Top

Contravenţie. Proces verbal de constatare a contravenţiei, moment de curgere a termenului de 15 zile reglementat de art. 31 din O. G. nr. 5/2001

Pentru ca actul comunicării să constituie momentul de la care curge termenul de 15 zile reglementat de art.31 alin.1 din O.G. nr.5/201, comunicarea trebuie să se facă potrivit formalităţilor reglementate de art.27 din acelaşi act normativ.

Prin sentinţa civilă nr.3335 din 18 octombrie 2002 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosarul nr. 5907/2002, s-a respins plângerea contravenţională formulată de petentul Ilie Ion împotriva procesului-verbal de contravenţie seria A.S. nr.590123 întocmit la data de 1 iulie 2002 de Poliţia Municipiului Slobozia, ca fiind tardiv formulată.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că faţă de data când procesul-verbal de contravenţie a fost comunicat prin poştă contravenientului, acesta a formulat plângere cu depăşirea de 15 zile a termenului reglementat de art.31 din O.G. nr. 2/2001.

Împotriva acestei hotărâri, contravenientul a formulat recurs susţinând că plângerea a fost formulată în termen, intimata nefăcând dovada că procesul-verbal de contravenţie a fost comunicat potrivit dispoziţiilor legale.

Recursul formulat este fondat.

Potrivit art.31 alin.1 din O.G. nr.2/2001, împotriva procesului-verbal de contravenţie se poate face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia.

Conform art.27 din acelaşi act normativ, comunicarea procesului-verbal de contravenţie se face prin poştă cu aviz de primire semnat personal sau prin afişare care se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puţin un martor.

Din probele administrate în cauză rezultă că procesul-verbal a fost comunicat recurentului prin poştă, însă nu există dovada că această comunicare s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor cuprinse la art.27 din O.G. nr.2/2001.

Nerespectarea acestor dispoziţii echivalează cu o necomunicare a procesului-verbal de contravenţie, astfel încât în raport de această situaţie contravenientul se află în termenul prevăzut de art.31 din O.G. nr.2/2001 pentru a formula plângere.

Ca atare, potrivit art.312 Cod procedură civilă rap. la art.304 pct.9 Cod procedură civilă recursul este fondat, soluţia instanţei de fond urmând a fi casată, iar cauza trimisă spre rejudecare aceleiaşi instanţe.

Etichete:

Contravenţie. Proces verbal de constatare a contravenţiei. Consecinţele nesemnării acestuia de un martor. Condiţiile aplicării dispoziţiilor art. 16 alin. 7 din O. G. nr. 2/2001

Lipsa semnării procesului-vernal de constatare a contravenţiei de un martor în condiţiile art.19 alin.3 din O.G. nr.2/2001 nu duce la nulitatea acestuia întrucât o astfel de situaţie nu este sancţionată cu nulitate absolută de către art.17 din acelaşi act normativ.

Pe de altă parte, din economia art.16 alin.7 din O.G. nr.2/2001 rezultă că numai neconsemnarea de către agentul constatator a eventualelor obiecţiuni ale contravenientului se sancţionează cu nulitatea procesului-verbal de contravenţie.

Prin sentinţa civilă nr.1448 din 30 iunie 2005 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosarul nr.3061/2005, s-a respins ca neîntemeiată plângerea formulată de petenta contravenientă S.C. SIEGBURGER TRANSPORT S.R.L. Braşov, prin care a solicitat anularea procesului-verbal de contravenţie nr.1200499 din 10 mai 2005 întocmit de pârâta Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri S.A. Constanţa, prin care a fost sancţionată cu 45 milioane lei pentru că a utilizat reţeaua de drumuri fără a deţine rovinietă valabilă.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că potrivit actelor şi lucrărilor dosarului a rezultat că procesul-verbal de contravenţie a fost întocmit cu respectarea formelor legale, sancţiunea aplicată corect, iar reclamanta nu a adus nici o probă care să contrazică situaţia de fapt reţinută în actul constatator.

Împotriva acestei hotărâri, contravenienta a declarat recurs solicitând modificarea acesteia, în sensul admiterii plângerii şi constatării nulităţii procesului-verbal de contravenţie.

Pentru altele s-a invocat nulitatea procesului-verbal , întrucât nu s-a respectat dispoziţiile art.16 alin.7 şi 19 alin.3 din O.G. nr.2/2001.

Recursul a fost respins ca nefondat.

Astfel, din economia textului art.16 alin.7 fraza a II-a din O.G. nr.2/2001 rezultă că nulitatea procesului-verbal de contravenţie poate fi pronunţată numai dacă agentul constatator nu consemnează eventualele obiecţiuni ale contravenientei, situaţie de fapt care nu s-a dovedit în cauză.

De asemenea, nu poate fi considerat nul procesul-verbal de contravenţie pentru neîndeplinirea exactă de către agentul constatator a obligaţiei reglementată de art.19 alin.3 din O.G. nr.2/2001 din simplul motiv că art.17 din acelaşi act normativ nu sancţionează cu nulitate o astfel de situaţie.

Lipsa semnăturii unui martor nu face procesul-verbal de contravenţie să se bucure de o relativă prezumţie de adevăr şi legalitate, prezumţie care poate fi răsturnată de contravenientă, prin probele propuse, situaţie care în speţa de faţă nu s-a produs.

(Secţia civilă – decizia nr.537/R din 10.X.2005)

Etichete:

Contravenţie. Proces verbal de constatare a contravenţiei. Prezumţie relativă de adevăr şi legalitate a procesului verbal

Procesul-verbal de constatare a contravenţiei întocmit în condiţiile art.16 din O.G. nr.2/2001 se bucură de o prezumţie relativă de adevăr. Această prezumţie este o prezumţie relativă şi poate fi răsturnată prin orice mijloc de probaţiune.

Prin sentinţa civilă nr.1337 din 15 iunie 2005 pronunţată de Judecătoria Slobozia în dosarul nr. 3073/2005, s-a admis plângerea contravenţională formulată de petenta contestatoare S.C. LAWRIN S.R.L. Constanţa şi s-a anulat procesul-verbal de contravenţie nr. 0016458 din 27 aprilie 2005 întocmit de intimata Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri S.A. Constanţa.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de fond a reţinut că potrivit probelor administrate în cauză, a rezultat că, în raport de cele înscrise în procesul-verbal de contravenţie comparat cu datele tehnice rezultate din cartea de identitate a autovehiculului, nu s-a dovedit că acesta a depăşit înălţimea legală ce ar fi impus deţinerea unei autorizaţii speciale, astfel încât situaţia de fapt neconfirmându-se procesul-verbal de constatare a contravenţiei este netemeinic şi nelegal.

Împotriva acestei soluţii a declarat recurs Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri S.A. Constanţa, criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate şi solicitând modificarea acesteia în sensul respingerii plângerii contravenţionale.

Recursul a fost respins ca nefondat.

În procesul-verbal de constatare a contravenţiei, la descrierea faptei constatate nu s-a precizat şi căror împrejurări se datorează depăşirea gabaritului maxim de înălţime de 4 m.

În cauză intimata a administrat proba cu cartea de identitate a autovehiculului din care rezultă că potrivit datelor tehnice ale acestuia, înălţimea este de3,7 m.

În lipsa unei precizări privind împrejurările care au determinat depăşirea gabaritului maxim sau a altor probe din partea recurentei, raportat la datele tehnice ale autovehiculului aşa cum rezultă din cartea de identitate a autovehiculului, prezumţia de adevăr a procesului verbal de contravenţie nu mai subzistă, motiv pentru care soluţia instanţei de fond de anulare a acestuia este temeinică şi legală.

Etichete:

Contravenţie. Individualizarea sancţiunii. Înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale cu avertisment.

Potrivit dispozitiilor art. 5 alin.5 din O.G. nr.2/2001, sanctiunea contraventionala stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite.

În speta, prima instanta a constatat ca societatea petenta a fost sanctionata contraventional pentru faptul ca a emis 6 bonuri fiscale prin aparatul de marcat electronic, însa bunurile livrate au fost consemnate numai generic.

S-a apreciat ca organul constatator a facut o aplicare gresita a prevederile art.21 alin.3 din O.G. nr.2/2001, întrucât sanctiunea aplicata nu este proportionala cu gradul de pericol social al faptei savârsite, respectiv nu s-a avut în vedere ca în intervalul de timp în care au fost emise bonurile fiscale, magazinul era gestionat de catre Cîârjan Ana, în vârsta de 71 ani, care prezenta deficiente de cunoastere a normelor legale si ca societatea se afla la prima abatere de acest gen.

În consecinta, instanta a admis plângerea contraventionala si a modificat procesul-verbal de contraventie contestat, înlocuindu-se sanctiunea amenzii contraventionale cu cea a avertismentului, exonerându-se petenta de plata amenzii.

Argumentele prezentate de catre instanta de fond pentru înlocuirea sanctiunii aplicate cu sanctiunea avertismentului nu se justifica, întrucât nu intra în atributiile gestionarului, a carui vârsta înaintata a fost invocata în cauza, sa asigure adaptarea casei de marcat pentru emiterea bonurilor fiscale cu toate elementele prevazute de lege si nici cunoasterea legislatiei la zi, aceste obligatii revin reprezentantilor societatii.

De asemenea, împrejurarea sa petenta se afla la prima abatere nu a fost probata, ci doar invocata de catre aceasta.

Sub aspectul modului de individualizare a sanctiunii, este de subliniat ca fapta comisa, prin natura si consecintele pe care le poate produce evaziunea fiscala prezinta un grad de pericol care justifica aplicarea amenzii contraventionale, cu atât mai mult cu cât organul constatator a manifestat indulgenta aplicând amenda într-un cuantum îndreptat spre limita minima prevazuta de lege.

Instanta de recurs, tinând cont de aceste consideratii, a admis recursul declarat de organul constatator, a modificat sentinta civila atacata si a respins plângerea contraventionala ca nefondata.

Etichete:

Contraventie

Judecătoria Moineşti Sentinţa civilă nr.866/11.03.2011

Prin cererea înregistrată la data de 24.11.2008 sub nr. de dosar 4171/260/2008, petentul C. F. a solicitat în contradictoriu cu intimaţii IPJ B. şi SC O. V. I. GROUP SA, anularea procesului verbal seria AU nr. 0283743/ 17.11.2008.

A arătat petentul că a fost sancţionat deoarece a trecut pasajul de cale ferată şi nu a respectat semnalul luminos şi acustic în funcţiune în zona L., intrând în coliziune cu trenul personal 5205, procesul verbal fiind semnat de către petent fără obiecţiuni.

Cele menţionate nu corespund realităţii, datorită impactului cu locomotiva a fost în stare de şoc şi din acest motiv nu a precizat vreo obiecţiune, în zonă nu a existat semnal acustic sau luminos deoarece se efectuau lucrări la calea ferată şi dirijarea circulaţiei era făcută de un muncitor al căilor ferate. Petentul a mai precizat că doar a respectat indicaţiile persoanei care dirija circulaţia, acesta fiind motivul pentru care se angajase în traversarea căii ferate şi a fost surprins de trenul personal.

In susţinere petentul a depus înscrisuri, respectiv copia procesului verbal, adeverinţă medicală, bilet de trimitere către psihiatrie, autorizaţie de circulaţie provizorie, certificat de căsătorie, certificat de naştere, copie permis de conducere.

Intimatul IPJ B.a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca nefondată deoarece procesul verbal a fost întocmit cu respectarea tuturor prevederilor legale, petentul se face vinovat de săvârşirea faptei pentru care a fost sancţionat, că într-adevăr în zona respectivă se executau lucrări la calea ferată, însă existau muncitori care dirijau circulaţia doar când nu funcţionau semnalele acustice şi luminoase, semnale pe care petentul nu le-a respectat, chestiune ce poate fi confirmată de martorul M. V..

In susţinere intimatul a depus un se t de înscrisuri constând în copii după declaraţiile luate după accident şi raportul agentului constatator.

La cererea părţilor au fost audiaţi martorii C. R. propus de către petent şi M. V. propus de către intimat.

La data de 26.02.2009 s-a dispus suspendarea cauzei până la soluţionarea definitivă a dosarului penal nr. 341 l/P/2008 aflat la acel moment la Parchetul de pe lângă Judecătoria M..

Prin încheierea din data de 25.01.2011 s-a dispus repunerea cauzei pe rol deoarece respectivul dosar penal a fost soluţionat definitiv.

1

Din actele şi lucrările dosarului, prin prisma probatoriului administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal seria AU nr. 0283743/ 17.11.2008 a fost sancţionat contravenţional petentul în baza art. 138 alin. 1 lit. b din HG nr. 1391/2006 şi art. 102 alin. 3 lit. c OUG nr. 195/2002 deoarece la trecerea peste calea ferată nu a respectat semnalul acustic şi luminos, a pătruns în pasajul CFR intrând în coliziune cu trenul personal nr. 5205.

Procesul verbal a fost încheiat fără ca petentul să solicite menţionarea vreunei obiecţiuni.

Conform art. 102 alin. 3 lit. C din OUG nr. 195/2002, forma în vigoare la data sancţionării petentului, constituie contravenţie neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferată când barierele sau semibarierele sunt coborâte ori în curs de coborâre sau când semnalele cu lumini roşii şi/sau sonore sunt în funcţiune.

A.

In cauză cu privire la incidentul în care a fost implicat petentul şi în urma căruia a fost sancţionat contravenţional, a fost întocmit dosarul penal nr. 3411/P/2008, iar prin rechizitoriul din data de 19.11.2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria M.s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului B. V., persoana care dirija circulaţia la trecerea de cale ferată, deoarece a dat semnale specifice de traversare a căii ferate unor autovehicule, deşi semnalele sonore şi acustice avertizau asupra iminentei apropieri a unei garnituri de tren, iar în privinţa petentului s-a dispus scoaterea de sub urmărire penală deoarece nu sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii prev. de art. 276 alin. 4 cu referire la art. 276 alin. 3 Cod penal.

După trimiterea în judecată prin actul menţionat s-a format dosarul penal nr. 5908/ 260/2009, iar prin sentinţa penală nr. 409/16.09.2010 pronunţată de Judecătoria Moineşti, rămasă definitivă prin neapelare, a fost condamnat inculpatul B. V. la pedeapsa de trei ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prev. de art. 276 alin. 4 cu referire la art. 276 alin. 3 Cod penal şi s-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

Pentru a decide astfel, instanţa a reţinut că în seara zilei de 17.11.2008 în jurul orei 17,00, la ieşirea din C. în direcţia G., trenul personal 5205 a surprins şi lovit un autocamion marca IVECO cu nr. BV 071797 la trecerea de nivel de cale ferată amplasată la km 76 + 074 pe secţia de circulaţie C. -S. în urma căruia a rezultat avarierea locomotivei şi a camionului.

In ziua respectivă,la acest pasaj se lucra de către o echipă de muncitori de la căile ferate, circulaţia autovehiculelor desfăşurându-se într-un singur sens.

Pentru dirijarea circulaţiei peste pasaj prin semnale de mână date cu instrumente portative, au fost instruite două persoane, una dintre acestea fiind inculpatul B. V. dirijând circulaţia dinspre oraşul C. în partea dreaptă,pe direcţia de mers C. -G..

Conducătorul auto de pe camionul angajat în coliziune, C. F. efectuase în ziua respectivă mai multe curse, traversând de mai multe ori pasajul de cale ferată.

2

Afară era întuneric la ora la care s-a produs impactul, semnalele luminoase erau în funcţiune la trecerea peste pasaj iar inculpatul B.V. dădea semnal prin gestică cu mâna cu instrument portativ pentru a se trece peste pasaj.

Inculpatul deşi dinspre C. se apropia trenul personal, a dat semnal maşinilor care aşteptau în partea pasajului pe direcţia C. G., să treacă peste calea ferată.

In aceste condiţii a trecut şi petentul, chestiune confirmată şi de martorii audiaţi în prezenta cauză, chiar şi de martorul propus de intimatul IPJ B..

Astfel, ambii au declarat că la data la care a avut loc impactul dintre autoturismul condus de petent şi trenul personal, în zonă se efectuau lucrări la calea ferată şi deşi semnalele acustice şi luminoase funcţionau, circulaţia era dirijată de un lucrător de la CFR.

Martorul propus de intimat a declarat că se afla la trecerea la nivel de cale ferată şi în faţa sa se mai aflau două sau tei autoturisme, unul dinte ele fiind cel condus de petent. Deşi se vedea venind trenul persoana care dirija circulaţia făcea semn conducătorilor auto aflaţi în faţa sa să treacă, în aceste condiţii a trecut şi petentul şi a fost lovit de tren.

Potrivit art. 1 din OG nr. 2/2001 „Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, stabilită şi sancţionată prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului sau al sectorului municipiului B., a consiliului judeţean ori a Consiliului General al Municipiului B.”.

Din întregul material probator administrat în cauză rezultă că petentul nu a trecut din proprie iniţiativă peste calea ferată, ignorând cu vinovăţie semnalele acustice şi luminoase, trecerea fiind făcută la indicaţiile persoanei desemnată să dirijeze circulaţia în zonă, respectiv numitul B. V. care a şi fost condamnat definitiv pentru semnalizarea defectuoasă din acea zi.

In aceste condiţii petentul nu a săvârşit fapta pentru care a fost sancţionat cu vinovăţia cerută de lege, drept pentru care fapta sa nu constituie contravenţie şi în mod greşit a fost sancţionat pentru aceasta.

Pentru aceste considerente plângerea va fi admisă şi va fi anulat procesul verbal contestat.

3

Etichete:

Contraventie

Dosar nr. 416/260/2011

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1286/2011 Şedinţa publică de la 13 aprilie 2011

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cerere înregistrată pe rolul Judecătoriei M. la data de 13.01.2011 sub nr 416/260/2011 petentul P. P. a formulat în contradictoriu cu intimatata IPJ B.-Poliţia M. plângere împotriva procesului verbal seria AP nr 2185713.

îm motivare a arătat că la data de 28.12.2010 a fost sa isi vadă fiul însă nu i s-a dat voie, a plecat şi a venit poliţia care 1-a amendat. Acesta arata ca nu este de acord cu amenda primita.

Cererea nu a fost întemeiata în drept.

In probaţiune a anexat la dosar procesul verbal seria AP nr 2185713.

Acţiunea este scutita de plata taxelor judiciare de timbru si timbru judiciar conform art 15 lit i din Legea 146/1997.

Intimata legal citată nu s-a prezentat în instanţa si nici nu a formulat întâmpinare prin care să invoce eventualele apărări.

întrucât instanţa a constatat că cererea de chemare în judecată nu este semnată a citat petentul cu menţiunea de a semna cererea de chemare în jucată sub sancţiunea anulării cererii, lipsă care însă nu a fost complinită de petent.

La termenul din data de 13.04.2011 instanţa a invocat din oficiu excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa, conform art 137 C.proc.civ, urmează a se pronunţa cu prioritate asupra excepţiei nulităţii cererii de chemare în judecată, reţinând următoarele:

Potrivit art 112 pe 6 C.proc.civ cererea de chemare în judecată trebuie să cuprindă semnătura, semnătură care atestă voinţa părţii de a declanşa procesul civil şi exactitatea conţinutului cererii de chemare în judecată. Sancţiunea ce intervine pentru lipsa semnăturii este nulitatea cererii de chemare în judecată statuată de art 133 alin 1 C.proc.civ, vătămarea fiind prezumată conform dispoziţiile art 105 alin 2 C.proc.civ. întrucât este vorba de o acţiune pendinte, neregularitatea se invoca pe calea excepţiei nulităţii, excepţie de procedură, peremptorie, care în cazul în care este admisă, împiedică judecata pe fond a cauzei.

Instanţa a acordat petentului un termen în vederea semnării cererii de chemare în judecată, acesta fiind citat expres cu menţiunea de a semna cererea de chemare în judecată, însă nu a fost îndeplinită neregularitatea actului de procedură.

Faţă de aceste împrejurări, instanţa va admite excepţia nulităţii cererii de chemare în judecată şi va anula cererea ca nesemnată.

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Etichete:

Contraventie

Sentinţa civilă nr. 479/11.02.2011

Prin cererea înregistrată în data de 10.11.2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti sub nr. xxx, petenta S.C. XXXXX SRL a formulat plângere împotriva procesului-verbal seria BCA nr. 054650/08.11.2010 întocmit de XXXXX.

In motivarea acţiunii petenta a arătat că în cuprinsul procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei inspectorul de muncă nu a menţionat ziua întocmirii procesului-verbal, că în procesul-verbal s-a menţionat faptul că controlul s-a efectuat în ziua de 08.11.2010, iar în cuprinsul descrierii faptei s-a menţionat data de 04.11.2010, că numitul S. N. s-a prezentat în data de 02.11.2010 pentru a fi încadrat ca muncitor necalificat la spălătoria auto şi până la data efectuării controlului fiind în perioadă de probă urmând să-i fie întocmit contract individual de muncă.

De asemenea, în motivarea plângerii petenta a mai arătat că inspectorul care a întocmit procesul-verbal a încadrat fapta potrivit art. 276 alin. 1 lit. e din codul muncii deşi Spoială Nicolae nu este minor, precum şi că în anexa nr. 1 la procesul-verbal de control nr. 013560/08.11.2010 s-a menţionat că petenta are 2 angajaţi nefiind menţionaţi şi angajaţi minori aşa cum a menţionat în procesul-verbal de contravenţie.

In drept, au fost invocate dispoziţiile art. 31 alin. 1 din O.G. nr. 2/2011, art. 36 din O.G. nr. 2/2001.

în susţinerea cererii au fost depuse înscrisuri(fila 3-9 dosar).

Legal citată, intimata a formulat întâmpinare solicitând în esenţă respingerea acţiunii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul – verbal seria BCA nr. 054650/08.11.2010 întocmit de ITM petenta a fost sancţionată cu amendă contravenţională în cuantum de 3000 lei, în temeiul art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 reţinându-se că, în data de 04.11.2010 la punctul de lucru al petentei din Dărmăneşti, str. Forestierului, jud. Bacău a fost găsit S. N. care a declarat că lucrează la societate din 02.11.2010, dar nu a semnat contract individual de muncă, este în probă, nu a negociat salariul.

Potrivit art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, constituie contravenţie şi se sancţionează astfel primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, potrivit art. 1.6 alin. (1), cu amendă de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoană identificată, rară a depăşi valoarea cumulată de 100.000 lei;

Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

2

Plângerea a fost înregistrată la sediul instanţei la data de 10.11.2010 iar procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost înmânat petentei la data de 08.10.2010, instanţa constatând că plângerea a fost formulată în termenul legal de 15 zile.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal instanţa constată ca au fost respectate toate condiţiile de formă prevăzute de OG 2/2001 privind întocmirea procesului verbal, neintervenind vreo cauza de nulitate absoluta. Acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute sub sancţiunea nulităţii prevăzute de art. 16 si 17 din OG 2/2001, fiind încheiat cu respectarea prevederilor legale. Astfel, procesul-verbal conţine data şi locul unde a fost încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei, indicarea actelor normative incidente, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Instanţa nu poate reţine susţinerile petentei referitoare la faptul că în procesul-verbal nu s-a menţionat ziua întocmirii acestuia având în vedere faptul că, aşa cum rezultă din finalul procesului-verbal, acesta a fost întocmit în data de 08.11.2010.

De asemenea, instanţa retine că, fată de constatările menţionate procesului-verbal, respectiv că în data de 04.11.2010 la punctul de lucru al petentei din Dărmăneşti, str. Forestierului, jud. Bacău a fost găsit Spoială Nicolae care a declarat că lucrează la societate din 02.11.2010, dar nu a semnat contract individual de muncă, este în probă, nu a negociat salariul, agentul constatator a încadrat în mod corect fapta la art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003.

Cu privire la temeinicia procesului – verbal, instanţa constată că petentul nu a făcut în niciun fel dovada contrarie celor reţinute de agentul constatator în sarcina acestuia. Deşi prin cererea de chemare în judecată petenta invocă faptul că Spoială Nicolae se afla la data încheierii procesului-verbal de contravenţie în perioadă de proba nu a făcut în nici un fel dovada acestui fapt. Potrivit art. 12 alin. 1 din Legea nr. 53/2003, contractul individual de muncă se încheie pe durată nedeterminată, iar alin. 2 al aceluiaşi articol arată că, prin excepţie, contractul individual de muncă se poate încheia şi pe durată determinată, în condiţiile expres prevăzute de lege. Prin urmare, potrivit dispoziţiei legale arătate, pentru persoana aflată în perioadă de probă angajatorul este obligat să încheie contract individual de muncă pe durată determinată.

Totodată, nici critica privitoare la faptul că în anexa nr. 1 la procesul-verbal de control nr. 013560/08.11.2010 s-a menţionat că petenta are 2 angajaţi nefiind menţionaţi şi angajaţi minori aşa cum a menţionat în procesul-verbal de contravenţie nu poate fi primită având în vedere faptul că in cuprinsul procesului-verbal de contravenţie nu se verifică aspectele invocate de petenta.

3

Pentru toate aceste considerente, instanţa va respinge acţiunea formulată de petenta S.C. XXXX SRL împotriva procesului-verbal seria BCA nr. 054650/08.11.2010 întocmit de ITM, ca neîntemeiată.

Etichete:

Contraventie

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA MOINEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

SENTINŢA CIVILĂ NR. 2904 Şedinţa publică din 2 decembrie 2010

Dosar nr. 3051/260/2010

plangere contravenţională

Asupra plângerii contravenţionale de faţă:

Prin plângerea a cărei soluţionare a fost declinată acestei instanţe prin s.c. nr. 1027 din 29 aprilie a Judecătoriei Fălticeni şi înregistrată sub nr. 3051/260/09.06.2010 petentul S.V. a solicitat să se constate nulitatea absolută a procesului verbal de contravenţie nr. 2499337 din 04.02.2010 întocmit de intimata CNADNR – DRDP Bacău – SDN Bacău şi să fie exonerată petiţionara de plata amenzii.

în motivarea plângerii s-a arătat în esenţă că sancţiunea este neîntemeiată întrucât petentul a înstrăinat autoturismul cu număr de înmatriculare SV-07-DVT numitului M.I.

în termen legal intimata a formulat întâmpinare prin care a solicitat în esenţă respingerea plângerii ca neîntemeiată, deoarece, în conformitate cu art. 7 din OG nr. 15/2002 responsabilitatea achitării tarifului de utilizare revine în exclusivitate deţinătorilor menţionaţi în certificatul de înmatriculare.

Au fost anexate copii ale procesului verbal de contravenţie atacat, copie carte de identitate, copie certificat de înmatriculare, alte înscrisuri.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul verbal de contravenţie nr. 2499337 din 04.02.2010 întocmit de intimata CNADNR – DRDP Bacău – SDN Bacău s-a dispus amendarea petentului cu suma de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art. 8 alin. 1 şi sancţionată de art. 8 alin. 2 din OG. nr. 15/2002, constând în acea că în ziua de 04.02.2010 la orele 15,45 petentul a condus autoturismul cu număr de înmatriculare SV-07-DVT pe DN 12A loc. Dărmăneasca, fără a prezenta documentele pentru plata rovinietei.

în ceea ce priveşte temeinicia procesului verbal de contravenţie, acesta se bucură de o prezumţie relativă de legalitate si temeinicie, fiind întocmit ca urmare a percepţiilor proprii ale agentului constatator.

Această prezumţie, deşi nu este prevăzută de lege, este cvasiunanim acceptată de practica şi doctrina juridică, îndeplinind condiţiile impuse de jurisprudenţa CEDO.

Prezumţia relativă este întărită de probele administrate în cauză.

2

Astfel, conform art. 8 alin 2 din din OG nr. 15/2002 cu modificările ulterioare, fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă.

Potrivit art. 7 din acelaşi act normativ, responsabilitatea achitării tarifului de utilizare şi a deţinerii rovinietei valabile, precum şi a achitării tarifului de trecere sau a tarifului de concesiune revine în exclusivitate utilizatorilor români, iar în cazul utilizatorilor străini, aceasta revine în exclusivitate conducătorului auto al vehiculului.

Conform art. 1 alin. 1 lit. b.) din OG nr. 15/2002 utilizatori sunt persoanele fizice sau juridice înscrise în certificatul de înmatriculare, care au în proprietate sau care, după caz, pot folosi în baza unui drept legal vehicule înmatriculate în România.

De asemenea, potrivit art. 11 alin. 10 din OUG nr. 195/2002, proprietarul sau deţinătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorităţii competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

Prin urmare, până la modificarea făcută în certificatul de înmatriculare, este întemeiată sancţionarea persoanei înscrisă în certificatul de înmatriculare.

în cauză, persoana înscrisă în certificatul de înmatriculare este petentul Saviuc Vasile(f.9)

însă, în ce priveşte cuantumul amenzii, instanţa constată că menţinerea acestuia, astfel cum a fost stabilit prin procesul verbal nr. 2499337 din 04.02.2010 este nelegală, pentru următoarele considerente.

în cauză, contravenţia pentru care s-a încheiat procesul verbal este sancţionată potrivit art. 8 alin. 2 raportat la Anexa 2 din OG. nr. 15/2002, care, la data constatării contravenţiei, prevedea pentru autoturisme sancţiunea amenzii de la 500 lei la 1000 lei.

La momentul judecării prezentei cereri dispoziţiile legale amintite sunt modificate în sensul că sancţiunea amenzii este prevăzută de la 250 lei la 500 lei.

Conform art. 15 alin. 2 din Constituţia României, legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile.

Aşadar, Constituţia României consacră expres principiul retroactivităţii legii contravenţionale mai favorabile.

Făcând aplicarea acestui principiu imperativ, în baza art. 32-34 din OG nr. 2/2001 aprobată prin Legea nr. 180/2002, instanţa va reduce cuantumul amenzii aplicate prin procesul verbal nr. 2650162 din 19.11.2008, de la 1000 lei la 500 lei, apreciind că, acest cuantum este corect individualizat în raport cu circumstanţele săvârşirii faptei.

Etichete:

Contraventie

Sentinţa civilă nr. 3001/09.12.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Moineşti, sub nr. xxx/260/2010, O. C. domiciliată în A., sat L., judeţul Bacău a chemat în judecată Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Suceava, solicitând anularea procesului-verbal de contravenţie nr. 3755/30.09.2010.

In motivarea acţiunii, petenta a arătat că în data de 18.10.2010 a primit un plic ce conţinea procesul-verbal de contravenţie prin care soţul său, O. G.a fost sancţionat cu amendă de 1000 lei deoarece nu aluat măsuri să asigure paza pădurii de 1,76 ha proprietate personală. Petenta a mai arătat că soţul său, O. G., este o persoană cu handicap psihic, conform certificatului de încadrare în gard de handicap nr. 3191/07.07.2010 eliberat de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi(fila 7 dosar).

De asemenea, petenta arată că a formulat o cerere către Direcţia Silvică Bacău(adresa nr. 2588/25.03.2003) solicitând paza suprafeţei de fond forestier, dar în răspunsul primit de la această instituţie (adresa nr. 2588/28.03.2003 – fila 6 dosar) se arată că Ocolul Silvic Moineşti nu poate asigura paza solicitată deoarece suprafaţa de fond forestier deţinută de O. G. nu se învecinează direct cu pădurea de stat.

La cererea de chemare în judecată au fost anexate înscrisuri.

Petenta nu şi-a motivat în drept cererea.

Legal citat, intimatul Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Suceava nu s-a prezentat în faţa instanţei şi nici nu a formulat întâmpinare.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei nr. 3755 din 30.09.2010 Olaru Gheorghe a fost sancţionat cu amendă contravenţională de 1000 lei conform art. 10 şi 51 din Legea nr. 46/2002 coroborat cu art. 2 lit. a din H.G. nr. 483/2006.

Potrivit art. 34 din OG 2/2001, instanţa investită cu soluţionarea plângerii analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii.

Plângerea a fost înregistrată la sediul instanţei la data de 27.10.2010 iar procesul-verbal de constatare a contravenţiei a fost comunicat petentei la data de 18.10.2010, instanţa constatând că plângerea a fost formulată în termenul legal de 15 zile.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal instanţa constata ca au fost respectate toate condiţiile formale prevăzute de art. 16 şi 17 din OG nr. 2/2001 privind întocmirea procesului verbal, neintervenind vreo cauza de nulitate absoluta. Acesta cuprinde toate menţiunile prevăzute sub sancţiunea nulităţii prevăzute de art. 16 si 17 din OG 2/2001, fiind încheiat cu respectarea

2

prevederilor legale. Astfel, procesul-verbal conţine data şi locul unde a fost încheiat, numele, prenumele, calitatea şi instituţia din care face parte agentul constatator, datele de identificare ale contravenientului, descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravităţii faptei, indicarea actelor normative incidente, termenul de exercitare a căii de atac şi organul la care se depune plângerea.

Cu toate acestea, analizând procesul-verbal instanţa constată că acesta este afectat de nelegalitate din perspectiva prevederilor art. 19 din O.G. nr. 2/2001, care statuează că în cazul în care contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze procesul-verbal, această împrejurare trebuie confirmată de un martor ale cărui date de identificare şi semnătură să se regăsească în cuprinsul procesului-verbal, iar în lipsa unui martor agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod.

Instanţa constată că aceste dispoziţii au fost încălcate, câtă vreme procesul-verbal a fost încheiat în lipsa contravenientului, dar nu figurează niciun martor semnatar. Nefiind legal întocmit, procesul-verbal nu poate face dovada deplină a situaţiei de fapt constatate, fiind lipsit de forţa probantă recunoscută de lege actelor de constatare legal întocmite.

Nulitatea care afectează procesul-verbal este relativă, însă ea se asociază în cauză cu vătămarea produsă contravenientului prin întocmirea actului în modalitatea constatată, respectiv lipsirea acestuia de posibilitatea de a proba netemeinicia procesului-verbal.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite plângerea contravenţională formulată de petenta O. C. şi va anula procesul-verbal de contravenţie nr. 3755 din 30.09.2010 întocmit Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Suceava.

Etichete:

Contraventie

ROMÂNIA JUDECĂTORIA MOINEŞTI

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 3048

Şedinţa publică de la 15.12.2010

Dosar nr. 1984/260/2010

INSTANŢA -Deliberând-Asupra cauzei de faţă, constată că prin acţiunea civilă înregistrată sub nr. 1984/260/2010 la 20.04.2010 pe rolul Judecătoriei Moineşti, petentul A.R., cu domiciliul in mun. Moineşti, str. Libertăţii, bl. A9, ap. 9, jud. Bacău a chemat in judecată pe intimata P. C. Moineşti, solicitând anularea proceselor verbale seria PM nr. 002376/2010 şi PM nr. 002313/2010″.

Acţiunea este scutită de plata taxei de timbru şi in motivare se arată că nu are posibilităţi materiale pentru achitarea amenzii.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Petentul a solicitat exonerarea de la plata amenzii de 300 lei RON dispusă prin procesul verbal de contravenţie seria PM nr. 002376/13.03.2010 pe care 1 a arătat instanţei in mod expres că ii contestă, intrucât la dosarul cauzei a depus mai multe procese verbale de contravenţie.

Procesul verbal a fost incheiat in lipsa petentului, a fost comunicat acestuia, instanţa apreciind faţă de momentul comunicării, că plângerea contravenţională a fost introdusă in termen legal.

In fond, petentul a fost depistat la Politia Comunitară Moineşti circulând cu un atelaj hipo intr-o zonă in care accesul acestor utilaje era interzisă prin Hotărâre a Consiliului Local.

Petentul recunoaşte că a fost depistat cu atelajul in data de 13.03.2010, insă arată că are o situaţie familială si financiară deosebita, are 4 copii, soţia cu probleme de sănătate şi nu are venituri, obtinandu-şi traiul din lucru ca ziler.

Instanţa apreciază că si contravenţiilor reglementate prin hotărâri ale consiliilor locale li se aplică regimul general al contravenţiilor prevăzute de O.G./2001, care prevede in anumite situaţii posibilitatea inlocuirii măsurii pecuniare dispuse de agentul constatator cu măsura avertismentului in cazul in care contravenientul recunoaşte, regretă fapta si apar si alte aspecte legate de situaţia sa materială.

Plecând de la declaraţia petentului si situaţia sa familială, instanţa va dispune inlocuirea măsurii amenzii cu avertisment, atrăgând in acelaşi timp atenţia contravenientului asupra comportamentului său raportat la toate normele de convieţuire socială reglementate prin legi, dar si prin hotărâri ale administraţiei locale.

Etichete: