Top

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii

DOSAR NR.1969/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.47

Şedinţa publică din 10 februarie 2009

Prin cererea adresată Tribunalului Tulcea şi înregistrată sub numărul 1969/88/2008 din 14 iulie 2008, condamnatul ……. a solicitat întreruperea executării pedepsei privative de libertate pe motive medicale.

În motivarea cererii, condamnatul-petent a arătat că suferă de afecţiuni medicale ale capului, ficatului şi stomacului, afecţiuni ce îl pun în imposibilitatea de a executa pedeapsa.

În cauză s-a dispus efectuarea unei expertize medico-legale a inculpatului care să reliefeze afecţiunile de care suferă acesta şi dacă acestea pot fi tratate în reţeaua medicală a penitenciarelor.

Examinând cauza în raport de concluziile raportului de expertiză medico-legală întocmit de Serviciul medico-legal judeţean Tulcea, tribunalul retine că petentul ……. suferă de tulburarea de personalitate organică şi gastropatie funcţională, afecţiuni ce pot fi tratate în reţeaua medicală a penitenciarelor, iar petentul nu se afla în imposibilitatea de a executa pedeapsa, fiind apt de muncă.

Conform dispoziţiilor articolului 455 raportat la articolul 453 aliniat 1 litera a Cod procedură penală, executarea pedepsei închisorii poate fi întrerupta când se constată pe baza unei expertize medico-legale că cel condamnat suferă de o boală gravă care face imposibilă executarea pedepsei. În acest caz, executarea pedepsei se amână până când starea de sănătate a condamnatului se va ameliora, astfel încât pedeapsa să poată fi pusă în executare.

Faţă de aceste elemente de fapt, instanţa reţine că, în speţă nu se regăsesc acele împrejurări speciale prevăzute de textul de lege mai sus citat.

Pe cale de consecinţă, urmează a respinge cererea ca nefondată.

În baza articolului 192 aliniat 2 Cod procedură penală urmează a obliga petentul ……. la plata sumei de 187,10 lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat.

Contravaloarea expertizei medico-legale în sumă de 107,10 lei se va plăti din fondul Ministerului Justiţiei, după cum urmează : în contul RO15TREZ645041XXX 000297 analitic medicină legală, beneficiar Spitalul Judeţean Tulcea suma de 63 lei, iar 44,10 lei în contul RO15TREZ645041XXX 000297, pentru Spitalul Judeţean Tulcea.

Pentru asigurarea dreptului la apărare, inculpatului i-a fost desemnat un aparator din oficiu, onorariul acestuia în suma de 40 lei, urmând a se plăti din fondul Ministerului Justiţiei catre Baroul de avocaţi Tulcea, pentru avocat ……

Etichete:

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii

Dosar nr.2988/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.40

Şedinţa publică din 03 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2988/88/2008 din 17.12.2008, condamnatul …….., a solicitat întreruperea executării pedepsei în executarea căreia s-ar afla.

In motivarea cererii, petentul a arătat că mama sa este foarte bolnavă şi nu are cine să o ajute cu repararea casei care are acoperişul deteriorat.

S-a ataşat la dosar copia extras de pe dispozitivul sentinţei penale nr.1263/18.11.2008, pronunţată de Judecătoria Tulcea, care nu este rămasă definitivă, cauza fiind soluţionată în apel la data de 13 ianuarie 2009, prin decizia penală nr.5, deciziei ce nu a rămas definitivă.

Potrivit art.455 raportat la 453 lit.c cod pr.penală, întreruperea poate fi dispusă când se constată că, din cauza unei împrejurări speciale, executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familia sau unitatea la care lucrează.

Examinând cauza instanţa reţine că, petentul nu se află în executarea vreunei pedepse, acesta fiind reţinut în baza unui mandat de arestare preventivă, mandat valabil până la data pronunţării unei soluţii definitive.

Aşa fiind, tribunalul urmează să respingă cererea de întrerupere a executării pedepsei închisorii formulate de petent, ca inadmisibilă.

Petentul va fi obligat la plata cheltuielilor judiciare către stat în sumă de 120 lei.

Întrucât petentul …….. a beneficiat de apărător desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urmă, în sumă de 100 lei, se va plăti din fondul M.J. în contul Baroului de avocaţi Tulcea, pentru avocat …….

Etichete:

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii

Dosar nr.2911/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.37

Şedinţa publică din 03 februarie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea şi înregistrată sub nr.5390/327/2008 din 07 noiembrie 2008, condamnata ………. a solicitat întreruperea executării pedepsei de 12 ani închisoare, aplicată prin sentinţa penală nr.37/2006 a Tribunalului Tulcea, pentru săvârşirea infracţiunii de omor.

În motivare petenta a arătat că, cei cinci copii ai săi se află în grija mamei sale care este foarte bolnavă, iar casa în care locuiesc a fost incendiată şi ncesită repraţii.

Prin sentinţa penală nr.1315 din 27 noiembrie 2008 Judecătoria Tulcea a dispus declinarea competenţei soluţionării cererii în favoarea Tribunalului Tulcea.

Pe rolul acestei instanţe cauza s-a înregistrat la data de 05 decembrie 2008 sub nr.2911/88/2008.

La termenul de judecată din 06 ianuarie 2009, instanţa a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul socrilor petentei, unde se află copii săi.

Examinând cauza, în raport de concluziile referatului de anchetă socială, efectuat de Primăria comunei Valea Nucarilor, judeţul Tulcea, tribunalul reţine că, din cei cinci copii ai petentei doar trei se mai regăsesc în grija bunici paterne, minora ………. se află în centrul de plasament Tulcea, iar minora ………., în vârstă de 16 ani este plecată în Italia.In prezent bunica paternă fiind bolnavă şi-a exprimat dorinţa de a fi internaţi şi ceilaţi trei minori într-un centru de plasament, deoarece nu îi mai poate întreţine, creşte şi educa.

Potrivit art.455 raportat la 453 lit.c cod pr.penală, întreruperea poate fi dispusă când se constată că, din cauza unei împrejurări speciale, executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familia sau unitatea la care lucrează.

In speţă, nu pot fi identificate astfel de împrejurări speciale, în sensul art.453 lit.c cod pr.penală. iar lăsarea în libertate a petentei pentru o perioadă scurtă de 3 luni, nu are cum să îmbunătăţească în vreun fel situaţia actuală a familiei sale.

Pentru aceste considerente, urmează să respingă cererea ca nefondată.

Petenta va fi obligat la plata sumei de 140 lei , cheltuieli judiciare către stat.

Întrucât petenta ………. a beneficiat de apărător desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urmă în sumă de 100 lei se va plăti din fondurile MJ în contul Baroului de avocaţi Tulcea pentru avocat ……..

Etichete:

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii

Dosar nr.2665/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.36

Şedinţa publică din 03 februarie 2009

Prin cererea adresată Judecătoriei Babadag şi înregistrată sub nr.883/179/2008 din 11.08.2008, condamnatul …….. a solicitat întreruperea executării pedepsei de 3 ani închisoare aplicată de Tribunalul Tulcea prin sp.nr.5/2007.

În motivarea cererii, condamnatul a arătat că soţia şi fiica sa nu au mijloace materiale de a se întreţine iar prezenţa sa acasă este necesară pentru a le asigura un trai mai bun, consecinţe ce ar justifica întreruperea executării pedepsei închisorii.

Prin sentinţa penală nr.144 din 17.09.2008, Judecătoria Babadag a dispus declinarea competenţei soluţionării cererii în favoarea Judecătoriei Tulcea, ca instanţă corespunzătoare în grad instanţei de executare.

La Judecătoria Tulcea cauza s-a înregistrat la numărul 4698/327/2008 din 23.10.2008, iar prin sentinţa penală nr.1146 din 23.10.2008, cauza s-a declinat în favoarea Tribunalului Tulcea, întrucât petentul se află în executarea unei pedepse aplicate de această instanţă.

Pe rolul tribunalului cauza s-a înregistrat la nr.2665/88/2008 din 27.10.2008.

În cauză s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul concubinei situat în ……, la familia ………

Examinând cauza în raport de concluziile referatului de anchetă socială efectuat de Primăria municipiului Tulcea, jud.Tulcea, tribunalul reţine că în fapt petentul nu este căsătorit, el având o relaţie de concubinaj cu numita …….., relaţie în urma căreia a rezultat un copil. Aceasta beneficiază de alocaţia de stat pentru creşterea copilului, dar nu o poate ridica deoarece este pe numele petentului. Concubina şi fiica acestuia locuiesc împreună cu numitul ………. care din salariul său le întreţine şi pe cele două.

Conform dispoziţiilor art.455 raportat la art.453 alin.1 lit.c Cod procedură penală, executarea pedepsei închisorii poate fi întreruptă când din cauza unor împrejurări speciale, executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează, în acest caz executarea putând fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

Faţă de aceste elemente de fapt, instanţa reţine că, în speţă nu se regăsesc acele împrejurări speciale prevăzute de textul de lege mai sus citat, şi este greu de crezut că, lăsarea în libertate a condamnatului pentru o perioadă scurtă de 3 luni, ar îmbunătăţi în vreun fel situaţia socio-materială a familiei sale.

Pe cale de consecinţă, urmează a respinge cererea ca nefondată.

Urmează a obliga petentul la plata sumei de 160 lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului.

Pentru asigurarea dreptului la apărare, petentului i-a fost desemnat un apărător din oficiu, onorariul acestuia în sumă de 100 lei, urmând a se plăti din fondul Ministerului Justiţiei în contul Baroul de avocaţi Tulcea pentru avocat …….

Etichete:

Intreruperea executarii pedepsei inchisorii

Dosar nr.2572/88/2008

SENTINŢA PENALĂ NR.35

Şedinţa publică din 03 februarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată la numărul 2562/88/2008 din 15 octombrie 2008, petentul ……… a solicitat întreruperea executării pedepsei închisorii de 10 ani ce i-a fost aplicată de Tribunalul Vaslui prin sp.71/2003.

În motivare petentul a arătat că, solicită întreruperea executării pedepsei închisorii pentru a aranja cine să aibă grijă de casă şi de pământ, deoarece nu mai are pe nimeni, tatăl său decedând în urmă cu 5 luni.

La dosar s-a ataşat copia mandatului de executare a pedepsei închisorii în executarea căreia se află, respectiv mandatul cu nr.120/2003 emis de Tribunalul Vaslui.

În cauză s-a dispus efectuarea unei anchete sociale la domiciliul petentului, respectiv în satul ……., comuna …….., jud……

Conform dispoziţiilor art.455 raportat la art.453 alin.1 lit.c Cod procedură penală, executarea pedepsei închisorii poate fi întreruptă când, din cauza unor împrejurări speciale executarea imediată a pedepsei ar avea consecinţe grave pentru condamnat, familie sau unitatea la care lucrează. În acest caz, executarea poate fi amânată cel mult 3 luni şi numai o singură dată.

Pentru termenul de judecată din data de 03 februarie 2009, Penitenciarul Tulcea, ne face cunoscut faptul că, petentul ……… a fost liberat condiţionat la data de 21.01.2009, conform sp.32/2009 a Judecătoriei Tulcea.

În raport de această situaţie , tribunalul urmează să respingă cererea de întrerupere a executării pedepsei formulate de petentul ……… ca rămasă fără obiect.

Urmează ca petentul ……… să fie obligat să plătească statului 160 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Întrucât petentul a beneficiat de apărător desemnat din oficiu, onorariul acestuia din urmă, în sumă de 100 lei se va plăti din fondul M.J. în contul Baroului de avocaţi Tulcea, pentru avocat ……

Etichete:

Întreruperea executării pedepsei închisorii în condiţiile art.455 cu referire la art.453 alin.1 lit. c Cod procedură penală. Condiţii de admisibilitate

Prin sentinta penala nr.87 din 13.01.2009 a Judecatoriei Iasi a fost respinsa, ca fiind nefondata, cererea de întrerupere a executarii pedepsei închisorii, formulata de condamnatul R.C. Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a avut în vedere motivele invocate în cererea formulata, respectiv faptul ca familia sa se afla într-o situatie deosebita, parintii sai fiind batrâni si grav bolnavi, neavând nici un alt sprijin cu exceptia petentului, precum si concluziile referatului de ancheta sociala nr.36 din 07.01.2009 întocmit de Primaria com. Miclesti, jud.Vaslui si aflat la dosarul cauzei, din care rezulta ca familia petentului – condamnat este formata din mama sa si doua surori, una în vârsta de 14 ani si una în vârsta de 12 ani, tatal petentului fiind decedat. Mai rezulta ca familia petentului detine o locuinta formata dintr-o camera si un hol, iluminata electric si încalzita cu lemne, veniturile familiei fiind reprezentate de alocatiile de stat ale copiilor, alocatia monoparentala si ajutor social. Se mai retine în referatul de ancheta sociala ca tatal petentului a fost luat în evidenta cabinetului medical cu TBC, anterior decesului, dar ca restul membrilor familiei nu sunt luati în evidenta cu afectiuni cronice, întrucât nu s-au prezentat la control de specialitate.

Concluziile membrilor comisiei ce a întocmit referatul de ancheta sociala au fost în sensul ca nu este absolut necesara prezenta petentului – condamnat la domiciliu, absenta sa neavând consecinte grave asupra familiei, cu atât mai mult cu cât nu realizeaza nici un venit si nu cunoaste nicio meserie, fiind absolvent de doua clase primare.

Având în vedere concluziile referatului de ancheta sociala anterior-mentionat, instanta a constatat ca familia condamnatului se afla într-o situatie grea din punct de vedere financiar, dar ca aceasta este o situatie perpetua si care nu ar putea fi rezolvata prin prezenta la domiciliu a petentului – condamnat, acesta nerealizând nici un fel de venit si neavând ocupatie si ca – din punct de vedere al sanatatii membrilor familiei petentului – acestia sunt aparent sanatosi, nefiind luati în evidenta cu boli cronice. Raportat la aceste considerente, instanta a apreciat ca nu exista nicio împrejurare speciala care sa impuna întreruperea executarii pedepsei închisorii aplicata petentului, constatând astfel ca cererea de întrerupere a executarii pedepsei închisorii formulata de catre acesta este neîntemeiata, urmând a o respinge ca atare.

Etichete: