Top

Intrerupere executare pedeapsa

Sentinta penala nr. 277

Sedinta publica de la 17 Martie 2009

JUDECATA :

Asupra prezentei cereri:

La data de 05 martie 2009 , sub nr. ……../327/2009, s-a înregistrat pe rolul Judecatoriei Tulcea, cererea formulata de petentul ………….., cu domiciliul în …………, având ca obiect descontopire pedepse.

În motivarea cererii, petentul a aratat ca prin încheierea din 21.01.2009 pronuntata în dosarul nr.1681.1/325/2007 al judecatoriei Timisoara s-a dispus suspendarea executarii pedepsei de 3 ani si 2 luni aplicata prin decizia nr.169/R/2004 a Curtii de Apel Timisoara.

La data de 17 martie 2009 acelasi petent a modificat obiectul cererii în întrerupere a executarii pedepsei formulata în temeiul art.455 alin.1 raportat la art.453 al.1 lit.c) C.proc.pen.

În motivarea cererii arata petentul în esenta, ca se afla în întreruperea executarii pedepsei si precizeaza ca motivele pentru care i s-a acordat întreruperea subzista si, în plus antameaza instantei o situatie noua de natura a justifica o noua cerere de întrerupere, referindu-se la situatia firmelor la care este administrator, situatie care se afla în strânsa legatura cu starea de sanatate a familiei sale. Mai arata ca în perioada de întrerupere a reusit sa asigure o locuinta pentru fiul sau si pentru concubina sa, medicamente si cele necesare, dar trebuie sa le mai asigure în continuare mijloace materiale sotiei si fratelui pentru a beneficia de tratamente si interventii chirurgicale.

În sustinerea cererilor au fost depuse la dosar înscrisuri.

Prezent în instanta la termenul din 17 martie 2009 si fiind asistat de aparator, petentul a aratat ca nu mai solicita nici o alta proba în dovedirea cererii sale, pentru ca astfel s-ar întârzia judecarea cauzei, iar la data de 22 martie 2009 expira perioada de întrerupere a executarii pedepsei acordata prin decizia penala a Tribunalului Tulcea pronuntata în dosarul nr.4230/327/2008.

Examinând cererile în raport de actele si de dispozitiile legale, incidente în cauza, instanta constata ca acestea nu sunt întemeiate având în vedere urmatoarele considerente:

Prin decizia penala nr.215 din 23.12.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea petentului i s-a întrerupt executarea pedepsei pe o perioada de trei luni, în baza art.455 raportat la art. 453 alin.1 lit.c) Cod pr. penala.

Potrivit art. 455 raportat la art.453 alin.1 lit.c C. proc. pen., executarea pedepsei închisorii poate fi întrerupta când din cauza unor împrejurari speciale executarea pedepsei ar avea consecinte grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucreaza. În acest caz, executarea poate fi întrerupta cel mult 3 luni si numai o singura data.

În speta se observa ca petentul a beneficiat de întreruperea executarii pedepsei, pentru o perioada de trei luni, începând cu data de 23.12.2008, potrivit deciziei Tribunalului Tulcea nr.215/23.12.2008, astfel ca nu mai poate formula o noua cerere întemeiata pe aceleasi motive în fapt si în drept.

Având în vedere considerentele mai sus mentionate instanta urmeaza a respinge cererea formulata ca nefondata.

Potrivit art.192 alin.2 C. proc. C., urmeaza a fi obligat petentul la plata sumei de 50 lei cheltuieli de judecata avansate de stat.

Etichete:

Intrerupere executare pedeapsa

S.p. nr. 228/5 martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante înregistrata la nr.. . august 2008 petentul …………, aflat la data formularii cererii în Penitenciarul de minori si tineri Tichilesti în executarea unei pedepse a solicitat întreruperea executarii acesteia motivat de faptul ca parintii sai sunt bolnavi si locuiesc într-o casa degradata.

La termenul din 5 martie 2009 s-a pus în discutia partilor exceptia de necompetenta teritoriala.

Analizând cauza în ce priveste exceptia invocata instanta retine ca la data formularii cererii de întrerupere a executarii pedepsei petentul se afla în Penitenciarul de minori si tineri Tichilesti, astfel cum rezulta din adresa nr. ………./18 februarie 2008 a Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

Potrivit art. 456 c.pr.pen. instanta competenta sa dispuna asupra întreruperii executarii pedepsei este instanta de executare sau instanta în a carei circumscriptie se afla locul de detinere, corespunzatoare în grad instantei de executare. De asemenea conform art. 418 c.pr.pen. instanta de executare este prima instanta de judecata.

În cazul de fata instanta locului de detinere, corespunzatoare în grad instantei de executare, este Judecatoria Braila în a carei raza teritoriala se afla Penitenciarul de minori si tineri Tichilesti, astfel ca cererea petentului este de competenta acestei instante.

Drept urmare instanta, în temeiul art. 42 c.pr.pen. raportat la art. 456 c.pr.pen. va declina competenta solutionarii cauzei în favoarea Judecatoriei Braila.

Onorariul aparatorului din oficiu în suma de 100 lei se va vira din fondul MJ catre BA Tulcea pentru av………

Etichete:

Intrerupere executare pedeapsa

Sp.170/18.02.2009

A. ASUPRA CAUZEI PENALE DE FATA:

1. Petentul condamnat …………. s-a adresat Judecătoriei Babadag cu o cerere de întrerupere a executare a pedepsei pe motive sociale, in baza art. 455(1) in ref. la 453(1)(c) Cod de Procedura Penala.

2. Prin sentinţa penala nr. 178 din 19.11.2008, Judecătoria Babadag si-a declinat competenta in favoarea Judecătoriei Tulcea, cauza fiind înregistrata sub numărul ………………..

3. In dovedirea cererii formulate, s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul indicat de catre petentul …………….., ancheta ce a fost depusa la dosarul cauzei la termenul din 11.02.2009.

B. ANALIZAND ACTELE SI LUCRARILE DOSARULUI, PROBELE SI APARARILE PARTILOR, INSTANTA RETINE URMATOARELE:

4. Petentul condamnat ………………… a sesizat instanţa de judecata solicitând întreruperea executării pedepsei de 4 ani si 6 luni aplicata prin sentinţa penala nr. 1549/08.11.2007 a Judecătoriei Constanta.

5. Din referatul de ancheta care a fost efectuat in cauza rezulta ca mama condamnatului, …………….. este casnica si nu obţine venituri, având un număr de trei copii: petentul ……………….., …………….. si ……………….. De asemenea, se mai arata ca locuieşte intr-un imobil proprietate personala format din 3 camere si dependinţe si este întreţinuta de către fiul acesteia (fratele petentului) …………….

6. Fata de aceste aspecte, instanţa apreciază ca in cauza la acest moment executarea pedepsei de către condamnat nu poate avea consecinţe grave pentru familia sa, eventuala sa punere in libertate neputând avea o influenta semnificativa asupra situaţie mamei sale, astfel ca nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de disp. art. 455 in ref. 453 Cod de Procedura Penala, cererea de întrerupere a pedepsei formulata de petentul …………….. urmând a fi respinsa.

7. Potrivit art. 192(2) din Codul de Procedura Penala, “in cazul […] introducerii oricărei alt cereri” (incluzând aici si cererea de întrerupere a executării pedepsei) “cheltuielile judiciare sunt suportate de către persoana căreia […] i s-a respins cererea”, astfel ca petentul va fi obligat la plata acestor cheltuieli judiciare.

Etichete:

Intrerupere executare pedeapsa

SENTINŢA PENALĂ NR. 195 din 24 februarie 2009

Prin cererea adresată iniţial Tribunalului Tulcea şi înregistrată la nr…./88/2008 condamnatul … – în prezent deţinut în Penitenciar Tulcea, a formulat cerere de întrerupere a executării pedepsei (art.455 C.p.p.), invocând motive medicale.

Cererea nu a fost motivată în drept.

Prin sentinţa penală nr…/23-12-2008 a Tribunalului Tulcea s-a dispus declinarea competenţei soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea, întrucât pedeapsa în a cărei executare se află petentul a fost aplicată prin sp.nr…/2008 a Judecătoriei Tulcea.

Pe rolul acestei instanţe s-a format dosar nr…/327/30-01-209.

S-a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pentru condamnat, precum şi ataşarea sentinţei penale de condamnare, menţionată anterior şi copia mandatului de executare a pedepsei.

La termenul de judecată din 24 februarie 2009, condamnatul …, prezent personal în faţa instanţei şi asistat de apărător din oficiu, a învederat că înţelege să renunţe la judecata cererii sale.

Având în vedere solicitarea liber exprimată de condamnatul … în faţa instanţei la data de 24 februarie 2009, instanţa urmează a lua act de renunţarea la judecata cererii şi în temeiul art. 192 al. 2 Cod pr. penală, obligă petentul la plata sumei de 110 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 100 lei onorariu avocat oficiu se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru av. ….

Etichete:

Intrerupere executare pedeapsa

SENTINŢA PENALĂ NR. 196 din 24 Februarie 2009

Prin cererea adresată iniţial Judecătoriei Babadag şi înregistrată la nr…./179/2009 condamnatul… în prezent deţinut în Penitenciar Tulcea, a formulat cerere de întrerupere a executării pedepsei (art.455 C.p.p.), invocând motive sociale.

Prin sentinţa penală nr…./21-01-2009 a Judecătoriei Babadag s-a dispus declinarea competenţei soluţionării cauzei în favoarea Judecătoriei Tulcea, în tem.art.456 Cod proc.penală.

Pe rolul acestei instanţe s-a format dosar nr…./327/02-02-2009.

S-a dispus desemnarea unui apărător din oficiu pentru condamnat, precum şi ataşarea sentinţei penale de condamnare, copia mandatului de executare a pedepsei şi fişa de cazier a petentului.

La termenul de judecată din 24 februarie 2009, condamnatul … ., prezent personal în faţa instanţei şi asistat de apărător din oficiu, a învederat că înţelege să renunţe la judecata cererii sale.

Având în vedere solicitarea liber exprimată de condamnatul … în faţa instanţei la data de 24 februarie 2009, instanţa urmează a lua act de renunţarea la judecata cererii şi în temeiul art. 192 al. 2 Cod pr. penală, obligă petentul la plata sumei de 110 lei cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 100 lei onorariu avocat oficiu se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru av. ….

Etichete:

Intrerupere executare pedeapsa

SENTINŢA PENALA NR. 112 PRONUNTATA LA DATA DE 3 FEBRUARIE 2009

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr…., petentul … a solicitat întreruperea executării pedepsei în a cărei executare se află.

În motivarea plângerii, petentul a arătat că mama sa este bolnavă ca şi tatăl său de altfel, şi nu are cine să-i ajute, el fiind singurul care ar avea posibilitatea să îşi ajute familia.

Nu s-a indicat temeiul de drept material al cererii.

S-a depus la dosar copia mandatului de executare a pedepsei, fişa de cazier al petentului, sentinţa penală nr. … a Judecătoriei Tulcea şi referatul de anchetă socială efectuat la familia petentului.

Potrivit art. 455 rap la art. 453 lit. c cod procedură penală, executarea pedepsei poate fi întreruptă când din cauza unei împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează, caz în care executarea poate fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

Pe cale de consecinţă, textul de lege condiţionează această cerere de existenţa unor împrejurări speciale pe care deşi nu le defineşte, dă posibilitatea de apreciere a instanţei de judecată asupra lor, statuând că este vorba de acele împrejurări ce pot determina consecinţe grave.

Din referatul de anchetă socială efectuată la familia petentului rezultă că petentul mai are 9 fraţi, că părinţii săi deţin o locuinţă proprie, locuind fără plata chiriei, într-o singură cameră racordată la reţeaua de curent electric. Se mai arată în conţinutul referatului de anchetă socială că la familia petentului condiţiile de locuit sunt precare, iar părinţii săi trăiesc din ajutorul social pe care îl primesc de la primărie, nefiind înscrişi în evidenţa medicului de familie cu boli cronice sau cu probleme deosebite de sănătate.

Pe cale de consecinţă, referatul de anchetă socială nu a reliefat acele împrejurări speciale care să genereze consecinţe grave în accepţiunea textului de lege, nerezultând în niciun mod că petentul ar avea posibilitatea să schimbe în vreun fel situaţia materială din familia sa.

Pentru considerentele expuse, instanţa va respinge cererea ca nefondată.

In baza art. 192 alin. 2 Cod procedură penală, va obliga petentul la plata sumei de 120 lei cheltuieli judiciare avansate de stat din care suma de 100 lei onorariu avocat oficiu se va vira din fondul MJ către BA Tulcea pentru av. …

Etichete:

Intrerupere executare pedeapsa

Sub numărul …. din ….. s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către petenta condamnată ….., în prezent deţinută în …… prin care solicita întreruperea executării pedepsei.

În motivarea cererii, petenta a arătat că a suferit o operaţie extrauterină şi că are nevoie de anumite investigaţii medicale.

La dosarul cauzei a fost ataşată copie de pe mandatul de executare a pedepsei închisorii nr. ……, emis de către … (filele …..). De asemenea, în cauză a fost efectuată o expertiză medico-legală având ca obiectiv stabilirea faptului dacă petenta suferă de afecţiuni care o împiedică să execute pedeapsa în regim de detenţie. Raportul de expertiză a fost ataşat la filele …..

La termenul de judecată din …., prezentă personal în faţa instanţei şi asistată de avocat din oficiu, petenta a precizat că îşi retrage cererea de întrerupere a executării pedepsei.

Faţă de atitudinea procesuală a petentei, raportat şi la dispoziţiile art.453 alin.21 C.proc.pen. şi la decizia nr.34/2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată într-un recurs în interesul legii, potrivit căreia instanţa învestită cu soluţionarea unei cereri de întrerupere a executării pedepsei, în cazul retragerii acesteia, trebuie să ia act de această manifestare de voinţă, instanţa urmează să procedeze în consecinţă.

Etichete:

Intrerupere executare pedeapsa

Dosar nr. 4229/327/2008 SENTINŢA PENALĂ NR. INSTANŢA Sub nr.4229/327/2008 din 04.09.2008 s-a înregistrat pe rolul acestei instanţe cererea formulată de către petentul – condamnat (…), în prezent deţinut în Penitenciarul Tulcea, intitulat de către acesta contestaţie la executare. Această cerere nu a fost motivată în fapt, însă la termenul din 29.09.2008, petentul, prezent personal în faţa instanţei a precizat cererea, în sensul că solicită întreruperea executării pedepsei. Petentul nu a formulat în scris cererea de întrerupere a executării pedepsei însă la acelaşi termen a precizat că se întemeiază pe motive de ordin familial, deoarece are un copil minor precum şi o soţie şi un tată bolnav. La dosarul cauzei au fost ataşate fotocopii de pe mandatul de executare a pedepsei închisorii referitor la petent, precum şi de pe sent. pen. 1389/ 10.12.2007 a Judecătoriei Tulcea. De asemenea, petentul a depus la dosarul cauzei mai multe acte medicale, caracterizări, copie de pe decizia penală nr. 590/ 05.06.2008 a Curţii de Apel Timişoara, adeverinţe, cereri, o anchetă socială şi declaraţii de martori efectuate într-un alt dosar având ca obiect întrerupere de executare pedeapsă, alte acte ( filele 26-74 ). Deşi instanţa i-a pus în vedere petentului necesitatea efectuării unei anchete sociale, petentul a precizat că în prezent nici concubina sa şi nici tatăl său nu au un domiciliu stabil, pretinzând că nu există nici o adresă la care să poată efectua anchetă socială, deşi la acelaşi termen din 29.09.2008 solicitase efectuarea unei anchete sociale. Instanţa a emis adresă către Primăria oraşului Năvodari, pentru a se efectua ancheta socială la ultimul domiciliu cunoscut al familiei petentului însă din adresa emisă de respectiva instituţie rezultă că la respectiva adresă locuieşte o altă familie în prezent ( fila 92 ) situaţie care, coroborată cu refuzul petentului de a indica o adresă pentru efectuarea anchetei sociale, a condus la imposibilitatea administrării acestei probe. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată că cererea de întrerupere a executării pedepsei formulată de către petentul (…) nu este întemeiată. Astfel, deşi actele medicale depuse la dosar confirmă faptul că atât tatăl cât şi fratele său au anumite afecţiuni medicale, trebuie observat că majoritatea actelor medicale sunt anterioare momentului în care petentul a fost încarcerat, ceea ce înseamnă, implicit, că respectivele afecţiuni existau şi în momentul în care inculpatul a săvârşit fapta pentru care a fost condamnat. Singura împrejurare ulterioară încarcerării petentului este naşterea copilului însă din actele medicale depuse în copie la dosar rezultă că minorul este clinic sănătos ( filele 38 şi 41 ). De aceea instanţa apreciază că susţinerea petentului în sensul că membrii familiei sale s-ar afla în stare de nevoie nu are un suport probator solid. Mai mult decât atât, petentul nu a probat în nici un fel modalitatea concretă în care ar putea să-şi ajute material familia, dacă un astfel de ajutor ar fi necesar, cu atât mai mult cu cât petentul nu are nici o calitate oficială la societatea al cărei administrator este concubina sa. Având în vedere aceste considerente instanţa urmează să respingă cererea de întrerupere a executării pedepsei, formulată de către petentul-condamnat (…), ca nefondată. În baza art.192 alin.2 C.proc.pen., va obliga petentul la plata sumei de 60 de lei, cheltuieli judiciare avansate de stat, din care suma de 40 de lei, reprezentând onorariu avocat oficiu, se va vira din fondul M.J. către B.A. Tulcea, pentru avocat (…)

Etichete:

ÎNTRERUPERE EXECUTARE PEDEAPSĂ – INSTANŢA COMPETENTĂ

MATERIA PENAL

DOMENIUL ASOCIAT : COMPETENTA TERITORIALA

ÎNTRERUPERE EXECUTARE PEDEAPSA – INSTANTA COMPETENTA

Dosar nr.3057/324/2010

Sentinta penala nr.353/ 22.07.2010

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.3057/324/2010 la data de 22.06.2010, petentul-condamnat S L – D, , în prezent detinut la Penitenciarul Galati, a solicitat întreruperea executarii pedepsei pe motive socio – familiale, conform art.455 – 453 lit.c) Cod procedura penala.

Din actele si lucrarile dosarului rezulta urmatoarele:

În fapt, arata petentul – condamnat ca are probleme familiale deoarece în urma cu trei luni i-a murit tatal, are doi copii minori, iar sotia sa este plecata din tara.

Din relatiile comunicate de catre Penitenciarul Galati, rezulta ca în prezent petentul – condamnat se afla în executarea unei pedepse aplicate prin sentinta penala nr.69/2008 a Judecatoriei Falticeni.

Conform art. 456 Cod procedura penala, instanta urmeaza a declina competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Galati , ca instanta pe raza careia se afla locul de detinere.

Etichete:

ÎNTRERUPERE EXECUTARE PEDEAPSA IN BAZA ART. 453 ALIN. 1 LIT.C C.P.P.

Prin cererea adresata instantei condamnatul B.M. a solicitat întreruperea executarii pedepsei de 1 an si 2 luni închisoare aplicata de Judecatoria Roman cu motivarea ca mama sa este foarte bolnava, singura si fara nici un ajutor.

Din probele administrate in cauza s-a retinut faptul ca inculpatul a fost condamnat la închisoare pentru comiterea infractiunii de abandon de familie prev. de art. 305 lit.c CP. Mama sa este vaduva, pensionara, locuieste într-o

casa de la tara si se poate îngriji singura.Condamnatul a sustinut ca are nevoie de el, fiind „singurul ei sprijin” dar a omis faptul ca este condamnat tocmai pentru abandon de familie.

In aceste conditii instanta a constatat ca nu sunt indeplinite disp.art. 453 alin.l lit.c C.P.P. si i-a respins cererea. ( sentinta penala nr.65/2004).

Etichete: