Top

Reziliere contract

SENTINŢA CIVILĂ NR. 770

Şedinţa publică din 10 martie 2009

J U D E C A T A:

Sub nr. …, s-a înregistrat pe rolul …, la data de 05.11.2008, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta … cu sediul în … în contradictoriu cu pârâtul …, domiciliat în … prin care s-a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună rezilierea contractului de închiriere nr. … şi evacuarea pârâtului din locuinţa proprietate de stat, ce a făcut obiectul contractului de închiriere, situat pe str. …

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că prin convenţia mai sus arătată i-a închiriat pârâtului apartamentul situat în …, având destinaţia de locuinţă socială, pentru o perioadă de 4 ani şi 5 luni.

A arătat reclamanta, că potrivit contractului, pârâtul avea obligaţia de a achita lunar o chirie în cuantum de 86 lei, obligaţie pe care nu şi-a mai respectat-o ulterior datei de 31.06.2007, deşi a fost somat de nenumărate ori în acest sens.

A mai arătat reclamanta că pârâtul nu şi-a îndeplinit nici obligaţia de a achita cheltuielile comune de întreţinere şi contravaloarea utilităţilor, acumulând datorii în valoare de 3279,28 lei.

A concluzionat reclamanta, că faţă de situaţia mai sus arătată şi văzând prevederile capitolului IV alin. 2 lit. b şi c din contract, se impune rezilierea acestuia.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri.

Cererea de chemare în judecată nu este motivată în drept.

Pârâtul nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a propune probe în apărare.

Examinând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

La data de 04.12.2004 s-a încheiat între … în calitate de locator, şi pârâtul …, în calitate de locatar, contractul de închiriere cu nr. .. (fila 4 din dosar) având ca obiect locuinţa situată în …, compusă din 2 camere şi dependinţe.

Termenul de închiriere a fost stabilit la 5 ani, cu începere de la data de 01.12.2004 până la data de 01.03.2009, iar chiria lunară a fost calculată în conformitate cu prevederile legale în vigoare, la suma de 20,5 lei lunar, cuantum ce putea fi modificat funcţie de temeiul legal de calcul al acesteia.

În capitolul IV alin. 2 lit. b şi c, s-a prevăzut posibilitatea rezilierii contractului de închiriere înainte de termenul stabilit în situaţia în care chiriaşul nu a achitat chiria cel puţin 3 luni consecutive, precum şi în situaţia în care acesta nu şi-a achitat obligaţiile ce îi revin din cheltuielile comune de întreţinere pe o perioadă de 3 luni.

Susţinerile reclamantei cu privire la neachitarea de către pârât a cheltuielilor comune de întreţinere sunt confirmate de sentinţa civilă nr. …, înscrisuri existente la dosarul cauzei (filele 8-9 şi 11).

Faţă de cele mai sus arătate văzând şi dispoziţiile art. 969 C. civil, potrivit cărora convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, şi nu în ultimul rând, ţinând seama de pasivitatea manifestată de către pârât care, deşi legal citat nu s-a prezentat în instanţă pentru a dovedi că şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contractul încheiat cu reclamanta, instanţa contată că cererea formulată de către aceasta din urmă este întemeiată, urmând a fi admisă.

Pe cale de consecinţă, va dispune rezilierea contractului de închiriere nr. 231/2004 şi evacuarea pârâtului … din imobilul situat în …

Etichete:

Reziliere contract

SENTINŢA CIVILĂ NR. 692

Şedinţa publică de la 03.03.2009

La data de ………….., s-a înregistrat pe rolul Judecătoriei Tulcea, sub nr. ………………, cererea de chemare în judecată formulată de către reclamantul …………, domiciliat în ……………….. în contradictoriu cu pârâtul ……………….., domiciliat în ……………….., prin care a solicitat instanţei, ca prin hotărârea ce o va pronunţa să dispună rezilierea contractului de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere, autentificat sub nr. ………….. de BNP ………….., cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat, în esenţă, că prin convenţia mai sus arătată a vândut fiicei sale …………… şi soţului ei ……….., cota indiviză de 5/8 din imobilul situat în ……………., compus din teren şi construcţii. Contraprestaţiunea acestei înstrăinări consta în obligaţia cumpărătorilor de a-l întreţine pe tot timpul vieţii cu alimente, îmbrăcăminte, încălzit şi tot ceea ce este necesar unei bune îngrijiri şi întreţineri. Pe data de …………., fiica sa a decedat şi ulterior acestei date, pârâtul şi-a neglijat total obligaţia asumată prin contract.

S-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, iar în drept au fost invocate dispoziţiile art. 969, 1020 – 1021 C. civil.

Pârâtul a formulat întâmpinare şi cerere reconvenţională prin care a solicitat respingerea acţiunii reclamantului şi în baza disp. art. 1075 C. civil, transformarea modalităţii de executare a obligaţiei de întreţinere, din obligaţie de întreţinere în natură, în obligaţie de întreţinere prin plata unei sume de bani, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii pârâtul-reclamant, a arătat că după decesul soţiei sale, reclamantul-pârât a beneficiat în continuare de întreţinere din partea sa, însă de cele mai multe ori a refuzat nejustificat prestaţiile, în dorinţa de a ajunge la rezilierea contractului.

A arătat pârâtul-reclamant, că în ultimul timp, reclamantul-pârât a pus o yală la portiţa mică şi nu-l mai lasă să pătrundă în curte decât în prezenţa lui.

La cererea părţilor, prin apărători, instanţa a administrat proba testimonială şi cu interogatoriul reclamantului-pârât.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin contractul de vânzare-cumpărare cu obligaţie de întreţinere autentificat sub nr. ………….. de BNP …………., reclamantul a înstrăinat fiicei sale şi soţului acesteia ……………. şi ………….., cota sa indiviză de 5/8 din imobilul situat în intravilanul satului …………… compus din teren în suprafaţă de 3034 mp şi casă de locuit (fila 4 din dosar).

În schimbul acestei înstrăinări, cumpărătorii s-au obligat să-i asigure vânzătorului cele necesare traiului pe toată durata vieţii, constând în alimente, îmbrăcăminte, încălzire şi tot ceea ce este necesar unei bune îngrijiri şi întreţineri, precum şi să suporte cheltuielile cu înmormântarea, potrivit obiceiului.

Obligaţia de întreţinere a reclamantului asumată prin convenţia mai sus arătată a fost respectată de către pârât şi soţia sa până la data decesului acesteia din urmă, care a intervenit la data de …………….. Ulterior acestei date, pârâtul s-a mutat în ………….. şi a încetat să-i acorde întreţinere reclamantului.

Pentru a reţine această situaţie de fapt, instanţa a avut în vedere depoziţiile martorilor ……………….. şi ………….., martori audiaţi la cererea reclamantului, care au relatat că pârâtul, după decesul soţiei sale, nu i-a mai acordat reclamantului întreţinere. Chiar şi martorul …………, audiat la cererea pârâtului, a relatat că pârâtul a încetat să-i mai acorde reclamantului întreţinere, motivat de faptul că acesta le-ar fi interzis accesul în locuinţă copiilor pârâtului.

Împrejurarea că după decesul fiicei reclamantului relaţiile dintre acesta şi pârât s-au deteriorat este confirmată de toţi martorii audiaţi în cauză.

Apărările pârâtului cum că reclamantul i-a refuzat în mod sistematic întreţinerea nu sunt dovedite de probatoriul administrat.

Relevant sub acest aspect este chiar răspunsul pârâtului la interogatoriul ce i s-a luat din oficiu de către instanţă, consemnat în încheierea de şedinţă din data de ………., care infirmă susţinerile acestuia în sensul că reclamantul nu i-a mai permis să intre în imobil.

Concluzionând că probatoriul administrat în cauză, dovedeşte, fără îndoială, că obligaţia asumată prin contract de către pârât nu a fost îndeplinită, văzând şi dispoziţiile art. 1020 din c. civil, instanţa va admite cererea reclamantului şi va dispune rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare cu obligaţie de întreţinere autentificat sub nr. ……………. de BNP ……………………

Pe cale de consecinţă, cererea reconvenţională, va fi respinsă ca rămasă fără obiect.

În comnformitate cu dispoziţiile art. 274 C.p.c. pârâtul-reclamant va fi obligat la plata sumei de ……………… lei către reclamantul-pârât, cu titlu de cheltuieli de judecată.

Etichete:

Reziliere contract

Sentinţa civilă nr.451

Şedinţa publică din 10-02-2009

Prin cererea înregistrata la Judecătoria Tulcea la data de 05.03.2008 sub nr…, reclamanta SC … SRL … a cerut instanţei rezilierea contractului de închiriere încheiat la 30.06.2005 cu pârâta SC … SRL … precum si obligarea acesteia sa restituie bunurile închiriate sau contravaloarea acestora daca nu se mai găsesc.

In motivare, reclamanta a arătat ca pârâta nu a plătit chiria convenită potrivit contractului de închiriere a unui tractor si a unei remorci cu doua osii.

In dovedire s-au depus: contractul de închiriere dintre părţi, contract individual de munca, S.C. nr. 3657/2007 a Judecătoriei Tulcea, factura fiscala nr.619556, a fost audiat martorul … si a fost făcuta o expertiza tehnica evaluatoare.

Pârâta nu a depus întâmpinare si nici nu s-a prezentat in fata instanţei.

Examinând actele si lucrările dosarului, instanţa constata ca intre părţile din prezenta cauza s-a încheiat la data de 30.06.2005 un contract de închiriere a unui tractor si a unei remorci cu doua osii in schimbul unei chirii de 2000 de lei lunar, reclamanta având calitatea de locator si parata pe cea de locatar.

Fiind dovedit raportul juridic obligaţional dintre părţi, specific locaţiunii, sarcina probei plăţii chiriei revine debitorului. Cum aceasta proba nu a fost făcută (aspect care rezulta si din s.c. 3657/2007 a Judecătoriei Tulcea), instanţa constata ca pârâta nu şi-a îndeplinit culpabil o obligaţie principală si anume aceea de plata a chiriei. Sancţiunea pentru nerespectarea acestei obligaţii consta in rezilierea contractului de închiriere, astfel ca cererea reclamantei, sub aceste aspect, urmează a fi admisa.

Ca o consecinţă, pârâta va trebui sa restituie reclamantei bunurile închiriate (pentru ca nu mai are nici un temei legal in baza căruia sa mai deţină aceste lucruri), iar daca acestea nu mai exista fizic, parata va trebui sa plătească reclamantei contravaloarea acestora (calculata de către expertul folosit in cauza in acest scop).

Fata de toate aceste considerente, instanţa apreciază acţiunea ca fondata, urmând a o admite in totalitate.

Parata va fi ţinuta sa plătească reclamantei si cheltuielile de judecata formate din timbrajul acţiunii şi din onorariile de expert si de avocat.

Etichete:

Reziliere contract

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA O N E Ş T I

JUDEŢUL B A C Ă U

Dosar nr. 6329/270/2009 reziliere contract

Înreg. 01.10.2009

SENTINŢA CIVILĂ NR.1115

Şedinţa publică din data de 31 martie 2010

COMPLETUL DE JUDECATĂ FORMAT DIN :

Preşedinte – …..

Grefier – …

Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulată de reclamanţii ….. şi … în contradictoriu cu pârâţii ……., având ca obiect reziliere contract.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns: reclamantul … personal şi asistat de avocat .. care răspunde şi pentru …, procuratorul …, pentru reclamanta …, pârâţii asistaţi de avocat …… şi martorul …

Procedura completă.

S-a expus referatul cauzei de grefierul de şedinţă, care învederează că prin Compartimentul registratură la data de 18.03.2010, martorul ……, a depus la dosar o cerere, prin care contestă amenda.

Instanţa, faţă de cererea formulată de martorul …., admite cererea şi nu va mai fi dată în debit, având în vedere că s-a prezentat la acest termen.

Instanţa a legitimat martorul ., care s-a identificat cu C.I. având CNP-……….

Avocat ………., pentru reclamanţi, depune la dosar o cerere, din care rezultă că reclamanţii doresc să-şi restrângă cererea de reziliere a contractului de întreţinere nr. 1003/9.09.1997. Aceasta precizează că reclamanţii doresc să-şi rezilieze contractul numai cu privire la terenuri şi să rămână valabil cu privire la 2 camere, hol, bucătărie şi terenul curţi-construcţii.

Reclamantul, prezent în instanţă, confirmă situaţia stabilită prin cererea de restrângere a acţiunii.

Pârâţii prin apărător, arată că doresc continuarea procesului.

Avocat ……., arată că reclamanţii nu mai au alte pretenţii de la pârâţi, cu privire la întreţinere şi doreşte să le rămână două camere, hol + teren de 511 m2 curţi-construcţii T.68 parcela 1950, imobile situate în …., jud. Bacău şi care sunt consemnate în contractul de întreţinere nr. 1003/9.09.1997. Aceasta precizează că reclamanţii sunt de acord ca imobile precizate mai sus, să le rămână pârâţilor, fără nicio obligaţie din partea acestora faţă de reclamanţi, obligaţii despre care s-a făcut vorbire în contractul de întreţinere.

Pârâta ………, arată că dacă aşa doreşte părinţii ei (reclamanţii), au hotărât aşa, în calitate de fiică este de acord cu ei, cu toate că ea a avut grijă de ei şi i-a îngrijit.

Pârâtul ……….., arată că este de acord cu decizia soţiei.

Faţă de precizările părţilor, instanţa consideră că, în cauză nu se mai impune audierea martorilor ………

Părţile, prin apărători, având pe rând cuvântul, arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanţa acordă cuvântul pe fond.

Avocat ………, pentru reclamanţi, solicită instanţei pronunţarea unei hotărâri prin care să se admită acţiunea aşa cum a fost restrânsă şi rezilierea în parte a contractului de întreţinere cu privire la terenuri. Aceasta mai precizează că reclamanta ………., a declarat că oricând, îi primeşte pe pârâţi, acasă. Cu cheltuieli de judecată.

Avocat …, pentru pârâţi, arată că sunt de acord cu acţiunea aşa cum a fost restrânsă, precizând că, motivat de faptul că reclamanţii au renunţat la cea mai mare parte din pretenţiile stabilite în acţiune, cheltuielile de judecată să fie în proporţia în care s-a renunţat.

Avocat ……., pentru reclamanţi a depus la dosar chitanţa nr.119/24.09.2009, în cuantum de 1.500 lei, reprezentând onorariu avocat.

Avocat …., pentru pârâţi, a depus la dosar chitanţa nr.45/27.02.2010, în cuantum de 1.500 lei, reprezentând onorariu avocat.

Cauza a rămas în pronunţare.

I N S T A N Ţ A

-deliberând-

Constată că prin acţiunea formulată reclamanţii . şi ……….. au chemat în judecată pe pârâţii …….., pentru a se dispune rezilierea contractului de întreţinere nr.1003/09.09.1997 şi restabilirea situaţiei anterioare.

Acţiunea a fost legal timbrată, iar în motivare reclamanţii arată că în anul 1997, le-a înstrăinat pârâţilor jumătate din gospodăria acestora, respectiv două camere, bucătărie, hol, împreună cu 1165 m.p. teren arabil situate în ……., şi alte suprafeţe de teren arabil, vie şi fâneaţă, cu obligaţia pentru pârâţi să asigure reclamanţilor întreţinere. Pârâţii, care au rămas cu nuda proprietate, nu au respectat obligaţiile contractuale, încălcând şi dreptul de uzufruct viager al reclamanţilor.

Reclamanţii şi-au întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 1020 Cod civil.

Pârâţii au depus la dosar întâmpinare, prin care solicită respingerea cererii de reziliere a contractului.

În cauză s-au administrat probe cu înscrisuri, s-au luat interogatorii şi au fost audiaţi martori, probatorii din analiza cărora, instanţa reţine următoarea situaţie de fapt:

În data de 09.09.1997 s-a încheiat între reclamanţii ……. şi ….., în calitate de transmiţători, şi pârâţii ….., în calitate de dobânditori, contractul de întreţinere, autentificat sub nr.1003 la Biroul Notarului Public Bălan Vasile.

Conform acestuia, reclamanţii au transmis pârâţilor dobânditori nuda proprietate asupra 2 camere, o bucătărie şi un hol dintr-o locuinţă construită din painată, acoperită cu ţiglă, împreună cu suprafaţa de 1.165 m.p. teren arabil, tarlaua 68, parcela 1949; 511 m.p. teren construcţii, tarlaua 68, parcela 1950; 1.800 m.p. teren arabil, tarlaua 26, parcela 1076; 300 m.p. teren vie tarlaua 26, parcela 1.075; 7092 m.p. teren fâneaţă, tarlaua 26, parcela 1.106, imobile situate în ……… jud. Bacău.

Transmiţând nuda proprietate reclamanţii şi-au reţinut dreptul de uzufruct viager asupra imobilelor descrise mai sus.

În schimbul acestei transmisiuni a dreptului de proprietate către pârâţii-dobânditori, aceştia şi-au asumat obligaţia întreţinerii reclamanţilor, începând cu data semnării şi autentificării contractului de întreţinere ce constă în: cheltuieli cu asigurarea hranei, încălzit şi iluminat zi de zi, asistenţă medicală, inclusiv procurarea medicamentelor pentru tratamentul medical în caz de nevoie, iar la deces de a suporta cheltuielile de înmormântare.

Întrucât pe parcursul derulării contractului au apărut neînţelegeri între părţi, reclamanţii au promovat prezenta acţiune.

La termenul de judecată din data de 31.03.2010, reclamanţii şi-au restrâns obiectul cererii cu privire la două camere, bucătărie, hol, împreună cu 511 m.p. teren curţi-construcţii, tarlaua 68, parcela 1950, imobile situate în ………….., jud. Bacău, menţinând cererea de reziliere a contractului cu privire la următoarele imobile: 1.165 m.p. teren arabil, T. 68, P.1949; 1.800 m.p. teren arabil, T.26, P.1076; 300 m.p. teren vie T. 26, P.1075; 7.092 m.p. teren fâneaţă, T.26, P.1.106, imobile situate în loc. ……, conf. schiţelor contractului de întreţinere nr.1003/09.09.1997.

Prezenţi, în instanţă, pârâţii au arătat că sunt de acord cu acţiunea, aşa cum a fost restrânsă de reclamanţi.

Faţă de cele de mai sus şi de dispoziţiile art. 1020 Cod civil urmează a se admite acţiunea reclamanţilor, aşa cum a fost restrânsă şi a se dispune rezilierea parţială a contractului, în sensul arătat.

Având în vedere acordul părţilor cu privire la rezilierea parţială a contractului, vor fi obligaţi pârâţii să achite reclamanţilor suma de 25,5 lei, reprezentând ? din taxa de timbru şi se vor compensa onorariile de avocat.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite, aşa cum a fost restrânsă, acţiunea formulată de reclamanţii .. şi ……, domiciliaţi în …….. jud. Bacău împotriva pârâţilor …., domiciliaţi în ….., jud. Bacău.

Dispune rezilierea parţială a contractului de întreţinere, autentificat sub nr.1003/09.09.1997 la B. N. P. …., din Oneşti, jud. Bacău, cu privire la suprafaţa de 1.165 m.p. teren arabil, situat în T.68, P.1949; suprafaţa de 1.800 m.p. teren arabil, situat în T.26, P.1076; suprafaţa de 300 m.p. teren vie, situată în T.26, P.1075; suprafaţa de 7.092 m.p. teren fâneaţă, situată în T. 26, P.1106, terenuri situate în localitatea ………, cu vecinătăţile conf. schiţelor anexe care fac parte integrantă din contractul precizat anterior, luând act de acordul pârâţilor.

Obligă pârâţii să achite reclamanţilor suma de 25,5 lei, reprezentând ? din taxa de timbru şi compensează onorariile de avocat.

Cu apel în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 31.03. 2010.

Etichete:

Reziliere contract

ROMÂNIA

JUDECĂTORIA ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 2758/270/2009 reziliere contract

Înreg. 21.05.2009

Sentinţa civilă nr. 85

Şedinţa publică din data de 14.01.2010

Completul de judecată format din:

Preşedinte –

Grefier –

La ordine a venit spre soluţionare cauza civilă privind pe reclamanta ntradictoriu cu pârâţii ………..obiect reziliere contract.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică s-au prezentat: reclamanta asistată de av. …, pârâta asistată de av. ……… care reprezintă şi pârâtul ..i.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, apărătorul reclamantei solicită interogatoriul pârâtei.

Instanţa procedează la interogatoriul pârâtei, răspunsurile acesteia fiind consemnate la dosar.

Apărătorul reclamantei depune acte de la BRD, banii scoşi de reclamantă fiind cei cu titlul de subvenţie tern agricol. Nu are alte cereri de formulat.

Apărătorul pârâţilor arată că în acelaşi cont sunt şi depuneri de la pârâţi. Nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind cereri noi de formulat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi acordă cuvântul pe fond.

Apărătorul reclamantei solicită admiterea cererii, rezilierea contractului de întreţinere, pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţiile, contractul presupune o serie de activităţi – necesarul de alimente, îmbrăcăminte, plata tuturor cheltuielilor zilnice…, are un caracter alimentar. Reclamanta este femeie în vârstă, fără copii, victimă sigură pentru cei care vor să-şi mărească patrimoniul. Solicită a nu se lua în calcul declaraţia martorei …, aceasta neintrând în curtea reclamantei, nu o salută, nu se poate face dovada unui fapt negativ. A se reţine declaraţia lui .. care o vizitează pe reclamantă zilnic. Mai precizează că reclamanta nu are nevoie de banii pârâţilor, având pensie, iar o prestaţie parţială a cestora nu duce la îndeplinirea obligaţiei care ar trebui să fie zilnică, solicită cheltuieli de judecată; depune chitanţa nr. 32 în sumă de 800 lei reprezentând onorariu avocat, concluzii scrise, pagini practică judiciară şi doctrină.

Apărătorul pârâţilor solicită să se aibă în vedere situaţia dintre părţi, în ce manieră s-au purtat pârâţii, sunt dovezi care atestă că pârâţii nu au ignorat obligaţiile contractuale. Reclamanta l-a trecut la clauză pe pârât. Mai arată că reclamanta a intrat sub o altă sferă de influenţă, s-a considerat pe deplin stăpână şi când a văzut că nu poate face ce vrea cu terenul a iritat-o. Pârâţii au deschis cont la farmacie unde reclamanta putea merge să-şi ia medicamentele necesare. Precizează că actele care se încheie trebuie să fie guvernate de stabilitate, nu se poate cere desfiinţarea actului de întreţinere, admisibilitatea acţiunii să ţină cont de culpă. Solicită respingerea acţiunii, actul să fie admis, fără cheltuieli de judecată.

Dezbaterile fiind terminate, cauza a rămas în pronunţare.

INSTANŢA

Deliberând

Asupra cauzei civile de faţă;

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti la data de 21.05.2009 sub nr. 2758/270/2009 reclamanta ……. domiciliată în …….., jud. Bacău a chemat în judecată pe pârâţii ….. domiciliaţi în ……, jud. Bacău solicitând instanţei ca prin hotărârea ce o va pronunţa să se dispună rezilierea contractului de întreţinere nr. 902/26.10.2005 şi obligarea pârâţilor la plata cheltuieli de judecată.

Cererea a fost timbrată cu 20 lei taxă judiciară de timbru şi 0,30 lei timbru judiciar, iar în motivarea acestea se arată că urmare a atitudinii nepăsătoare şi a totalului dezinteres al pârâţilor faţă de reclamantă, în anul 2008 a solicitat Judecătoriei Oneşti desfiinţarea contractului de întreţinere , însă acţiunea i-a fost respinsă. Reclamanta nu şi-a angajat apărător, considerând că dreptatea va fi de partea sa, dar pârâţii au avut apărător calificat şi pentru acest motiv a acceptat această situaţie şi nu a mai promovat nici o cale de atac. Speranţa reclamantei a fost că după această acţiune pârâţii îşi vor executa obligaţiile asumate prin contract, însă nu a fost aşa, căci aceasta a fost obligată să suporte toate cheltuielile necesare hranei, îmbrăcăminte, medicamente şi încălzire.

În drept cererea este întemeiază pe prevederile art.942 şi urm. din Codul civil şi ale art.274 din Codul de procedură civilă.

În dovedirea cererii reclamanta se foloseşte de toate mijloacele de probă admise de lege, depunând la dosar copia contractului de întreţinere, şi a sentinţei civile nr.2651/9.10.2008 pronunţată în dosarul nr.1793/270/2008 al Judecătoriei Oneşti.

Pârâţii formulează întâmpinare, solicitând respingerea acţiunii ca neîntemeiate. În motivarea acesteia se arată că după precedentul proces un timp relaţiile dintre părţi au reintrat pe un făgaş normal până când la sfârşitul anului 2008 a reactualizat o nemulţumire mai veche pe care o avea reclamanta şi anume

aceea că nu mai apare în evidenţele fiscale ca proprietară. Totodată pârâţii arată că au înţelegere , toleranţă faţă de reclamantă fiind conştienţi de nevoile ei şi nu în ultimul rând de anumite capricii şi particularităţi de comportament datorate

vârstei.

În drept sunt invocate prevederile art.115-117 Cod procedură civilă.

Pârâţii solicită în apărare proba cu interogator, acte, martori.

Instanţa a încuviinţat şi au fost administrate probele cu interogatoriu, acte şi martori şi a dispus ataşarea dosarului nr.1793/270/2008.

Analizând materialul probator administrat în cauză, Judecătoria reţine următoarele:

Prin contractul de întreţinere autentificat sub nr.902/26.10.2008 de BNP .. , reclamanta , în calitate de întreţinută, a transmis pârâţilor cu rezerva dreptului de uzufruct viager imobilele situate în …….., constând dintr-o locuinţă compusă din 2 camere şi o sală, o bucătărie de vară formată dintr-o cameră, o magazie de lemne, împreună cu suprafaţa totală de 2362 m.p. teren aferent construcţiilor precum şi suprafaţa de 1392 m.p. teren extravilan situat în ……..

În schimbul acestei înstrăinări, pârâţii în calitate de întreţinători s-au obligat să-i acorde reclamantei întreţinere şi îngrijire pe tot timpul vieţii constând în hrană, îmbrăcăminte, încălţăminte, încălzit, iluminat, medicamente, spitalizare şi alte prestaţii de natură după nevoile zilnice, iar la deces să suporte cheltuielile de înmormântare.

În faţa notarului public, reclamanta a declarat că pârâţii i-au acordat întreţinere şi îngrijire anterior autentificării contractului de întreţinere.

Prin sentinţa civilă nr.2651 din 9.10.2008 pronunţată de ….. în dosarul nr.1793/270/2008 a fost respinsă acţiunea reclamantei privind rezilierea contractului de întreţinere autentificat sub nr.902/26.10.2008 de BNP

… . Instanţa a reţinut faţă de declaraţiile martorilor, că pârâţii mergeau foarte des în gospodăria reclamantei ca să o ajute la diverse treburi şi că aceştia au angajat persoane pentru a efectua o serie de lucrări agricole şi în gospodărie.

Reclamanta pretinde că după acest proces pârâţii nu şi-au mai executat obligaţiile asumate prin contract.

La interogatoriul luat în instanţă, reclamanta a răspuns că după finalizarea procesului precedent pârâţii nu au vizitat-o niciodată ,nu i-au acordat nici un sprijin . Reclamanta susţine că nu a refuzat să primească întreţinere de la pârâţi,ci aceştia nu i-au acordat-o.

Din depoziţia martorei ……. propusă de reclamantă, a declarat în instanţă că pârâţii veneau mai des la reclamantă la început când au făcut actul. După aceea, vizitele acestora erau mai rare, susţinând că în fiecare zi trece pe la reclamantă şi că aceasta i-a spus că pârâţii nu mai trec pe la ea, nu-i mai trimit bani şi nici medicamente. Relaţiile dintre părţi s-au tensionat în momentul în care pârâta a ţipat la reclamantă. Martora nu a văzut acest incident , ci i-a fost relatat de reclamantă. Pârâţii au încercat să ia legătura cu reclamanta prin intermediul unei persoane, dar reclamanta a refuzat fiindcă era foarte supărată. Martora ştie că reclamanta trebuia să primească bani de la pârâţi, dar i-a refuzat că are nevoie de sprijin, nu de bani.

Celălalt martor propus de reclamantă ……, a declarat că timp de 3 ani de zile a ajutat-o pe reclamantă la treburile gospodăreşti şi nu-i cunoaşte pe pârâţi. Aceste treburi gospodăreşti le făcea numai sâmbăta căci în celelalte zile lucra.

Martorul …. propus de pârâţi a declarat că pârâţii o vizitează pe reclamantă, chiar înainte de proces cu o săptămână a văzut maşina pârâtului la poarta reclamantei. În ultima perioadă pârâta nu a mai venit pentru că a născut. De sărbătorile de Crăciun 2008 şi de Paşti 2009 pârâţii au fost la reclamantă . Pârâţii au crescut un porc la reclamantă şi în 2008 au tăiat trei porci în acelaşi timp şi s-au împărţit între reclamantă şi pârâţi. Martorul declară că era de faţă când pârâţii au venit cu cele necesare pentru un grătar şi reclamanta era încântată de vizita făcută. Din luna august 2009, relaţiile dintre părţi s-au stricat şi mai mult, atunci când a venit din Italia numitul …….., care a cumpărat un teren învecinat cu al reclamantei. Acesta şi-a ridicat casa şi doreşte să-şi lărgească curtea şi nu are acces.

Martora –… a declarat sub prestare de jurământ, că numitul ..vrea să cumpere proprietatea reclamantei pentru că terenul lui este foarte mic şi nu poate intra cu maşina în curte. A tras această concluzie atât ea cât şi alţi vecini văzând-o pe reclamantă în maşina numitului …ând o ducea la piaţă. Martora susţine că reclamanta a primit pachete de la acesta prin poştă şi lucrul acesta îl ştie de la reclamantă care povestea. Totodată reclamanta a povestit că are cont deschis în bancă şi că lunar pârâtul îi alimentează contul cu suma de 300 lei. Pârâţii se poartă frumos cu reclamanta şi îşi explică cele de mai sus prin faptul că pârâtul vine des la reclamantă cu autoturismul şi scoate bagajele pe care le aduce reclamantei.

În sprijinul afirmaţiilor făcute de pârâţi cu privire la medicamente, aceştia au depus o adresă de la SC Farmapanc SRL Tg.Ocna (fila 41 dosar) din care rezultă că reclamanta are acces la medicamenta ori de câte ori are nevoie, acestea fiind achitate de către pârâtul …… Şi cu privire la contul în bancă , pârâţii au făcut dovada cu înscrisul aflat la fila 55 dosar.

Spre deosebire de depoziţiile martorilor reclamantei, declaraţiile martorilor pârâţilor sunt mai convingătoare formând convingerea instanţei că aceştia şi-au asumat obligaţiile din contractul de întreţinere.

Rezilierea contractului este o sancţiune a neexecutării culpabile a contractului sinalagmatic. Cum instanţa nu a reţinut o culpă a pârâţilor în executarea contractului de întreţinere, în temeiul art.942 şi urm. din Codul civil, va respinge acţiunea reclamantei.

Se va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru aceste motive,

În numele Legii,

H O T Ă R Ă Ş T E:

Respinge acţiunea formulată de reclamanta .. domiciliată în … str. ………., jud. Bacău împotriva pârâţilor ………. domiciliaţi în Tg. Ocna, str. C. Negri, bl. A10, sc. B, ap. 7, jud. Bacău.

Ia act că pârâţii nu solicită cheltuieli de judecată.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi 14.01.2010.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Etichete:

Reziliere contract

Tip speta: sentinta civila

Data: 15.02.2010

Obiect: reziliere contract

Prin cererea înregistrată la data de 24.01.2008 sub numărul1597/199/2010 pe rolul Judecătoriei Buhuşi, reclamanţii L. P. şi L. M. i-au chemat în judecată pe pârâţii S. R. P. şi S. Gh. pentru ca instanţa prin hotărârea pe care o va pronunţa să dispună rezoluţiunea contractului de întreţinere încheiat la Biroul Notarului Public” M.N. ”, autentificat sub nr.35 din 12.01.2009.

Acţiunea a fost legal timbrată.

În motivare, reclamanţii a arătat că la data de 12.01.2009 au încheiat cu pârâţii un contract de întreţinere şi în schimbul acestui contract debitorii şi-au luat obligaţia să le asigure acestora o întreţinere decentă, corespunzătoare nevoilor acestora de viaţă. Arată reclamanţii că sunt în vârstă şi se află în nevoie iar pârâţii au uitat de îndatorirea de recunoştinţă legală faţă de aceştia.

În dovedirea acţiunii reclamanţii au solicitat încuviinţarea probelor cu înscrisuri,martori şi interogatoriu.

În drept,reclamanţii nu şi-a întemeiat cererea.

Reclamanţii au depus la dosarul cauzei , în fotocopie, contract de întreţinere autentificat sub nr.35 din 12.01.2009 de Biroul Notarului Public” M..

Deşi pârâţii au fost legal citaţi,aceştia nu s-a prezentat în faţa instanţei.

În baza rolului activ,instanţa a dispus efectuarea de relaţii privitoare la domiciliul actual al pârâţilor.

La termenul din 15.02.2010 au fost audiaţi martorii reclamanţilor U. E. şi A. E.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

La data de 12.01.2009, în faţa Notarului Public M. N. a fost încheiat contractul de întreţinere autentificat sub numărul 35 între L.P. şi L.M., în calitate de creditori ai obligaţiei de întreţinere pe de o parte şi pârâţii S. R. P. şi S. Gh. în calitate de întreţinători pe de altă parte.

Obiectul contractului a fost transmiterea proprietăţii asupra imobilului situat în Buhuşi,str. Tudor Vladimirescu,nr.62 pârâţii întrând în stăpânirea de fapt şi de drept a imobilului la data încheierii şi autentificării contractului.

Această transmitere a nudei proprietăţi s-a făcut cu titlu oneros astfel încât în schimbul acestui imobil pârâţii erau obligaţi să asigure reclamanţilor îngrijirea şi întreţinerea pe tot restul vieţii lui, cu tot ce va fi necesar unui trai normal şi decent iar la deces acesta ar fi fost înmormântat potrivit obiceiurilor locului.

Reclamanţii au precizat în acţiunea introductivă că pârâţii cu rea-credinţă nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contract şi nu i-au prestat întreţinere, şi aceasta se datorează atitudinii culpabile a celor doi pârâţi .

În cauză sunt astfel incidente dispoziţiile art. 1020-1201 C.civil potrivit cu care: „condiţia rezolutorie este subînţeleasă întotdeauna în contractele sinalagmatice, în cazul când una din părţi nu îndeplineşte angajamentul său”, partea în privinţa căreia angajamentul nu s-a executat putând cere desfiinţarea, cu daune-interese.

Pentru ca instanţa să poată dispune rezoluţiunea trebuie să constate îndeplinite următoarele condiţii:

1.neexecutarea obligaţiilor ce îi revin de către pârâtă;

2.această neexecutare să fie imputabilă părţii care nu şi-a îndeplinit obligaţia;

3.pârâta să fie pusă în întârziere, conform art.1079 din Codul civil.

În legătură cu această din urmă condiţie, instanţa reţine că în ceea ce priveşte clauza de întreţinere a contractului, dat fiind caracterul obligaţiei de întreţinere, debitorul este de drept în întârziere, datorită caracterului alimentar al prestaţiei care trebuie efectuată în mod succesiv (art. 1079 pct.3 C.civ.).

Cum, potrivit dispoziţiilor art.1169 C.civ. cel care face o susţinere înaintea instanţei de judecată trebuie să o dovedească, reclamanţii afirmând că pârâţii nu şi-a îndeplinit obligaţia de întreţinere a administrat în dovedirea acestei împrejurări proba cu înscrisuri, proba testimonială.

Depoziţiile martorilor propuşi de reclamanţi nu sunt de natură a confirma susţinerile că pârâţii nu şi-au executat obligaţia de întreţinere cu rea credinţă, având în vedere că multe din aspectele relatate nu au fost percepute nemijlocit de aceştia ci au fost cunoscute din relatările reclamanţilor.

Martora U. E. propusă de reclamanţi declară ca pârâţii între ei nu se înţeleg. Reclamanţii s-ar fi plâns acesteia doar de comportamentul pârâtului S. Gh.. De la reclamantă a aflat că pârâtul nu contribuie la întreţinerea mamei reclamantei care domiciliază împreună cu pârâţii.

Martora A. E. propusă tot de către reclamanţi a arătat că reclamanta se duce să-şi îngrijească mama deoarece pârâţii nu o îngrijeau.

Aşa fiind,ambele martore propuse de reclamanţi au arătat că pârâţii nu prestează întreţinere mamei reclamantei şi nu reclamanţilor. Or creditori ai obligaţiei precum şi uzufructuari sunt reclamanţii nu mama reclamantei. De altfel,în ceea ce priveşte clauza de uzufruct nici aceasta nu a fost încălcată deoarece martorii au arătat că pârâţii locuiau cu mama reclamantei.

De altfel,probatoriul administrat de reclamanţi nu este suficient pentru a se dispune rezoluţiunea acestui contract. În afară de audierea celor două martore,reclamanţii nu a mai depus la dosarul cauzei decât copii după contractul de vânzare-cumpărare.

Instanţa nu poate reţine reaua-credinţă invocată de reclamanţi sau neexecutarea culpabilă a obligaţiei de întreţinere. Martorii propuşi de reclamanţi nu au arătat cu lux de amănunte situaţia existentă între părţi. Faptul că între acestea mai există neînţelegeri şi chiar certuri nu înseamnă că pârâţii nu se achită de obligaţiile lor.

Faţă de considerentele ce preced , instanţa constată că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru a se dispune rezoluţiune contractului de vânzare cumpărare şi va respinge acţiunea .

Etichete:

Reziliere contract

Tip speta: sentinta civila

Titlu: reziliere contract

Data speta: 25 Martie 2010

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. 949/199/2009 din 04.09.2009, reclamantul G.M. a chemat în judecată civilă pe pârâtul A. P., solicitând instanţei să dispună rezilierea contractului de arendare încheiat între părţi şi înregistrat la Consiliul local B. sub nr.18/03.04.2008, precum şi obligarea pârâtului la plata sumei de 800 lei reprezentând contravaloarea cantităţii de 1000 kg porumb, arenda în produse pe 2 ani.

În motivarea cererii formulate, reclamantul a arătat că în baza contractului de arendare nr. 18/03/04.2008 înregistrat de către pârâtul A. P. în mod unilateral la Consiliul Local B., pârâtul a ocupat suprafaţa de 12.000 mp teren arabil proprietatea reclamantului; că acest contract este fictiv imitându-i-se şi semnătura pe acest act. Clauzele contractuale nu au fost însuşite şi aprobate de reclamant, neînmânându-i-se nici un exemplar din contract.

Acest contract de arendare reclamantul nu l-a văzut până la cercetările făcute de organele de poliţie şi parchet în urma plângerii penale privind infracţiunea de tulburare de posesie prevăzută la art.220 cod penal ce a făcut obiectul dosarului nr.280/P/2009 fiind respinsă de Parchetul de pe lângă Judecătoria B..

Reclamantul nu a fost consultat la întocmirea acestui contract, nu l-a semnat, nu recunoaşte semnătura depusă pe contract la arendator, aceasta este falsă contrafăcută de arendaş.

Pentru suprafaţa de 12000 m.p. teren arabil situat în raza oraşului B. – Tarlaua Poiana Morii la punctul numit „Soci”, având număr topografic Tarlaua 10, Parcela 311/20, deşi s-a stabilit un nivel al arendei de 400 kg cereale la ha, pentru anul 2008 nu a plătit nici un fel de retribuţie în bani sau în natură refuzând a negocia acest lucru.

Reclamantul a mai arătat că solicită instanţei rezilierea contractului de arendare nr. 18/03/04/2008 încheiat cu pârâtul A. P. în calitate de arendaş şi obligarea acestuia la plata cantităţii de 800 kg porumb sau contravaloarea acestuia la preţul pieţei pentru producţia anilor 2008 şi 2009 precum şi cheltuieli de judecată. Apreciază contravaloarea a 1000 kg porumb la 8 milioane lei vechi.

În drept reclamantul şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 112 din codul de procedură civilă, pe art. 1454-1465 din Codul civil şi pe Legea 16/05 aprilie 1994 – Legea arendării terenurilor.

În susţinerea cererii a anexat contractul de arendare, adresa de conciliere din 08.05.2009, rezoluţia nr. 31/II/2/2009 – 20.07.2009 de respingere a plângerii petentului G. M. şi Rezoluţia nr. 280/P/2009 de neîncepere a urmăririi penale.

Cererea reclamantului a fost timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 75 lei şi s-au aplicat timbre judiciare de 1,5 lei.

Pârâtul, legal citat, a formulat întâmpinare prin care a arătat că potrivit directivelor europene în legătura cu politica agricola, beneficiarii subvenţiei sunt pentru cei care lucrează terenurile indiferent de titlul cu care îl deţine. În primăvara anului 2008 a arendat 1.2 Ha de la reclamant în baza contractului de arendare încheiat între părţi şi înregistrat la Consiliul local B. sub nr.18/03.04.2008, in cauza acesta dând declaraţii false ulterior perfectării contractului. Reclamantul nu a vrut să înţeleagă că subvenţia ii revine arendaşului, a început sa îl ameninţe, iar pentru anul agricol 2009 a făcut acelaşi lucru, a declarat 1.2 ha la porumb însă acesta nu a ştiut ca pârâtul a cultivat pământul cu floarea soarelui. Din aceste considerente pe lângă faptele sale de fals in declaraţii, prin însuşirea subvenţiei, reclamantul practic si-a însuşit arenda pe doi ani si jumătate în 2008. În 2009 a procedat la fel, astfel că din punctul de vedere al pârâtului, reclamantul şi-a însuşit arenda pe o perioada de 5 ani. Daca predă subvenţia si pârâtul va preda arenda cuvenita. Cu privire la schimbarea destinaţiei ii conform art. 8 lit. D menţionează ca nu a schimbat destinaţia terenului, acesta rămânând teren agricol, a schimbat doar cultura. În privinţa semnăturii imitate solicită sa se efectueze o expertiza grafologica. Aceste aspecte au fost cercetate de Politia B. cu ocazia reclamaţiei acestuia şi s-a constatat ca nu există faptă de fals în acte şi altele de care a fost acuzat.

În dovedire pârâtul a solicitat admiterea probei cu martori, respectiv numita M. A. S..

Instanţa a administrat proba cu martora M. A.S.. Pârâtul a depus la dosar un înscris listat de pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. De asemenea, instanţa a solicitat spre consultare dosarul nr.280/P/2009 al Parchetului de pe lângă Judecătoria B..

La termenul din 25.03.2010 reclamantul G. M. a arătat că este posibil să fi semnat contractul de arendare încheiat între părţi şi înregistrat la Consiliul local B. sub nr.18/03.04.2008, astfel încât instanţa a apreciat că în cauză nu este necesară efectuarea unei expertize grafoscopice.

Analizând actele şi lucrările dosarului, susţinerile părţilor şi întreg probatoriu administrat în cauză, instanţa constată următoarele :

Prin contractul de arendare încheiat între părţi şi înregistrat la Consiliul local B. sub nr.18/03.04.2008, părţile au convenit în sensul arendării către pârâtul A. P. a suprafeţei de 1,2 ha teren arabil, arenda fiind stabilită în produse, respectiv 400 kg cereale la ha.

Clauzele contractuale nu au fost respectate de către pârâtul A. P. care nu a plătit arenda în produse convenită, după cum chiar pârâtul recunoaşte. Acesta şi-a motivat atitudinea prin aceea că reclamantul ar fi încasat subvenţia pentru agricultură pentru acest teren, deşi aceasta se cuvenea arendaşului.

Aceste afirmaţii nu pot fi primite, pentru considerentele următoare: este adevărat că potrivit art.6 din OUG 125/2006 beneficiarul plăţilor directe este arendaşul, însă în cauză nu s-a făcut dovada că reclamantul ar fi încasat sumele aferente suprafeţei arendate, acesta mai având în proprietate şi alte suprafeţe, în total circa 4 ha, astfel că este posibil ca sumele încasate să fie aferente altor suprafeţe.

Aşa fiind, instanţa reţine că pârâtul A. P. nu şi-a respectat obligaţia de plată a arendei.

Instanţa mai reţine că în contractul de arendare încheiat între părţi şi înregistrat la Consiliul local B. sub nr.18/03.04.2008 este inserat un pact comisoriu de ultim grad. Astfel, potrivit art. 9 contract, „În caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una dintre părţi, contractul se consideră reziliat de drept fără intervenţia instanţei”.

În aceste condiţii, faţă de cele reţinute mai sus, instanţa nu poate decât să constate reziliat contractul de arendare încheiat între părţi şi înregistrat la Consiliul local B. sub nr.18/03.04.2008.

În ce priveşte capătul de cerere privind pretenţii, instanţa reţine că acesta este întemeiat în parte. Astfel, reclamantul a solicitat obligarea pârâtului la plata sumei de 800 lei, contravaloarea a 1000 kg porumb, respectiv 0,8 lei/kg, preţ necontestat de către pârât. Întrucât nivelul arendei a fost stabilit la 400 kg/ha, reclamantul era îndreptăţit la 480 kg cereale anual, respectiv la 960 kg în total, care valorează 768 lei.

Pentru considerentele ce preced instanţa va admite acţiunea civilă pentru reziliere contract, formulată de către reclamantul G. M. în contradictoriu cu pârâtul A. P.; va constata reziliat contractul de arendare încheiat între părţi şi înregistrat la Consiliul local B. sub nr.18/03.04.2008; va admite în parte capătul de cerere privind pretenţii şi va obliga pe pârâtul A. P.să plătească reclamantului G.M. suma de 768 lei reprezentând contravaloarea arendei.

În temeiul art. 274 C.pr.civ. va obliga pe pârâtul A. P. să plătească reclamantului G. M. suma de 76,5 lei cheltuieli de judecată.

Etichete:

Reziliere contract

Tip: sentinţă civilă

Nr./Data: 399/21.05.2008

Autor: Judecătoria Buhuşi

Domenii asociate: reziliere

Prin cererea înregistrată sub nr. 298/199/19.03.2008 la Judecătoria Buhuşi, reclamanta Z. C. a chemat-o in judecata pe parata Z. D., pentru rezilierea contractului de întreţinere încheiat între părţi si autentificat sub nr. 2554/8.11.1996.

Cererea a fost legal timbrata, cu 18 lei taxa judiciara de timbru si 0,3 lei timbru judiciar.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat ca ea împreuna cu soţul ei Z. V., care a decedat ulterior, au procedat la vânzarea imobilelor din contract către fiul lor Z. G.. Z. G.a decedat la rândul său, iar nora lor, respectiv pârâta Z. D., a fost plecata din domiciliul reclamantei atât înainte cat si după decesul lui Z. G., a provocat numeroase scandaluri si nu i-a acordat niciodată întreţinere.

În dovedire, reclamanta a depus la dosar înscrisuri. Reclamanta a solicitat si proba martori. Probele au fost încuviinţate de instanţă.

Părţile, au fost legal citate, prezentându-se în instanţă doar reclamanta.

Din actele si lucrările dosarului, instanţa retine următoarele:

La data de 8.11.1996, părţile au încheiat un contract de vânzare-cumpărare cu clauza de întreţinere, autentificat sub nr. 2554/8.11.1996, la BNP M.L. din B., prin care reclamanta si soţul său Z. V.au vândut numitului Z. G., cu rezerva uzufructului viager, suprafaţa de 500 mp teren si o casa, în schimbul sumei de 2.000.000 ROL, din care s-a achitat anterior suma de 1.000.000 ROL, restul reprezentând valoarea întreţinerii pe care cumpărătorul s-a obligat sa le-o presteze pe tot timpul vieţii.

Z. G. si parata Z. D., care erau căsătoriţi la data încheierii contractului, au intrat in stăpânirea de drept a imobilelor la data încheierii contractului.

La data de 7.07.2004 a decedat Z. V., iar al data de 8.06.2007 a decedat Z. G.. Cu un an înainte de decesul acestuia din urma, pârâta Z. D. s-a despărţit in fapt de fiul reclamantei si a plecat din domiciliul comun, situat in aceeaşi curte cu cel al reclamantei. De atunci, pârâta a venit rar pe la reclamantă si de fiecare dată a provocat scandal. De când a plecat de acasă, parata nu a ajutat-o în nici un fel pe reclamanta.

Situaţia de fapt a fost reţinuta aşa cum a rezultat din contractul depus in copie la dosar, coroborat cu actele de stare civila, cu plângerile si declaraţiile date de părţi la politie, precum si cu declaraţia martorului N. D., care a relatat ca de aproximativ doi ani, de când a plecat din domiciliul fiului reclamantei, parata a venit rar pe la reclamantă, a provocat de fiecare data scandaluri si nu a ajutat-o cu nimic pe aceasta din urmă.

Faţă de situaţia astfel expusă, având in vedere ca nerespectarea obligaţiei de întreţinere se sancţionează cu desfiinţarea, la cererea parţii în privinţa căreia angajamentul nu s-a executat, a contractului de întreţinere, instanţa constată întemeiată acţiunea reclamanţilor si in temeiul art. 1021 C. civ, urmează a o admite si a dispune rezilierea contractului de întreţinere încheiat intre părţi.

Red. CAM – 04.07.2008

Etichete:

Reziliere contract

Dosar nr. 4137/189/2008

Reziliere contract

R O M Â N I A

TRIBUNALUL VASLUI

SECTIA CIVILA

DECIZIE Nr. 1685/R

Sedinta publica de la 22 Decembrie 2009

Instanta constituita din:

PRESEDINTE DIANA ELENA SÎRGHI

Judecator MIRELA-CRISTINA TÂRLEA

Judecator DANIELA MIHAELA MANOLE

Grefier RALUCA EHOR

Pe rol pronuntarea cu privire la cererea de recurs formulata de recurentii pârâti A F si A A, ambii domiciliati în, în contradictoriu cu intimata A A prin mostenitoare C G, domiciliata în, împotriva sentintei civile nr. 1687/04.06.2009 pronuntata de Judecatoria Bârlad, având ca obiect reziliere contract.

La apelul nominal facut în sedinta publica la pronuntare au lipsit partile.

Dezbaterile în prezenta cauza au avut loc în sedinta publica din data de 15.12.2009 si au fost consemnate în încheierea de sedinta care face parte integranta din prezenta decizie, când, din lipsa de timp pentru deliberare, a fost amânata pronuntarea pentru azi, când

INSTANTA

deliberând asupra recursului declarat constata urmatoarele

Prin sentinta civila nr. 1687/04.06.2009 pronuntata de Judecatoria Bârlad a fost admisa actiunea în rezolutiunea contractului de întretinere autentificat cu nr. 4695/12.10.2005 la biroul notarului public Fînaru Lulu din Bârlad, actiune formulata de reclamanta A A, , împotriva pârâtilor A F si A A domiciliati

S-a dispus rezolutiunea contractului de întretinere autentificat cu nr. 4695/12.10.2005 la biroul notarului public Fînaru Lulu din Bârlad si repunerea partilor în situatia anterioara încheierii contractului de întretinere, în sensul ca au fost obligati pârâtii sa restituie reclamantei, în deplina proprietate si posesie, imobilului situat în, compus din 2 camere si dependinte, cu o suprafata utila de 53,30 m.p., înscris în Cartea funciara nr. 7156 N a mun. Bârlad cu nr. cadastral 2243/1; 11.

Pentru a pronunta aceasta hotarâre, instanta de fond a retinut urmatoarele:

Prin contractul de întretinere autentificat cu nr. 4695/12.10.2005 la biroul notarului public Fînaru Lulu din Bârlad, reclamanta Anghel Adela a transmis pârâtilor, soti, dreptul de proprietate asupra imobilului situat în compus din 2 camere si dependinte, cu o suprafata utila de 53,30 m.p. Corelativ, iar pârâtii s-au obligat sa presteze întretinere reclamantei pe toata durata vietii ei, constând în alimente, îmbracaminte, medicamente, încalzire si iluminat si sa o înmormânteze la deces. Valoarea întretinerii consemnata în contract a fost cea de 10.000 lei (ron). Asupra imobilului mentionat, reclamanta si-a constituit un drept de uzufruct viager. Imobilul a fost înscris în Cartea funciara nr. 7156 N a mun. Bârlad cu nr. cadastral 2243/1; 11.

Potrivit raspunsurilor date de reclamanta la interogatoriul propus de pârâti: partile s-au cunoscut cu o saptamâna înainte de decesul sotului reclamantei; pentru îngrijirea sotului reclamantei, pârâtii au adus o femeie, ale carei servicii au fost platite de reclamanta; la decesul sotului ei, pârâtii au ajutat-o pe reclamanta, dar reclamanta a fost ajutata si de alte persoane; pârâta a ajutat-o pe reclamanta la curatenia generala efectuata de sarbatori, pârâtii îi împodobeau bradul, iar în perioada celor 3 ani reclamanta a primit cadou de la pârâti o pereche de papuci, pârâtii plateau uneori facturile pentru utilitati; în toamna anului 2008, când pârâtii au plecat în concediu ei au adus la locuinta reclamantei o femeie pentru a se îngriji de reclamanta; pârâtii au transportat-o pe reclamanta la Covasna pentru tratament, costul transportului fiind suportat de reclamanta; o singura data pârâtii i-au oferit reclamantei un compot; de câte ori reclamanta nu raspundea la apelul pârâtilor, acestia o cautau prin intermediul surorii reclamantei; începând cu luna noiembrie 2008, reclamanta nu i-a mai primit pe pârâti în locuinta; pârâtii au propus sa plateasca reclamantei suma de 300 lei, lunar, cu titlu de întretinere, însa reclamanta a refuzat.

Potrivit raspunsurilor date de pârâta la interogatoriul propus de reclamanta: pârâta o vizita mereu pe reclamanta pentru a afla ce nevoi avea reclamanta, îi ducea acesteia mâncare pregatita de pârâta; pentru procurarea de medicamente si alimente pârâtii foloseau bani dati de reclamanta, care spunea ca ea are bani, iar când pârâtii cumparau acestea cu banii lor, reclamanta le restituia banii din propria ei initiativa; reclamanta îsi facea singura menajul, dar era ajutata si de pârâti; pentru transportul efectuat de pârâti, reclamanta platea costul acestuia; reclamanta a împrumutat pârâtilor suma de 11.000 lei, din care ei au restituit 5.000 lei, iar pentru diferenta de bani reclamanta a propus ca pârâtii sa nu i-o mai restituie.

Potrivit raspunsurilor date de pârâtul la interogatoriul propus de reclamanta: în 80% din cazuri reclamanta a platit pârâtilor c/valoarea alimentelor si medicamentelor pe care ei le cumparau pentru reclamanta; din cauza ca pârâtii sunt angajati în munca, ei au propus sa angajeze o alta persoana care sa se îngrijeasca de reclamanta.

Din declaratiile date de martorele T M si G N, propuse de reclamanta, rezulta ca sotul si fiul reclamantei au decedat, reclamanta este singura, iar pârâtii o viziteaza rar din cauza ca sunt angajati în munca.

Din înscrisurile depuse la dosar de catre reclamanta, a rezultat ca sotul reclamantei a decedat la data de 7.09.2005. Reclamanta este titulara unei pensii de 1092 lei.

Din înscrisurile depuse la dosar de catre pârâti, a rezultat ca pârâta este angajata ca asistent medical la Spitalul Municipal de Urgenta Bârlad si are un salariu de 1368 lei, iar pârâtul desfasoara activitate ca persoana fizica autorizata, realizând un venit brut lunar de 2000 lei.

Pârâtii au un copil, nascut la data de 12.12.1990, care este elev .

Din declaratiile date de martorele C L si P D, audiate la propunerea pârâtilor, a rezultat ca pâna în toamna anului 2008 reclamanta era multumita de modul în care pârâtii o ajutau. Pârâtii s-au ocupat cu aprovizionarea reclamantei, au transportat-o la spital de câte ori a fost necesar, i-au cumparat medicamente, i-au platit facturile. Pârâtii au ajutat-o pe reclamanta la înmormântarea si la pomenirile sotului acesteia. În toamna anului 2008, când au plecat în concediu, pârâtii au adus la locuinta reclamantei o alta persoana care venea de 2 ori pe zi si care procura reclamantei bunurile care îi erau necesare. abia în toamna anului 2008 reclamanta s-a interesat sa gaseasca o alta persoana care sa o ajute la menaj si nu a mai permis pârâtilor accesul în locuinta ei, schimbând yala de la intrare.

Deoarece reclamanta a refuzat sa mai permita accesul pârâtilor în locuinta ei, prin notificarile nr. 20/N/21 nov.2008 si nr. 20/N/28.11.2008, comunicate prin intermediul biroului executorului judecatoresc Stan Iulian Marius din Bârlad, pârâtii au înstiintat reclamanta despre intentia lor de a presta în continuare întretinere reclamantei aratând ca ei înteleg sa-i expedieze acesteia, prin mandat postal, suma de câte 300 lei, lunar, pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere. Pârâtii au propus ca, în ipoteza în care reclamanta va considera ca suma de 300 lei este insuficienta, reclamanta sa îi înstiinteze despre aceasta.

Mai mult, prin mandat postal depus la Oficiul postal la data de 28.nov.2008, pârâtii au expediat reclamantei suma de 300 lei.

Din întreaga situatie de fapt, instanta a apreciat ca, la încheierea contractului de întretinere, partile au avut reprezentari diferite cu privire la modul în care urma sa fie prestata, respectiv sa fie primita întretinerea.

Pe parcursul derularii contractului, reclamanta, persoana în vârsta de 81 de ani, a înteles ca are nevoie de prezenta permanenta a unei persoane în locuinta ei, pentru a o ajuta de câte ori este nevoie. Totodata, este evident ca pârâtii, persoane tinere si angajate în munca, nu pot fi prezenti permanent la locuinta reclamantei.

Din acest punct de vedere, s-a apreciat ca actiunea formulata de reclamanta este întemeiata, motiv pentru care a fost admisa.

Împotriva acestei hotarâri au declarat recurs, în termen legal, pârâtii pentru urmatoarele motive: prin probele administrate în cauza au demonstrat ca actiunea reclamantei este neîntemeiata; desi instanta retine o situatie de fapt din care rezulta în mod evident ca în sarcina lor nu se poate retine nici o culpa, totusi a admis actiunea. Instanta de fond a avut în vedere sustineri care nu au nici o acoperire în probatoriul administrat , aratând ca partile nu ar fi avut aceeasi reprezentare asupra efectelor contractului de întretinere. Ori, în acest caz reclamanta putea sa ceara cel mult constatarea nulitatii contractului si nu rezilierea. Este culpa reclamantei ca a încheiat un contract de întretinere fara a se documenta, dar si acest neajuns s-a acoperit prin faptul ca notarul a explicat care sunt obligatiile întretinatorului., printre acestea neregasindu-se aceea ca întretinatorii sa renunte la serviciu pentru a sta cu reclamanta. Practic, aceasta a invocat un moft pentru a-si atingem scopul iar instanta s-a grabit sa-l accepte fara a se gândi la munca depusa de ei în cursul celor trei ani.

Contractul de întretinere creeaza drepturi si obligatii corelative pentru ambele parti, inclusiv dreptul întretinatorilor de a nu se rezilia contractul de întretinere daca si-au îndeplinit obligatia iar rezilierea este cea mai grava sanctiune care se poate aplica. Ori, din probele administrate rezulta ca ei si-au îndeplinit obligatiile iar pentru situatia în care aceasta avea nevoie de îngrijire permanenta au discutat despre posibilitatea angajarii unei persoane.

Pe parcursul judecarii cauzei în recurs intimata reclamanta a decedat astfel ca a fost introdusa în cauza mostenitoarea acesteia, C G.

Succesoarea intimatei a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea recursului si mentinerea sentintei primei instante, recurentii nu si-au îndeplinit obligatiile si nu au avut grija de reclamanta astfel ca aceasta a fost nevoita sa angajeze o femeie, toate facturile la utilitati erau achitate de aceasta.

Ambele parti au depus la dosar înscrisuri pentru dovedirea motivelor de recurs.

Analizând actele si lucrarile dosarului, dispozitiile legale aplicabile, sentinta primei instante prin prisma motivelor de recurs, tribunalul va retine ca recursul este neîntemeiat, fata de urmatoarele considerente.

În mod legal si în concordanta cu probele administrate în cauza a dispus prima instanta rezolutiunea contractului de întretinere.

Astfel, din declaratiile martorilor audiati la propunerea intimatei reclamante rezulta ca aceasta se îngrijea singura, recurentii o vizitau rar iar atunci când veneau vizitele erau de scurta durata astfel ca în ultimul timp s-a plâns ca acestia nu o îngrijesc. În schimb, din declaratiile martorilor audiati la propunerea recurentilor rezulta ca la început reclamanta era multumita de modul cum recurentii aveau grija de ea, îi lauda, recurentii mergeau zilnic la reclamanta, au transportat-o la spital si în statiune si doar în luna ianuarie – februarie 2009 pârâta a încercat sa mearga în continuare în locuinta reclamantei dar nu a putut deoarece aceasta schimbase yala.

În conditiile în care martorii audiati la propunerea partilor au sustinut fiecare variantele partii care l-a propus, la coroborarea probelor va fi avuta în vedere si pozitia exprimata de recurenti cu prilejul interogatoriului; astfel, acestia au recunoscut ca pentru procurarea de medicamente si alimente, dar si pentru transport foloseau bani dati de reclamanta, iar când achitau acestea cu banii lor, reclamanta le restituia banii din propria ei initiativa; reclamanta îsi facea singura menajul, dar era ajutata si de ei si de asemenea ei i-au propus sa angajeze o alta persoana care sa se îngrijeasca de reclamanta.

Ori, în contractul de întretinere recurentii s-a stabilit ca întretinerea va consta în alimente, îmbracaminte, medicamente, încalzit si iluminat, precum si înmormântarea dupa datina.

Chiar daca o perioada de timp reclamanta a fost multumita de îngrijirea pârâtilor, nu se poate retine ca acestia si-ar fi îndeplinit obligatiile asumate prin contract, majoritatea cheltuielilor efectuate cu alimentele, medicamentele si utilitatile imobilului fiind suportate de catre reclamanta si nu de catre recurenti, asa cum s-a stipulat în contract.

Astfel, recurentii au acceptat ca reclamanta intimata sa suporte cheltuieli care le reveneau lor, conform contractului, dar în momentul în care aceasta a pretins mai mult ajutor din partea lor, au refuzat invocând ca nu îsi pot pierde locurile de munca din cauza ei si s-au oferit sa angajeze o persoana straina care sa îi înlocuiasca.

Este adevarat ca, asa cum sustin si recurentii, în contract nu s-a prevazut expres obligatia acestora de a sta permanent cu reclamanta, dar la aprecierea obligatiilor care le reveneau acestora trebuie avut în vedere si scopul real urmarit de catre fiecare dintre parti la încheierea contractului, anume pentru reclamanta asigurarea întretinerii în natura, prin acoperirea tuturor necesitatilor de hrana, îmbracaminte, îngrijiri medicale, în functie de nevoile sale concrete, persoana singura, în vârsta si bolnava.

De asemenea, trebuie avut în vedere si caracterul intuitu personae al obligatiei asumate astfel încât, daca recurentii, potrivit propriilor sustineri, nu dispuneau de timp suficient pentru a raspunde tuturor nevoilor reclamantei, nu puteau pretinde acesteia sa accepte ca întretinerea sa fie prestata de alta persoana în numele lor, reclamanta intimata încheind contractul tocmai în considerarea persoanei lor.

Prin contractul de întretinere reclamanta intimata si-a rezervat dreptul de a cere transformarea obligatiei de întretinere în natura într-o suma de bani platibila lunar, astfel ca notificarea trimisa de recurenti în acest sens si achitarea unei sume de bani în locul întretinerii sunt lipsite de efecte juridice.

Fata de aceste considerente, vazând dispozitiile art. 312 al. 1 C. proc. Civ. si având în vedere ca, în cauza, nu sunt incidente nici unul din motivele de recurs prevazute de art. 304 C. proc. Civ. sau alte motive de ordine publica, instanta va respinge recursul, urmând sa mentina hotarârea instantei de fond.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge recursul declarat de A F si A A împotriva sentintei civile nr. 1687/04.06.2009 a Judecatoriei Bârlad pe care o mentine.

Obliga recurentii sa achite intimatei suma de 600 lei cheltuieli de judecata în recurs.

Irevocabila.

Pronuntata în sedinta publica de la 22 Decembrie 2009.

Etichete:

Reziliere contract. Contractul de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere nu are o natură mixtă ci, raportat la valoarea bunului, este un contract de vânzare – cumpărare dacă suma primită de întreţinut reprezintă mai mult de jumătate din această valoare, şi de întreţinere în caz contrar, cu toate consecinţele ce decurg în privinţa reglementărilor legale aplicabile.

Secţia civilă. Decizia civilă nr. 1032/06.12.2010

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Roman reclamantul E.V. a solicitat, în contradictoriu cu pârâţii E.A.A. şi E.D., rezilierea Contractului de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat de Notarul public Dascălu Oana sub nr. 2442/04.08.2008, pe care defunctul său tată, E.A., l-a încheiat de pârâţii, precum şi rectificarea înscrierilor din Cartea funciară cu nr. 2016/N a comunei Săbăoani, în privinţa imobilelor înstrăinate, cu cheltuieli de judecată.

În motivare a arătat că el şi pârâtul E.A.A. sunt singurii copii ai lui E.A., decedat la 15.02.2009, şi E.V., decedată la 01.11.2005, că după decesul mamei pârâţii l-au determinat pe E. A. să-şi schimbe atitudinea faţă de el şi să încheie contractul de mai sus, care este în realitate o donaţie deghizată, deoarece preţul nu a fost plătit, scopul fiind acela de a scoate cele mai importante bunuri din masa succesorală.

A mai arătat că anterior încheierii acestui contract pârâtul E.A.A. a introdus pe rolul Judecătoriei Roman, în numele tatălui lor E.A., o cerere pentru partajarea bunurilor succesorale rămase după defuncta E.V., ce a fost soluţionată prin sentinţa civilă nr. 759 din 07.03.2008.

Prin sentinţă toate imobilele din masa succesorală au fost atribuite pretinsului reclamant, descendenţii primind sulte, cea care i se cuvenea fiind consemnată la CEC chiar de pârâtul E.A.A., care a creat astfel aparenţele de legalitate necesare pentru încheierea Contractului de vânzare – cumpărare autentificat sub nr. 2442/04.08.2008.

În drept şi-a întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art. 1639 din Codul civil şi ale art. 273 din Codul de procedură civilă.

Pârâţii au solicitat prin întâmpinare respingerea acţiunii ca neîntemeiată, deoarece contractul de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere a fost încheiat cu respectarea prevederilor legale, preţul a fost achitat iar obligaţia de întreţinere asumată faţă de vânzător a fost îndeplinită atât în timpul vieţii, prin ajutorul acordat în gospodărie, cât şi după deces, prin suportarea cheltuielilor de înmormântare şi a celor pentru pomenirile ulterioare.

Pe cale de excepţie au invocat lipsa calităţii procesuale active a reclamantului, întrucât nu are calitatea de parte în contractul a cărui reziliere se cere, iar obligaţia de întreţinere a fost asumată intuitu personae, astfel că doar creditorul întreţinerii putea cere rezilierea contractului, nu şi succesibilii lui, care pot doar să continue o acţiunea promovată de creditor în timpul vieţii.

Prin sentinţa civilă nr. 1025 din 28.07.2010 Judecătoria Roman a admis excepţia invocată şi a respins acţiunea pentru lipsa calităţii procesuale active a reclamantului, cu obligarea acestuia către pârâţi la plata sumei de 900 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunţa această hotărâre prima instanţă a reţinut că reclamantul E.V. a solicitat rezilierea contractului de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere, încheiat de pârâţi cu E.A., în care obligaţia de întreţinere a fost contractată intuitu personae, în favoarea vânzătorului, singurul care putea solicita rezilierea contractului pentru neîndeplinirea obligaţiei.

Cum vânzătorul nu a promovat o astfel de acţiune în timpul vieţii, reclamantul nu are calitate procesuală activă pentru a o promova el.

Fiind căzut în pretenţii, în baza art. 274 din Codul de procedură civilă reclamantul a fost obligat, prin aceeaşi hotărâre, să le plătească pârâţilor cheltuielile de judecată, în sumă de 900 lei.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul E.V., care a invocat faptul că în jurisprudenţa mai nouă s-a conturat şi un alt punct de vedere, în sensul că deşi creanţa de întreţinere are caracter personal, acţiunea în rezilierea contractului de întreţinere are caracter patrimonial, care se transmite moştenitorilor. Astfel, ceea ce se stinge la decesul creditorului nu este obligaţia de întreţinere, ci numai posibilitatea executării ei, iar caracter intuituu personae o are nu creanţa de întreţinere, ci prestaţia ce constituie obiectul ei.

În sprijinul susţinerilor sale a invocat decizia nr. 306/RC din 31.03.2010 pronunţată de acest tribunal.

Intimaţii E.A. şi E.D. au depus întâmpinare (f. 22 – 23) prin care au solicitat respingerea recursului şi menţinerea ca legală şi temeinică a sentinţei civile nr. 1025 din 28.07.2010 deoarece obligaţia de întreţinere are caracter intuituu personae, astfel că în mod just s-a reţinut excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantului.

Analizând recursul din perspectiva argumentelor invocate precum şi din oficiu, potrivit art. 3041 din Codul de procedură civilă, tribunalul apreciază că acesta este nefondat urmând a fi respins, pentru următoarele considerente:

Contractului de întreţinere este definit de doctrină ca fiind contractul prin care una dintre părţi, numită întreţinut, înstrăinează un bun sau plăteşte o sumă de bani, iar cealaltă parte, numită întreţinător, se obligă să-i asigure întreţinerea în natură în timpul vieţii, iar după moarte să o înmormânteze.

Dacă înstrăinarea bunului se face doar în schimbul întreţinerii, contractul este de întreţinere, chiar dacă uneori se foloseşte în mod greşit terminologia de contract de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere. Nici atunci când bunul se înstrăinează în schimbul întreţinerii şi a unei sume de bani contractul nu capătă o natură mixtă, de vânzare – cumpărare şi de întreţinere ci, raportat la valoarea bunului, va fi calificat drept contract de vânzare – cumpărare dacă suma primită de întreţinut reprezintă mai mult de jumătate din această valoare, iar în caz contrar va fi calificat drept contrat de întreţinere.

În speţă, tribunalul apreciază că, pentru imobilele înstrăinate de autorul E.A. prin Contractul de vânzare – cumpărare cu clauză de întreţinere autentificat de Notarul public Dascălu Oana sub nr. 2442/04.08.2008, respectiv 624 mp teren situat în intravilanul satului Săbăoani, o casă din vălătuci compusă din una cameră, hol şi paravan, având suprafaţa construită de 54 mp, şi o bucătărie de vară din chirpici în suprafaţă de 25 mp, suma de 20.000 lei achitată de pârâţii E.A.A. şi E.D., este egală cu valoarea din expertizele Camerei Notarilor Publici Bacău, care sunt folosite de notarii publici pentru determinarea valorii minime a imobilelor înstrăinate.

În consecinţă, Contractul autentificat sub nr. 2442/04.08.2008 de Notarul public Dascălu Oana este un contract de vânzare – cumpărare şi nu un contract de întreţinere, cu toate consecinţele ce decurg din aceasta – inclusiv faptul că reclamantul E. V. este terţ faţă de contract, astfel că nu poate solicita rezilierea lui (mai precis rezoluţiunea) pentru neexecutarea obligaţiei de întreţinere.

Tribunalul subscrie la argumentul că acţiunea în rezilierea contractului de întreţinere are caracter patrimonial şi se transmite moştenitorilor, deoarece, în caz contrar, dacă debitorul obligaţiei nu prestează întreţinerea, el ar deţine fără cauză prestaţia creditorului obligaţiei. Trebuie făcută însă precizarea că această regulă se aplică contractului de întreţinere – care este un contract nereglementat de legislaţia civilă, fiind o creaţie a doctrinei şi jurisprudenţei, căruia i se aplică regulile generale din materia obligaţiilor – pe când contractul de vânzare – cumpărare este reglementat de legislaţia civilă (fiind un contract „numit”), căruia i se aplică regulile speciale din Codul civil.

Pentru considerentele ce preced, în temeiul art. 312 alin. 1 teza a II-a din Codul de procedură civilă tribunalul va respinge ca nefondat recursul formulat de reclamant.

Etichete: