Top

CIVIL. IMOBIL PRELUAT IN MOD ABUZIV DE CATRE STAT, IN BAZA DECRETULUI 111/1951. ACTIUNEA IN REVENDICARE INTEMEIATA PE ART. 480- 481 COD CIVIL.

Asupra prezentei acţiuni civile.

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecatoriei Galati, reclamantii AD si VLD, au chemat în judecată parata S.C. G S.A., solicitand obligarea paratei sa le lase in deplina proprietate si posesie imobilul situat in G, compus in teren in suprafata de 986 m.p. si constructia situata pe acesta.

În motivarea acţiunii reclamantii au învederat instanţei că sunt mostenitori ai proprietarilor defuncti AP si AE, si anume: AD in calitate de fiu si VLD, in calitate de sotie supravietuitoare a lui AS (AS), decedat la ll.l2.2003, fiul al lui P si E.

Prin actul de vindere cumparare autentificat, autorii lor au cumparat imobilul situat in “G (actuala strada L).

Au aratat reclamantii ca in anul l958 intre A E, AD si A S s-a incheiat actul de partaj, autentificat de Notariatul Principal de Stat si transris , prin care s-a procedat la iesirea din indiviziune asupra constructiilor in suprafata de 834 m.p., proprietarii ramanand in indiviziune asupra terenului construit si neconstruit in suprafata de 986 m.p.

Ulterior incheierii acestui act de partaj, numitii AD si S au parasit tara, iar imobilul a fost lasat in administrarea unchiului acestora, numitului AG, in baza procurii autentificate, care a fost fortat sa predea acest imobil catre Sfatul Popular al Orasului G, preluare care nu are la baza, asa cum sustin reclamantii, vreun titlu legal.

Astfel, imobilul cu impozitele platite in avans, este preluat abuziv prin Decizia a fostului Sfat Popular.

Din folosinta fostului Sfat Popular, imobilul este trecut in proprietatea Directiei Muncii, prin Decizia, astfel cum rezulta din adresa a I.A.C.R.A.L. G.

Prin sentinta civila, definitiva si revocabila, pronuntata de Judecatoria Glati in dosarul, este admisa actiunea reclamantilor si este obligata parata DM G sa lase reclamantilor, in deplina proprietate si pasnica folosinta imobilul in litigiu.

O luna mai tarziu, la 23 decembrie l994, proprietarii solicita Notariatului de Stat autentificarea unui act de donatie, pentru o parte din imobil, catre Asociatia Surzilor G, insa notarul pronunta o incheiere de respingere cu motivarea ca, din verificarile efectuate rezulta ca imobilul este proprietatea S.C. G S.A., in baza contractului de vanzare cumparare de actiuni incheiat cu F.P.S.

Apreciaza reclamantii ca au un drept actual de proprietate intemeiat pe un titlu de proprietate, recunoscut si intarit prin sentinta civila a Judecatoriei Galati, in timp ce S.C. G S.A. nu poate opune titlului reclamantilor un contract de vanzare cumparare de actiuni.

Solicita a se constata ca parata nu a devenit proprietara asupra imobilului reclamantilor nici in baza Legii l5/l990 si mai mult decat atat, nu poate deveni proprietara si asupra bunurilor dobandite cu alt titlu. Pe de alta parte, nu a devenit nici nici proprietara tuturor bunurilor care au facut obiectul dreptului de administrare directa, ci numai asupra acelor bunuri care au fost inventariate potrivit art. 19 din Legea l5/l990 si a caror valoare a servit la determinarea capitalului social.

S.C. G S.A. nu poate opune titlului reclamantilor nici certificatul de atestare a dreptului de proprietate, intrucat in acest certificat nu se identifica sau individualizeaza nici ca suprafata si nici ca localizare, imobilul in litigiu.

In drept, reclamantii si-au intemeiat actiunea pe dispozitiile art. 480 si urm. Cod civil.

În dovedirea acţiunii reclamantii au depus la dosar: contractul de vindere cumparare, procesul verbal , actul de partaj, procesul verbal insotit de schite tehnice, adresa a I.A.C.R.A.L. G, sentinta civila pronuntata de Judecatoria Galati in dosarul, incheierea, certificatul de atestare a dreptuluide proprietate asupra terenurilor, cererea numitului A G din 26.08.l960, adresa nr. a Primariei municipiului Galati, certificatul de deces privind pe AS, – traducere din limba engleza, copie certificat din registrul de evidenta a populatiei, ultimul testament al lui SA – traducere din limba engleza.

Parata S.C. G S.A. a formulat intampinare, solicitand respingerea actiunii ca nelegala si netemeinica.

Pe cale de exceptie, a invocat necompetentei material de solutionare a cauzei de catre Judecatoria Galati, motivat de faptul ca reclamantii solicita valorificarea unor drepturi conform Legii l0/200l, ori aceasta lege stabileste o competenta materiala speciala, competent in cauza fiind Tribunalul Galati.

Invoca deasemenea exceptia prescriptiei dreptului la actiune, avand in vedere temeiul in drept al actiunii reclamantilor, respectiv art. 46 din Legea l0/200l, aratand ca reclamanta a introdus actiunea dupa data de l4.08.2002, respectiv dupta termenul de un an de la intrarea in vigoare a Legii l0/2002.

Precizeaza parata ca S.C. G S.A. este proprietara a imobilului in discutie din momentul infiintarii ei – octombrie l990, proprietate ce este recunoscuta de insasi F.P.S. Bucuresti, in baza contractului incheiat cu acesta si mai ales in baza art. 6.3 si anexa la contract, prin care F.P.S. – ul garanteaza propreietatea si raspunde de ”linistita posesie”.

Mai mult decat atat, prin certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor seria …se recunoaste si dreptul de proprietate asupra terenului.

Arata in continuare ca reclamantii nu detin acte de proprietate decat pe l/2 din imobilul ce are calitatea de bun abandonat, ca la 3 mai l99l s-a implinit termenul de 30 de ani necesar pentru uzucapiunea cea mai lunga, adica in baza unui rau titlu.

O alta problemna ar fi ca din punct de vedere legal, Legea ll2/l992 a permis retrocedarea catre fostii proprietari numai a imobilelor cu destinatia de locuita, iar in prezenta cauza, imobilul in discutie nu a fost locuinta ci a fost folosit ca scoala de la decesul lui AP in l943 si pana la plecarea reclamantilor din tara.

Apreciaza parata ca detine un titlu valabil de proprietate a intregului patrimoniu in baza Legii l5/ll990 si a contractului de vanzare-cumparare actiuni, concluzionand ca este proprietara imobilului, cererea reclamantilor este tardiv introdusa, tinand cont de aplicarea Legii l0/200l, actiunea nu a fost legal timbrata, cauza in speta nu reprezinta o expropiere, iar reclamantii in mod eronat au incadrat prezenta cerere in drept, in dispozitiile art. 480 Cod civil.

In sustinerea intampinarii parata depus la dosar: anexa la ordinul nr., ordinul, certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor situatia privind stabilirea terenurilor aflate in patrimoniul societatilor comerciale, contractul de vanzare cumparare de actiuni, lista terenurilor si cladirilor S.C. G S.A., contractul de vanzare cumparare actiuni l, transcris la , nota tehnica, fisa privind calculul suprafetelor S.C. G S.A., procesul verbal, procesul verbal, schite tehnice.

La termenul de judecata din 12.01.2004, reclamantii au formulat raspuns la exceptiile invocate prin intampinare, au precizat ca-si intemeiaza cererea pe dispozitiile art. 480 Cod civil, dar avand in vedere ca valoarea imobilului a carei revendicare o solicita este de l.050.000.000 lei ROL, au invocat exceptia de necompetenta a Judecatoriei Galati fata de valoarea obiectului cererii, solicitand admiterea exceptiei si trimiterea cauzei spre judecare Tribunalului Galati.

Solicita totodata respingerea exceptiei prescriptiei si exceptiei netimbrarii corespunzatoare a actiunii si unirea exceptiei lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor – cu fondul si in final respingerea acesteia.

Precizeaza reclamantii ca actiunea in revendicare de drept comun este reala, petitorie si imprescriptibila.

Prin sentinta civila nr. 6771 din 3.l2.2004, a fost admisa exceptia de necompetenta materiala a Judecatoriei Galati si a fost declinata competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Galati.

Cauza a fost inregistrata pe rolul Tribunalului Galati sub … .

La data de 3l.l2.2004 a intervenit decesul reclamantului AD in cauza fiind introdusi, la termenul de judecata din 28.03.2005 mostenitorii defunctului, respectiv AE si AG, in calitate de reclamanti, iar prin sentinta civila, in conformitate cu dispozitiile art. 40 Cod pr.civ. cauza a fost scoasa de pe rolul Tribunalul Galati si trimisa spre solutionare Tribunalului Buzau.

Prin sentinta civila pronuntata de Tribunalul Buzau – Sectia Civila in dosarul …, competenta de solutionare a cauzei a fost declinata in favoarea Judecatoriei Buzau, conform art. l58 Cod pr.civ. raportat la art. 2/l al. l lit. b Cod pr.civ.

Cauza a fost reînregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau, iar prin sentinta civila instanta a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Buzau – Sectia Comerciala, sesizand totodata Curtea de Apel Ploiesti in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta.

Deliberand asupra conflictului negativ de competenta, inregistrat , Curtea de Apel Ploiesti, prin sentinta pronuntata in sedinta Camerei de Consiliu, a stabilit competenta de solutionare a actiunii in revendicare a reclamantilor VLD, AE si AG, in contradictoriu cu parata S.C. G S.A. Galati – in favoarea Judecatoriei Buzau.

Impotriva sentintei civile mai sus mentionate, reclamantii au formulat recurs, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitand admiterea recursului si stabilirea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Buzau – Sectia Comerciala, intrucat valoarea imobilului este de peste l miliard lei.

Prin Decizia, pronuntata in dosarul .., Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia Civila si de Proprietate Intelectuala, constatand ca s-a facut o corecta apreciere a dispozitiilor art. l pct. l, art. 2 pct. l lit. a si a art. 20 si urmatoarele Cod pr.civ., a respins ca nefondat recursul declarat de reclamanti, impotriva sentintei civile a Curtii de Apel Ploiesti, cauza fiind inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau.

La termenul de judecata din ll.l0.2007, instanta a unit exceptiile invocate pe cale de intampinare de parata – cu fondul, a incuviintat administrarea probelor cu inscrisuri si expertiza tehnica – specialitatea cadastru, fiind solicitate relatii Primariei Municipiului Galati, Directiei de Impozite si Taxe din cadrul Primariei Galati, Directia Judeteana Galati a Arhivelor Nationale si paratei S.C. G S.A. G.

Astfel, s-a solicitat Primariei municipiului Galati sa comunice istoricul de artera si nr. postal pentru imobilul situat in G si sa indice daca este unul si acelasi imobil cu cel din str. L ce a fost proprietatea defunctilor AP si E; sa se precizeze daca imobilul situat in Galati, situat la adresa mai sus indicata se afla la momentul anului l992 in posesia Directia Muncii Galati sau a S.C. G S.A., sa fie inaintate Decizia, sentinta civila si Decizia.

Paratei S.C. G S.A. Galati i s-a solicitat sa inainteze la dosar actul de transfer al dreptului de proprietate de la Directia Muncii, precum si actul in baza caruia, la momentul l990 avea imobilul in discutie in administrare, sa ataseze intreaga documentatie ce a stat la baza emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, inclusiv anexa 3 la documentatia prealabila obtinerii titlului de proprietate, anexa l, 2 la Ordinul l57/l990, planul de incadrare in zona, prevazut la art. l4 lit. a din Criteriile nr. 2665/28.02.l992, acte din care sa rezulte daca comisia constituita conform art. 2 din Criterii a verificat regimul juridic al terenurilor inainte de intocmirea documentatiei pentru a se intocmi dispozitia.

Desi s-a revenit cu nenumarate adrese in sensul celor de mai sus, parata nu a comunicat instantei relatiile solicitate.

Prezentei cauze i-a fost atasat dosarul Judecatoriei Galati.

In cauza a fost efectuat raportul de expertiza tehnica – expert Sarafoleanu Maria ce a avut ca obiective identificarea imobilelor teren si constructie, situate in G, in raport de actele de proprietate si planurile topo-cadastrale ale orasului Galati, urmand sa se stabileasca daca exista identitate intre imobilul proprietatea reclamantilor si imobilul ocupat de parata.

Asupra lucrarii de expertiza partile nu au formulat obiectiuni, insa instanta a dispus completarea acesteia, urmand a preciza expertul daca la momentul efectuarii expertizei la imobilul in litigiu, Scoala Comerciala Superioara fiinta efectiv in imobil.

Prin adresa, Primaria municipiului Galati – Directia Impozite, taxe si alte venituri a comunicat instantei foile matricole aferente anilor l958 – l96l.

La termenul de judecata din l7.04.2008, parata S.C. G S.A. G a formulat cerere de chemare in garantie, solicitand introducerea in cauza a A.V.A.S., aratand ca in anul l994, in baza Legii l5/l990, prin contractul de vanzare cumparare de actiuni si contractul, a dobandit de la actuala A.V.A.S., printre altele, si proprietatea imobilului care constituie obiectul acestui dosar.

Mai precizeaza parata ca prin certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor se recunoaste clar dreptul ei de proprietate asupra acestui teren, apreciind ca sustinerile reclamantilor potrivit carora bunurile care intra in constituirea patrimoniului societatii ar fi dobandite cu alt titlu, nu sunt fondate, intrucat bunurile din patrimoniul paratei sunt bunuri dobandite conform Legii l5/l990 si inventariate conform art. l9 din aceasta lege.

In drept, cererea de chemare in garantie a paratei a fost intemeiata pe dispozitiile art. 60 si urm. Cod pr.civ.

La termenul de judecata din l5.05.2008, A pentru VA S a inaintat la dosar intampinare la cererea de chemare in garantie formulata de S.C. G S.A. G, solicitand respingerea cererii de chemare in garantie ca neintemeiata.

Pe cale de exceptie a invocat tardivitatea cererii de chemare in garantie a A.V.A.S. – raportat la prevederile art. 6l Cod pr.civ., solicitand a se constata faptul ca, cererea a fost tardiv formulata.

Tot de cale de exceptie, a invocat lipsa calitatii procesuale active a S.C. G S.A. in ceea ce priveste obiectul cererii de chemare in garantie, precizand ca obiectul contractului l-au constituit actiunile detinute de A.V.A.S. la S.C. G si nu terenul care face obiectul prezentului litigiu, deoarece in baza prevederilor legale in vigoare, A.V.A.S. administreaza participatiile statului in calitate de actionar/asociat la societatile comerciale aflate in portofoliu, exercitandu-si dreptul de proprietate numai asupra actiunilor sociale detinute de societatea parata si nu asupra bunurilor care fac parte din patrimoniul acesteia.

Prin adresa, Arhivele Nationale – Directia Judeteana Galati a inaintat la dosar sentinta civila a Tribunalului Popular Raion Galati si Decizia a Comitetului Executiv al Sfatului Popular al Orasului Galati.

Reclamantii au mai depus la dosar, la termenul din 5.06.2008, interogatoriu pentru parata, adresa 999 emisa de Fondul Proprietatii de Stat, extras din registrul actelor pentru nascuti pe anul l9l9, adresa inaintata de parata catre Curtea Suprema de Justitie, motivarea in fapt si in drept a sentintei Tribunalului Vaslui, declaratia numitului AD autentificata, adresele ale S.C. G S.A. si fata de lipsa raspunsului la interogatoriu al paratei, a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 225 Cod pr.civ.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

l. Cu privire la exceptia netimbrarii actiunii invocata de parata, instanta urmeaza a o respinge intrucat, potrivit art. 15 lit. r din Legea l46/l997 sunt scutite de taxa judiciara de timbru cererile introduse de proprietarii sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice in perioada 6.03.l945 – 22.12.l989, precum si cererire accesorii si icidente.

2. Se va respinge si exceptia prescrierii dreptului la actiune, invocata de aceeasi parata, intrucat reclamantii, atat in cuprinsul actiunii (fila 6 – dosar– Galati, cat si pe parcursul derularii procesului au precizat in mod constant ca temeiul in drept al actiunii este art. 480 Cod civil si nu art. 46 din Legea l0/200l, actiunea in revendicarea de drept comun fiind o actiune reala, petitorie si imprescriptibila.

3.Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantilor, pentru jumatate din imobil, instanta o va respinge pentru urmatoarele motive:

Si-a motivat parata aceasta exceptie pe faptul ca reclamantii nu au calitate pentru jumatate din imobil, cea care apartine, potrivit actului de partaj invocat, mamei reclamantilor, ori ea, decedand in l977 in New York, niciodata nu s-a efectuat procedura succesorala, iar reclamantii nu au facut nici o dovada a faptului ca au detinut vreodata imobilul.

Prin declaratia autentificata de fostul Notariat de Stat Local al Sectorului V Bucuresti, AD, in nume propriu si ca mandatar al fratelui sau AS, au declarat ca ambii au acceptat in mod tacit succesiunea defunctei lor mame AE, decedata la 4.l0.l977, in termen legal de 6 luni de la deces, prin preluare de bunuri mobile.

Acestei declaratii, care nu a fost declarata falsa pentru a nu fi luata in considerare, i s-a dat eficienta de instanta in dosarul in care s-a pronuntat sentinta civila a Judecatoriei Galati si in care se retine in considerente, cu putere de lucru judecat, calitatea de mostenitori a celor doi, cu privire la defuncta A E.

Pe fond, reclamantii au solicitat obligarea paratei sa-i lase in deplina proprietate si pasnica posesie imobilul situat in G, compus din suprafata de 986 m.p. si constructia situata pe aceasta, cerere apreciata de instanta ca intemeiata, pentru urmatoarele motive:

Prin Actul de vindere-cumparare autentificat de Tribunalul Judetului Covurlui s.I., filele 8 – 10– Galati, autoarei reclamantilor P.S.A, personal si ca sot pentru autorizare si EA, au cumparat de la P.S. T, imobilul proprietatea acestuia din urma, situat in G.

La data de l3.05.l943 a decedat AP (extras din registrul de stare civila – fila 34 dosar).

Prin procesul verbal din 6.03.l945, fila ll – dosar – Galati, intocmit de catre Administratia Financiara, s-a constatat ca facand parte din activul succesoral al defunctului, imobilul situat in str. E, compus din 986 m.p. teren, pe care se afla constructia casa de locuit cu anexe, s-a constatat ca imobilul este proprietatea ambilor soti PA si E si au mostenitori cei doi copii AD si AS.

Prin actul de partaj autentificat si transcris de Tribunalul Popular Galati, fila l5 dosar, AE, AD si AS procedeaza la iesirea din indiviziune asupra constructiilor in cote de l/2 pentru AE si cate l/4 pentru cei doi copii, partile ramanand in indiviziune asupra suprafetei de 986 m.p.

In luna mai l960 – AD si S parasesc tara, luna si an recunoscute atat de catre parata in intampinare – fila 47 dosar, cat si indicata de AG in cererea inregistrata la Sfatul Popular Galati– fila 3l dosar– Galati.

Conform propriei declaratii anterior mentionate, AG avea sub administrare imobilul, in baza procurii autentificate de Tribunalul Ilfov cu nr. – fila 3l dosar.

Asa cum se poate observa, pentru imobilului in litigiu s-au achitat impozitele pana in anul l96l, conform foilor matricole aferente anilor l958 – l961, filele 83, 84 dosar, lucru la care face referire si AG in declaratia sa prin care, desi nu avea decat drept de administrare asupra imobilului, solicita ca acesta sa fie luat.

Ca urmare a acestei situatii, Sfatul Popular Oras Galati, solicita in baza Decretului lll/l951, trecerea imobilului in patrimoniul statului, iar Tribunalul Popular Raion Galati, prin sentinta civila din ll.ll.l960, filele l54 – dosar, a dispus trecerea in patrimoniul Statului a imobilului teren in suprafata de 986 m.p. cu cladirile aflate pe el, situat in G proprietatea paratilor EA, DA si SA, conform Decretului lll/l951.

Ca urmare a acestei sentinte, Sfatul Popular Galati emite decizia pe care o modifica prin Decizia– fila l53 – dosar in sensul ca se precizeaza ca se transfera de la Sfatul Popular Oras Galati in administrarea Intreprinderii de Gospodarie Oraseneasca Galati, imobilul si nu cel din, asa cum eronat s-a inscris in Decizia.

Ceea ce este de remarcat este faptul ca Sfatul Popular Galati indreapta o eroare, este adevarat materiala, dintr-o sentinta judecatoreasca, cand acest atribut nu-l avea decat instanta judecatoreasca.

Instanta apreciaza ca imobilul a fost preluat abuziv de Stat prin Decretul 111/l951, astfel incat titlul de proprietate al reclamantilor, in calitate de mostenitori nu a fost afectat.

Din considerentele sentintei civile a Tribunalului Popular Raion Galati – fila l54 dosar, reiese ca temeiul in drept pentru care instanta a dispus trecere imobilului in patrimoniul statului a fost art. 1 lit. d al. l si 2 din Decretul nr. 111/l951 si a Instructiunilor M.F. nr. 469l/l950.

Examinand dispozitiile art. 1 lit d din Decretul lll/l951, rezulta ca bunurile care intrau sub incidenta acestui act normativ erau, intre altele si bunurile fara stapan, precum si cele considerate abandonate prin efectul unor legi si decrete. Prin bunuri parasite, in sensul Decretului lll/l951 si instructiunilor de aplicare nr. 6491/27.07.l951 ale M.F. se intelegeau acele bunri asupra carora nu s-au facut in termen de l an acte de administrare sau conservare, iar titularul lor era necunoscut sau absent.

Instructiunile nr. 6491/l951 ale M.F. date in aplicarea Decretului lll/l951 precizeaza ca termenul de l an curge de la data ultimului act de conservare sau administrare, iar in caz contrar de la data inregistrarii procesului verbal intocmit de organul judiciar prin care se constata ca bunul a fost parasit.

Trecerea unui imobil in patrimoniul statului in baza Decretului lll/l951 se pronunta de instanta de judecata a locului situarii imobilului, iar titlul in baza caruia opereaza aceasta trecere era hotararea judecatoreasca.

In consecinta, cum hotararea judecatoreasca a Tribunalului Popular Raion Galati reprezinta titlul care a stat la baza preluarii imobilului, instanta va analiza acest titlu prin prisma valabilitatii oricarui titlu.

Astfel, fata de textele de lege mai sus mentionate, rezulta ca Sfatul Popular Galati, care la randul lui a transmis imobilul in administrarea Intreprinderii de Gospodarie Oraseneasca Galati, conform Deciziei din 3l.05.l961 – fila 153 – dosar, pentru ca ulterior, conform adresei din 2l.08.l992 eliberata de RACRAL G – fila 2l – dosar– Galati, sa fie trecut in proprietatea Directiei Muncii prin decizia, decizie care nu ne-a putut fi comunicata de nicio institutie careia i s-a solicitat, nu detinea un titlu valabil cu privire la imobil.

In speta nu se poate aprecia ca la momentul preluarii imobilului de stat, era indeplinita conditia trecerii unui an de la data ultimului act de conservare sau administrare, atata timp cat impozitele aferente imobilului sunt achitate pana in anul l961, conform foilor matricole – filele 83, 84 – dosar de catre mandatarul proprietarilor AG si cat proprietarii, conform recunoasterii partilor parasesc tara in mai l960, iar sentinta civila a Tribunalului Popular Raional Galati se pronunta in ll.ll.l960, deci la mai putin de l an.

Astfel, instanta apreciaza ca imobilul a fost preluat in mod abuziv, fara titlu, iar titlul reclamantilor, respectiv Actul de vindere-cumparare prin care autorii lor au cumparat imobilul este valabil.

De cealalta parte, S.C. G S.A. justifica dreptul sau de proprietate prin aceea ca din momentul infiintarii ei – octombrie l990, imobilul si terenul situat in, asupra caruia avea dreptul de administrare a intrat in proprietatea sa conform art. 20 din Legea l5/l990 (fila 46 dosar).

Nu face insa nicio dovada cum acest imobil intra in administrarea sa, ba mai mult isi exprima nemultumierea in continutul intampinarii, fila 46 dosar, cum acest imobil apare in administrarea D.M.P.S. G, atata timp cat in adresa a RACRAL –DMPS a fost administrator al imobilului pana in l984.

Eronata apreciere, intrucat in adresa RACRAL G, fila 2l – dosar Galati, precizeaza ca imobilul a trecut in proprietatea si nu in administrarea D.M.P.S. Galati prin decizia si nu ca a fost administrator al acestui imobil pana in l984.

Aceasta a fost ratiunea pentru care reclamantii solicita si obtin sentinta civila a Judecatoriei Galati prin care este obligat D.M.P.S. Galati sa lase in deplina proprietate si pasnica posesie imobilul.

Parata nu face nicio dovada a modalitatii in care acest imobil apare la momentul l990, asa cum sustine, in administrarea sa, respectiv faptul ca incepand cu l984 a preluat in folosinta si administrare acest imobil de la D.M.P.S. Galati (intampinare – fila 46)

Cu toate ca nu face nicio dovada a faptului ca la momentul l990, cand fostul I.C.R.T.I. se transforma in societate comerciala, imobilul se afla in administrarea sa, si in ce modalitate, parata isi justifica dreptul asupra imobilului prin aceea ca in l990, in baza Legii l5/l990 se transforma in societate comerciala, iar potrivit art. 20 din Legea l5/l990 bunuruile din patrimonial acesteia intrau in proprietatea sa.

Potrivit art. 20 al. 2 din Legea l5/l990, bunurile din patrimoniul societatii comerciale sunt proprietatea acestora, cu exceptia celor dobandite cu alt titlu.

Nu intelege parata care ar fi acel “alt titlu” prin care a dobandit acest imobil.

Ori, pentru a putea fi aplicabil art. 20 din Legea l5/l990, trebuia ca bunurile sa se afla in administrarea societatii, sa apara in inventarul intocmit in baza art. l9 din acelasi act normativ.

Desi s-a solicitat in nenumarate randuri paratei sa faca dovada existentei la momentul l990 a acestui imobil in administrarea sa, respectiv ca a fost inclus in inventarierea efectuata, potrivit art. l9 din Legea l5/l990, parata nu a facuta aceasta dovada.

Afirma parata ca a devenit proprietar in baza Legii l5/l990, odata cu infiintarea, asupra acestui imobil.

In Ordinul nr. l57 din 23.l0.l990 al Ministrului Comertului si Turismului – fila 5l, dosar – Galati, se precizeaza ca incepand cu l.l0.l990, parte din capitalul social al Directiei Comerciale a Judetului Galati, in valoare de….. lei si capitalul social al Intreprinderii comerciale cu ridicata pentru textile – incaltaminte Galati, in valoare de l69800 lei se varsa in contul S.C. G S.A. din Municipiul G, infiintata prin fuzionarea celor doua unitati.

Acest Ordin, cu privire la bunurile preluate este valabil avand in spate Inventarul intocmit conform art. 19 din Legea l5/l990, inventar pe care parata nu l-a depus la dosar, pentru ca instanta sa verifice daca si acest imobil se afla sau nu in administrarea paratei.

La data emiterii Ordinului de infiintare a paratei, in patrimoniul acesteia nu intrau suprafetele de teren aferente constructiilor, ele intra in proprietatea paratei prin cerficatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, fila 52 – dosar – Galati.

Pe acest titlu de proprietate parata isi justifica dreptul asupra suprafetei de teren aferenta imobilului in litigiu.

A depus parata la dosar situatia privind stabilirea terenurilor aflate in patrimoniul sau, intocmita in baza HG 834/l99l – filele 53, 54, 66 dosar , in care se regaseste si suprafata de 978,85 m.p. din str. L, dar nu face nicio dovada a acordarii in administrare sa a acestui imobil, anterior momentului l990.

Se mai apara parata ca proprietatea le este recunoscuta de F.P.S. Bucuresti, contract– fila 55 – dosar si F.P.P. II Moldova, contract de vanzare cumparare actiuni – fila 60, dar astfel cum ea insasi s-a aparat in celelalte litigii, fila l62 dosar si cum a statuat instanta in mod irevocabil, sentinta civila– fila l63 – dosar , prin cele doua contracte s-au cumparat actiunile societatii si nu imobilul aflat in litigiu, acesta fiind si motivul pentru care instantele au indrumat pentru promovarea prezentei actiuni de revendicare si compararea titlului.

Nu poate fi primita nici apararea paratei potrivit careia la 3.05.l99l s-a implinit termenul de 30 de ani necesar pentru uzucapiunea de 30 de ani, intrucat pentru a interveni uzucapiunea de 30 de ani, posesia trebuia sa fie utila, neviciata, printe altele prin violenta morala.

Preluarea bunului nu s-a facut printr-un titlu, ci prin obstructionarea proprietrarului, prin masuri de autoritate excesiva, transformate in violenta morala mentinuta pana in anul l989, cand a avut loc schimbarea regimului politic.

Asceast situatie de fapt a insemmnat imposibilitatea revendicarii imobilului de catre fostul proprietar in timpul regimului comunist.

Cum posesia nu a fost utila si neviciata, in cauza nu poate opera prescriptia achizitiva.

A mai sustinut parata ca reclamantii nu ar trebui sa puna in discutiue si sa revendice decat l/2 din imobil intrucat cealalta jumatate de l/2 mostenita de A E nu rezulta ce s-a intamplat cu ea.

In 4 l0.l977, imobilul intreg fusese preluat de Sfatul Popular Galati, prin sentinta civila a Tribunalului Popular Raional Galati, astfel incat reclamantii au declarat ca au acceptat succesiunea prin preluarea de bunuri mobile.

Fiind vorba de o actiune in revendicare intemeiata pe dispozitiile art. 480 Cod civil si intrucat reclamantii au facut dovada dreptului de proprietate pretins, iar paratul nu a produs nici un titlu corect, instanta urmeaza a admite actiunea si a obliga parata S.C. G S.A. G sa lase in deplina proprietate si pasnica posesie imobilul situat in G, identificat conform raportului de expertiza, expert Sarafoleanu Maria.

Cat priveste cererea de chemare in garantie, instanta constata urmatoarele:

Se va respinge exceptia tardivitatii formularii cererii de chemare in garantie, formulata de A.V.A.S. B, intrucat, chiar daca art. 6l al. l Cod pr.civ. prevede ca cererea de chemare in garantie facuta de parat se depune cel mai tarziu la prima zi de infatisare, instanta apreciaza ca cererea de chemare in garantie are stransa legatura cu cererea principala, astfel incat ambele vor fi solutionate deopotriva:

Se va respinge si exceptia lipsei calitatii procesuale active a S.C. G S.A. G intrucat motivele invocate de catre A.V.A.S. B, cu privire la faptul ca cele doua contracte, filele 55 – 63 – dosar , incheiate cu F.P.S. si respectiv F.P.P. vizeaza instrainarea de actiuni si nu bunuri, vizeaza fondul cererii.

Si chiar pentru acest motiv instanta va respinge cererea de chemare in garantie, intrucat ambele contracte incheiate intre parti au avut ca obiect vanzarea de actiuni si nu de bunuri.

Dealtfel, parata, prin cererea de chemare in grarantie nu solicita decat introducerea in cauza a A.V.A.S. B, autoritatea de la care a dobandit imobilul, fara a formula o cerere propriu zisa cu privire la chemata in garantie, cererea neavand obiect.

Fata de cele retinute mai sus instanta urmeaza a respinge si cererea de chemare in garantie.

Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Etichete: