Top

Art.6 din Legea nr. 241/2005

Art.6 din Legea nr. 241/2005

Sentinta penala nr. 14/15.01.2009

Prin rechizitoriul Parchetului de pe lânga Judecatoria Tg. Neamt nr. xxx/P/2008 din 01.07.2008 înregistrat pe rolul acestei instante sub nr. xxx/321/2008 s-a dispus punerea în miscare a actiunii penale si trimiterea în judecata a inculpatului D.D., pentru savârsirea infractiunii prevazuta de art. 6 din Legea 241/2005.

Inculpatul legal citat nu s-a prezentat în instanta.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Inculpatul D.D. în calitate de administrator al S.C. X S.R.L. a retinut de la angajati în perioada iulie 2007 – ianuarie 2008, suma de 5182 lei reprezentând impozite si contributii cu retinere la sursa si nu a virat-o la bugetul de stat în termen legal.

Inculpatul fiind audiat în cursul urmaririi penale a aratat ca banii au fost folositi în interesul societatii pentru achitarea debitelor catre furnizori.

Situatia de fapt astfel retinuta rezulta din procesul verbal de sesizare din oficiu din data de 11.02.2008, adresa nr. xxxx/5.02.2008 a D.G.F.P. Neamt si fisa sintetica totala întocmita de D.G.F.P. Neamt, declaratiile privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat (fila 20 – 27 d.u.p.) coroborate cu declaratia inculpatului data în cursusl urmaririi penale prin care recunoaste savârsirea faptei.

În drept faptele inculpatului întrunesc elementele constitutive ale infractiunii de retinere si nevarsare cu intentie, în cel mult 30 de zile de la scadenta a sumelor reprezentând impozite sau contributii cu retinere la sursa prevazuta de art. 6 din Legea 241/2005.

La individualizarea judiciara a pedepsei instanta va avea în vedere criteriile generale prevazute de art. 72 Cod penal.

Având în vedere gradul de pericol social al faptelor savârsite de inculpat, împrejurarile comiterii acestora, urmarile produse precum si elementele care caracterizeaza persoana si conduita, instanta apreciaza ca scopul educativ preventiv al pedepsei, va putea fi atins fata de inculpat prin aplicarea pedepsei amenzii penale.

Va atrage atentia inculpatului asupra dispozitiilor art. 631 Cod penal.

Constatând îndeplinite conditiile raspunderii civile delictuale în baza art. 14, 346 Cod pr. pen. art. 998 si art. 1000 al. 3 Cod civil va obliga inculpatul în solidar cu partea responsabila civilmente S.C. X S.R.L. judetul Neamt la plata catre partea civila D.G.F.P. Neamt în numele si pentru A.N.A.F. Bucuresti a despagubirilor civile solicitate cât si la plata accesoriilor fiscale calculate pâna la data platii efective a debitului.

În baza art. 191 Cod procedura penala va obliga inculpatul la plata cheltuielilor judiciare avansate de catre stat.

Etichete: