Top

Pretentii banesti.

Sentinta civila nr. 406

pretentii banesti.

Prin cererea adresata Judecatoriei Piatra Neamt, depusa la 17.02.2006, reclamanta SC F. SRL Piatra Neamt (lichidator judiciar al SC MTALNOR srl Savinesti – Neamt), a chemat în judecata Primaria orasului Bicaz – Neamt, cerînd a fi obligata la plata sumei de 23.496,6 lei noi, reprezentînd c/v produse livrate si neachitate.

În motivare arata ca firma reprezentata este în procedura falimentului, iar lichidatorul judiciar a identificat printre debitorii firmei falite si Primaria Bicaz, careia SC M.srl i-a livrat panouri si tribuna metalica în valorile de mai sus, produse care nu au fost achitate.

A indicat în dovedire 3 facturi, fara a arata data acestora.

A mai aratat ca a notificat debitoarea cu adresa nr. 634/1.04.2005, prin care s-a facut invitatia la conciliere, aratînd ca reprezentantii primariei s-au prezentat la conciliere în trei întîlniri succesive, dar discutia nu s-a finalizat, Primaria urmînd a-si verifica documentele contabile. Facturile nu au fost înca platite.

A depus:

– facturile fiscale nr. 5399413 în val. de 150 mil. lei vechi (f. 3), 5399423 în val. de 37.961.000 lei vechi (f. 5) si 5399422 în val. de 47.005.000 lei. Toate trei fiind în copie xerox, nu se distinge data emiterii.

– invitatie la conciliere, datata 24.05.2005 (f. 6), confirmare postala de primire cu stampila Primariei (f. 8), procese verbale ale discutiilor privind concilierea (f. 8-10);

– doua contracte de lucrari între parti (f. 11, 12), comanda (f. 13), oferta (f. 14), analiza de pret (f. 15);

– încheierea Tribunalului Neamt, prin care reclamanta este numita ca lichidator judiciar al firmei falite (f. 35, 36).

În întîmpinarea sa (f. 37), orasul Bicaz invoca trei exceptii:

– necompetenta teritoriala a Judecatoriei Piatra Neamt;

– lipsa capacitatii procesuale active a firmei lichidatoare, care nu si-a dovedit aceasta calitate; (NB: S-a depus Încheierea aratata mai sus – f. 35-36)

– lipsa capacitatii procesuale pasive a Primarului si Primariei, persoana juridica fiind Orasul Bicaz.

(Observatie: În ambele contracte, semnalate mai sus – f. 11, f. 12, ambele semnate de trei reprezentanti ai Primariei, la rubrica „parti contractante” este marcat „Primaria orasului Bicaz”. )

– într-o a patra exceptie, arata ca dreptul la actiune ar fi prescris, reclamanta invocînd lucrari ce ar fi fost executate în anul 2001.

Pe fondul cauzei, arata ca reclamanta nu dovedeste actiunea, depunînd ca probe trei facturi nedatate, nesemnate si nestampilate, deci fara valoare probanta.

Raspunzînd la exceptia prescrierii dreptului la actiune, reclamanta (f. 41-42) arata ca:

– ultima plata a Primariei catre Metalnor a fost efectuata cu OP 129 din 28.01.2002;

– procedura falimentului a fost declansata prin s. c. 1194/F din 27.08.2004 a Tribunalului Neamt; prin aceasta sentinta, s-a stabilit în sarcina SC Metalnor obligatia de a preda documentele contabile, iar la data de 8.03.2005 aceste documente au fost predate efectiv. Considera ca în aceasta perioada cursul prescriptiei a fost suspendat (aprox. 5 luni).

– a fost promovata si o somatie de plata, conform OG 5/2001, la 2.08.2005, respinsa la 28.01.2006, prin aceasta considerînd ca a fost întrerupt cursul prescriptiei. (aprox. 6 luni).

În replica la problema prescriptiei (f. 59), Orasul Bicaz arata ca prescriptia nu este întrerupta de o actiune în justitie, daca aceasta a fost respinsa, conform art. 16 al. 2 din D 167/1958.

Prin sent. civ. 2775/8.08.2006, Judecatoria Bicaz si-a declinat competenta de solutionare a cauzei în favoarea Judecatoriei Bicaz.

Cauza a fost pusa pe rol la Judecatoria Bicaz la 4.09.2006 sub nr. 1746 (304/188/2006).

S-a dispus si efectuat o expertiza contabila prin care sa se identifice prin actele existente la Primaria Bicaz actele reprezentînd lucrarile efectuate de catre firma Metalnor srl, si datoria pe care beneficiarul ar mai avea-o fata de prestator. Expertul (raport, f. 51-54) constata ca s-au efectuat o serie de lucrari, Primaria Bicaz mai datorînd 8.496,60 lei.

Reclamanta si-a precizat actiunea pentru aceasta din urma suma (f. 58), iar instanta, prin sent. civ. nr. 233/28.02.2007 a admis actiunea pentru aceasta suma, plus cheltuieli de judecata (onorariu expert) în suma de 802,4 lei.

Pîrîta-debitoare, prin lichidator judiciar, a formulat recurs (dos. 304/188/2006 – Tribunalul Neamt), care a fost admis prin dec. civ. 97RCom/24.09.2007, Tribunalul casînd sentinta pe motivul ca nu a fost pusa în discutie exceptia prescriptiei si dispunînd rejudecarea cauzei.

Procedînd la rejudecare, instanta a pus în discutie exceptia prescriptiei dreptului la actiune, retinînd urmatoarele:

– daca ultima plata a Primariei catre SC Metalnor srl a fost facuta la 28.01.2002, asa cum s-a sustinut de catre pîrîta (afirmatie pentru care nu s-a indicat fila probei, dar care nici nu a fost negata de partea adversa), înseamna ca dreptul la actiune al M. s-a stins la 28.01.2005;

– prezenta actiune a fost înregistrata la instanta la 17.02.2006, la peste un an de la împlinirea prescriptiei;

– perioada de întrerupere a prescriptiei, care ar opera de la 27.08.2007 excede termenului de mai sus, în care termenul prescriptiei se împlinise;

– s-a mai invocat o actiune pentru somatie de plata, care ar întrerupe cursul prescriptiei. Aceasta actiune, oricînd ar fi fost introdusa, nu întrerupe cursul prescriptiei, atîta timp cît a fost respinsa, conform art. 16 din D 167/1958.

Asadar, toate argumentele converg înspre ideea ca, în speta, dreptul la actiune al reclamantei M. s-a stins prin prescriptie, motiv pentru care va fi admisa exceptia pîrîtei, respingînd actiunea firmei lichidatoare.

Etichete:

PRETENŢII BĂNEŞTI. LIPSĂ CALITATE PROCESUALĂ PASIVĂ.

Prin sentinta civila nr. 319/07.02.2008, instanta a respins cererea având ca obiect pretentii banesti formulata de catre reclamantul R.M. în contradictoriu cu pârâta D.S.S., ca fiind formulata împotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca, în conformitate cu dispozitiile art. 13 alin. 3 din Legea nr. 407/2006, raspunderea civila pentru pagubele cauzate de vânatul din speciile strict protejate cuprinse în anexa nr. 2 revine autoritatii publice centrale care raspunde de protectia mediului. Lupul indicat drept autor al daunei de catre reclamant este prevazut în anexa nr.2 la lege la punctul 4. Întrucât calitatea procesuala pasiva presupune existenta unei identitati între persoana care raspunde potrivit legii si persoana pârâtului, identitate ce nu se realizeaza în prezenta cauza deoarece autoritatea publica centrala care raspunde de protectia mediului este Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile, si nu Directia Silvica Suceava chemata în judecata în calitate de pârâta prin prezenta actiune, instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de catre pârâta prin întâmpinare si sa respinga actiunea ca fiind formulata împotriva unei persoane lipsite de calitate procesuala pasiva.

Etichete:

PRETENŢII BĂNEŞTI. ÎMBOGĂŢIRE FĂRĂ JUSTĂ CAUZĂ.

Prin sentinta civila nr. 1848/13.12.2007, instanta a admis în parte actiunea civila având ca obiect pretentii banesti formulata de catre reclamanta D.G.A.S.P.C. S. în contradictoriu cu M.I.. si a obligat pârâtul la plata 4.169,7 lei reprezentând sume de bani încasate necuvenit cu titlu de pensie de urmas pentru minorii C.C.R. si C.E.T.

Pentru a decide astfel, instanta a retinut ca, întrucât, în cazul îmbogatirii fara justa cauza, cel care si-a marit patrimoniul nu poate fi obligat sa restituie decât în masura cresterii patrimoniului, iar cel ce si-a micsorat patrimoniul nu poate pretinde mai mult decât diminuarea patrimoniului sau indiferent de buna sau de reaua credinta a celui care si-a marit patrimoniul, pârâtul din prezenta cauza nu poate fi obligat decât la restituirea sumelor de bani pe care le-a încasat, respectiv la restituirea sumei de 4.169,70 lei reprezentând sume de bani încasate cu titlu de pensie de urmas pentru minorii C. C.R. si C.E.T.

Etichete: