Top

A solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata

INSTANTA

Asupra somatiei de plata de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub numarul 2010 in data de 2010, creditoarea S.C. C S.R.L. a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei S.C. RMS.R.L. pentru suma de 10.278,94 lei.

In motivare creditoarea a aratat ca, in baza contractului de prestari servicii nr. 17.11.2008, a executat lucrari de termohidroizolatii la obiectivul „Real S”, beneficiar fiind debitoarea. Creditoarea a mai aratat ca a intocmit situatiile de lucrari care au fost insusite si semnate de beneficiar si, in baza acestora, a emis factura fiscala nr. 30.12.2008 in valoare de 205.579,02 lei. Creditoarea a mai aratat ca, in baza art. 10 din contract, debitoarea a retinut 10% din valoarea facturii, reprezentand garantie de buna executie, iar la efectuarea receptiei cantitative si calitative a lucrarii, din decembrie 2008, avea obligatia restituirii a 5% din garantia retinuta, respectiv suma de 10.278,94 lei. Creditoarea a apelat la procedura concilierii directe si a trimis notificari debitoarei, dar demersurile sale au ramas fara rezultat.

In drept, au fost invocate prevederile art. 1, art. 2 si art. 6 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001 si art. 10 pct. 4 Cod proc. civ..

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei copii de pe urmatoarele inscrisuri: notificari, proces verbal conciliere directa, factura fiscala seria VS CON nr. 0154/30.12.2008, contract nr. 181/17.11.2008 (f. 4-10).

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru (chitanta seria VS CLB nr. 25.01.2010 – fila 3, chitanta seria VS CLB nr. 10.02.2010 – fila 19) si 5 lei timbru judiciar.

La data de 19.02.2010, debitoarea a depus intampinare prin care a aratat ca fata de S.C. RMS.R.L. s-a dispus deschiderea procedurii de insolventa prin Sentinta nr. 13.01.2010 pronuntata de Tribunalul P si a solicitat suspendarea cauzei in baza art. 36 din Legea nr. 85/2006. La intampinare a fost atasat certificatul de solutie cu privire la Sentinta nr. 13.01.2010 pronuntata de Tribunalul P (f. 13).

La termenul din data de 09.03.2010, instanta a invocat din oficiu exceptia necompetentei teritoriale a Judecatoriei B in solutionarea cauzei.

La termenul din data de 23.03.2010, creditoarea a depus concluzii scrise, prin care a solicitat respingerea exceptiei, si a depus inscrisuri.

Analizand cu prioritate, conform art. 137 alin. 1 Cod procedura civila, exceptia de necompetenta teritoriala, invocata din oficiu, instanta constata urmatoarele:

Instanta are in vedere prevederile art. 2 alin. 3 din O.G. nr. 5/2001, potrivit carora judecatorul este obligat sa verifice din oficiu competenta instantei, text de lege care are caracterul unei norme de ordine publica, obligandu-l pe judecator la verificarea si stabilirea competentei in solutionarea cauzei.

In baza acestui text legal, instanta urmeaza a stabili competenta in functie de prevederile art. 5 si art. 10 pct. 4 Cod proc. civ.

Art. 10 pct. 4 Cod proc. civ. stipuleaza faptul ca, in cererile privitoare la obligatiile comerciale, este competenta in afara de instanta de la domiciliul paratului, instanta locului unde obligatia a luat nastere sau aceea a locului platii.

Potrivit art. 12 Cod proc. civ, reclamantul are alegerea intre mai multe instante deopotriva competente.

In ceea ce priveste sediul societatii debitoare acesta este situat in localitatea F, judetul P.

Analizand contractul incheiat intre parti, instanta constata ca nu este precizat locul unde a fost incheiat acesta, deci nu se cunoaste locul unde obligatiile partilor semnatare au luat nastere.

Din art. 2 al contractului rezulta ca lucrarile de hidroizolatie au fost executate la Real S si R C. Din cererea de chemare in judecata rezulta ca suma solicitata prin actiune se refera la lucrarea efectuata la Real S, deci locul executarii obligatiei asumate de creditoare este in S.

In ceea ce priveste executarea obligatiei de catre debitoare, art. 8.2 din contractul nr. 17.11.2008 incheiat intre parti prevede faptul ca beneficiarul va efectua platile in contul creditoarei deschis la B.C.R. B.

Din extrasul de cont depus la dosar de creditoare la termenul din data de 23.03.2010, rezulta ca debitoarea a efectuat plati catre creditoare printr-un transfer bancar efectuat din contul debitoarei in contul creditoarei de la B.C.R. B. Contul debitoarei mentionat in extrasul de cont este acelasi cu cel mentionat in contractul nr. 17.11.2008, fiind deschis la B.R.D. P.

Instanta apreciaza ca art. 8.2 din contractul nr. 17.11.2008 stabileste modalitatea de efectuare a platii, respectiv prin transfer bancar, dar nu si locul platii, deoarece reprezentantul debitoarei efectueaza plata la sediul B.R.D. P, acesta fiind locul in care acesta da dispozitia de efectuare a platii.

Faptul ca banii ajung in contul creditoarei de la B.C.R. B, nu determina ca locul platii sa fie la B.

Art. 1104 alin. 3 Cod civil prevede ca, in situatia in care locul platii nu este stabilit in conventia partilor, plata se face la domiciliul debitorului.

Avand in vedere aceste aspecte, instanta apreciaza ca reclamantul avea posibilitatea sa opteze intre Judecatoria C, in circumscriptia careia se afla sediul debitoarei, Judecatoria S si Judecatoria P, ca instante in circumscriptia carora se afla locul de executare al obligatiilor corelative ale partilor.

In aceste conditii, instanta apreciaza ca Judecatoria B nu este competenta in cauza, motiv pentru care va admite exceptia necompetentei teritoriale si va dispune declinarea cauzei.

Pentru stabilirea instantei competente, instanta are in vedere prevederile Codului de procedura civila, iar din interpretarea sistematica si teleologica a prevederilor referitoare la competenta teritoriala rezulta ca instanta de la domiciliul debitorului este instanta de drept comun si prima instanta mentionata in art. 10 Cod proc. civ., celelalte instante mentionate fiind o alternativa la instanta de la domiciliul debitorului.

Din aceste considerente, instanta va declina competenta solutionarii prezente cauze in favoarea Judecatoriei C, in circumscriptia teritoriala a careia se afla localitatea F, judetul P, unde se afla sediul societatii debitoare.

Etichete:

Emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata

Dosar nr. 4995/189/2009

R O M A N I A

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B, sub numarul 4995/189/2009 in data de 21.10.2009, creditoarea S.C. N S.R.L. a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitorilor II, IMLsi BA pentru suma de 2248 lei, reprezentand contravaloarea ratelor neachitate pentru lunile august 2007 – iunie 2009, si pentru plata penalitatilor de intarziere de 1% pe zi de intarziere, calculate de la data scadentei si pana la achitarea integrala a debitului datorat. Totodata, creditoarea a solicitat obligarea debitorilor la plata cheltuielilor de judecata.

In motivare, creditoarea a aratat ca prin contractul de vanzare – cumparare in rate nr. 3842/25.07.2007, a vandut debitoarei II bunuri in valoare 1725 lei, suma pe care, in conformitate cu art. 3.2. din contract, debitoarea s-a obligat sa o achite in 24 rate lunare. Creditoarea a mai aratat ca desi ratele lunare in cuantum de 97,75 lei trebuiau achitate pana la data de 30 ale fiecarei luni, debitoarea nu a achitat ratele si dobanda aferenta pentru lunile august 2007 – iunie 2009. S-a mai aratat ca, prin contractul de garantie personala, debitorii IMLsi BA s-au obligat in solidar cu debitoarea II sa plateasca datoriile pe care aceasta le va avea fata de S.C. N S.R.L. in temeiul contractului nr. 3842/25.07.2007. Creditoarea a precizat ca, intrucat debitoarea nu si-a respectat obligatia din contract, aceasta datoreaza penalitati de intarziere de 1% pe zi, conform art. 3.4. din contract.

In drept, au fost invocate prevederile art. 1, art. 2 si art. 6 pct. 2 din O.G. nr. 5/2001.

In dovedirea cererii, a fost depusa la dosarul cauzei copii de pe contractele de garantie personala (f. 3), de pe contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 20 (f. 4) si chitanta nr. 2009 in original (f. 6).

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru (chitanta seria C nr. 2009, chitanta seria C nr. 2009– filele 7-8) si 3 lei timbru judiciar.

Desi legal citati, debitorii II si IMLnu s-a prezentat in instanta si nici nu au formulat intampinare.

La termenul din data de.2009, debitorul BA a depus intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata. Debitorul a precizat ca, in privinta sa, creanta nu este certa si ca el are calitatea de girant astfel ca urma sa raspunda pentru debit doar in situatia in care debitorul principal s-ar afla in imposibilitate de a plati ratele si dobanzile. Debitorul BA a mai precizat ca potrivit contractului, in caz de neplata a ratelor, debitorul principal trebuia notificat in scris de catre creditoare si apoi declarat in incapacitate de plata, creditoarea avand dreptul sa rezilieze contractul. De asemenea, debitorul a aratat ca in urma rezilierii debitorul era obligat sa predea bunul creditoarei. Debitorul a invocat reaua-credinta a creditoarei in introducerea actiunii la 2 ani si 4 luni de la data incheierii contractului, aceasta urmarind sa obtina profit constand in penalitati de intarziere. Debitorul a precizat ca mentiunea din contractul de garantie „este mutat de la adresa de pe buletin” nu este conforma cu realitatea si a aratat ca banuieste ca exista o complicitate intre creditoare si debitoarea principala si celalalt girant care este sotul debitoarei principale, pentru fraudarea lui.

In drept, intampinarea a fost intemeiata pe prevederile art. 115-118 Cod proc. civila si art. 4 alin. 4 din O.G. nr. 5/2001.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele: in data 25.07.2007, intre creditoare si debitoarea II a intervenit contractul de vanzare-cumparare cu plata in rate nr. 3842. In temeiul acestui contract, debitoarea s-a obligat sa achite suma de 1725 lei, reprezentand valoarea bunurilor achizitionate, in 24 rate lunare, in perioada august 2007 – iulie 2009. Valoarea fiecarei rate era de 97,75 lei, aceasta reprezentand valoarea ratei plus dobanda aferenta.

Prin contracte de garantie personala, debitorii IMLsi BA s-au obligat sa plateasca datoriile pe care debitoarea II le va avea fata de S.C. N S.R.L. in temeiul contractului nr. 3842/25.07.2007. In aceste contracte debitorii au precizat ca obligatia lor este solidara cu cea a debitoarei principale si ca renunta la beneficiul de discutiune si la beneficiul de diviziune.

Din actele dosarului rezulta ca, in baza contractului nr. 3842/25.07.2007, creditoarea a vandut debitoarei II bunuri, plata urmand a fi efectuata in rate, dar debitoarea nu a achitat ratele aferente perioadei august 2007 – iunie 2009, acumuland un debit restant de 2248 lei. Potrivit art. 3.4 din contractul nr. 3842/25.07.2007, neplata ratelor la termenul de scadenta atrage obligatia debitoarei de a plati penalitati de 1% din valoarea scadenta a ratei pentru fiecare zi de intarziere calculate pana la data platii efective.

Potrivit art. 1 din O.G. nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, in scopul realizarii unor creante certe, lichide, si exigibile ce reprezinta obligatia de plata a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un inscris, statut, regulament, alt inscris, insusit de parti prin semnatura, ori alt mod admis de lege, si care atesta drepturile si obligatiile privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Instanta apreciaza ca este intrunita conditia caracterului cert al creantei deoarece existenta sa rezulta din prevederile contractului nr. 3842/25.07.2007 incheiat intre creditoare si debitoarea II si semnat de ambele parti.

Caracterul lichid al debitului principal solicitat rezulta din art. 3.2 din contract, in care sunt evidentiate toate ratele lunare si valoarea acestor, suma datorata pentru perioada august 2007 – iunie 2009 fiind de 2248 lei. Tot din art. 3.2 din contractul nr. 3842/25.07.2007 rezulta ca aceasta suma include valoarea ratelor si dobanda aferenta acestora pentru perioada august 2007 – iunie 2009.

In ceea ce priveste caracterul lichid al penalitatilor de intarziere, acesta rezulta din prevederile art. 3.4 din contractul nr. 3842/25.07.2007, in care se mentioneaza ca neplata ratei la data de 30 ale fiecarei luni atrage calcularea de penalitati de 1% din valoarea scadenta a ratei pentru fiecare zi de intarziere calculate pana la data platii efective.

Referitor la cuantumul penalitatilor, instanta are in vedere prevederile art. 4 alin. 3 din Legea nr. 469/2002, care stipuleaza ca totalul penalitatilor pentru intarziere in decontare, nu poate depasi cuantumul sumei asupra careia sunt calculate, cu exceptia cazului in care prin contract s-a stipulat contrariul. Analizand contractul nr. 3842/25.07.2007, incheiat intre parti, instanta constata ca acesta nu contine o clauza expresa care sa permita ca valoarea penalitatilor sa depaseasca debitul principal.

Desi legea nr. 469/2002 a fost abrogata de Legea nr. 246/30.06.2009, aceasta era in vigoare in momentul incheierii contractului, iar efectele legii de abrogare se produc numai pentru viitor si nu pot retroactiva, astfel incat abrogarea Legii nr. 469/2002 nu poate avea efect asupra contratului incheiat intre parti in anul 2007.

In aceste conditii, instanta va admite in parte cererea creditoarei referitoare la penalitati, in sensul ca va dispune obligarea debitoarei la plata penalitatilor de intarziere de 1% pentru fiecare zi de intarziere, calculate de la data scadentei fiecarei rate si pana la achitarea integrala a debitului de 2248 lei, fara ca valoarea totala a penalitatilor sa depaseasca valoarea totala a debitului.

De asemenea, instanta apreciaza ca este indeplinita conditia referitoare la caracterul exigibil al creantei, deoarece suma solicitata este aferenta perioadei august 2007 – iunie 2009, scadenta pentru ultima luna fiind implinita la data de 30 iunie 2009 (art. 3.4 din contractul nr. 3842/25.07.2007).

In ceea ce priveste cererea creditoarei in contradictoriu cu debitorii IMLsi BA, instanta apreciaza ca este intemeiata.

Instanta are in vedere prevederile art. 1662 si ale art. 1666 Cod civil, care stipuleaza solidaritatea intre debitorul principal si fidejusor, in situatia in care acesta din urma a renuntat la beneficiul de diviziune si de discutiune.

In contractele de garantie personala incheiate de creditoare cu debitorii IMLsi BA, s-a stipulat ca debitorii se obliga solidar cu debitoarea principala la plata sumelor datorate in baza contractului nr. 3842/25.07.2007 si renuntarea debitorilor IMLsi BA la beneficiul de diviziune si la beneficiul de discutiune. Avand in vedere inscrisurile depuse la dosar si in baza art. 1039 Cod civil, instanta va obliga in solidar cei trei debitori la plata sumelor restante si a penalitatilor de intarziere catre creditoare.

Instanta nu va retine apararile formulate de debitorul BA in intampinare. Desi acesta a invocat faptul ca fata de el creanta nu este certa, instanta a analizat aceasta conditie si a constatat caracterul cert al creantei care se rasfrange si asupra fidejusorului in baza contractului de garantie personala pe care l-a incheiat cu creditoarea si prin care s-a obligat sa achite sumele datorate de debitoarea principala II.

De asemenea, instanta nu va retine sustinerea debitorului BA in sensul ca in calitate de girant raspunde doar daca debitorul principal este in imposibilitate de plata, deoarece acest debitor a renuntat la beneficiul de discutiune si de diviziune si s-a obligat solidar cu debitoarea principala, putand fi deci urmarit pentru recuperarea creantei odata cu debitoarea II.

Desi debitorul BA a invocat faptul ca creditoarea avea dreptul sa solicite rezilierea contractului, instanta are in vedere faptul ca, in caz de neexecutare, creditoarea are dreptul de a rezilia contractul sau de a solicita executarea acestuia de catre debitori.

In ceea ce priveste introducerea actiunii la 2 ani si 4 luni de la data incheierii contractului, creditoarea are dreptul de a solicita recuperarea creantelor in interiorul termenului de prescriptie iar cuantumul penalitatilor este limitat de valoarea debitului, astfel incat nu se poate deduce reaua credinta a creditoarei raportat la momentul introducerii actiunii.

Referitor la mentiunea din contractul de garantie ca debitorul BA nu locuieste la adresa din buletin, acesta este un aspect care nu prezinta relevanta in cauza si care putea fi clarificat de debitor in momentul in care a semnat contractul.

Complicitatea invocata de debitorul BA intre creditoare si ceilalti debitori este doar o banuiala a sa, dupa cum a aratat si debitorul, si nu a fost probata in fata instantei.

De asemenea, instanta apreciaza ca solicitarea debitorului, de a-si dovedi apararile cu martori pe calea dreptului comun, nu poate fi primita deoarece nu se poate administra aceasta proba in contra sau peste cuprinsul unui inscris.

In aceste conditii, instanta retine ca, in speta, in conformitate cu art. 1169 – 1170 Cod civil, creditoarea a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitorilor, si in conditiile impuse de art. 1 din O.G. nr 5/2001. Pe de alta parte, debitorii nu au facut dovada faptului ca au fost achitate sumele solicitate de creditoare.

Astfel, instanta apreciaza ca pretentia dedusa judecatii este intemeiata, motiv pentru care va admite in parte actiunea si va obliga debitorii sa plateasca in solidar catre creditoare suma de 2248 lei, reprezentand contravaloarea ratelor neachitate si a dobanzii aferente pentru lunile august 2007 – iunie 2009 si penalitati de intarziere de 1% pe zi de intarziere calculate de la data scadentei fiecarei rate si pana la achitarea integrala a debitului de 2248 lei, fara ca valoarea totala a penalitatilor sa depaseasca valoarea totala a debitului.

In baza art. 274 alin. 1 si art. 277 Cod procedura civila, instanta va obliga in solidar debitorii si la plata catre creditoare a cheltuielilor de judecata de 142 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar (chitanta seria /.2009, chitanta seria.2009– filele 7-8) si onorariu de avocat (chitanta nr..2009 in original – f. 6).

Etichete:

Emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata

R O M A N I A

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei B sub numarul /2009 in data de 2009, creditoarea S.C. P S.A. a solicitat instantei emiterea unei ordonante care sa contina somatia de plata a debitoarei S.C. A S.R.L. pentru suma de 26.857,89 lei, formata din suma de 20.618,69 lei, reprezentand contravaloarea marfii livrate si neachitate, din suma de 6195,20 lei, reprezentand penalitati de intarziere si din suma de 44 lei, reprezentand cheltuieli de judecata.

In motivare, creditoarea a aratat ca, a livrat debitoarei mai multe sortimente de medicamente in valoare totala de 20.618,69 lei, iar facturile emise au fost acceptate de catre debitoare care, preluand marfa, s-a obligat sa achite integral contravaloarea marfii la termenele inserate pe facturi sub sintagma „Termen incasare”. Debitoarea nu si-a indeplinit obligatia de plata, inregistrand un debit de 20.618,69 lei. Creditoarea a precizat ca, in baza art. 43 Cod comercial si a clauzei contractuale specificate pe facturile fiscale acceptate de catre debitoare, aceasta datoreaza si penalitati de intarziere de 0,15% pe fiecare zi de intarziere, in cuantum total de 6195,20 lei, calculate pana la data redactarii cererii de chemare in judecata – 31.08.2009. Creditoarea a mai precizat ca a invitat debitoarea la conciliere directa, dar debitoarea nu a dat curs invitatiei.

In drept, au fost invocate prevederile O.G. nr. 5/2001, art. 43 si art. 46 Cod comercial.

In dovedirea cererii, au fost depuse la dosarul cauzei copii de pe urmatoarele inscrisuri: situatia facturilor emise si neincasate la data de 31.08.2009 catre S.C. A S.R.L. (f. 6-7), invitatie la conciliere directa nr. 1435/03.06.2009 (f. 8), confirmari de primire (f. 12), facturi fiscale (f. 13-60)

Cererea a fost legal timbrata cu 39 lei taxa judiciara de timbru (ordin de plata nr. 220/04.09.2009 – fila 5) si 5 lei timbru judiciar.

Desi legal citata, debitoarea nu s-a prezentat in instanta si nici nu a formulat intampinare.

La data de 09.10.2009, creditoarea a depus la dosar concluzii scrise prin care a precizat ca valoarea penalitatilor de intarziere a suferit o modificare, fiind in prezent de 7401,39 lei, ca urmare a inregistrarii unui numar mai mare de zile de intarziere la data de 09.10.2009, data la care a fost efectuat noul calcul, fata de data redactarii cererii de chemare in judecata. Creditoarea a atasat la dosar „Situatia facturilor emise si neincasate la data de 09.10.2009 catre S.C. A S.R.L.” (f. 66).

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:

In perioada august 2008 – martie 2009, creditoarea a furnizat debitoarei mai multe sortimente de medicamente in valoare totala de 20.618,69 lei si a emis un numar de 47 de facturi catre debitoare, respectiv facturile: nr. IS 168740 din data de 21.08.2008, IS 171459 din data de 28.08.2008, IS 171460 din data de 28.08.2008, IS176836 din data de 11.09.2008, IS 176837 din data de 11.09.2008, IS 176869 din data de 11.09.2008, IS179539 din data de 18.09.2008, IS 179540 din data de 18.09.2008, IS 180000 din data de 25.09.2008, IS182275 din data de 25.09.2008, IS185367 din data de 02.10.2008, IS 185831 din data de 09.10.2008, IS 185834 din data de 09.10.2008, IS 185835 din data de 09.10.2008, IS 188370 din data de 16.10.2008, IS 188371 din data de 16.10.2008, IS188899 din data de 23.10.2008, IS 188900 din data de 23.10.2008, IS 188901 din data de 23.10.2008, IS 195960 din data de 07.11.2008, IS 195961 din data de 07.11.2008, IS 196422 din data de 07.11.2008, IS 196428 din data de 13.11.2008, IS 196429 din data de 13.11.2008, IS204254 din data de 27.11.2008, IS204255 din data de 27.11.2008, IS207082 din data de 04.12.2008, IS207472 din data de 11.12.2008, IS207473 din data de 11.12.2008, IS210221 din data de 18.12.2008, IS210222 din data de 18.12.2008, I5213351 din data de 08.01.2009, IS213352 din data de 08.01.2009, ISP217615 din data de 15.01.2009, IS223377 din data de 22.01.2009, IS224838 din data de 29.01.2009, IS224839 din data

de 29.01.2009, IS224840 din data de 29.01.2009, IS224841 de 29.01.2009, IS225388 din data de 05.02.2009, IS225389 din data 05.02.2009, IS228772 din data de 12.02.2009, IS228773 din data de 12.02.2009, IS228774 din data 12.02.2009, IS229203 din data de 19.02.2009, IS236927 din data de 05.03.2009, IS237435 din data de 12.03.2009.

Toate facturile emise de creditoare au fost acceptate de debitoare prin semnatura si stampila de primire care se regasesc pe fiecare factura.

In conditiile in care debitoarea nu a contestat suma facturata, dar nici nu si-a achitat obligatiile care ii reveneau, s-a inregistrat un debit de 20.618,69 lei la care s-au calculat penalitati de intarziere, pana la data de.2009, in cuantum de 7401,39 lei.

Potrivit art. 1 din O.G. nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara la cererea creditorului, in scopul realizarii unor creante certe, lichide, si exigibile ce reprezinta obligatia de plata a unor sume de bani asumate prin contract constatat printr-un inscris, statut, regulament, alt inscris, insusit de parti prin semnatura, ori alt mod admis de lege, si care atesta dreptrile si obligatiile privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.

Instanta apreciaza ca este intrunita conditia caracterului cert al debitului principal deoarece existenta sa rezulta din facturile fiscale (f. 43-60) emise de creditoare si acceptate de debitoare prin semnatura de primire.

Caracterul lichid al debitului principal solicitat rezulta din coroborarea facturilor fiscale cu situatia facturilor emise si neincasate la data de 2009 catre S.C. A S.R.L. (f. 66), suma datorata de debitoare fiind in cuantum de 20.618,69 lei.

De asemenea, creanta este exigibila, deoarece suma solicitata este aferenta facturilor fiscale emise in perioada august 2008-martie 2009, termenul de scadenta pentru ultima factura fiind implinit in data de 2009, dupa cum rezulta din cuprinsul facturii.

In ceea ce priveste penalitatile de intarziere, in jurisprudenta s-a retinut ca mentiunile facute in facturi in sensul ca, pentru intarziere in plata, se aplica penalitati intr-un anumit cuantum pe fiecare zi intarziere, „nu constituie o clauza penala, neexistand acordul partilor exprimat de persoane ce sunt indreptatite, in conditiile legii, sa angajeze partile contractante” (Decizia Curtii Supreme de Justitie – Sectia Comerciala nr. 2003).

Semnarea facturilor certifica numai primirea produselor, iar facturile acceptate fac dovada existentei raporturilor contractuale, dar nu pot inlocui contractul.

Un contract implica, de regula, negocierea intre parti si stabilirea unui acord cu privire la obligatiile partilor contractante. In lipsa unui contract incheiat intre parti, inscrierea pe factura a mentiunii referitoare la aplicarea de penalitati pe zi de intarziere, este unilaterala si nu exprima un acord de vointa. Prin semnarea facturilor se dovedeste primirea produselor facturate, dar nu se pot stabili noi obligatii in sarcina debitoarei, mai ales ca semnatura de pe facturile fiscale nu apartine intotdeauna persoanei care poate reprezenta in mod valabil societatea debitoare.

In speta, in conditiile in care nu exista un contract care sa stipuleze obligatia debitoarei la plata de penalitati de intarziere intr-un anumit cuantum, ci doar mentiunea facuta de societatea creditoare in cuprinsul facturilor, instanta apreciaza ca nu este indeplinita conditia caracterului cert al acestei creante, motiv pentru care va respinge cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plata penalitatilor de intarziere de 7401,39 lei, calculate la data de 2009.

In aceste conditii, instanta retine ca, in speta, in conformitate cu art. 1169 – 1170 Cod civil, in ceea ce priveste debitul principal, creditoarea a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile pe care o are impotriva debitoarei in conditiile impuse de art. 1 din O.G. nr 5/2001. Astfel, instanta apreciaza ca pretentia dedusa judecatii este intemeiata, motiv pentru care va admite actiunea in parte si va obliga debitoarea sa plateasca catre creditoare suma de 20.618,69 lei, reprezentand pretul marfii neachitate la termen, livrata cu facturile fiscale nr. IS 168740 din data de 21.08.2008, IS 171459 din data de 28.08.2008, IS 171460 din data de 28.08.2008, IS176836 din data de 11.09.2008, IS 176837 din data de 11.09.2008, IS 176869 din data de 11.09.2008, IS179539 din data de 18.09.2008, IS 179540 din data de 18.09.2008, IS 180000 din data de 25.09.2008, IS182275 din data de 25.09.2008, IS185367 din data de 02.10.2008, IS 185831 din data de 09.10.2008, IS 185834 din data de 09.10.2008, IS 185835 din data de 09.10.2008, IS 188370 din data de 16.10.2008, IS 188371 din data de 16.10.2008, IS188899 din data de 23.10.2008, IS 188900 din data de 23.10.2008, IS 188901 din data de 23.10.2008, IS 195960 din data de 07.11.2008, IS 195961 din data de 07.11.2008, IS 196422 din data de 07.11.2008, IS 196428 din data de 13.11.2008, IS 196429 din data de 13.11.2008, IS204254 din data de 27.11.2008, IS204255 din data de 27.11.2008, IS207082 din data de 04.12.2008, IS207472 din data de 11.12.2008, IS207473 din data de 11.12.2008, IS210221 din data de 18.12.2008, IS210222 din data de 18.12.2008, I5213351 din data de 08.01.2009, IS213352 din data de 08.01.2009, ISP217615 din data de 15.01.2009, IS223377 din data de 22.01.2009, IS224838 din data de 29.01.2009, IS224839 din data

de 29.01.2009, IS224840 din data de 29.01.2009, IS224841 de 29.01.2009, IS225388 din data de 05.02.2009, IS225389 din data 05.02.2009, IS228772 din data de 12.02.2009, IS228773 din data de 12.02.2009, IS228774 din data 12.02.2009, IS229203 din data de 19.02.2009, IS236927 din data de 05.03.2009, IS237435 din data de 12.03.2009.

Instanta va respinge cererea creditoarei de obligare a debitoarei la plata penalitatilor de intarziere de 7401,39 lei, calculate la data de 09.10.2009, ca nefondata.

In baza art. 274 alin. 1 Cod procedura civila, instanta va obliga debitoarea si la plata catre creditoare a cheltuielilor de judecata de 44 lei, reprezentand taxa judiciara de timbru si timbrul judiciar (ordin de plata nr. 220/04.09.2009 – fila 5) .

Tehnored. M.B 4 ex/28 Octombrie 2009

Etichete: