Top

ACHIZIŢII PUBLICE. SELECŢIA ŞI CALIFICAREA OFERTANŢILOR. SESIZAREA TRIBUNALULUI CU O CERERE PENTRU DESCHIDEREA PROCEDURII INSOLVENŢEI ÎMPOTRIVA UNUIA DINTRE MEMBRII ASOCIERII DECLARATE CÂŞTIGĂTOARE. APLICAREA ART. 181 DIN ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI NR. 34/2006.

Decizia civilă nr. 157/11.02.2010

La Curtea de Apel Bacău, sub nr. 654/32/12.11.2009, s-a înregistrat plângerea formulată de petiţionara S.C. PCI S.R.L. Oituz, în calitate de lider al Asociaţiei S.C. PCI S.R.L. – S.C. P.R.C. S.R.L. Oneşti, împotriva deciziei nr. 6037/561C7/6855 din 5.11.2009 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Prin plângere petiţionara a solicitat următoarele: anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta sa a fost declarată necâştigătoare; anularea deciziei autorităţii contractante prin care a declarat câştigătoare oferta depusă de asocierea P.T. u U.AG – S.C. R. S.A.; anularea raportului de atribuire al procedurii; obligarea C.J.B. să procedeze la continuarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică din etapa evaluării ofertelor; obligarea autorităţii contractante la plata cheltuielilor de judecată reprezentând onorariu de avocat.

În motivarea plângerii, petiţionara a susţinut următoarele:

Consiliul a motivat greşit decizia pe dispoziţiile art. 181 lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 în condiţiile în care contestaţia a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 181 lit. b).

Prin contestaţie a susţinut că împotriva asociatului S.C. R. S.A., atât la data depunerii şi deschiderii ofertelor, cât şi la data evaluării acestora, era demarată procedura de declarare a insolvenţei de către creditoarea S.C. V. S.R.L., motiv pentru care Asocierea P.T. u U.AG – S.C. R. S.A. se află în situaţia prevăzută de art. 181 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

În concret, la data de 1.06.2009 creditoarea S.C. V. S.R.L. a înregistrat pe rolul Tribunalului Bacău o cerere de deschidere a procedurii insolvenţei împotriva debitoarei sale S.C. R. S.A., cerere care face obiectul dosarului nr. 3183/110/2009, cu prim termen de judecată la 22.01.2010. Ulterior, aceeaşi creditoare a înregistrat o altă cerere având acelaşi obiect, cerere care face obiectul dosarului nr. 3433/110/2009 şi care a fost conexată la dosarul nr. 3183/110/2009. Data depunerii şi deschiderii ofertelor a fost stabilită prin fişa de date a achiziţiei la 1.06.2009.

Neîncadrarea în situaţiile prevăzute de art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 constituie o condiţie minimă de calificare (pct. V.1 – Situaţia personală a ofertantului). În vederea verificării acestui aspect, fiecare ofertant avea obligaţia de a completa şi cuprinde în ofertă formularul 12B. în cazul neîndeplinirii uneia sau mai multor cerinţe minime de calificare, autoritatea contractantă avea obligaţia de a declara oferta în cauză ca inacceptabilă.

Decizia Consiliului este criticabilă în măsura în care, în mod greşit, pe tot parcursul acesteia s-a raportat la dispoziţiile art. 181 lit. a din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

Prin decizia nr. 6037/561C7/6855 din 5.11.2009 a respins, ca nefondată, contestaţia prin care S.C. PCI S.R.L. Oituz, în calitate de lider al Asociaţiei S.C. PCI S.R.L. – S.C. P.R. C. S.R.L. Oneşti a solicitat anularea deciziei autorităţii contractante prin care oferta sa a fost declarată necâştigătoare, anularea deciziei autorităţii contractante prin care a declarat câştigătoare oferta depusă de asocierea P.T. u U.AG – S.C. R. S.A., anularea raportului de atribuire al procedurii şi obligarea C.J.B. să procedeze la continuarea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică din etapa evaluării ofertelor; prin contestaţie s-au invocat dispoziţiile art. 181 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, pct. 1 al cap. IV din fişa de date a achiziţiei şi art. 292 din Codul penal privind infracţiunea de fals în declaraţii.

Raportându-se la dispoziţiile pct. V.1) din fişa de date a achiziţiei, ale art. 181 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, ale art. 3 pct. 4 lit. b), art. 11 şi art. 33 din Legea nr. 85/2006, Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a reţinut că depunerea certificatului de grefă nr. 3183/110/2009 atestă doar faptul că pe rolul Tribunalului Bacău a fost înregistrată cererea formulată de S.C. V. S.R.L. împotriva debitoarei S.C. R. S.A., nefiind certificat faptul că S.C. R. S.A. se află în stare de faliment sau de lichidare prin pronunţarea unei sentinţe în acest sens. În aceste condiţii, autoritatea contractantă a procedat legal atunci când a apreciat că, la momentul evaluării ofertelor ofertantul asociat S.C. R. S.A. nu se află în una din situaţiile prevăzute expres la art. 181 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Examinând plângerea formulată de petiţionara S.C. PCI S.R.L. Oituz, curtea de apel constată următoarele:

În fapt,

Autoritatea contractantă C.J.B. a organizat procedura de atribuire a contractului de lucrări „Reparaţii capitale (reabilitare şi modernizare) pe DJ 116, Târgu ocna – Oituz, km 15+800-26+700”. Termenul limită de depunere a ofertelor a fost 1.06.2009, ora 1000, iar până la această dată au fost depuse un număr de 4 oferte. Un prim raport al procedurii (5971/22.06.2009) a fost anulat prin decizia nr. 3764/327C7/3579 din 7.08.2009 a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor (menţinută prin decizia civilă nr. 748/1.10.2009 pronunţată de Curtea de Apel Bacău), procedura de atribuire fiind reluată de la etapa de evaluare a ofertelor.

Astfel cum rezultă din raportul procedurii nr. 10013/5.10.2009, dintre oferte, un număr de două au fost respinse ca neconforme, iar altele două – ale asocierilor S.C. PCI S.R.L. – S.C. P.R.C. S.R.L. Oneşti şi P.T. u U.AG – S.C. R. S.A. – au fost declarate admisibile. Câştigător a fost declarat asocierea P. T. u U. AG – S.C. R. S.A.

În fişa de date a achiziţiei, la capitolul V.1), a fost înscrisă ca cerinţă obligatorie, declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. În acest scop, ofertanţii au completat formularul 12B. Astfel cum rezultă din procesul-verbal nr. 5239/1.06.2009, declaraţia privind neîncadrarea în prevederile art. 181 a fost depusă de fiecare membru al celor 4 ofertanţi.

La aceeaşi dată cu cea a deschiderii ofertelor – 1.06.2009 – S.C. V. S.R.L. a depus la Tribunalul Bacău o cerere pentru deschiderea procedurii insolvenţei S.C. R. S.A., cerere care a fost înregistrată sub nr. 3183/110/2009; primul termen de judecată a fost stabilit la data de 30.10.2009.

În drept,

Chiar dacă Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a analizat un alt temei de drept decât cel invocat prin contestaţie – respectiv art. 181 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, deşi prin contestaţie a fost invocat art. 181 lit. b) din ordonanţă – acest fapt nu poate determina, în sine, admiterea plângerii, ci judecarea ei în fond de către instanţă. O astfel de soluţie se impune cu atât mai mult cu cât, nici în cazul care Consiliul ar fi soluţionat contestaţia pe excepţie, casarea cu trimitere nu mai este îngăduită de art. 285 alin. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009.

Art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 prevede drept cauză de excludere dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică a oricărui ofertant/candidat care este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege (lit. a) ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a (lit. b).

O primă constatare este aceea că aceste dispoziţii se referă la selecţia şi calificarea ofertanţilor şi, prin urmare, petiţionara trebuia să conteste, sub acest aspect, primul raport al procedurii (5971/22.06.2009) întrucât, prin decizia Consiliului 3764/327C7/3579 din 7.08.2009 s-a dispus reluarea procedurii de la etapa evaluării ofertelor, iar nu de la momentul selecţiei şi calificării ofertaţilor.

În al doilea rând, este de constatat că excluderea, pentru situaţiile prevăzute de art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, dintr-o procedură pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este un drept al autorităţii contractante, iar nu o obligaţie. Astfel art. 181 prevede expres că autoritatea contractantă are dreptul de a exclude; situaţiile în care autoritatea contractantă are obligaţia de exclude din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este prevăzută de art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3472006.

În al treilea rând, se constată că S.C. R. S.A. nu se afla în situaţia prevăzută de art. 181 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. La data de 1.06.2009 – data limită de depunere a ofertelor – această societate nu numai că nu se afla în stare de faliment, potrivit art. 107 din Legea nr. 85/2006, dar împotriva sa nici măcar nu fusese deschisă procedura insolvenţei şi, prin urmare, nu fusese numit, conform art. 34 din Legea nr. 85/2006, nici administratorul judiciar care să îi conducă afacerile. Potrivit art. 3 pct. 4 lit. b) din Legea nr. 85/2006 data deschiderii procedurii insolvenţei, în cazul cererii creditorului de deschidere a procedurii, este data pronunţării sentinţei judecătorului-sindic, prevăzută de art. 33 alin. 4 sau 6.

La data de 1.06.2009 creditorul S.C. R. S.A. abia sesizase tribunalul cu cererea de deschidere a procedurii, aşa încât S.C. R. S.A. nici nu avea cunoştinţă de faptul existenţei unei astfel de cereri; cu atât mai puţin ar avea relevanţă cea de-a doua cerere de deschidere a proceduri insolvenţei formulată la data de 12.06.2009. În consecinţă, declaraţia sa privind neîncadrarea sa în prevederile art. 181 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 era valabilă, corespundea pe deplin realităţii, dar şi cerinţelor cuprinse în capitolul V.1) din fişa de date a achiziţiei.

Faţă de cele de preced, curtea de apel constată că nu există motive de desfiinţare ori de modificare a deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Etichete:

Achiziţii publice. Completarea unor documente a căror valabilitate a fost depăşită. Incidenţa art. 77 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. principiu tratamentului egal. Drept administrativ. Achiziţii publice. Evaluarea ofertelor

La Curtea de Apel Bacău, sub nr. 107/32/26.02.2009, a fost înregistrată plângerea formulată de S.C. „P.C”‘ S.R.L. Bacău împotriva deciziei nr. 585/C1/264 din 10.02.2009 prin care Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţia aceleaşi societăţi formulată în contradictoriu cu autoritatea contractantă Consiliul local Scorţeni.

În motivarea plângerii petiţionara a susţinut următoarele:

Pentru atribuirea contractului de lucrări „Lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiţii construire Baza sportivă multifuncţională, corn Scorţeni” au depus oferte 4 societăţi.

Prin fişa de date a achiziţiei autoritatea contractantă a solicitat, la pct. V – Criterii de calificare – prezentarea de către ofertanţi a certificatelor constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor de lată a impozitelor şi taxelor către stat, cu precizarea că „pentru a fi valabile, certificatele constatatoare trebuie emise cu maximum 30 de zile înainte de data deschiderii procedurii”.

Astfel cum rezultă din procesul-verbal de deschidere a ofertelor nr. 3742/23.12.209, S.C. „A” S.A. a prezentat un certificat un certificat de atestare fiscală emis cu mai mult de 30 de zile înaintea datei şedinţei de deschidere a ofertelor, acesta nefiind valabil în raport cu cerinţele din fişa de date a achiziţiei. însă, oferta a fost considerată acceptabilă şi declarată câştigătoare.

Sub acest aspect a formulat contestaţie, autoritatea contractantă apărându-se prin invocarea art. 77 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006.

Actul normativ invocat prevede posibilitatea completării ofertei cu un document lipsă şi nu înlocuirea unuia existent. în virtutea principiului tratamentului egal, autoritatea contractantă avea obligaţia să analizeze documentele pentru care s-a cerut îndeplinirea unor condiţii aşa cum au fost ele depuse de ofertanţi la data deschiderii ofertelor – situaţi în care trebuia să constate cp oferta depusă de S.C. „A” S.R.L. nu îndeplinea criteriile de calificare.

Analizând decizia contestată în raport de criticile formulate prin plângere, curtea de apel constată următoarele:

În fapt,

Autoritatea contractantă Consiliul local al comunei Scorţeni, jud. Bacău a iniţiat procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică, prin cerere de oferte, având ca obiect „Lucrări de execuţie pentru obiectivul de investiţii construire Baza sportivă multifuncţională, corn Scorţeni”.

Potrivit fişei de date a achiziţiei criteriul de atribuire a fost ales oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Valoarea estimativă a contractului este de 873.093 lei fără taxa pe valoarea adăugată.

În fişa de date a achiziţiei, la capitolul V – Criterii de calificare, secţiunea V.l) – Situaţia personală a candidatului/ofertantului, este menţionat drept condiţie obligatorie certificatul constatator privind achitarea obligaţiilor exigibile către bugetul de stat şi către bugetele asigurărilor sociale de stat eliberat de Direcţia Generală a Finanţelor Publice (pct. 4 lit. a). în legătură cu această condiţie este făcută o notă potrivit căreia, pentru a fi valabile, certificatele constatatoare trebuie să fie emise cu maximum 30 de zile înainte de data deschiderii procedurii şi vor fi prezentate în original sau în copie legalizată.

Şedinţa de deschidere a ofertelor a avut loc la data de 23.12.2008, prilej cu care s-a încheiat procesul-verbal 3742 din care rezultă participarea la procedură a patru societăţi comerciale: S.C. „A.G.” S.R.L. Bacău, S.C. „M.C.” S.R.L. Bacău, S.C. „P.C.” S.R.L. Bacău şi S.C. „A” S.A. Bacău. în procesul-verbal s-a făcut menţiunea, în ceea ce priveşte S.C. „A” S.A. Moineşti, că certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către stat este expirat.

Urmare a acestui fapt, autoritatea contractantă a solicitat S.C. „A” S.A., prin adresa nr. 3744/23.12.2008, să prezinte în termen de 72 de ore certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile la plata impozitelor şi taxelor către stat.

În aceeaşi zi, 23.12.2008, S.C. „A” S.A. a transmis autorităţii contractante – prin adresa nr. 5651, înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 3746/23.12.2008 – certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale exigibile la plata impozitelor şi taxelor către stat, respectiv certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice nr. 816 din 23.12.2008. din care rezultă că societatea nu înregistrează, la data de 23.12.2008, obligaţii de plată.

Astfel cum rezultă din raportul procedurii nr. 247/21.01.2009 toate cele patru oferte au fost considerate admisibile, după ce trei dintre cei patru ofertanţi (mai puţin petiţionara) a transmis autorităţii contractante documentele constatate lipsă ori clarificările care le fuseseră solicitate.

În urma evaluării ofertelor s-a hotărât, conform aceluiaşi raport al procedurii, declararea drept câştigătoare a ofertei S.C. „A” S.A. Moineşti.

Invocând, între altele, şi aspectul arătat în plângerea de faţă, S.C. „P.C.” S.R.L. Bacău a formulat contestaţie împotriva comunicării nr. 249/21.01.2009 prin care oferta sa a fost declarată necâştigătoare, adresându-se, în temeiul art. 255 şi art. 266 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Contestatoarea a solicita următoarele: anularea raportului procedurii de atribuire a contractului deoarece oferta declarată câştigătoare nu îndeplinea condiţiile de calificare solicitate prin fişa de date a achiziţiei; reanalizarea ofertelor depuse şi stabilirea ofertei câştigătoare în funcţie de documentele depuse în oferte şi ţinând cont de condiţiile impuse în fişa de date a achiziţiei; anularea comunicării care i-a fost transmisă.

Prin decizia nr. 585/C1/264 din 10.02.2009 Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins contestaţia reţinând, cu privire la aspectul invocat în plângere, autoritatea contractantă a aplicat corect dispoziţiile art. 77 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, solicitând S.C. „A” S.R.L. certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale exigibile la plata impozitelor şi taxelor către stat.

În drept,

Curtea de apel consideră că nu există motive pentru care decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor să fie modificată conform art. 285 alin. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Potrivit art. 77 alin. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, în cazul în care comisia de evaluare constată că unul sau mai mulţi ofertanţi/candidaţi a/au omis să prezinte anumite documente prin care se confirmă îndeplinirea cerinţelor privind situaţia personală, capacitatea de exercitare a activităţii profesionale, situaţia economică şi financiară, precum şi capacitatea tehnică şi/sau profesională, aceasta va solicita ofertanţilor/candidaţilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordând în acest scop un termen rezonabil de timp, de regulă în limita a 72 de ore de la momentul solicitării. Comisia de evaluare va lua toate măsurile necesare astfel încât solicitarea să parvină în timp util ofertanţilor/candidaţilor.

În cauză, certificatul constatator privind îndeplinirea obligaţiilor fiscale exigibile la plata impozitelor şi taxelor către stat prezenta de S.C. „A” S.A. nu mai era valabil întrucât nu era emis cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii procedurii. Această din urmă cerinţă este în acord cu dispoziţiile cuprinse în art. 112 alin. 3 teza I din Codul de procedură civilă -dispoziţii potrivit cărora certificatul de atestare poate fi utilizat de către contribuabil pe o perioadă de până la 30 de zile de la data emiterii.

Scopul cerinţei din fişa de date a achiziţiei este acela ca ofertanţii să facă dovada faptului că aceştia nu au obligaţii fiscale exigibile la data deschiderii ofertelor. Ori această dovadă a fost făcută de S.C. „A” S.A. care a depus un asemenea certificat emis în ziua şedinţei de deschidere a ofertelor. Dacă legea permite completarea unui document care lipseşte, cu atât mai mult este posibilă înlocuirea unui document care – având, potrivit Codului de procedură fiscală care îi reglementează regimul, o durată de valabilitate limitată -a depăşit durata sa legală de valabilitate cu un nou document care atestă, practic, aceeaşi situaţie fiscală a contribuabilului devenit ofertant.

Nu poate fi reţinută nici situaţia de excepţie invocată de petiţionară, situaţie reglementată cu titlu de excepţie de art. 77 alin. 2 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006. Potrivit acestui text, prin excepţie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite şi de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseşte, în situaţia în care prin acceptarea completării documentului respectiv se creează un avantaj evident în raport cu ceilalţi ofertanţi/candidaţi, aducându-se atingere principiului tratamentului egal. Depunerea certificatului de atestare fiscală nr. 816/23.12.2008 nu poate fi considerată ca o situaţia generatoare de avantaje în favoarea S.C. „A” S.A. întrucât relevantă este situaţia atestată de acest certificat, situaţie identică cu cea atestată de certificatul iniţial. în consecinţă, nu se poate reţine nici că prin completarea acestui document s-ar fi adus atingere principiului tratamentului egal prevăzut de art. 2 alin. 2 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 întrucât autoritatea contractantă nu a aplicat un tratament diferenţiat ofertanţilor, ci dimpotrivă, a permis şi altor doi participanţi să completeze documentele lipsă; nu a avut loc o discriminare între ofertanţi, toţi participanţii beneficiind de o analiză obiectivă a ofertelor, iar nu de una formală cum s-ar fi întâmplat dacă autoritatea contractantă nu ar fi ţinut seama de certificatul de atestare fiscală nr. 816/23.12.2008.

Faţă de cele ce preced, curtea de apel constată că plângerea este nefondată.

Etichete:

ACHIZIŢII PUBLICE. EVALUAREA OFERTELOR. TERMENE DE LIVRARE. SITUAŢII PARTICULARE

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 60/2001

Hotărârea de Guvern 461/2001

Ordinul M. F. P. 1012/2001

Termenele de livrare stabilite, prin caietul de sarcini, sunt termene limită acceptate de achizitor pentru livrarea produselor, împrejurare ce nu împiedică ofertarea unor termene mai scurte, care determină, în mod implicit, calificarea acestei oferte în comparaţie cu cea care stabilea termenul limită prevăzut în fişa de date a achiziţiei iar din această perspectivă nu se poate considera că a fost modificat algoritmul de calcul, ci a fost aplicat acelaşi algoritm situaţiei particulare ivite prin oferta ce cuprinde termene de livrare mai reduse decât cele limită indicate de achizitor.

Curtea de Apel Bacău, secţia comercială şi de contencios administrativ,

Decizia 51/25.01.2007

Prin sentinţa civilă 767/06 iulie 2005 pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. 652/COM/2005 a fost admisă contestaţia formulată de reclamanta S.C. R.G S.R.L GALAŢI în contradictoriu cu pârâta DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI DE PE LÂNGĂ CONSILIUL JUDEŢEAN GALAŢI şi s-a dispus anularea Deciziei nr. 13686/29.04.2005 emisă de pârâtă, corectarea rezultatului licitaţiei publice din 19 aprilie 2005, în sensul că punctajul obţinut în faza II de licitaţie de către reclamantă este de 100 puncte, câştigătoarea licitaţiei publice., reţinându-se că prin adresa nr.12324/20.04.2005 s-a comunicat reclamantei rezultatul procedurii din 19.04.2005 prin care oferta reclamantei SC R.G SRL Galaţi nu a fost desemnată câştigătoare la licitaţia publică restrânsă pentru achiziţii publice iar împotriva acesteia, reclamanta a formulat contestaţie şi prin decizia nr. 13686/29.04.2005 aceasta a fost respinsă motivându-se că a fost precizat algoritmul de calcul în documentaţia pentru elaborarea ofertei, făcându-se precizări încă de la prima etapă.

Din documentaţia de licitaţie, criteriul stabilit a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, şi nu criteriul preţului, diferenţe marcante apărând la calitate şi termenele de livrare faţă de oferta câştigătoare.

Astfel, din hotărârea de adjudecare din 19.04.2005 rezultă că reclamanta a obţinut pentru oferta financiară un punctaj de 60; pentru termenul de livrare, un punctaj de 12,2 p şi pentru termenul de plată, un punctaj de 20 p, în total de 92,2 p.

Din fişa de date a achiziţiei conform E 7.1., criteriul pentru evaluarea ofertelor a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic, prin stabilirea punctelor de calitate.

Conform Ordinului nr. 1012/6 iunie 2001 al Ministerului Finanţelor Publice, în punctul E 8 se prevăd variante ale algoritmului de calcul în cazul utilizării criteriului „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico-economic”.

În speţă, aşa cum rezultă şi din fişa de date a achiziţiei, precum şi caietul de sarcini, punctul E 9, s-a aplicat metoda punctelor de calitate.

Astfel, pentru firma câştigătoare la punctajul pentru factorul de evaluare „preţul ofertei” s-a aplicat formula matematică prevăzută de E.8.I. Metoda punctelor de calitate, respectiv P(n)=preţ minim/preţ(n) x punctaj maxim alocat, rezultând un punctaj de 58,26 p., comparativ cu reclamanta care a avut preţul minim al ofertei şi a obţinut un punctaj de 60 p.

În schimb, pentru termenul de livrare, reclamanta a obţinut un punctaj 12,2 puncte, deşi termenul de livrare din ofertă coincide cu cel din caietul de sarcini, iar în E 8 I 2 din Ordinul 1012/2001 se prevede că pentru termenul de livrare limită prevăzut în caietul de sarcini se acordă punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv, în speţă, din fişa de date a achiziţiei rezultă un punctaj de 20 puncte.

În consecinţă, pentru termenul de livrare, reclamanta a obţinut un punctaj inferior, în contradicţie cu dispoziţiile Ordinului nr. 1012/2001 al Ministerului Finanţelor, fără a fi precizat modalitatea de calcul al acestui punctaj.

Pe de altă parte, din fişa de date a achiziţiei, la capitolul stabilirea ofertei câştigătoare, E.9.I., clasamentul final al ofertelor rămase în competiţie se stabileşte in ordinea descrescătoare a punctajelor tehnice acordate.

Astfel, din hotărârea de adjudecare, rezultă că s-a realizat o medie aritmetică dintre faza I a calificării şi faza II, şi nu s-au respectat prevederile capitolului E.9.9. din fişa de date a achiziţiei.

Faţă de cele mai sus arătate, s-a constatat că reclamanta, conform algoritmului de calcul stabilit de pârâtă trebuia să obţină punctajul maxim de 100 acte şi să fie declarate câştigătoarea licitaţiei.

Susţinerea pârâtei că s-a avut în vedere calitatea produselor la stabilirea punctelor, nu poate fi primită, cât timp calitatea produselor a fost un criteriu de selectare a candidaţilor conform capitolului B 11 din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, şi nu a fost inclusă în algoritmul calcul, aşa cum rezultă din fişa de date a achiziţiei.

Din algoritmul de calcul stabilit de pârâtă, rezultă că aceasta a avut în vedere ca factori de evaluare : preţul ofertei, termenul de livrare a produselor şi termenul de plată al facturilor.

Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs, în termen legal, pârâta Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi, scutit de plata taxei de timbru conform art. 17 din Legea 146/1997.

În motivarea recursului a fost criticată sentinţa recurată sub aspectul temeiniciei şi legalităţii. Astfel, criteriul de adjudecare a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico – economic, în sensul cumulării punctajelor stabilite atât pentru partea tehnică, cât şi pentru partea economică a ofertei. Algoritmul de calcul aplicabil pentru acest criteriu este valabil pentru toţi factorii de evaluare şi pentru ambele etape, instanţa de fond propunând un algoritm propriu pe care l-a aplicat la stabilirea punctajului din a doua etapă. Pentru respectarea principiilor unei achiziţii publice prin licitaţie restrânsă instituţia a acordat punctajul maxim firmei care oferea ritmicitatea cea mai avantajoasă nu firmei care a oferit o ritmicitate în livrare identică cu cea solicitată.

Prin încheierea pronunţată la 19 octombrie 2005 în dosarul 2513/C+MF/2005 al Curţii de Apel Galaţi – Secţia Comercială, Maritimă şi Fluvială s-a dispus scoaterea de pe rolul acestei secţii a cauzei şi înaintarea spre competentă soluţionare Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal a aceleiaşi instanţe.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Secţiei de Contencios Administrativ şi Fiscal sub nr. 656/CAF/2005.

Pentru susţinerea recursului a fost propusă proba cu expertiză contabilă, probă administrată în cauză.

Intimata – reclamantă S.C. R.GS.R.L Galaţi, legal citată, a fost reprezentată în faţa instanţei formulând concluzii de respingere a recursului.

În cauză a formulat cerere de intervenţie în interesul recurentei S.C. R.T.S.R.L GALAŢI, solicitând admiterea recursului, modificarea sentinţei civile 767/2005 şi respingerea acţiunii ca nefondată. S-a susţinut că potrivit art. E.7.1 din Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1012/2001 criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publică este prevăzut în fişa de date a achiziţiei şi nu poate fi schimbat pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului respectiv.

Prin încheierea prevăzută în cauză la 28 martie 2006, în temeiul art. 52 Cod procedură civilă şi urm. a fost admisă în principiu cererea de intervenţie formulată de S.C. R.T. S.R.L GALAŢI, iar prin încheierea pronunţată la 12 octombrie 2006 s-a dispus scoaterea de pe rol a cauzei şi înaintarea spre soluţionare la Curtea de Apel Bacău ca urmare a admiterii cererii de strămutare formulate de .S.C. R.GS.R.L GALAŢI.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Curţii de Apel Bacău sub nr. 1656/32/2006 care prin decizia 51/25.01.2007 a admis recursul promovat de recurenta – pârâtă DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI GALAŢI a modificat în tot sentinţa recurată nr. 767 din 06 iulie 2005, pronunţată de Tribunalul Galaţi în dosarul nr. 652/COM/2005, în sensul că s-a respins ca nefondată acţiunea promovată de reclamanta S.C. R.G. S.R.L GALAŢI, reţinându-se următoarele:

Desfăşurarea licitaţiei publice restrânse din cursul lunii aprilie 2005 având ca obiect furnizarea de produse alimentare necesare centrelor de plasament s-a desfăşurat potrivit procedurii reglementate de O.U.G. 60/2001, Ordinul Ministerului Finanţelor Publice 1012/2001 şi H.G. 461/2001.

Prin fişa de date a achiziţiei cuprinsă în secţiunea a II-a a documentaţiei standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei la art. E.7.1 s-a stabilit drept criteriu utilizat cel privind oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico – economic, în concordanţă cu dispoziţiile art. E.7.1, E.7.1 lit. a din ANEXA 1 A Ordinului 1012/2001.

Aspectul care a generat litigiul de faţă constă în modul de evaluare a ofertelor firmei câştigătoare şi a reclamantei din prezenta cauză referitor la termenul de livrare a produselor.

Astfel, reclamanta susţine că, deşi în ofertă termenul de livrare era cel prevăzut în caietul de sarcini, nu i-a fost acordat punctajul maxim.

Din această perspectivă, în secţiunea a II-a a documentaţiei standard din anexa 1 a Ordinului 1012/2001, la art. E.8 s-a stabilit că în cazul alegerii variantei algoritmului de calcul a metodei punctelor de calitate, punctajul pentru termenul de livrare limită, prevăzut în caietul de sarcini, este cel maxim alocat acestui factor de evaluare. În cazul în care e prevăzută furnizarea pe loturi a produselor, fiecare lot sau pachet de loturi care urmează să fie livrat la diferite termene va primi un punctaj defalcat corespunzător pentru fiecare dintre termenele de livrare prevăzute.

În prezenta cauză s-a stabilit punctajul maxim alocat pentru factorul „termen de livrare” de 20 de puncte şi termen de livrare pentru produsele furnizate în 6 loturi, potrivit datelor din fişa de date a achiziţiei (art. E pct. 8) şi din caietul de sarcini (pct. 2.2 – privind ritmicitatea livrării produselor în funcţie de natura produselor alimentare).

Prin oferta depusă câştigătoarea licitaţiei a prezentat termene de livrare mai reduse decât cele prevăzute în caietul de sarcini. Această împrejurare trebuia valorificată, din perspectiva punctajului, faţă de celelalte oferte depuse. De aceea algoritmul de calcul folosit de achizitor concordă cu cel expus de expertul G. A. prin raportul de expertiză contabilă.

Stabilirea criteriului ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico – economic impunea aprecierea ofertelor prezentate inclusiv sub aspectul ritmicităţii livrării produselor. Termenele de livrare stabilite, potrivit dispoziţiilor enunţate anterior, erau termene limită acceptate de achizitor pentru livrarea produselor, împrejurare ce nu împiedică oferirea unor termene mai scurte, care determină, în mod implicit, calificarea ofertei mai avantajoase a acesteia în comparaţie cu cea care stabilea termenul limită prevăzut în fişa de date a achiziţiei.

Chiar în anexa Ordinului 1012/2001, secţiunea a II-a, pct. E.8.I.2.a este menţionat ca element al algoritmului de calcul termenul limită. Împrejurarea că la lit. b a acestui punct se face referire doar la termenul mai mare decât cele limită nu împiedică aplicarea algoritmului pentru loturile de produse în cazul termenelor mai mici decât cele limită descrise în caietul de sarcini.

Valorificând în acest mod criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico – economic ales de către achizitor şi acceptat de către ofertanţi, în mod corect a fost declarată câştigătoarea licitaţiei S.C. R.T. S.R.L GALAŢI. Din această perspectivă nu se poate considera că a fost modificat algoritmul de calcul, ci a fost aplicat acelaşi algoritm situaţiei particulare ivite prin oferta ce cuprinde termene de livrare mai reduse decât cele limită indicate de achizitor.

Etichete:

Achiziţii publice. Aprecierea cerinţelor de calificare a ofertei, funcţie de prevederile caietului de sarcini

Neîndeplinirea cerinţelor privind dovada că ofertanta dispunea de un inginer specialist, conform reglementării prevăzute în fişa de achiziţii, precum şi a celei privitoare la asigurarea de cash-flow, în vederea finanţării lucrării la data licitaţiei, se constituiau ca elemente suficiente pentru declararea ca neconformă a ofertei contestatoarei, fără a mai fi necesară solicitarea de clarificări suplimentare din partea autorităţii contractante intimate.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 727/C.A. din 13 decembrie 2010

Etichete:

Achiziţii publice. Tranzacţie efectuată în afara procedurilor consacrate. Nerecunoaşterea efectelor acestora

Atribuirea contractelor de achiziţie publică şi executarea de lucrări publice nu se pot realiza decât în cadrul procedurilor prevăzute de O.U.G. nr. 34/2006.
Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 583/C.A./1 noiembrie 2010,
O.U.G. nr. 34/2006

Etichete:

Achiziţii publice. Tranzacţie efectuată în afara procedurilor consacrate. Nerecunoaşterea efectelor acestora

Repunere în termenul de acceptare a succesiunii. Motive temeinice. Ascunderea datei decesului
Dreptul de a accepta succesiunea se prescrie în termen de 6 luni socotite de la deschiderea succesiunii. Instanţa de judecată, potrivit art. 19 din Decretul nr. 167/1958 privind prescripţia extinctivă poate, în catul în care constată ca fiind temeinic justificate cauzele pentru care termenul de prescripţie a fost depăşit, să dispună chiar din oficiu judecarea sau rezolvarea acţiunii şi să încuviinţeze executarea silită.

Curtea de Apel Iaşi, decizia civilă nr. 475 din 6 octombrie 2010

Etichete:

Achiziţii publice. Dreptul autorităţii contractante de a aplica criterii de calificare şi selecţie, cu respectarea cerinţei ca nivelul indicatorilor economici şi financiari, ceruţi a fi îndepliniţi de către ofertanţi, să aibă o legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului

Articolul 9 din H.G. nr. 925/2006 permite autorităţilor contractante impunerea ca cerinţe minime, raportat situaţiei economice, şi financiare a ofertanţilor, a unor indicatori economici şi financiari, care să fie în legătură cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului şi să respecte principiului proporţionalităţii consacrat de art. 179 din aceeaşi hotărâre, ipoteză ce nu este de natură a încălca restricţia prevăzută de art. 178 din O.U.G. nr. 34/2006.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 284/C.A. din 6 mai 2009

După ce a fost făcut public anunţul de participare privitor la iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de servicii de proiectare tehnică şi execuţie pentru proiectul „Modernizare drumuri locale şi achiziţie de utilaje” şi agenţii economici interesaţi au ridicat documentaţia de atribuire, petenta a contestat o serie de prevederi cuprinse în documentaţia de atribuire, solicitând „revizuirea documentaţiei, cu efectuarea corecţiilor ce se impun şi reprogramarea procedurii de atribuire.”

Contestatoarea a apreciat că prevederile înserate în Fişa de date a achiziţiei, referitoare la existenţa unui depozit bancar sau a unei linii de credit pentru susţinerea lucrării ofertate (aproximativ 25% din valoarea estimată), a unei lichidităţi de 100% şi a unei solvabilităţi de 30%, pe fiecare din ultimii trei ani, precum şi cea referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat în ultimii trei ani şi la existenţa personalului de conducere şi a persoanelor cheie, contravin dispoziţiilor art. 186 alin. 3 din O.G. nr. 34/2006, care prevede că, atunci când un grup de operatori economic depune o ofertă comună, situaţia economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului; considerând că menţinerea acestor prevederi este de natură să încalce prevederile art. 178 din acelaşi act normativ, care interzic autorităţii contractante să solicite îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnică şi profesională, de o manieră care ar conduce la restricţionarea participării la procedura de atribuire.

Curtea a constatat însă că restricţia prevăzută de art. 178 din O.U.G. nr. 34/2006 nu se referă şi la indicatorii economici şi financiari, precum sunt solvabilitatea şi lichiditatea sau la situaţia personalului de conducere şi a celui cu responsabilităţi cheie, din moment ce art. 9 din H.G. nr. 925/2006 permite autorităţii contractante să impună ca cerinţe minime, în raport cu situaţia economică şi financiară a ofertanţilor, un anumit nivel al unor indicatori economici şi financiari, dacă aceştia au o legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului, cu respectarea principiului proporţionalităţii, consacrat de art. 179 din acelaşi act normativ.

În cauza de faţă, raportat la valoarea estimată a contractului şi la termenul de execuţie a lucrării, s-a constatat că autoritatea contractantă a fost îndreptăţită să ceară fiecărui ofertant, asociat sau neasociat, să facă dovada că dispune de surse de finanţare asigurate, că a fost solvabil şi că a dispus de lichidităţi, în cei trei ani anteriori momentului încheierii contractului, problema riscului nemairaportându-se, în acest caz, la un grup de operatori economici, aşa cum a solicitat contestatoarea, ci la fiecare participant în parte, lipsa de performanţe neputând di acoperită de alte persoane.

Problema cumulului este acceptată de legiuitor, dar numai în ceea ce priveşte problema resurselor financiare, nu şi în ceea ce priveşte indicatorii financiari, cum ar fi lichiditatea globală sau solvabilitatea, care reflectă o situaţie de fapt existentă la un moment dat, a fiecărui ofertant în parte, situaţie ce nu intră sub incidenţa prevederilor art. 186 alin. 3 din O.U.G. nr. 34/2006, astfel cum opinează şi Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin adresa ce s-a depus la dosar.

Plecând de la acelaşi potenţial risc al neîndeplinirii contractului, pe care autoritatea contractantă este obligată să îl ia în considerare, cu ocazia întocmirii documentaţiei de atribuire, cerinţa de a se depune contractele de muncă pentru personalul tehnic, înscrisă în Fişa de date a achiziţiei, se consideră că este în concordanţă cu cerinţele art. 187 şi art. 188 din O.U.G. nr. 34/2006, întrucât permite autorităţii contractante să se asigure că ofertantul dispune de personal specializat propriu, stabil, pentru toate categoriile de lucrări care fac obiectul contractului de achiziţie sau chiar imposibilitatea de a acoperi lipsa de personal prin diferite forme de colaborare, situaţii ce ar putea conduce în final la neexecutarea contractului şi la pierderea ajutorului financiar nerambursabil acordat, cerinţe ce nu contravin art. 190 alin. 3 din actul normativ citat.

Ca atare, constatând că documentaţia de atribuire nu conţine prevederi contrare normelor legale referitoare la achiziţiile publice şi că autoritatea contractantă este în drept să se asigure împotriva riscului eventualei neîndepliniri a contractului, determinată de lipsa de solvabilitate, de lichiditate şi de lipsa de personal specializat a ofertantului, Curtea – în temeiul art. 285 din O.U.G. nr. 34/2006 şi al art. 18 din Legea nr. 554/2004 – a respins contestaţia ca fiind nefondată.

Etichete:

Achiziţii publice. Dreptul autorităţii contractante de a aplica criterii de calificare şi selecţie, cu respectarea cerinţei ca nivelul indicatorilor economici şi financiari, ceruţi a fi îndepliniţi de către ofertanţi, să aibă o legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului

Articolul 9 din H.G. nr. 925/2006 permite autorităţilor contractante impunerea ca cerinţe minime, raportat situaţiei economice, şi financiare a ofertanţilor, a unor indicatori economici şi financiari, care să fie în legătură cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului şi să respecte principiului proporţionalităţii consacrat de art. 179 din aceeaşi hotărâre, ipoteză ce nu este de natură a încălca restricţia prevăzută de art. 178 din O.U.G. nr. 34/2006.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 284/C.A. din 6 mai 2009

După ce a fost făcut public anunţul de participare privitor la iniţierea procedurii de atribuire a contractelor de servicii de proiectare tehnică şi execuţie pentru proiectul „Modernizare drumuri locale şi achiziţie de utilaje” şi agenţii economici interesaţi au ridicat documentaţia de atribuire, petenta a contestat o serie de prevederi cuprinse în documentaţia de atribuire, solicitând „revizuirea documentaţiei, cu efectuarea corecţiilor ce se impun şi reprogramarea procedurii de atribuire.”

Contestatoarea a apreciat că prevederile înserate în Fişa de date a achiziţiei, referitoare la existenţa unui depozit bancar sau a unei linii de credit pentru susţinerea lucrării ofertate (aproximativ 25% din valoarea estimată), a unei lichidităţi de 100% şi a unei solvabilităţi de 30%, pe fiecare din ultimii trei ani, precum şi cea referitoare la efectivele medii anuale ale personalului angajat în ultimii trei ani şi la existenţa personalului de conducere şi a persoanelor cheie, contravin dispoziţiilor art. 186 alin. 3 din O.G. nr. 34/2006, care prevede că, atunci când un grup de operatori economic depune o ofertă comună, situaţia economică şi financiară şi capacitatea tehnică şi profesională se demonstrează prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului; considerând că menţinerea acestor prevederi este de natură să încalce prevederile art. 178 din acelaşi act normativ, care interzic autorităţii contractante să solicite îndeplinirea unor cerinţe minime referitoare la situaţia economică şi financiară şi/sau la capacitatea tehnică şi profesională, de o manieră care ar conduce la restricţionarea participării la procedura de atribuire.

Curtea a constatat însă că restricţia prevăzută de art. 178 din O.U.G. nr. 34/2006 nu se referă şi la indicatorii economici şi financiari, precum sunt solvabilitatea şi lichiditatea sau la situaţia personalului de conducere şi a celui cu responsabilităţi cheie, din moment ce art. 9 din H.G. nr. 925/2006 permite autorităţii contractante să impună ca cerinţe minime, în raport cu situaţia economică şi financiară a ofertanţilor, un anumit nivel al unor indicatori economici şi financiari, dacă aceştia au o legătură concretă cu un eventual risc de neîndeplinire a contractului, cu respectarea principiului proporţionalităţii, consacrat de art. 179 din acelaşi act normativ.

În cauza de faţă, raportat la valoarea estimată a contractului şi la termenul de execuţie a lucrării, s-a constatat că autoritatea contractantă a fost îndreptăţită să ceară fiecărui ofertant, asociat sau neasociat, să facă dovada că dispune de surse de finanţare asigurate, că a fost solvabil şi că a dispus de lichidităţi, în cei trei ani anteriori momentului încheierii contractului, problema riscului nemairaportându-se, în acest caz, la un grup de operatori economici, aşa cum a solicitat contestatoarea, ci la fiecare participant în parte, lipsa de performanţe neputând di acoperită de alte persoane.

Problema cumulului este acceptată de legiuitor, dar numai în ceea ce priveşte problema resurselor financiare, nu şi în ceea ce priveşte indicatorii financiari, cum ar fi lichiditatea globală sau solvabilitatea, care reflectă o situaţie de fapt existentă la un moment dat, a fiecărui ofertant în parte, situaţie ce nu intră sub incidenţa prevederilor art. 186 alin. 3 din O.U.G. nr. 34/2006, astfel cum opinează şi Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, prin adresa ce s-a depus la dosar.

Plecând de la acelaşi potenţial risc al neîndeplinirii contractului, pe care autoritatea contractantă este obligată să îl ia în considerare, cu ocazia întocmirii documentaţiei de atribuire, cerinţa de a se depune contractele de muncă pentru personalul tehnic, înscrisă în Fişa de date a achiziţiei, se consideră că este în concordanţă cu cerinţele art. 187 şi art. 188 din O.U.G. nr. 34/2006, întrucât permite autorităţii contractante să se asigure că ofertantul dispune de personal specializat propriu, stabil, pentru toate categoriile de lucrări care fac obiectul contractului de achiziţie sau chiar imposibilitatea de a acoperi lipsa de personal prin diferite forme de colaborare, situaţii ce ar putea conduce în final la neexecutarea contractului şi la pierderea ajutorului financiar nerambursabil acordat, cerinţe ce nu contravin art. 190 alin. 3 din actul normativ citat.

Ca atare, constatând că documentaţia de atribuire nu conţine prevederi contrare normelor legale referitoare la achiziţiile publice şi că autoritatea contractantă este în drept să se asigure împotriva riscului eventualei neîndepliniri a contractului, determinată de lipsa de solvabilitate, de lichiditate şi de lipsa de personal specializat a ofertantului, Curtea – în temeiul art. 285 din O.U.G. nr. 34/2006 şi al art. 18 din Legea nr. 554/2004 – a respins contestaţia ca fiind nefondată.

Etichete:

Achiziţii publice. Preţul ofertat. Limitele verificării pe care autoritatea contractantă o poate efectua cu privire la nivelul şi structura preţului ofertat. Prevalenţa principiului eficientei utilizări a fondurilor publice

Autoritatea contractantă nu are obligaţia de a verifica modul în care asigurătorul ofertant şi-a format preţul ofertat şi nici de a aprecia dacă nivelul discountului se încadrează sau nu în limitele stabilite de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ori a cerceta dacă schema de asigurare aleasă de ofertanţi este conformă cu practicile concurenţiale sau prudenţiale acceptate în materia asigurărilor de bunuri şi servicii.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 81/CA din 23 februarie .2009

Autoritatea contractantă urmăreşte să obţină prestarea serviciului la un preţ cât mai scăzut, indiferent de riscurile pe care şi le-ar asuma sau la care s-ar expune prestatorul de servicii, în condiţiile în care contestatoarea este liberă să facă ea însăşi această sesizare autorităţii competente.

Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor a respins ca nefondată contestaţia formulată de societatea de asigurare, pe motiv că oferta declarată câştigătoare avea preţul cel mai scăzut şi că, potrivit art. 171 din O.U.G. nr. 34/2006, ea are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă, ofertă financiară şi tehnică pentru care fiecare dintre ofertanţi îşi asumă întreaga responsabilitate, nefiind atributul autorităţii contractante de a aprecia ca neconformă (pe motive legate de nivelul discountului acordat) o ofertă fermă, asupra căreia ofertantul îşi asumă răspunderea.

Consiliul a reţinut, de asemenea, că posibilităţile de acordare a facilităţilor, de către societatea de asigurare, la încheierea de asigurări R.C.A. sunt, conform ofertelor publice ale acestora, variate şi complexe, că nu este posibilă calcularea, de fiecare dată, a unui procent de discount peste care nu ar mai fi asigurată legalitatea şi că, oricum, autoritatea contractantă nu se află în situaţia de a putea proba nelegalitatea ofertei depusă de ofertantul câştigător şi de a contesta neîncadrarea în vreuna din situaţiile prevăzute de art. 36 alin. 1 şi 2 din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, ei revenindu-i doar obligaţia de a evalua oferta în cauză exclusiv în funcţie de criteriul de atribuire stabilit prin documentaţia elaborată.

Împotriva acestei decizii s-a formulat plângere, petenta criticând hotărârea organului administrativ-jurisdicţional pe motiv că în mod greşit s-a reţinut că autoritatea contractantă nu ar avea obligaţia verificării preţului ofertat, această verificare putându-se realiza prin compararea sumei ofertate cu preţurile standard, ocazie cu care s-ar fi putut constata fie că la tariful de bază s-ar fi acordat o reducere mai mare decât cea maximă admisă, aprobată prin Ordinul nr. 20/2008 al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, fie că s-a efectuat o încadrare incorectă, cu nerespectarea art. 21 din ordinul menţionat.

Recursul se vădeşte a fi nefondat, sens în care se reţin următoarele:

Scopul aplicării procedurii reglementată de O.U.G. nr. 34/2006 este, astfel cum rezultă din chiar documentaţia de atribuire, furnizarea de servicii de asigurare a autovehiculelor pentru avarii şi furt CASCO şi de asigurare a vehiculelor şi autovehiculelor de răspundere civilă auto RCA, servicii în cadrul cărora prestatorul (societatea de asigurare) – se obligă să îl despăgubească pe achizitor (autoritatea contractantă) împotriva oricăror reclamaţii şi acţiuni în justiţie ce ar fi rezultat din încălcarea unor drepturi de proprietate, şi plata de daune-interese.

În vederea atribuirii contractului de achiziţie a acestui tip de servicii, autoritatea contractantă a stabilit, prin fişa de date a achiziţiei, un unic criteriu, şi anume „preţul cel mai scăzut al serviciilor, pe fiecare lot”, după „analizarea cerinţelor minime de calificare”.

În concordanţă cu cele stabilite prin documentaţia de atribuire a contractului de servicii „Asigurări CASCO şi RCA” şi cu prevederile art. 200 din O.U.G. nr. 34/2006, autorităţii contractante îi revenea obligaţia de a stabili oferta câştigătoare pe baza unicului criteriu de atribuire, respectiv cel mai scăzut preţ pentru primele de asigurare, pe care achizitorul trebuia să le plătească prestatorului.

Ca atare, raportat la obiectul şi natura activităţii a cărei prestare face obiectul contractului – plata de despăgubiri în situaţia producerii cazului asigurat – autoritatea contractantă nu avea obligaţia de a verifica modul în care asigurătorul şi-a format preţul ofertat şi nici de a aprecia dacă nivelul discountului se încadrează sau nu în limitele stabilite de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor ori a cerceta dacă schema de asigurare aleasă de ofertanţi este conformă cu practicile concurenţiale sau prudenţiale acceptate în materia asigurărilor de bunuri şi servicii, atâta timp cât, potrivit art. 171 din O.UG. nr. 34/2006, oferta prezentată are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pentru aceasta, pe toată durata de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.

Dacă ofertantul câştigător nu respectă, în activitatea ce o desfăşoară, reglementările Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, nu este atributul şi obligaţia autorităţii contractante să se sesizeze ori să investigheze pretinsele nereguli, întrucât, pe de o parte, nu are calificarea şi competenţa de a exercita un astfel de control, iar pe de altă parte, pentru că singurul lucru care o interesează şi pe care trebuie să îl urmărească este de a obţine prestarea serviciului la un preţ cât mai scăzut, indiferent de riscurile pe care şi le-ar asuma sau la care s-ar expune prestatorul de servicii, în condiţiile în care contestatoarea este liberă să facă ea însăşi această sesizare a autorităţii competente.

Ca atare, constatând că problemele ridicate de petentă, prin plângere, exced atributelor autorităţii contractante şi cadrului normativ stabilit prin O.U.G. nr. 34/2006, recursul a fost respins ca nefondat.

Etichete:

Achiziţii publice. Plângere împotriva deciziei Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor de respingere ca inadmisibilă a contestaţiei. Admisibilitate

Nu poate fi considerată ca inadmisibilă o contestaţie, în care ofertanta a formulat critici punctuale ale procedurii de achiziţie organizate sub trei aspecte, detaliate pe larg în motivarea cererii, precum şi în ce priveşte nerespectarea graficului de etapizare a lucrării de autoritatea contractantă.

Curtea de Apel Iaşi, decizia nr. 67/CA din 9 februarie 2009

Prin decizia C.N.S.C. s-a decis:în baza art. 278 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, pentru considerentele evocate în motivarea deciziei, respinge ca inadmisibilă contestaţia depusă de S.C. „P.H” S.R.L.

În baza art. 278 alin. (6) din ordonanţă, s-a dispus continuarea procedurii de achiziţie publică.

A reţinut organul jurisdicţional,că prin contestaţia formulată, S.C. „P.H.” S.R.L., în calitate de participant la procedura de cerere de oferte organizată de autoritatea contractantă, U. T. „G.A.” I., în cadrul procedurii de cerere de oferte, organizată în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică având ca obiect „lucrări de reabilitare termică imobil TCM”, a precizat că depune contestaţia în vederea verificării susţinerilor sale cu privire la îndeplinirea procedurilor şi a cerinţelor de atribuire a contractului de achiziţie publică, fără a formula o solicitare adresată Consiliului cu privire la actele autorităţii contractante.

Constatând faptul că această contestaţie nu cuprinde toate elementele prevăzute la art. 270 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 34/2006, Consiliul a făcut aplicarea dispoziţiilor art. 270 alin. (2) şi a cerut contestatoarei, prin adresa nr. 26.383/5861-C4/04.12.2008, ca, în completarea contestaţiei, să precizeze, în scris, procedura de atribuire aplicată de către autoritatea contractantă, obiectul contestaţiei, respectiv solicitarea adresată Consiliului cu privire la actul/actele contestate, cu încadrarea acestuia în dispoziţiile art. 255 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă amintită, motivarea în drept a contestaţiei, cu indicarea textelor de lege încălcate de către autoritatea contractantă, semnătura reprezentantului societăţii contestatoare şi ştampila societăţii pe contestaţie şi mijloacele de probă pe care se sprijină contestaţia, în măsura în care este posibil.

Raportat la obiectul contestaţiei, în baza prevederilor art. 275 alin. (1) din ordonanţă i s-a solicitat contestatoarei să precizeze, în scris, actul/actele autorităţii contractante pe care le consideră ilegal/e şi data la care a luat cunoştinţă despre acestea. De asemenea, i s-a cerut contestatoarei dovada comunicării unei copii a contestaţiei înaintate Consiliului către autoritatea contractantă, potrivit dispoziţiilor art. 271 alin. (2) şi (4) din ordonanţă.

Contestatoarea a răspuns solicitării de completare a contestaţiei prin adresa nr. 25 din 06.12.2008, înregistrată la Consiliu cu nr. 32.826 din 10.12.2008. la cererea de precizare a obiectului contestaţiei, respectiv solicitarea adresată Consiliului cu privire la actul/acele contestate, cu încadrarea acestuia în dispoziţiile art. 255 alin. (5) din O.U.G. nr. 34/2006, contestatoarea arată ca obiect al contestaţiei sale comunicarea rezultatului procedurii, prin care i s-a respins oferta ca neconformă, act pe care contestatoarea îl consideră nelegal şi neîntemeiat.

Deşi obiectul contestaţiei formulat se încadrează generic în dispoziţiile art. 255 alin. (5) din ordonanţă, Consiliul a decis în sensul inadmisibilităţii acesteia.

A considerat în acest sens că simpla solicitare de obligare a autorităţii contractante , de a lua orice alte măsuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura de atribuire, este generală, şi nu permite determinarea în concret a măsurilor la care ar trebui obligată autoritatea contractantă. De asemenea, raportat la acest obiect contestatoarea nu arată care sunt acele alte măsuri, astfel încât Consiliul să nu oblige autoritatea la măsuri pe care contestatoarea nu le urmăreşte.

În plus, obiectul contestaţiei (qued petitur, quod desideratur) nu se indică actele autorităţii contractante la care se referă, calitatea de persoană vătămată a contestatoarei şi interesul acesteia neputând fi stabilite decât în raport cu acte precis indicate, faţă de care se pot reclama încălcări ale legii şi măsuri de remediere.

În direcţia inadmisibilităţii obiectului, care este cel mai important element al cererii, Consiliul a reţinut că nu se poate efectua o verificare a legalităţii şi temeiniciei tuturor actelor realizate de autoritatea contractantă, indiferent dacă au sau nu relevanţă faţă de contestatoare. Acele acte care, în aprecierea reclamantei, afectează procedura de atribuire trebuie determinate în mod obligatoriu în contestaţie, iar nu lăsate în vederea identificării lor ulterioare de către Consiliu prin derularea unui control general asupra procedurii în ansamblu.

În plus, este lipsită de echivoc obligaţia contestatoarei de a-şi stabili exact prin obiectul contestaţiei măsurile de înlăturare a eventualelor vătămări suferite, iar nu să lase de asemenea, această obligaţie în sarcina Consiliului sau a unei terţe persoane.

Consiliul nu poate pronunţa o decizie de obligare a autorităţii contractante, în abstract, la luarea de măsuri de remediere a tuturor actelor sale care viciază procedura competitivă, fără a identifica măsurile şi actele vizate.

Curtea a admis plângerea ofertantei S.C. „P.H.” S.R.L. P., împotriva acestei decizii, pentru considerentele de mai jos.

Astfel, C.N.S.C. recunoaşte în cuprinsul deciziei în litigiu faptul că „obiectul contestaţiei formulat se încadrează generic în dispoziţiile art. 255 alin. (5) din ordonanţă”, a apreciat totuşi că nu se putea considera legal investită cu luarea de măsuri „de remediere a tuturor actelor sale care viciază procedura competitivă”, în lipsa identificării de contestatoare a „măsurilor şi actelor vizate”.

Numai că, parcurgând textul contestaţiei formulată de S.C. „P. H.” S.R.L. I., Curtea constată că aceasta a formula critici punctuale ale procedurii de achiziţie organizate de U.T. „Gh.A.” – I., respectiv privind măsura de respingere a ofertei sale ca neconformă, în condiţiile art. 36 alin. 2 (a) din H.G. nr. 925/2006, sub trei aspecte, detaliate pe larg în motivarea cererii, precum şi în ce priveşte nerespectarea graficului de etapizare a lucrării de autoritatea contractantă.

În acest context, puteau fi identificate cu uşurinţă de organul jurisdicţional, eventualele măsuri ce puteau conduce la remedierea aspectelor de nelegalitate sesizate, şi având în vedere şi rolul activ pe care C.N.S.C. trebuie să îl manifeste în acest sens, conform art. 278(2) din O.U.G. nr. 34/2006, Curtea constată că în mod eronat s-a apreciat în cauză ca fiind inadmisibilă contestaţia depusă de ofertanta S.C. „P.H.” S.R.L., deşi aceasta întrunea elementele obligatorii şi suficiente de sesizare a organului jurisdicţional, cu privire la cenzurarea legalităţii procedurii de achiziţii publice în litigiu.

Văzând şi dispoziţiile art. 285 alin. (2) din acelaşi act normativ, Curtea a procedat la admiterea plângerii formulate în cauză, cu consecinţa desfiinţării deciziei C.N.S.C. nr. 6024/707 C4/5861/16.12.2008 şi a trimiterii dosarului aceluiaşi organ jurisdicţional, pentru soluţionarea fondului contestaţiei depuse de S.C. „P.H.” S.R.L. I.

Etichete: