Top

Plg. contrav.

Sentinţa civilă 905/24.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 09.12.2008 sub nr.5996/327/2008, petentul …………, în contradictoriu cu intimata ……… Tulcea, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie seria CC nr. 0598758/03.12.2008.

În fapt, petentul contestă că ar fi condus cu viteza înregistrată de radar, învederând faptul că în data de 03.12.2008, în localitatea Isaccea era prezent fenomenul meteorologic de ceaţă, astfel că în conformitate cu Normele de Metrologie Legală NL 021-05 din 23.11.2005, proba cu înregistrarea aparatului radar nu este o probă concludentă.

În drept, îşi întemeiază plângerea formulată pe dispoziţiile OG 2/2001.

În susţinerea plângerii, petentul a depus la dosar copia procesului- verbal seria CC nr. 0598758/03.12.2008- f.4, dovada de circulaţie -f.5, copia C.I. petent- f.6, Normele de Metrologie Legală NL 021-05 din 23.11.2005.

În conformitate cu dispoziţiile art.36 din OG nr.2/2001 şi art.15 lit.i din Legea nr.146/1997 plângerea contravenţională este scutită de plata taxei judiciare de timbru.

La data de 19.01.2009, intimata a înaintat la dosar copia pplângerii contravenţionale depuse şi la intimată şi a depus înscrisuri în susţinerea celor consemnate în procesul-verbal contestat, respectiv- fotografii-f.27, buletin de verificare metrologică nr. 0163866/12.09.2008-f.22, atestat pentru autorizarea desfăşurării activităţii de utilizare şi exploatare a aparatului radar SPEEDOPHOT PHYTON II, CAMERĂ VIDEO ŞI APARATURĂ VIDEO- f.22, certificatul de aprobare de model nr. 090/31.03.1995- f.29-31.

Instanţa la termenul de judecată din data de 10.02.2009 a încuviinţat pentru petent proba testimonială cu un martor, conform cererii în probatoriu formulată de petent în chiar cuprinsul plângerii contravenţională, iar la fila 39 şi 37 s.a depus adresa de răspuns emisă de Administraţia Naţională de Meteorologie.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie seria CC nr. …………. petentul ………..a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 486 lei pentru încălcarea dispoziţiilor art. 121 alin.1 din HG 1391/2006.

S-a reţinut în procesul-verbal că în data de 03.12.2008, ora 09,56, în localitatea Isaccea, petentul a condus autoturismul cu nr de înmatriculare TL 06 SMS pe str. Avram Iancu, cu viteza de 108 Km/h, înregistrat de aparat radar SPEEDOPHOT0421-001/94.

Conform art. 34 din OG nr. 2/2001 instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului-verbal şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii, instanţa reţine că nu sunt incidente cazurile de nulitate absolută şi expresă, prev. de art. 17 OG 2/2001, ce pot fi invocate din oficiu de către instanţă.

Petenta nu invocă alte cazuri de nulitate relativă.

Instanţa mai reţine, de asemenea şi împrejurarea că faptei reţinute în sarcina petentului i s-a dat o corectă încadrare juridică şi a fost legal individualizată, raportat la dispoziţiile art. 102 alin.3 lit. e din OUG 195/2002 republicată, care prevăd că constituie contravenţie şi se sancţionează cu amenda prevăzută în clasa a IV-a de sancţiuni şi cu aplicarea sancţiunii complementare a suspendării exercitării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 90 de zile săvârşirea de către conducătorul de autovehicul sau tramvai a următoarelor fapte: depăşirea cu mai mult de 50 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv şi pentru categoria din care face parte autovehiculul condus, constatată, potrivit legii, cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal de contravenţie, instanţa reţine că fapta reţinută în sarcina petentului trebuie probată cu mijloace tehnice omologate şi verificate metrologic. În cauză, aparatul radar cu care s-a făcut înregistrarea face parte din categoria cinemometrelor la care se referă Normele de Metrologie Legală NL 021-05 din 23.11.2005 emise de Biroul Român de Metrologie Legală şi publicat în M.O. 1102 bis/07.12.2005.

Conform art. 4.4. din aceste norme de metrologie, măsurările efectuate cu ajutorul cinemometrelor nu pot constitui probe dacă măsurările au fost efectuate în condiţii de ceaţă.

Condiţiile meteorologice de la data şi locul săvârşirii faptei contravenţionale sunt probate în cauză cu adresele nr. 6129/16.12.2008- f.37 şi nr. 723719.02.2009- f-39, cu însăşi fotografiile invocat de intimată în susţinerea actului de sancţionare contestat- f.27 din care rezultă că la momentul efectuării înregistrării de viteză de către aparatul radar erau condiţii de ceaţă, astfel că premisa legii regăsindu-se se aplică şi ipoteza legii, aceea că măsurările efectuate în aceste condiţii nu pot constitui probe.

Susţinerile intimatei că în fapt fenomenul de ceaţă nu a avut intensitatea care să determine erori la înregistrarea vitezei de către aparatul radar nu îşi găsesc suport în norma de metrologie, atâta timp cât aceasta nu distinge în ce priveşte densitatea fenomenului de ceaţă. Or, instanţa nu poate face distincţii de genul celor invocate de intimată, atâta timp cât această distincţie nu îşi găseşte fundamentul şi justificarea în norma de metrologie.

Etichete:

Plg. contrav.

Sentinta civilă 1010/31.03.2009 Deliberând asupra cauzei având ca obiect plângere contravenţională, instanţa reţine următoarele: Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea în data de ………., sub nr. unic. 132/327/2009 petentul ………. a contestat procesul-verbal de contravenţie seria CC nr………….., emis de IPJ TULCEA, solicitând anularea procesului-verbal pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie deoarece cele menţionate nu corespund adevărului, exonerarea de plata amenzii şi restituirea permisului de conducere pe cale administrativă. În motivarea plângerii, petentul arată că nu este vinovat de săvârşirea faptei, arătând că după ce a pătruns în sensul giratoriu de la Hotel Delta a acordat prioritate de dreapta pentru cei ce veneau de pe str. Isaccei, apoi pentru cei ce veneau de pe str. Păcii şi după ce a intrat în sensul giratoriu circa 7-8 metri din spate a fost lovit de autoturismul RENAULT CLIO cu nr de înmatriculare ………… Mai arată petentul că înainte de momentul impcatului rula pe prim abandă, iar auto Renault venea pe banda a doua, virând la stânga fără să se asigure a încălcat linia continuă de pe banda a II-a pe banda I şi l-a acroşat cu partea stângă a auto RENAULT , urmele de coliziune pe maşina condusă de petent fiind pe partea dreaptă faţă. În drept Petentul îşi întemeiază plângerea pe disp. art. 16 OG 2/2001. În susţinerea acesteia, petentul a solicitat în condiţiile art. 138 raportat la art. 112 pct.5 C.pr.civ. proba cu înscrisuri, anexând ataşat plângerii copia procesului-verbal de contravenţie seria CC nr…………… – fila 8 dosar. La data de 29.01.2009, intimata a formulat întâmpinare învederând instanţei faptul că în zona producerii accidentului de circulaţie nu este sens giratoriu, aşa cum eronat afirmă petentul, ci intersecţie cu circulaţie dirijată, astfel că nu se aplică regulile de la sensul giratoriu, ci regulile rezultate din indicatoarele rutiere amplasate în zonă, respectiv se aplică regula priorităţii pentru autovehiculele care circulă de pe str. Păcii spre str. Isaccei. Mai arată intimata că petentul nu venea de pe str. Păcii, astfel că nu acesta avea prioritate în intersecţia, ci i-a tăiat calea autovehiculului care venea de pe str. Păcii- drumul cu prioritate, urmele coliziunii pe maşina petentului fiind poziţionate în partea dreaptă faţă, care permite astfel să se stabilească modalitatea producerii accidentului , şi nu în partea din dreapta spate, cum afirmă în mod eronat petentul. În susţinerea întâmpinării formulate, insimata a depus la dosar înscrisurile care au stat la baza întocmirii procesului-verbal de contravenţie, respectiv raportul agentului constatator- fila 14 dosar şi fotografia efectuată cu camera de supraveghere din intersecţia str. Păcii cu str. Isaccei la data şi locul producerii accidentului de circulaţie- f.15. Instanţa constată că plângerea contravenţională este scutită de taxa judiciară de timbru, conform art. 36 din OG 2/2001. În cauză, instanţa a încuviinţat în temeiul art. 167 C.pr.civ. şi administrat proba cu înscrisuri şi proba cu fotografie, iar în condiţiile art. 34 alin.1 OG 2/2001, în exercitarea rolului activ, a dispus administrarea probei cu înregistrarea video, probă imposibil de administrat în cauză faţă de referatul telefonic de la fila 21 verso, în sensul că înregistrarea video nu s-a păstrat până la data dispunerii acestei probe de către instanţă, astfel că instanţa a procedat la judecata cauzei pe baza probelor deja administrate în cauză. Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele: Prin procesul-verbal seria CC nr. ………………….. – fila 8 dosar, petentul ……………. a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 324 lei corespunzător celor 6 puncte-amendă aplicate şi cu aplicarea sancţiunii contravenţionale complementare a suspendării dreptului de a conduce pentru o perioadă de 60 de zile, pentru săvârşirea faptei prev. de art. 57 alin.2 din OUG 195/2002 republicată, constând în aceea că în data de 29.12.2008, ora 13,00, conducând auto marca Mecedes Benz cu nr de înmatriculare …………., nu a acordat prioritate de trecere potrivit indicatoarelor existente la intersecţie şi a intrat în coliziune laterală cu auto RENAULT cu nr. de înmatriculare B 74 XYC şi sancţionată de disp. art. 101 alin.3 lit. a din OUG 195/2002 republicată. Verificând, în conformitate cu dispoziţiile art.34 alin.1 din OG nr.2/2001 legalitatea procesului verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei contestat, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, neexistând cazuri de nulitate absolută ce ar putea fi invocate din oficiu. Petentul nu invocă motive de nulitate ale procesului-verbal de contravenţie. Sub aspectul temeiniciei plângerii contravenţionale, instanţa reţine pe baza unei prezumţii simple întemeiată pe disp. art. 1203 C.civ., prezumţie dedusă din faptul conex probat prin mărturisirea simplă spontană făcută de petent în cuprinsul plângerii contravenţionale formulată că la intersecţia dintre str. Păcii şi str. Isaccei, petentul a acordat prioritate de trecere pentru maşinile care intrau în intersecţie din str. Isaccei, că petentul la volanul maşinii pe care o conducea a intrat în această intersecţie fie de pe str. Grigore Antipa, fie de pe str. Mai. De asemenea, mai reţine că petentul nu a ieşit din această intersecţie nici pe str. Păcii înspre Piaţa Civică, ci a continuat sensul intersecţiei, ajungând la intersecţia cu str. Păcii. Din fotografia depusă la dosar rezultă că la momentul impactului maşina intrată în intersecţie dinspre str. Grigore Antipa sau str. Mai şi care conform indicatoarelor rutiere avea obligaţia de a acorda prioritate maşinilor ce ar intra în intersecţie de pe str. Păcii nu a acordat în fapt prioritate acestor maşini, obligaţie pe care petentul nu şi-a respectat-o. Aşa cum arată şi intimata, în cauză nu erau aplicabile regulile de circulaţie din sensurile giratorii, revenind conducătorilor auto obligaţia de a respecta semnificaţia indicatoarelor rutiere care dirijează circulaţia în intersecţii. Urmele de coliziune ale maşinii petentului sunt amplasate în partea dreapta faţă a maşinii, de natură a permite instanţei să constate că de fapt petentul este cel care nu a acordat prioritate de trecere. Dacă ar fi acordat prioritate de trecere era imposibil ca urmele coliziunii să se poziţioneze în partea din faţă a maşinii, ci ar fi fost amplasate în partea din spate a maşinii, astfel încât să arate că accidentul se datorează nepăstrării distanţei de rulaj în trafic de către celălalt conducător auto. Nefiind acesta cazul în speţă, instanţa va reţine că fapta de a nu fi acordat prioritate de trecere aparţine petentului, ca urmare a nerespectării indicatoarelor rutiere amplasate în intersecţie. Apărarea petentului din cuprinsul plângerii contravenţionale conform căreia înainte de momentul impactului el rula pe prima bandă, iar auto Renault venea pe banda a doua, vira la stânga fără să se asigure şi a încălcat linia continuă de pe banda a II-a pe banda I şi l-a acroşat cu partea stângă a auto RENAULT , urmele de coliziune pe maşina condusă de petent fiind pe partea dreaptă faţă este menită a induce în eroare, pentru că dinamica explicată de petent de producere a accidentului nu poate duce la urmele de coliziune astfel cum le explică el. Aceasta pe de o parte pentru că el afirmă că după ce a acorda prioritate maşinilor care intrau de pe str. Isaccei şi apoi celor care intrau de pe str. Păcii, a intrat în intersecţia rulând circa 7-8 metri faţă de locul de unde avea obligaţia de a acorda prioritate de trecere pentru maşinile care intrau în intersecţie de pe str. Păcii, după care s-a produs impactul. Or, în aceste condiţii, dacă ar fi acordat prioritate de trecere maşinilor care intrau în intersecţie de pe str. Păcii, atunci auto RENAULT CLIO cu nr. de înmatriculare ……………… nu ar mai fi fost prezent în punctul de coliziune. Astfel că prezenţa autoturismului RENAULT CLIO cu nr. de înmatriculare B 74 XYC (care a intrat în intersecţie dinspre str. Păcii) în dreptul maşinii conduse de petent (care avea obligaţia de a acorda prioritate de trecere şi acesteia) duce la concluzia că în fapt petentul nu şi-a îndeplinit această obligaţie. Mai mult, tot din mărturisirea petentului instanţa reţine că faptul că auto RENAULT CLIO cu nr. de înmatriculare B 74 a trecut de pe banda a II-a pe banda I se datorează împrejurării că a fost nevoit să evite impactul cu maşina petentului care a intrat fără să îi acorde prioritate de trecere deşi petentului îi revenea această obligaţie Pentru aceste considerente, urmează să înlăture ca neîntemeiată apărarea petentului şi să reţină că fapta contravenţională există, este în sarcina petentului , urmând să atragă răspunderea contravenţională a acestuia. Sub aspectul individualizării sancţiunii, instanţa constată că s-a aplicat în minimul special prevăzut de legiuitor. Fapta săvârşită prezintă un grad mediu de pericol social, astfel că reindividualizarea sancţiunii în avertisment nu ar realiza o justă şi proporţională sancţionare. Sub aspectul capătului de cerere de restituire a permisului de conducere, instanţa reţine că în conformitate cu art. 97 alin.1 lit a din OUG 195/2002 republicată, măsura reţinerii permisului de conducere are natura juridică a unei măsuri tehnico-administrative, care se aplică de agentul constatator la momentul constatării faptei contravenţionale. Instanţa este învestită cu soluţionarea unei plângeri contravenţionale, în procedura reglementată de disp. OG 2/2001, astfel că limitele judecăţii sunt cele reglementate de disp. art. 34 alin.1 OG 2/2001, în temeiul căruia instanţa poate să hotărască asupra sancţiunii contravenţionale aplicate petentului, sancţiuni contravenţionale dintre cele enumerate de art. art. 5 alin.2 şi 3 din acelaşi act normativ, la care se adaugă sancţiunile contravenţionale principale şi complementare prevăzute în legi speciale, aşa cum prevede alin.4 din art.5 OG 2/2001, şi doar acestea pot face obiectul aprecierii instanţei pe legalitate, individualizare. Conform art. 111 alin.2 din OUG 195/2002 republicată, la reţinerea permisului i se eliberează o dovadă înlocuitoare, care poate fi prelungită, iar conform alin. (7) „Decizia şefului poliţiei rutiere privind prelungirea dreptului de circulaţie poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ competentă de orice persoană interesată”. Astfel că cererea de restituire a permisului de conducere nu poate face obiectul controlului exercitat de instanţă în procedura reglementată de disp. OG 2/2001, fiind inadmisibilă, motiv pentru care urmează să fie respinsă.

Etichete:

Plg. contrav.

Sentinta civilă 834/17.03.2009

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 29.12.2008 sub dosar nr.6308/327/2008, petentul ……………….., în contradictoriu cu intimata …………………, a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună anularea procesului-verbal de contravenţie nr.003663/10.12.2008, precum şi exonerarea de plata amenzii.

În motivarea plângerii, petentul a învederat că procesul-verbal a fost întocmit cu nerespectarea dispoziţiilor OG nr.2/2001, întrucât procesul-verbal nu este semnat de nici un martor asistent, conform art.19 din acest act normativ,

Cu privire la temeinicia procesului-verbal, petentul a învederat că nu se face vinovat de săvârşirea faptei contravenţionale reţinute în sarcina sa prin procesul-verbal, deoarece la momentul controlului era numai în trecere pe lacul Erenciuc, nu a existat încălcarea condiţiilor de autorizare şi că sculele de pescuit interzise nu se aflau la momentul controlului în posesia lor, fiind în barca agentului constatator.

Petentul nu şi-a întemeiat plângerea în drept.

În dovedirea plângerii, petentul a depus la dosar următoarele înscrisuri: act de constatare nr.21013/19.11.2008 (f.7-8); adresa nr.18039/16.12.2008 (f.4); proces-verbal de contravenţie nr.003663/10.12.2008 (f.5-6); permisul de pescuit comercial nr. TL 1358 din 08.02.2008, licenţă activităţi auxiliare pescuitului TL 0004/15.04.2008, autorizaţia de mediu nr. 6522/23.04.2008, permis de acces pe căile navigabile din RBDD nr. 363/04.02.2009.

La data de 19.01.2009 intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale ca neîntemeiate şi menţinerea procesului-verbal ca legal şi temeinic.

În fapt, în urma controlului efectuat în data de 19.11.2008, orele 03.00, pe Lacul Erenciuc, agentul ecolog …………… l-a găsit pe petent ……….…………….. practicând activitatea de pescuit cu setci monofilament împreună cu alţi doi prieteni, în zona interzisă pescuitului. A arătat intimata că petentul împreună cu celelalte persoane din barcă, la momentul la care a observat prezenţa reprezentantului agentului constatator, au aruncat în apă setcile şi au încercat să se îndepărteze de locul unde practicau activitatea de pescuit.

Mai arată intimata că au fost ridicate un număr de 18 setci monofilament, 14 setci şi o setcă marca 2775-10.

În drept, intimata şi-a întemeiat întâmpinarea pe dispoziţiile art.115-119 Cod procedură civilă.

În dovedirea susţinerilor sale, intimata a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: procesul-verbal de contravenţie nr.003663/10.12.2008- f.21; actul de constatare nr.21013/19.11.2008- f.19; adresa nr.18034 /ARBDD /16.12.2008- f.18, actul de constatare nr. 21014/19.11.2008-f.20, adresa nr. 16998/24.11.2008- f.22.

În cauză, instanţa a încuviinţat proba cu înscrisuri, apreciind-o ca fiind legală, pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei şi proba testimonială cu doi martori, în şedinţa din data de 10.03.2009 fiind audiat martorul ………………, instanţa revenind asupra probei testimoniale cu cel de al doilea martor, pe care a apreciat-o că nu ar mai fi utilă faţă de declaraţiile martorului deja audiat.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de contravenţie nr.003663/10.12.2008 petentul ………… a fost sancţionat cu amendă în cuantum de 1000 lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute de art.12 pct 27 din Legea nr.82/1993 coroborat cu HG 341/2002 lit.g.

S-a reţinut în procesul-verbal de contravenţie că în data de 19.11.2008, ora 03,30, a fost găsit petentul ……………. în zona lac Erenciuc, pescuind cu setci de care era prinsă o marcă cu nr. 2775-10 , contravenientul a pescuit în zonă interzisă pescuitului şi cu unelte interzise, încălcând condiţiile de autorizare impuse …………

Conform art. 34 din OG 2/2001, instanţa analizează legalitatea şi temeinicia procesului verbal de constatare a contravenţiei şi hotărăşte asupra sancţiunii aplicate.

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Instanţa mai reţine, de asemenea şi împrejurarea că faptei reţinute în sarcina petentului i s-a dat o corectă încadrare juridică şi a fost legal individualizată, raportat la dispoziţiile art. 12 pct.27 din Legea nr. 82/1993, care prevăd că „pescuitul industrial, în zonele care constituie patrimoniul natural al rezervaţiei, fără autorizaţie din partea Administraţiei Rezervaţiei sau cu încălcarea condiţiilor de autorizare constituie contravenţie” şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei pentru persoanele fizice.

În ce priveşte motivul de nelegalitate invocat de petent că procesul-verbal s-a încheiat în lipsa unui martor asistent, fapt de natură a atrage sancţiunea nulităţii, instanţa, prin raportare la dispoziţiile art. 19 alin.1 din OG 2/2001, reţine că se prevede expres în norma legală posibilitatea încheierii procesului-verbal de contravenţie în lipsa contravenientului, împrejurare ce trebuie confirmată de cel puţin un martor, iar in alin.3 al aceluiaşi articol se prevede expres că în lipsa unui martor asistent care să confirme lipsa contravenientului de la locul încheierii procesului-verbal, agentul constatator va preciza motivele care au condus la încheierea procesului-verbal în acest mod, exigenţe îndeplinite în cuprinsul actului contestat prin menţionarea la rubrica „alte menţiuni” că se încheie în lipsa contravenientului şi respectiv la rubrica „martor” că acesta lipseşte datorită faptului că locul este izolat. Mai mult, neregularitatea invocată de petent nu i-a atras acestuia o vătămare, or exigenţele art. 19 din OG 2/2001 sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii relative şi virtuale, astfel că, prin raportare la disp art. 105 alin.2 C.pr.civ., vătămarea trebuie dovedită, or în cauză aceasta nu există. Faţă de aceste considerente, instanţa apreciază ca neîntemeiată susţinerea petentului că procesul-verbal contestat este lovit de nulitate pentru acest motiv de nelegalitate.

Sub aspectul temeiniciei procesului-verbal, instanţa urmează să analizeze pe baza probelor administrate dacă fapta există, se încadrează în conţinutul constitutiv al faptei contravenţionale, dacă este săvârşită de petent şi dacă acesta răspunde contravenţional.

Deşi O.G. nr.2/2001 nu cuprinde dispoziţii exprese cu privire la forţa probantă a actului de constatare a contravenţiei, din economia textului art.34 şi din împrejurarea că agentul constatator a perceput „ex propriis sensibus” faptele consemnate în procesul-verbal contestat, fiind îndeplinite exigenţele impuse de principiul nemijlocirii în constatarea faptei contravenţionale, instanţa reţine că procesul verbal contravenţional face dovada deplină a situaţiei de fapt şi a încadrării în drept până la proba contrară, aplicându-se prezumţia de legalitate şi temeinicie a procesului-verbal, prezumţie care se înscrie în limita rezonabilă până la care poate opera şi cu respectarea dreptului la apărare sub toate aspectele.

Din declaraţia martorului …………. dosar, rezultă că petentul s-a afla în lacul Erenciuc la momentul opririi sale pentru control de către reprezentantul ARBDD, declaraţie care se coroborează cu procesul-verbal pe împrejurarea că petentul a fost găsit în lacul Erenciuc.

Constată ca fiind fapt necontestat de petent şi susţinut şi de declaraţia acestui martor cele consemnate în procesul verbal cu privire la ora la care a avut loc constatarea agentului constatator, respectiv ora 03,00 dimineaţa.

Martorul mai arată că erau numai în trecere prin lacul Erenciuc, îndreptându-se spre Sf. Gheorghe, declaraţie pe care nu o apreciază ca nefiind adevarată, dar care nici nu este de natură a face probă contrară pe împrejurările consemnate în actul de sancţionare, deoarece martorul declară că petentul împreună cu el s-au îndreptat din lacul Puiu cu o oprire pentru repararea bărcii spre Sf.. Gheorghe prin lacul Erenciuc. Dar petentul nu a fost sancţionat pentru faptul că a tranzitat lacul Erenciuc, ci a fost sancţionat pentru că a pescuit în lacul Erenciuc, ori, pe această împrejurare declaraţia martorului audiat nu face probă contrară. Aceasta şi pentru că trebuie avut în vedere specificul activităţii de pescuit, care se realizează printr-o acţiune de lăsare în apă a plasei, acţiune care se continuă în timp fără a mai fi necesară intervenţia omului, astfel că în fapt modul de săvârşire a faptei permite subiectului de drept să nu se afle la locul de amplasare al plasei în timpul în care acţiunea ce constituie elementul material al faptei contravenţionale este între momentul consumării şi momentul epuizării. Fapta contravenţională s-a epuizat la momentul intervenţiei agentului constatator. Dar fapta rămâne în sarcina subiectului de drept care a manipulat plasa, în speţă fiind făcută dovada cu adresa nr 16998/24.11.2008-fila 22 dosar.

Astfel, din adresa nr. …………… dosar, rezultă că marca cu nr. 2775-10 aparţine pescarului autorizat ……………, iar petentul, întrebat fiind de instanţă pe această împrejurare de fapt, a arătat că nu a ştiut că i-au dispărut plase din baltă. Răspunsul pententului la întrebarea instanţei constituie o mărturisire provocată cu caracter complex, deoarece pe de o parte petentul recunoaşte că i s-a emis acest număr de marcă pe numele său, dar arată în completarea mărturisirii că această unealtă de pescuit i s-a furat din baltă, aspect despre care nu a ştiut înainte de control. Or, faptul afirmat, alăturat recunoaşterii că marca i-a fost emisă pe numele său califică mărturisirea într-o mărturisire complexă, divizibilă, astfel că faptul ulterior al furtului plasei din baltă ca să poată fi reţinut de instanţă şi să-i fundamenteze hotărârea trebuie dovedit, sarcina probei revenind petentului, care însă nu a produs proba faptului afirmat. În aceste condiţii, instanţa reţine că unealta de pescuit confiscată de agentul constatator în data de 19.11.2008 şi care purta numărul de marcă 2775-10 aparţinea petentului, aspect probat cu înscrisuri- adresa nr. 16998/ ARBDD /24.11.2008-f.22, coroborată cu mărturisirea petentului.

Sub aspectul de fapt al locului unde această unealtă de pescuit cu număr de identificare 2775-10 a fost găsită de agentul constatator, instanţa urmează să acorde valoarea probatorie actului de sancţionare şi actului de constatare, deoarece cele consemnate sunt rezultatul constatării personale ale agentului constatator, astfel că se bucură de o prezumţie relativă de veridicitate. Această prezumţie nu a fost înlăturată în cauză. Mai mult, martorul ………… arată că în timp ce au fost opriţi pentru control de agentul ARBDD pe lacul Erenciuc, aceştia au efectuat un control pe suprafaţa lacului Erenciuc cu proiectorul, găsind unelte de pescuit în apă pe care le-au ridicat în barcă şi au revenit la barca petentului, arătându-le, din declaraţia martorului rezultând că au fost de faţă şi au putut vedea personal şi direct uneltele de pescuit scoase din apă.

Chiar dacă în fapt petentul şi persoanele care îl însoţeau nu au verificat plasele scoase la acel moment din apă pentru a găsi numere unice de identificare cum sunt mărcile, intimata i-a asigurat posibilitatea de a arăta la acel moment că nu îi aparţineau plasele de pescuit. Or, din atitudinea petentului şi a persoanelor ce îl însoţeau instanţa deduce că aceştia ştiau ce anume au găsit agenţii constatatori în apele lacului Erenciuc, astfel că nu au mai apreciat necesar să facă verificări la locul faptei asupra acestor aspecte.

Pentru aceste considerente, instanţa va reţine că petentul s-a aflat la locul săvârşirii contravenţiei la data şi ora la care s-a făcut controlul, în acelaşi loc fiind găsit de faţă cu petentul şi martorul scule de pescuit ridicate din apa lacului, că una din acele scule purta numărul de marcă 2775-10 ce a fost emis pentru petent, astfel că apreciază instanţa că petentul a pescuit cu setca cu număr de marcă 2775-10 în lacul Erenciuc.

Din art. 2.8. din HG 248/1994 rezultă că Arinisul Erenciuc (50 ha) este zonă de regim de protecţie integrală şi cuprinde arinisul situat de o parte şi de alta a canalului de acces în lacul Erenciuc, fiind delimitată la sud, de braţul Sfântu Gheorghe, la nord, de lacul Erenciuc, limitele estică şi vestica fiind limitele suprafeţei forestiere.

Din interpretarea sitematică a disp.a rt. 33 lit.b raportat la art. 29 din HG 248/1994, rezultă că în zonele cu regim de protecţie integrală nu se poate pescui, astfel că în lacul Erenciuc pescuitul este interzis.

Din permisul de pescuit nr. TL 1358/08.02.2008 emis petentului rezultă că acesta a fost autorizat să pescuiască în lacustra Complex Roşu-Puiu, or, fapta de a fi pescuit este reţinută ca fiind săvârşită în lacul Erenciuc, în afara zonei înscrisă în permisul de pescuit. Din permisul de acces pe căile navigabile din RBDD nr. 363, instanţa mai reţine şi că petentului i s-a permis accesul numai pe o serie limitată de trasee, respectiv pe traseele navigabile complex Roşu-Puiu, com. Busurca, Tătaru, Caraorman, C.litoral, Marea Neagră. Astfel că se reţine prin raportare la actele administrative indicate mai sus şi care stabilesc o serie de condiţii în care petentul îşi putea desfăşura activitatea de pescuit că petentul a încălcat condiţiilor de autorizare.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 34 din OG 2/2001, instanţa, reţinând că fapta există, este săvârşită de petent şi nu sunt incidente cauze care înlătură caracterul contravenţional al faptei, urmează să respingă plângerea contravenţională formulată ca fiind neîntemeiată.

Etichete:

Plg. contrav.

Sentinta civilă 833/17/03/2009

Deliberând asupra cauzei având ca obiect plângere contravenţională, instanţa reţine următoarele:

Prin plângerea contravenţională înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea în data de 03.12.2008, sub nr. unic. ……… petentul ……………. a contestat procesul- verbal de contravenţie seria ………… emis în data de 30.10.2008 de ……………., solicitând anularea acestuia, pentru motive de netemeinicie.

În motivarea plângerii, petentul a învederat instanţei în esenţă că a oprit autoturismul pe care îl conducea pe trecerea de pietoni şi nu în parcarea specială configurată pentru maşinile taxi.

În drept, petentul îşi motivează cererea pe dispoziţiile OG 2/2001.

În dovedirea plângerii a ataşat copie a procesului verbal contestat (fila 4 dosar).

La data de 12.01.2009 intimata, legal citată, a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea plângerii contravenţionale şi menţinerea procesului-verbal ca temeinic şi legal.

În susţinerea întâmpinării a depus la dosar înscrisuri în susţinerea întâmpinării, respectiv raportul din data de 14.11.2008- fila 12 dosar, fotografia- fila 47 şi înregistrarea video pe suport CD- fila 48.

Instanţa constată că plângerea contravenţională este scutită de taxa judiciară de timbru, conform art. 36 din OG 2/2001.

În cauză, instanţa a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisuri pentru ambele părţi, cu fotografii şi proba cu înregistrarea video.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal seria ………. emis în data de 30.10.2008 de ………… (fila 4 dosar), petentul a fost sancţionată contravenţional cu amendă în cuantum de 500 lei pentru săvârşirea faptei prevăzută de disp. art. 48 pct.1 lit.a din HCL 69/2008 şi sancţionată de art. 48 pct.1 lit.a. din acelaşi act normativ, constând în aceea că în data de 30.10.2008, ora 20,10 a fost surprins staţionând cu autoturismul marca Dacia Logan, cu nr de înmatriculare ……….. în parcarea taxi de la Hotel SELECT.

Fiind învestită, potrivit art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu verificarea legalităţii şi temeiniciei procesului-verbal, instanţa constată următoarele:

Sub aspectul legalităţii procesului-verbal, instanţa reţine că acesta a fost întocmit cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de art. 16 şi art. 17 din O.G. nr. 2/2001, cuprinzând toate menţiunile prevăzute de lege sub sancţiunea nulităţii absolute.

Sub aspectul temeiniciei, instanţa reţine că în fapt, din fotografiile depuse la fila 47 dosar rezultă că auto cu nr de înmatriculare ………………., se afla în staţionare pe marcajul de configurare a trecerii de pietoni. Din înregistrarea video depusă la dosar pe suport CD- fila 48, rezultă cadre mai largi, care permit instanţei să reţină locul unde s-a făcut înregistrarea, respectiv că maşina sus indicată staţiona în parte pe trecerea de pietoni din faţa magazinului Diana şi în parte pe banda 1 de rulaj de pe str. Babadag pe sensul de mers spre str. Păcii.

Staţia pentru taxiuri amenajată special în faţa Hotelului SELECT este configurată în partea de parcare, în afara părţii de rulaj de pe str. Babadag şi este delimitată de marcajul pentru trecerea de pietoni, iar maşina petentului era staţionată de cealaltă parte a marcajului trecerii de pietoni decât partea de unde începe configurarea locurilor de taxi.

Faţă de această împrejurare de fapt relevată cu aceste mijloace de probă produse de intimată, instanţa reţine că fapta reţinută în sarcina petentului de a fi staţionat în parcarea special amenajată pentru taxiuri nu există, astfel încât procesul-verbal este netemeinic, urmând să fie anulat, iar petentul exonerat de plata amenzii contravenţionale.

Etichete: