Top

Apel-validare poprire

Dosar nr. 1621/327/2008

R O M Â N I A
TRIBUNALUL TULCEA
SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
DECIZIA CIVILĂ NR. 41
Şedinţa publică din 11 februarie 2009

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Tulcea la 01.04.2008 sub nr.1621/327/2008 creditoarea SC (…) SA a solicitat instanţei validarea popririi înfiinţate pe drepturile băneşti ale terţului poprit (…) pentru obligaţii către debitorul poprit (…) Tulcea , până la concurenta sumei de 663 de lei.
În motivarea cererii creditoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr. 1159/24.04. 2007 a Judecătoriei Tulcea pârâta Asociaţia de proprietari nr.67 a fost obligată la plata sumei de 28.319,41 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de apă-canal şi cheltuieli de judecată şi că sentinţa respectivă a fost pusă în executare.
A mai arătat creditoarea că urmare a neîndeplinirii de către debitoare a obligaţiei de plată în termenul prevăzut în somaţie, la solicitarea sa, executorul judecătoresc a înfiinţat poprire în mâna terţului poprit (…) pentru suma de 663 lei.
Prin sentinţa civilă nr.2674 din 20 octombrie 2008 Judecătoria Tulcea a respins cererea ca neîntemeiată, desfiinţează poprirea înfiinţată în dosarul de executare silită nr.937/2007 al BEJ Vlad Irinel.
Pentru a se pronunţa în acest fel, instanţa de fond a reţinut că prin sentinţa civilă nr. 1159/24.04.2007 a Judecătoriei Tulcea, (…) Tulcea a fost obligată la plata sumei de 28.280,11 lei reprezentând contravaloarea serviciilor de apă-canal şi cheltuieli de judecată.
Sentinţa, rămasă definitivă şi irevocabilă a fost pusă în executare la cererea creditoarei, formându-se dosarul de executare nr. 937/2007 al BEJ Vlad Irinel.
În cadrul executării silite s-a înfiinţat poprire pentru suma de 663 lei despre care creditoarea şi debitoarea susţin că terţul poprit o datorează debitoarei.
Potrivit art. 460 Cod proc. civilă dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a eliberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi. Instanţa va cita creditorul urmăritor, debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului.
În speţa de faţă creditoarea nu a dovedit că terţul poprit datorează vreo sumă de bani debitoarei, aşa cum cer dispoziţiile legale arătate.
Astfel, se poate observa că, urmare a dispoziţiilor instanţei, au fost ataşate la dosar listele de plată aferente lunilor, ianuarie-iulie 2008, ianuarie-decembrie 2007, noiembrie-decembrie 2006, nesemnate şi neştampilate în totalitate, în care terţul poprit figurează cu suma 1231,33 lei restanţă şi 35,44 lei penalităţi (luna iulie 2008), suma 712,61 lei restanţă şi 20,54 lei penalităţi (luna decembrie 2007), respectiv suma de 89,35 lei restanţă (luna decembrie 2006), fără a se determina natura acestei sume, cum a fost ea calculată şi de când datează datoria respectivă,( avându-se în vedere că executarea silită prin poprire, asupra debitului de 663 lei, a fost pornită în baza titlului executoriu menţionat, respectiv sentinţa civilă 1159/24.04.2007, în considerentele căreia sunt menţiuni cu privire la perioada avută în vedere, respectiv decembrie 2005, ianuarie – decembrie 2006), pentru ca instanţa să poată verifica dacă într-adevăr terţul poprit datorează debitoarei o sumă de bani.
Împotriva acestei hotărâri, în termen legal a formulat apel SC „(…)” SA Tulcea, solicitând desfiinţarea hotărârii şi obligarea terţului poprit (…) (…) la plata sumei de 663 lei reprezentând cotă parte serviciu de apă şi canalizare, precum şi la plata sumei de 15,45 lei reprezentând cheltuieli de judecată efectuate în fond şi în apel.
S-a susţinut de către apelantă că în mod greşit prima instanţă a apreciat că în cauza de faţă nu s-a dovedit că terţul poprit datorează vreo sumă de bani debitoarei (…) .
Acest aspect s-a mai arătat, rezultă din tabelul trimis de către debitoare executorului judecătoresc care nu a fost contestat în instanţă şi nici nu s-a făcut vreo dovadă contrară cu privire la acest înscris, aceasta fiind o recunoaştere tacită din partea pârâţilor a pretenţiilor solicitate şi o probă certă în dovedirea cererii de validare a popririi.
De asemenea, terţul poprit neprezentându-se la interogatoriu, instanţa poate da eficienţă dispoz. art.225 Cod proc.civilă.
Existenţa datoriei reclamate rezultă din listele de plată depuse de către debitoare, instanţa reţinând în mod greşit contrariul.
La data de 30 ianuarie 2009 intimata (…) Tulcea a depus la dosarul cauzei, în copie, chitanţele prin care terţul poprit (…) (…) a achitat acesteia suma de 1.600 lei. cu chitanţa nr.69 din 22.01.2009.
Faţă de această situaţie, la termenul din 11.02.2009 apelanta prin reprezentant a solicitat admiterea apelului doar în sensul de obligare a terţului poprit la plata cheltuielilor de judecată efectuate în fond şi în apel.
Potrivit dispoz. art.274 Cod proc.civilă partea care cade în pretenţii va fi obligată la cerere să plătească cheltuielile de judecată însă dacă pârâtul a recunoscut la prima zi de înfăţişare pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată afară numai dacă a fost pus în întârziere înainte de chemarea în judecată.
Se reţine astfel că deşi a fost pus în întârziere şi notificat prin intermediul Biroului executor judecătoresc Vlad Irinel la data de 7.04.2008 terţul poprit (…) (…) a achitat sumele de bani datorate (…) Tulcea deabia la data de 30 ianuarie 2009 în apel, astfel încât se impune ca în baza disp. art.296 Cod proc.civilă să fie admis apelul şi schimbată doar în parte hotărârea în sensul obligării terţului poprit (…) (…) la plata sumei de 18 lei cheltuieli de judecată către apelanta SC „(…)” SA Tulcea

Etichete:

Apel-validare poprire

Dosar nr. 1578/327/2008 DECIZIA CIVILĂ NR. 22 Şedinţa publică din 16 ianuarie 2009 Prin apelul declarat la data de 08.10.2008 apelanta-creditoare …. a solicitat admiterea apelului declarat împotriva sentinţei civile nr….. a Judecătoriei Tulcea, admiterea cererii astfel cum ea a fost formulat, validarea popririi în mâinile terţului poprit …. şi obligarea acestuia să achite suma datorată cu titlu de cotă parte serviciu de apă şi canalizare, cu cheltuieli de judecată În motivarea apelului, apelanta creditoare a arătat că, în mod greşit, prima instanţă a apreciat că în cauza de faţă nu s-a dovedit că terţul poprit datorează vreo sumă de bani debitoarei ….; acest aspect este dovedit cu tabelul trimis de debitoare executorului judecătoresc, pe care debitoarea şi terţul poprit nu l-au contestat în instanţă şi nici nu s-a făcut vreo dovadă contrară cu privire la aceste înscris care, până la o eventuală probă contrară, se prezumă că exprimă adevărul. S-a mai arătat că tăcerea debitoarei şi a terţului poprit, care nu au depus întâmpinare şi nici nu au solicitat administrarea de probe în apărare, reprezintă o recunoaştere tacită din partea pârâţilor a pretenţiilor sale şi, implicit, o probă certă în dovedirea cererii de validare a popririi. Faptul că, se arată, că terţul poprit nu s-a prezentat la interogatoriu, dă dreptul instanţei să considere acest fapt ca o dovadă deplină a acţiunii formulate, în temeiul art. 225 din codul de procedură civilă. În dovedire, apelanta-creditoare a depus la dosar o serie de înscrisuri şi a solicitat efectuarea unei expertize contabile. Intimata-debitoare şi intimatul terţ poprit nu au depus întâmpinare la dosar. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele : Prin cererea adresată iniţial Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr. 1578/327/01.04.2008, creditoarea a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să valideze poprirea înfiinţată în mâna terţului poprit …. până la concurenţa sumei de 290 lei, debitoare fiind ….. În motivarea cererii, creditoarea a arătat că prin sentinţa civilă nr…… a Judecătoriei Tulcea, debitoarea …. a fost obligată la plata către creditoare a sumei totale de 28.319,41 lei. S-a mai arătat că deşi această sentinţă a fost pusă în executare şi s-a procedat la înfiinţarea popririi în mâna debitorilor debitoarei sale până la concurenţa sumei datorate, terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţia de plată conform dispoziţiilor art. 456 pct. 1 cod procedură civilă. Prin sentinţa civilă nr…. a Judecătoriei Tulcea a fost respinsă, ca nefondată, cererea având ca obiect validare poprire şi desfiinţată poprirea înfiinţată prin adresa emisă în dosarul de executare nr….. Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a arătat că nu s-a dovedit că terţul poprit îi datorează debitoarei suma de bani pentru care s-a înfiinţat poprirea, simpla susţinere a asociaţiei de proprietari nefiind suficientă; s-a mai arătat că raportul juridic dintre debitor şi terţul poprit nu este probat. Intimata-debitoare a depus ulterior listele de plată întocmite lunar privindu-l pe terţul poprit …. Potrivit concluziilor raportului de expertiză contabilă întocmit în cauză de expert …., terţul poprit datora debitoarei, la data de 30.09.2008, suma de 49,43 lei, în condiţiile în care în ultima perioadă a achitat sume consistente debitoarei. raport de toate aceste considerente, văzând şi dispoziţiile art. 296 cod procedură civilă, şi pe cele ale art. 460 cod procedură civilă, urmează ca instanţa să admită apelul şi să schimbe în tot hotărârea atacată, în sensul că va fi admisă cererea, va fi validată poprirea înfiinţată în mâinile terţului poprit până la concurenţa sumei de 49,43 lei şi va fi obligat terţul poprit să plătească creditoarei această sumă. În temeiul art. 274 cod procedură civilă, instanţa va obliga terţul poprit să plătească creditoarei suma de 515,45 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete: