel prevederile art. 15 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 şi ale art. 33 din O.G. nr. 20/1992.

Cum întocmirea unui proces – verbal de către un organ constatator necompetent se sancţionează cu nulitatea absolută, normele legale ce reglementează utilizarea de mijloace de măsurare supuse controlului metrologic legal fiind imperative şi edictate pentru protejarea unui interes public, instanţa, pentru considerentele arătate mai sus, a constatat nulitatea absolută a procesului – verbal contestat.

Instanţa a reţinut că, pentru a avea forţa probantă, procesul-verbal trebuie sa fie încheiat cu respectarea tuturor condiţiilor de forma si de fond prevăzute de lege, nerespectarea vreunei dispoziţii prevăzute expres de lege fiind de natura a atrage nulitatea procesului-verbal, nulitate ce se poate constata şi din oficiu de către instanţa.

Tags: