Top

CIVIL. Cerere de indreptare a erorii materiale strecurate in cuprinsul incheierii de carte funciara respinsa. Plangere impotriva incheierii prin care s-a respins aceasta cerere, formulata de o persoana care nu justifica un interes propriu si nu are mandat

Cu adresa a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara a fost inaintata spre solutionare plangerea formulata de SC SRL impotriva incheierii de carte funciara.
Cauza a fost inregistrata la Judecatoria Buzau.
In motivare, petenta SC SRL a invederat ca s-a adresat O.C.P.I cu cerere de indreptare a erorii materiale constand in omisiunea inscrierii adresei complete a creditorului ipotecar Eurohypo AG. in partea a III a cartii Funciare.
Petenta a precizat ca este proprietar al imobilului inregistrat in Cartea funciara, provenita din conversia de pe hartie a Cartii Funciare a municipiului Buzau , avand nr. cadastral si, de asemenea , are calitatea de debitor ipotecar al Eurohypo A.G. , conform contractului de ipoteca autentificat, iar cand s-a inscris ipoteca in carte funciara nu s-au mentionat toate datele de identificare ale creditorului ipotecar, respectiv sediul Helfmann Park 5,65760, Eschborn.
In drept, au fost invocate dispozitiile art.100 alin.1 lit a si art. 88 alin 1 din Ordinul nr. 633/2006 si art. 8/1 din Legea nr. 31/1990.
Prin incheierea a OCPI , depusa la dosar , a fost respinsa cererea petentei , apreciindu-se ca nu exista omisiune intrucat creditorul ipotecar a fost identificat , cand s-a intabulat dreptul de ipoteca, prin incheierea.
La dosar s-au depus înscrisuri, in copie: extras de carte funciara pentru informare ( cartea funciara ); contract de ipoteca autentificat ,incheiere a OCPI , extras de carte funciara, Carte Funciara ; incheiere a O.C.P.I..
Analizand actele dosarului, instanta retine urmatoarele:
Petenta SC SRL s-a adresat OCPI, prin cererea formulata solicitand a se indrepta eroarea materiala din cuprinsul Partii a III-a a Cartii Funciare, in sensul inlaturarii omisiunii inscrierii adresei complete a creditorului ipotecar Eurohypo AG , respectiv a se mentiona sediul acestuia-Helzaman Park 5,6760 Escbosn.
Prin incheierea a O.C.P.I s-a respins aceasta cerere , in temeiul art. 49 din Legea nr. 7/1996 republicata apreciindu-se ca nu exista omisiune , in incheierea creditorul ipotecar a fost identificat ca fiind EUROHYPO AG , in baza contractului de ipoteca , in care au fost identificate complet partile contractante.
Intr-adevar , prin incheierea data de O.C.P.I., in dosar s-a dispus inscrierea intabularii dreptului de ipoteca in favoarea EUROHYPO A.G , asupra imobilului constructi , proprietatea debitorului SC SRL, inscris in cartea funciara a municipiului Buzau, cu nr. cadastral.
Astfel, in cartea funciara ( provenita din conversia de pe hartie a CF), in partea a III-a , pct.4 este inscris contractul de ipoteca , fiind intabulat dreptul de ipoteca si notarea interdictiilor de grevare , instrainare , vanzare, inchiriere , etc in favoarea Eurohypo AG.
La baza acestor inscrieri a stat contractul de ipoteca incheiat de parti , in care sunt identificate complet , prin denumire, sediu, telefon, fax, etc.
Petentul a invocat , in cuprinsul plangerii formulate , dispozitiile art.8/1 din Legea nr.31/1990 privind persoanele juridice datele de identificare sunt: denumire , sediu, nationalitate , nr. de inregistrare , potrivit legii nationale aplicabile. Insa, din interpretarea acestui text nu reiese ca toate datele trebuie mentionate, cumulativ, important e sa existe suficiente date care sa o identifice.
Relevant in speta este ca orice incident s-ar putea ivi in legatura cu ipoteca constituita in favoarea EUROHYPO A.G , cu executarea contractului de ipoteca , acesta s-ar solutiona in baza contractului respectiv si nu a mentiunilor din cartea funciara , iar in contractul de ipoteca, cum s-a aratat, apar toate datele de identificare ale creditorului ipotecar , inclusiv sediul acestuia.
Mai trebuie relevat si faptul ca cel care ar fi avut interes sa formuleze o astfel de cerere este creditorul ipotecar , daca s-ar fi ivit unele neintelegeri referitoare la contract sau ar fi existat neclaritati invocate de terti, or , in cauza cererea fost formulata de debitor , in nume personal , neavand un mandat de reprezentare dat de creditor in acest sens.
In considerarea celor ce preced , instanta apreciaza ca plangerea de fata nu este intemeiata , nu se poate vorbi de o eroare materiala strecurata in cartea funciara in conditiile expuse si , in consecinta , o va respinge.

Etichete: