Top

Asigurarea riscului de neplata a creditului

JUDECATORIA CONSTANTA –  SECTIA CIVILA
Dosar civil nr.3756/212/2008
SENTINTA CIVILA NR. 11391
Sedinta publica din 23.06.2008

Pe rol solutionarea cauzei civile formulata de reclamanta S.C. BCRA S.A. – Sucursala Constanta, cu sediul în Constanta, în contradictoriu cu pârâtul PN, cu domiciliul în comuna Corbu, având ca obiect pretentii .
La apelul nominal facut în sedinta publica , se constata lipsa partilor.
Procedura de citare este legal îndeplinita .
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Instanta ia act ca s-a solicitat de catre reclamanta judecarea cauzei în lipsa.
Apreciind ca probe cu înscrisuri care a fost solicitata de catre reclamanta în cererea de chemare în judecata este pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei, în temeiul disp. art. 167 C.pr.civ., instanta urmeaza sa încuviinteze pentru reclamanta proba cu înscrisurile aflate la dosar.
Constatând ca nu mai sunt alte probe de administrat în cauza, instanta retine cauza spre solutionare.
Dupa strigarea cauzei dar înainte de încheierea sedintei de judecata, se prezinta pentru reclamanta consilier juridic Marian Ivascu, conform împuternicirii de reprezentare depusa la dosar.
Pentru a da posibilitatea partii de a formula concluzii pe fondul cauzei, instanta dispune repunerea cauzei pe rol.
Reprezentantul reclamantei solicita admiterea actiunii astfel cum a fost formulata.
În temeiul dispozitiilor art. 150 C.p. civ. instanta constata încheiate dezbaterile si retine cauza spre solutionare.

INSTANTA,

Prin cererea adresata Judecatoriei Constanta la data de 03.03.2008 si înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 3756/212/2008 reclamanta, S.C. BCRA S.A., prin Sucursala Constanta a chemat în judecata pe pârâtul PN pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta acesta sa fie obligat la plata urmatoarelor sume de bani:
– 465,67 lei, reprezentând despagubirile nerecuperate de catre asiguratorul BCRA S.A.
– 99,74 lei, reprezentând dobânda legala datorata în temeiul dispozitiilor O.G. 9/2001, calculata de la data platii despagubirii si pâna la data introducerii actiunii.
– plata dobânzii legale, calculata în continuare, pâna la data achitarii integrale a debitului.
De asemenea, reclamanta solicita si obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecata efectuate în prezenta cauza.
În fapt, reclamanta arata ca la data de 24.10.2003 s-a încheiat între pârât si S.C. BCR S.A, Sucursala Navodari contractul de credit bancar pentru nevoi personale nr. 472, banca acordând pârâtului cu titlu de împrumut suma de 3000 lei, ce urma sa fie returnata în 36 de rate lunare.
Reclamanta arata ca a încheiat cu S.C. BCR S.A, Sucursala Constanta contractul de asigurare nr. RCC 003 din 22.03.2004 pentru riscul de nerambursare a creditelor contractate de persoane fizice, contract în temeiul caruia a achitat suma de 465,67 lei catre societatea asigurata, suma fiind egala cu creditul nerambursat de catre pârât.
Reclamanta mai arata ca prin plata efectuata s-a subrogat în drepturile persoanei asigurate, iar invitatiei la conciliere directa adresata pârâtului în temeiul dispozitiilor art. 720ą C.p. civ. , acesta nu i-a dat curs.
În drept, cererea reclamantei este întemeiata pe dispozitiile art. 22 din Legea 136/1995, art. 998- 999 C.civ.
În sustinerea cererii au fost depuse la dosar urmatoarele înscrisuri: modalitatea de calcul a dobânzii legale, împuternicire emisa de BCR S.A , Sucursala Constanta, copie de pe cartea de identitate a pârâtului, contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 472 din 24.10.2003, graficul de rambursare a creditului, contractul de asigurare nr. RCC 003, ordinul de plata nr. 283 din 28.02.2005, ordinul de plata nr. 1223 din 22.03.2006, notificarea adresata pârâtului, dovada comunicarii acestei notificari.
Pârâtul nu a formulat întâmpinare, dar s-a prezentat personal în instanta si a recunoscut ca are un debit fata de reclamanta.
Prin încheierea de sedinta din 19.05.2008 instanta a respins exceptia prescriptiei dreptului material la actiune în ceea ce priveste suma de 227,08 lei, achitata prin ordinul de plata nr. 283 din 28.02.2005, exceptie invocata din oficiu.
La pronuntarea acestei solutii, instanta a avut în vedere urmatoarele considerente:
Potrivit art. 3 din Decretul 167/1958 termenul de prescriptie în cazul actiunilor personale, prin intermediul carora se urmareste valorificarea unui drept de creanta este de 3 ani. Acest termen curge de la data la care a luat nastere dreptul material la actiune.
În cauza, dreptul reclamantei de a solicita de la pârât restituirea sumei de 227,08 lei a luat nastere la data achitarii acestei sume prin ordinul de plata cu nr. 283, data la care s-a si subrogat în drepturile creditorului platit, respectiv 28.02.2005.
Potrivit art. 101 al. 3 C.p. civ. termenele statornicite pe ani, luni sau saptamâni se sfârsesc în ziua anului, lunii sau a saptamânii corespunzatoare zilei de plecare.
Conform art. 104 C. p.civ. actele de procedura trimise prin posta instantelor judecatoresti se socotesc îndeplinite în termen daca au fost predate recomandat la oficiul postal înainte de împlinirea lui.
De la data de 28.02.2005 si pâna la data la care actiunea a fost depusa la Oficiul Postal, respectiv 27.02.2008 nu s-a împlinit termenul de prescriptie de 3 ani aplicabil în cauza.
Apreciind ca proba cu înscrisuri este pertinenta, concludenta si utila solutionarii cauzei, instanta, în temeiul dispozitiilor art. 167 C.p. civ. a încuviintat pentru reclamanta proba cu înscrisurile depuse la dosar.
Analizând materialul probator administrat în cauza, instanta retine urmatoarele:
La data de 24.10.2003 s-a încheiat între pârât, în calitate de titular de credit, si S.C. BCR S.A, Sucursala Navodari contractul de credit bancar pentru persoane fizice nr. 472. În temeiul acestui contract banca a acordat pârâtului cu titlu de împrumut suma de 3000 lei, urmând ca aceasta sa fie returnata în 36 de rate lunare.
La data de 22.03.2004 s-a încheiat între reclamanta si S.C. BCR S.A contractul de asigurare RCC. 003 privind asigurarea riscului de neplata a ratelor de credit si a dobânzilor aferente creditelor acordate persoanelor fizice.
În temeiul acestui contract si datorita neplatii la termen a ratelor de credit de catre pârât, reclamanta a achitat catre S.C. BCR S.A suma de 465,67 lei prin ordinul de plata cu nr. 283 din 28.02.2005 si ordinul de plata nr. 1223 din 22.03.2006.
Potrivit art. 969 C.civ. conventiile legal facute au putere de lege între partile contractante iar potrivit art. 1073 C.civ. creditorul are dreptul de a dobândi îndeplinirea exacta a obligatiei, iar în masura în care acest lucru este cu putinta are dreptul la dezdaunari. Aceste dezdaunari reprezinta echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urmare a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor asumate de catre debitor.
În masura în care obligatia debitorului este asumata prin contract, se angajeaza raspunderea contractuala a debitorului, în conditiile în care se face dovada existentei unui prejudiciu, a culpei debitorului si cu conditia ca debitorul sa fi fost pus în întârziere cu privire la obligatia de plata.
Instanta apreciaza ca în cauza sunt întrunite conditiile raspunderii contractuale, reclamanta facând dovada existentei contractului de credit încheiat între pârât si S.C. BCR S.A, precum si a faptului ca pârâtul nu si-a îndeplinit în mod culpabil obligatia de plata la termen a ratelor de credit, obligatie asumata prin contract. În plus, instanta retine ca debitorul era în întârziere la data sesizarii instantei.
În temeiul dispozitiilor art. 22 din Legea 136/1995, prin plata efectuata în contul persoanei asigurate, S.C. BCR S.A., reclamanta s-a subrogat în drepturile acesteia, având astfel posibilitatea de a recupera prejudicial suferit ca urmare a neachitarii la termen a ratelor de credit de catre pârât.
Având în vedere considerentele de fapt si de drept expuse, instanta apreciaza cererea reclamantei ca fiind întemeiata si urmeaza sa admita actiunea cu consecinta obligarii pârâtului la plata sumei de 465,67 lei reprezentând contravaloarea despagubirii nerecuperata de asigurator.
Prin neplata la termen a ratelor de credit, reclamanta a suferit însa si un alt prejudiciu, reprezentat de beneficiul nerealizat.
Având în vedere ca obiectul obligatiei consta în plata unei sume de bani vorba, prejudiciul suferit ca urmare a neexecutarii sau a executarii cu întârziere nu poate consta decât în dobânda legala, calculata în functie de nivelul de referinta al dobânzii practicate de B.N.R., conform dispozitiilor art.1088 C.civ. coroborat cu prevederile O.G. nr. 9/2000.
Facând aplicarea principiului repararii integrale a prejudiciului cauzat, instanta va admite si capatul de cerere privind obligarea pârâtului la plata sumei de 99,74 lei, reprezentând dobânda legala, calculata de la data platii despagubirii pâna la data promovarii actiunii în justitie, cat si in continuare, pana la plata efectiva a debitului.
Retinând cupla procesuala a pârâtului, instanta, în temeiul dispozitiilor art. 274 C.p.civ. urmeaza sa-l oblige pe pârât si la plata cheltuielilor de judecata efectuate de catre reclamanta în prezenta cauza, respectiv taxa de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamanta, S.C. BCRA S.A. , prin Sucursala Constanta, cu sediul în Constanta, împotriva pârâtului PN, cu domiciliul în comuna Corbu.
Obliga pârâtul la plata catre reclamanta a urmatoarelor sume:
– 465,67 lei, reprezentând despagubire nerecuperata,
– 99,74 lei, dobânda legala, calculata de la data platii despagubirii si pâna la data introducerii actiunii,
– dobânda legala calculata în continuare, pâna la data achitarii integrale a debitului.
Obliga pârâtul la plata catre reclamanta a sumei de 52,69 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata efectuate în prezenta cauza.
Cu drept la recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica, azi 23.06.2008.

Etichete: