Top

CONT.ADM.: Contravenţie la regimul vitezei. Neaplicarea de către agentul constatator a măsurii tehnico administrative a reţinerii permisului de conducere. Nulitatea procesului verbal

Deliberând asupra recursului contravenţional de faţă, constată :

Prin plângerea înregistrată la Judecătoria Rm. Sărat sub nr. 3975/287/2009 din 28.12.2009, petentul SCM a solicitat ca prin hotărârea ce se va pronunţa în contradictor cu intimatul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Buzău să se dispună anularea procesului verbal de contravenţie serie CC nr. 4884429 din 8.12.2009 în baza căruia a fost sancţionat cu 9 puncte amendă în cuantum de 540 lei, reţinerea permisului şi suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule, pentru pretins comiterea contravenţiei prevăzută de art. 102 alin.3 lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin.1 din H.G. nr. 1391/2006 .

În motivarea plângerii , petentul a susţinut că nu a săvârşit contravenţia reţinută în sarcina sa prin procesul verbal contestat în sensul că la data de 8.12.2009 ar fi condus autoturismul în afara localităţii Oreavu judeţul Buzău cu o viteză de 127 km/h, în condiţiile în care aparatul radar a fost utilizat pe timp de ceaţă.

Intimatul a formulat întâmpinare conform art. 115 – 118 din Codul de procedură civilă solicitând motivat respingerea plângerii ca neîntemeiată.

Prin sentinţa civilă nr. 1029 din 25.05.2010 pronunţată de Judecătoria Rm. Sărat s-a admis plângerea ca întemeiată, dispunându-se anularea procesului verbal de contravenţie.

Pentru a hotărî astfel instanţa fondului a reţinut în baza probatoriului administrat că procesul verbal de contravenţie este afectat de nelegalitate şi netemeinicie, întrucât măsurarea vitezei s-a efectuat pe timp de ceaţă, astfel că înregistrarea nu poate fi calificată drept probă în susţinerea contravenţiei la regimul legal al vitezei, pretins comisă de petent.

Împotriva sentinţei a declarat recurs intimatul în termen legal conform art. 34 alin.2 din O.G. nr. 2/2001, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie potrivit motivelor de recurs depuse la dosar.

În expunerea motivelor de recurs, intimatul a invocat greşita anulare de către instanţa fondului a procesului verbal de contravenţie, în condiţiile în care dispoziţiile punctului 4 din Norma de Metrologie Legală NML 021-05/23.11.2005 referitoare la măsurarea vitezei pe timp de ceaţă au fost abrogate prin Ordinul nr. 187/14.07.2009 , iar fapta a fost săvârşită la data de 8.12.2009.

Prin decizia nr. 675 din 11.10.2010 pronunţată de Tribunalul Buzău s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Hotărând astfel, tribunalul a reţinut în fapt şi în drept :

Prin procesul verbal contestat s-a reţinut în sarcina petentului comiterea contravenţiei prevăzută la art. 102 alin.3 lit. e) din O.U.G. nr. 195/2002 raportat la art. 121 alin.1 din H.G. 1391/2006, constând în conducerea autoturismului Skoda B-08-RKL, la data de 8.12.2009, pe DN 2 E85, orele 11:53, în afara localităţii Oreavu, judeţul Buzău cu o viteză de 127 km/h înregistrată cu un aparat radar utilizat în regim staţionar, verificat metrologic şi declarat admis.

Tribunalul apreciază că procesul – verbal de contravenţie este afectat de nelegalitate şi netemeinicie , întrucât agentul constatator nu a aplicat măsura tehnico-administrativă a reţinerii permisului de conducere, în sensul că nu a bifat rubrica din cuprinsul actului referitoare la această menţiune , încălcând astfel prevederile imperative ale art. 111 alin.1 lit. c) din O.U.G. nr. 195/2002.

Pe de altă parte , planşa fotografică depusă la fila 33 dosar fond nu pune în evidenţă numărul de înmatriculare al autoturismului condus de petent , înregistrarea fiind efectuată cu nerespectarea dispoziţiilor imperative ale punctului 3.5. 1. liniuţa a 5-a din Norma de Metrologie Legală NML 021- 05/23.11.2005 .

De necontestat, prevederile punctului 4.4. liniuţa a I-a din norma de metrologie invocată anterior , potrivit cărora nu poate constitui probă înregistrarea efectuată în cazul măsurării vitezei cu cinemometrul în condiţii de ceaţă, au fost abrogate prin ordinul nr. 187/14.07.2007 motiv pentru care tribunalul a înlăturat motivarea instanţei fondului.

Pentru considerentele ce preced , în baza art. 312 alin.1 din Codul de procedură civilă , sub motivaţia expusă, prin decizia nr. 675 din 11.10.2010 s-a respins recursul ca neîntemeiat.

Etichete:

Uzucapiune, calitate procesuală pasivă.

Reclamantul în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local al Municipiului Iaşi a solicitat constatarea dreptului de proprietate asupra imobilului descris în acţiune motivat de deţinerea bunului din anul 1972, prin act sub semnătură privată, de la o persoană fizică decedată.

Uzucapiunea, ca mod de dobândire a proprietăţii, este menţionată în art. 645 Cod civil şi poate fi invocată de cel interesat pe calea unei acţiuni, fie pe cale de excepţie.

În acţiune, calitatea procesuală pasivă o are numai proprietarul, principalul efect al uzucapiunii fiind acela al dobândirii dreptului de proprietate de cel ce o invocă, dacă sunt îndeplinite condiţiile cerute de lege, şi al stingerii dreptului de proprietate al fostului titular al dreptului. Efectele se produc retroactiv. Uzucapantul este considerat proprietar din ziua în care a început posesia.

În cauză nu este dovedit decesul proprietarului, lipsa moştenitorilor săi şi, nici preluarea imobilului de către stat. Excepţia lipsei calităţii procesuale pasive invocată de pârât este întemeiată. Termenul de prescripţie achizitivă curge numai împotriva proprietarului bunului, care este sancţionat prin uzucapiune pentru neglijenţa sa.

Decizia civilă nr. 549/28.04.2004

Etichete: ,

Competenţa materială a Judecătoriei raportat la valoarea obiectului cererii de chemare in judecata.

Prin actiunea civila înregistrata sub nr. 16958/08, reprezentantii SC L SRL au solicitat obligarea SC M SRL si SC F SRL la plata contravalorii lucrarilor de constructii si finisare realizate de cea dintâi în spatiul S39 din Galeriile Felicia din Iasi si solicita cheltuieli de judecata.

În motivarea actiunii, reprezentantii reclamantei sustin ca initial pârâta SC M SRL a închiriat de la SC F SRL spatiul S39 din Galeriile Felicia din Iasi.

Reprezentantii reclamantei au subînchiriat ulterior de la pârâta SC M SRL acelasi imobil printr-un contract încheiat la data de 04.10.2007.

A procedat la amenajarea spatiului închiriat desi aceasta era obligatia chiriasului, iar ulterior reprezentantii reclamantei si-au desfasurat activitatea de locul respectiv în perioada 05.10.2007- 31.03.2008.

Reclamanta a denuntat unilateral contractul de subînchiriere, punându-le în vedere reprezentantilor pârâtelor sa achite contravaloarea investitiilor realizate, ramase în spatiul proprietatea SC F SRL.

Învedereaza în acest sens faptul ca prin retinerea amenajarilor de catre proprietarul spatiului subînchiriat si prin neplata contravalorii acestora s-a realizat în patrimoniul SC F SRL o îmbogatire fara just temei.

În replica, reprezentantii pârâtei SC M SRL formuleaza întâmpinare prin care solicita respingerea actiunii formulata de reprezentantii reclamantei, ca neîntemeiata.

Totodata formuleaza cerere reconventionala, solicitând ca în baza contractului de subînchiriere din 04.10.2007 sa-i plateasca contravaloarea facturilor neachitate.

La termenul din 20.10.2008 reprezentantii reclamantei formuleaza precizari la actiunea principala, în sensul ca înteleg sa solicite, pe lânga suma de 67.491,27 lei si constatarea nulitatii absolute a clauzelor din contractul de închiriere dintre cele doua parti, încheiat la data de 07.06.2007, incluse la art.11.5.1 al contractului.

Motivat de acest nou aspect, reprezentantii SC M SRL formuleaza întâmpinare, întelegând sa invoce exceptia necompetentei materiale si teritoriale a Judecatoriei Iasi, exceptia inadmisibilitatii formularii actiunii, a lipsei de interes si a calitatii procesuale active a reclamantei, precum si lipsa calitatii procesuale pasive a SC M SRL.

Având în vedere ca în fata instantei s-au invocat exceptii atât de procedura cât si de fond, enumerând printre acestea pe cea a necompetentei instantei atât din punct de vedere material cât si teritorial, care fac inutila întrutotul judecata în fond, va pune în discutia contradictorie a partilor exceptiile invocate, retinând urmatoarele aspecte:

Reprezentantii reclamantei au învederat instantei, initial cu o actiune în pretentii comerciale, pentru ca ulterior sa formuleze o noua cerere, de data aceasta având caracterul examinarii unor dispozitii contractuale contestate.

Întrucât pretentiile reclamantei raportat la cele ale SC M SRL sunt reciproce, iar împreuna depasesc valoarea de 1 mld ROL (100.000 RON), instanta considera ca se afla sub imperiul dispozitiilor art.2, alin.1, lit.a, teza I din Codul de procedura civila.

Totodata, ca urmare a completarii actiunii principale cu solicitarea de a se constata nulitate unor dispozitii contractuale dintr-un contract comercial, instanta considera ca cea de-a doua cerere se circumscrie dispozitiilor art.2, alin.1, lit.a, teza a II-a din Codul de procedura civila.

Conchizând asupra acestor aspecte, instanta considera ca exceptia necompetentei materiale este întemeiata, determinând admiterea acesteia si declinarea cauzei spre competenta Tribunalului Iasi – sectia Comerciala, lasând nesolutionate celelalte exceptii invocate de reprezentantii pârâtei.

Etichete:

Infractiunea de delapidare. Elemente constitutive Infractiunea de delapidare este o infractiune de rezultat.

Prin sentinta penala nr. 80 din 13 februarie 2009 Judecatoria Roman a dispus, în temeiul art. 11 pct. 2 lit. a cu aplicarea art. 10 lit. d Cod proc. penala, achitarea inculpatului V.V. cu privire la infractiunea de delapidare, prevazuta de art. 2151 alin. 1 Cod penal, în dauna partii vatamate S.C. A. S.A., cu sediul în com. Dulcesti, jud. Neamt.

Prin actul de sesizare a instantei s-a învederat ca la data de 16 iulie 2007 partea vatamata P.V. s-a adresat cu plângere penala Postului de Politie al com. Dulcesti, reclamând faptul ca a fost indus în eroare de inculpat, în calitate de administrator al S.C. A. S.A. Dulcesti, în sensul ca acesta i-ar fi promis ca-i va vinde Sectia de mecanizare din satul Miron Costin, încasând, chiar, în acest scop suma de 10.000 RON drept avans. Cu aceeasi ocazie s-ar fi încheiat si un proces-verbal, care are mentionata data de 12 mai 2004. Ulterior acestei date societatea a intrat în faliment, iar lichidatorul judiciar desemnat a scos bunurile la licitatie. La una din aceste licitatii a participat si partea vatamata pentru a cumpara Sectia de mecanizare din satul Miron Costin, ocazie cu care Comisia de licitatie a constatat ca suma de 10.000 RON achitata inculpatului nu a fost depusa de acesta în casieria societatii, aspect confirmat de martora O.M., contabil si casier al societatii. Mai mult, la data respectiva Sectia de mecanizare nu putea fi vânduta întrucât constituia garantia pentru un împrumut bancar. S-a mai retinut prin rechizitoriu ca din declaratia martorei O.M. a rezultat ca, desi aceasta a fost prezenta la întocmirea procesului-verbal din 12 mai 2004, inculpatul nu i-a predat suma de 10.000 RON.

Inculpatul a declarat ca pâna în anul 2006 a îndeplinit calitatea de administrator si actionar al S.C. A. S.A. Dulcesti, societate în activele careia se gasea si Sectia de mecanizare Miron Costin. În cursul anului 2004 a fost contactat de partea vatamata, care i-a solicitat sa-i vânda sectia respectiva. Inculpatul sustine ca i-a explicat partii vatamate ca vânzarea nu este posibila, întrucât sectia este constituita garantie pentru acordarea unui împrumut bancar, dar ar putea fi realizata daca s-ar achita un avans, iar unitatea bancara ar fi de acord sa ridice garantia în schimbul acelui avans. Partea vatamata ar fi fost de acord cu aceste conditii, asa încât i-a achitat inculpatului un avans în valuta, reprezentând echivalentul sumei de 100.000.000 lei vechi, pe care inculpatul sustine ca a remis-o contabilei O.M. Inculpatul a precizat ca a dat dispozitie expresa contabilei sa se deplaseze la banca pentru a varsa suma primita ca avans în contul împrumutului, dupa care a discutat personal cu conducerea bancii în vederea ridicarii garantiei instituite pe sectia de mecanizare. Partea vatamata a intrat în stapânirea sectiei de mecanizare imediat dupa plata avansului, dar ulterior încheierea contractului de vânzare-cumparare în forma autentica nu a mai fost posibila, societatea intrând în procedura de reorganizare. În anul 2006, sustine inculpatul, si-a pierdut calitatea de administrator, iar sectia a fost cumparata de partea vatamata în cadrul procedurii de insolventa.

Pentru a dispune achitarea inculpatului instanta a retinut ca în cursul anului 2004 între inculpat (la vremea respectiva administrator al S.C. A. S.A. Dulcesti) si partea vatamata P.V. a intervenit un acord de vointa în sensul înstrainarii catre acesta din urma a Sectiei de mecanizare agricola din satul Miron Costin. La data de 12 mai 2004, ulterior intervenirii acordului de vointa, în prezenta martorei O.M., partile încheie un antecontract de vânzare-cumparare intitulat „Proces-verbal”, în cuprinsul caruia se consemneaza ca inculpatul a primit de la partea vatamata suma de 100.000.000 lei (vechi) cu titlul de avans pentru cumpararea sectiei de mecanizare Miron Costin. Nici una din parti nu a contestat veridicitatea înscrisului si nici remiterea sumei respective. Partea vatamata P.V. a învederat ca perfectarea contractului de vânzare-cumparare în forma autentica urma sa se faca dupa trecerea unui interval de 1 an de la data încheierii antecontractului.

În momentul respectiv sectia de mecanizare constituia garantia ipotecara accesorie contractului de împrumut nr. 3585 din 6 februarie 2002 încheiat de S.C. A. S.A. cu Sucursala Roman a Banc Post S.A., garantie instituita prin contractul de ipoteca nr. 1458 din 14 februarie 2002. Într-adevar, în cuprinsul contractului de garantie reala imobiliara reprezentantii legali ai societatii împrumutate (inculpatul în calitate de administrator, iar martora O.M. în calitate de contabil) îsi asuma obligatia de a nu înstraina bunul ipotecat fara consimtamântul unitatii bancare.

Partea vatamata P.V. a confirmat împrejurarea ca inculpatul i-a adus la cunostinta în momentul platii avansului ca sectia de mecanizare este ipotecata în favoarea Banc Post S.A. si ca înstrainarea în forma autentica nu se va putea realiza decât în conditiile în care banca va consimti sa ridice garantia instituita asupra bunului. Partea vatamata P.V. a consimtit sa încheie antecontractul si sa plateasca avansul în aceste conditiuni, fiind în deplina cunostinta de cauza ca transferul dreptului de proprietate în favoarea sa depinde de un eveniment viitor (consimtamântul bancii). Inculpatul s-a angajat ca va întreprinde în perioada urmatoare demersurile necesare pentru radierea ipotecii instituite pe sectia de mecanizare, martora O.M. confirmând ca acesta a contactat conducerea sucursalei pentru a obtine ridicarea garantiei. Aceste demersuri au ramas ulterior fara rezultat, iar la data de 3 februarie 2005 S.C. Agromas S.A. a intrat în procedura de reorganizare judiciara. În aceste conditii, inculpatului i-a fost ridicat de catre lichidatorul judiciar dreptul de administrare, martora O.M. fiind desemnata reprezentant al lichidatorului si învestita cu atributii de administrare.

Partea vatamata P.V. a intrat în posesia efectiva a sectiei de mecanizare înca din momentul când a intervenit acordul de vointa cu inculpatul cu privire la înstrainarea bunului, deci anterior întocmirii înscrisului sub semnatura privata din 12 mai 2004. În perioada urmatoare partea vatamata a stapânit neîntrerupt, netulburat si sub nume de proprietar imobilele astfel transmise si nu a mai platit vreo suma de bani în contul pretului.

La data de 8 mai 2007, în cadrul procedurii de insolventa a S.C. A. S.A., lichidatorul judiciar a procedat la vânzarea silita a sectiei de mecanizare, pretul de pornire a licitatiei fiind de 89.940 RON. Lichidatorul a acceptat participarea partii vatamate la licitatie considerând ca acesta are calitatea de chirias, în lipsa unui titlu care sa ateste transferul dreptului de proprietate în favoarea sa. Sectia a fost adjudecata de partea vatamata cu suma de 35.000 RON, cu aceeasi ocazie impunându-i-se obligatia de achitare a chiriei restante în suma de 4.500 RON. În cuprinsul procesului-verbal de licitatie s-a facut vorbire, într-adevar, despre solicitarea partii vatamate ca din pretul cu care a adjudecat sectia sa se deduca suma de 10.000 RON, achitata inculpatului, solicitare pe care, însa, lichidatorul a respins-o cu precizarea ca avansul respectiv nu a fost varsat în casieria societatii.

Cu privire la infractiunea de delapidare, instanta a retinut ca aceasta este o infractiune de rezultat si presupune, sub aspectul laturii obiective, savârsirea de acte materiale care sa se subsumeze actiunilor alternative de însusire, folosire sau traficare, de catre un functionar, în interesul sau ori pentru altul, de bani, valori sau alte bunuri pe care le gestioneaza sau le administreaza, producerea unui prejudiciu material persoanei vatamate si stabilirea unei legaturi de cauzalitate neechivoce dintre actiunile descrise de verbum regens si urmarea vatamatoare. Urmarea vatamatoare presupune prejudicierea societatii parte vatamata prin crearea unui prejudiciu efectiv (damnum emergens) sau prin privarea de la realizarea unui eventual beneficiu (lucrum cessans). Instanta a constatat ca prin antecontractul de vânzare-cumparare încheiat la data de 12 mai 2004 nu s-a realizat transferul dreptului de proprietate în din patrimoniul S.C. A. S.A. în patrimoniul partii vatamate P.V. Acest transfer s-a realizat abia ca efect al adjudecarii bunului la data de 8 mai 2007. Ca urmare, nu se pune problema ca la data de 12 mai 2004 sa fi operat o subrogare în patrimoniul societatii între imobil si suma de 10.000 RON. Suma respectiva nu se cuvenea, asadar, societatii decât din momentul realizarii efectului translativ de proprietate al vânzarii. De aceea, însusirea de catre inculpat a acestei sume nu reprezinta un fapt pagubitor îndreptat împotriva S.C. A. S.A. Omisiunea inculpatului de a varsa suma în contul societatii nu a prejudiciat unitatea, mai ales ca în momentul vânzarii silite a sectiei de mecanizare lichidatorul nu a considerat suma de 10.000 RON drept un avans încasat. Pentru aceste considerente, instanta a dispus achitarea inculpatului cu privire la infractiunea de delapidare, potrivit art. 11 pct. 2 lit. a cu aplicarea art. 10 lit. d Cod proc. penala.

Etichete:

Conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană în condiţiile în care prezenta o îmbibaţie alcoolică peste limita legală

TRIBUNALUL VASLUI
SECŢIA PENALĂ
DECIZIA PENALĂ NR. 188/A
Şedinţa publică de la 14 Octombrie 2009
Instanţa constituită din:
PREŞEDINTE : DIMA DANIELA
Judecător : NICULACHE LUMINIŢA
Grefier : BODESCU PANSELUŢA
Cu participare procuror : ARMEANU SORIN

Pe rol, la ordine, se află spre soluţionare apelul penal declarat de inculpatul H V, domiciliat în, împotriva sentinţei penale nr. 275 din 12.05.2009 a Judecătoriei Bârlad, pronunţată în dosar nr. 1229/189/2009.

Obiectul cauzei : infracţiunea prev. de art. 87 alin.1 din OUG 195/20002.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă inculpatul apelant H V asistat de apărător angajat, dl. av. Borca Iosif din cadrul Baroului Constanţa.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier, care învederează că: procedura de citare este legal îndeplinită, apelul a fost declarat în afara termenului prevăzut de art. 363 Cod procedură penală însă hotărârea instanţei de fond a fost comunicată inculpatului la o adresă greşită, apelul a fost motivat în scris, inculpatul a fost audiat la fond iar cauza se află la primul termen de judecată în apel.

S-au verificat actele şi lucrările dosarului, după care:

Instanţa, avînd în vedere că inculpatul apelant şi-a angajat apărător, în persoana dl. avocat Borca Iosif, încetează delegaţia din oficiu a dl. avocat Ouatu Adrian ce va fi indemnizat cu 50 % din valoarea onorariului, respectiv cu suma de 100 lei, potrivit Protocolului încheiat între U.N.B.R. şi Ministerul Justiţiei.

Interpelat, inculpatul H V arată că menţine declaraţiile date până în prezent în cauză şi nu are declaraţii suplimentare de făcut în faţa instanţei de apel.

Solicitînd şi primind cuvântul, reprezentantul parchetului arată că apelul inculpatului a fost declarat în afara termenului prevăzut de art. 363 Cod procedură penală, fiind aşadar tardiv, context în care solicită a fi interpelat inculpatul cu privire la motivele declarării acestui apel în afara termenului legal.

Avînd cuvântul pentru inculpat, dl. avocat Borca Iosif arată că inculpatului i-a fost comunicată hotărârea instanţei de fond la o adresă greşită, respectiv localitatea , ori inculpatul locuieşte în localitatea Ovidiu, dar pe strada . Faţă de acest aspect, apelul a fost declarat în termen legal întrucât inculpatului nu a primit comunicarea hotărârii.

S-a procedat la identificarea inculpatului H V pe baza cărţii de identitate seria nr. emisă de Poliţia oraşului şi s-a constatat că domiciliul consemnat în cartea de identitate este „”.

Avînd cuvântul, reprezentantul parchetului arată că nu insistă în excepţia tardivităţii.

Nefiind alte cereri formulate prealabile dezbaterilor, instanţa constată cauza în stare de judecată şi trece la dezbateri, dînd cuvântul cu privire la apelul formulat.

Avînd cuvântul pentru inculpatul H V, dl. av. Borca Iosif solicită admiterea apelului declarat, desfinţarea hotărârii pronunţaă de instanţa de fond, iar rejudecînd cauza să se constate că sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de art. 90 Cod penal pentru a se face aplicarea disp. art. 91 Cod penal. În acest sens se solicită a se avea în vedere că inculpatul se află la prima încălcare a legii iar fapta a fost comisă pe un drum puţin circulat. De altfel, alcoolemia nici nu a fost foarte mare şi probabil ea a fost accentuată de faptul că în acea zi inculpatul nu mâncase. De asemenea, nu trebuie neglijat nici faptul că H V a vrut să ajute pe cineva, el neştiind din timp că în acea zi urma să conducă autoturismul, distanţa parcursă fiind de altfel redusă. Apreciază apărătorul inculpatului că, faţă de circumstanţele comiterii faptei, inculpatul poate beneficia de clemenţă din partea instanţei, solicitîndu-se admiterea apelului în sensul de a se aplica o sancţiune cu caracter administrativ, sancţiune ce ar asigura reeducarea inculpatului.

Avînd cuvântul, reprezentantul parchetului arată că, practic, prin apelul formulat inculpatul H V solicită achitarea sa şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ, motivînd sub acest aspect că alcoolemia era de 0,95 g %o, iar drumul pe care s-a circulat era unul de importanţă mai mică, ceea ce ar conduce la un grad de pericol social redus al faptei. Însă, legiuitorul a stabilit din start că infracţiunea dedusă judecăţii este una de pericol, astfel că nu se mai discută pe gradul de pericol social al faptei, acesta fiind prezumat. Este adevărat că circumstanţele comiterii faptei pot conduce la o diminuare a cuantumului pedepsei, însă nicidecum la reducerea gradului de pericol social al faptei comise. În aceste condiţii, instanţa de fond a dat o soluţie legală şi temeinică atunci când a dispus condamnarea inculpatului. Pedeapsa este oricum destul de mică, astfel că nu se poate susţine că nu s-a dat eficienţă prevederilor art. 74 Cod penal, prima instanţă avînd în vedere inclusiv ceea ce s-a susţinut astfel, respectiv faptul că drumul pe care a condus inculpatul era unul puţin circulat. Pentru aceste motive solicită procurorul respingerea ca nefondat a apelului declarat de inculpatul H V şi obligarea acestuia la plata cheltuielilor judiciare către stat.

Avînd ultimul cuvânt, inculpatul apelant H V lasă la aprecierea instanţei soluţionarea apelului.

S-au declarat dezbaterile închise, cauza fiind lăsată în pronunţare

Ulterior deliberării,

T R I B U N A L U L,

Asupra apelului declarat constată:

Prin Rechizitoriul nr.4371/P/2008 din data de 12.03.2009, al Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, în temeiul art.262 pct. 1 lit. a din C. proc. pen., s-a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpatului H V pentru comiterea unei infracţiuni prev. şi ped. de art. 87 alin.1 din O.U.G. 195/2002, modificată prin O.G. 63/2006, reţinându-se că acesta, la data de 08.11.2008, a condus pe drumurile publice, un autovehicul în condiţiile în care prezenta o îmbibaţie etilică peste limita legală.

Potrivit prevederilor art.264 C.pr. pen., rechizitoriul, verificat sub aspectul legalităţii şi temeiniciei conform art.264 alin. 3, împreună cu dosarul cauzei a fost înaintat Judecătoriei Bârlad, pe rolul căreia a fost înregistrat dosarul nr. 1229/189/2009 din 27 martie 2009.

Procedându-se la judecarea cauzei, prin sentinţa penală nr.275/12.05.2009 a Judecătoriei Bârlad, s-au hotărât următoarele:

Condamnarea inculpatului H V, la 4 ( patru) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii prevăzuta de art. 87 al. 1 din OUG 195/2002, modificată şi republicată, cu aplicarea art. 74 şi 76 lit. d Cod penal

S-au aplicat inculpatului disp. art.71 şi 64 lit. a, teza II şi b Cp.

S-a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei.

S-a fixat termen de încercare 2 ani şi 4 luni.

S-a atras atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 Cp.

S-a dispus suspendarea executării pedepsei accesorii.

A fost obligat inculpatul să plătească statului suma de 250 lei cheltuieli judiciare.

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele :

La data de 08.11.2008 , împreună cu soţia şi părinţii săi, inculpatul s-a deplasat cu autoturismul, în com Iveşti, jud Vaslui, la nişte cunoştinţe pentru rezolvarea unor probleme personale loc unde a consumat băuturi alcoolice. La întoarcere în com. Tutova, în jurul orei 1805, inculpatul a fost oprit în trafic de organele de poliţie rutieră pentru control. Acesta a fost supus testului de respiraţie, rezultând o concentraţie de 0,42 mg/l alcool pur în aerul expirat. Inculpatul a fost condus apoi la Spitalul municipal de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad unde i s-au recoltat două probe biologice de sânge, la un interval de o oră, valorile fiind de 0,95 g% alcool pur în sânge la prima probă şi de 0,90 g % alcool pur în sânge la a doua probă.

La solicitarea inculpatului s-a efectuat un calcul retroactiv. Conform raportului de expertiză, la ora 1805, când a fost depistat în trafic de organele de poliţie, inculpatul avea o alcoolemie de 0,95 g % – 1,00g %.

Situaţia de fapt a fost stabilită pe baza următoarelor mijloace de probă: procesul verbal de constatare, rezultatul alcooltestului, buletinul de analiză toxicologică-alcoolemie, raportul de expertiză medico legală nr.980/12.12.2008, declaraţiile martorilor audiaţi în cauză, coroborate cu declaraţiile inculpatului care a recunoscut săvârşirea faptei şi procesul verbal de prezentare a materialului de urmărire penală.

În drept, fapta inculpatului de a conduce pe drumurile publice, în data de 08.11.2008 un autovehicul având o îmbibaţie alcoolică peste limita legală, întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii prev de art.87 al.1 din OUG 195/2002 republicată.

Inculpatul a cooperat cu organele de anchetă şi a ajutat la stabilirea adevărului. Nu este cunoscut cu antecedentele penale şi a regretat săvârşirea faptei.

Aceste aspecte au fost reţinute ca circumstanţe atenuante prev de art.74 lit.c Cod penal, situaţie în care s-a dat eficienţă disp.art.76 lit. d Cod penal, pedeapsa fiind coborâtă sub minimul special de 1 an închisoare prevăzut de lege.

Având în vedere că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de art.81 Cod penal, instanţa a dispus suspendarea condiţionată a executării pedepsei, iar potrivit art.82 Cod penal a fixat termen de încercare 2 ani la care s-a adăugat cuantumul pedepsei aplicate.

Împotriva sentinţei, cu respectarea termenului prevăzut de art. 363 din C.pr. pen., prin cererea motivată din data de 9 septembrie 2009, a declarat apel inculpatul H V .

În motivarea apelului , prin memoriul depus la dosarul cauzei la data de 8 oct.2009, inculpatul a solicitat desfiinţarea sentinţei şi aplicarea prevederilor art.90 şi 91din C.penal, referitoare la înlocuirea răspunderii penale, deoarece nu este consumator de băuturi alcoolice, împrejurarea că probele biologice au constatat o concentraţie peste limita legală fiind determinată de împrejurarea că în ziua respectivă nu mâncase. A mai arătat că, deşi consumase un pahar cu vin, era perfect lucid, motiv pentru care s-a şi urcat la volanul autoturismului .

Apelantul a mai susţinut în favoarea sa împrejurarea că a recunoscut şi regretat fapta comisă şi că o eventuală condamnare, chiar şi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei, îi aduce grave prejudicii, fiind şofer ,,de meserie”, se ocupă de aprovizionarea societăţii pe care o administrează.

Examinând cauza şi judecata instanţei de fond sub aspectul problemelor de fapt şi de drept invocate şi sub toate aspectele ei, conform art.371 alin.2 din C.pr. pen., tribunalul constată că apelul formulat este fondat pentru motive ce vor fi arătate în continuare:

Văzând probatoriul cauzei, la administrarea căruia au fost respectate dispoziţiile procedurale, se constată că în mod corect s-a reţinut că inculpatul se face culpabil de comiterea unei fapte prevăzute de art. 87 alin.1 din O.U.G. 195/2002, constând în aceea că, la data de 08.11.2008, a condus pe drumurile publice un autovehicul, în contextul în care prezenta o îmbibaţie etilică ce depăşeşte limita legală.

Activitatea ilicită a inculpatului a fost reţinută în deplină concordanţă cu probele administrate în cauză. Acesta a recunoscut săvârşirea faptei, recunoaştere ce se coroborează cu celelalte probe administrate în cauză şi la care instanţa a făcut referire.

Tribunalul reţine însă că fapta comisă de inculpat, prin conţinutul ei concret şi prin atingerea minimă adusă valorilor sociale apărate de legea penală, nu prezintă gradul de pericol social specific unei infracţiuni, aşa încât, pentru atingerea scopului legii penale să fie necesară aplicarea unei pedepse, resocializarea inculpatului putând fi realizată prin aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ.

Tribunalul evidenţiază faptul că infracţiunea prev. de art. 87 alin.1 din O.U.G.195/2002, ca de altfel şi celelalte infracţiuni rutiere, este o infracţiune de pericol, care nu produce o lezare a valorilor ocrotite, ci creează o stare de primejdie asupra siguranţei pe drumurile publice.

În raport de această chestiune, există opinii, cum este şi cea exprimată de reprezentantul Ministerului Public în combaterea motivelor de apel, potrivit cărora sancţionarea administrativă a faptelor prevăzute de O.U.G.195/2002 nu este admisibilă, în opera de aplicare a dreptului neputându-se aprecia asupra inexistenţei pericolului, din moment ce legiuitorul a stabilit că prin simpla punere în primejdie a valorilor sociale, faptele sunt grave şi constituie infracţiune.

Tribunalul nu îmbrăţişează acest punct de vedere pentru următoarele motive:

Conducerea pe drumurile publice a unor autovehicule de către persoane care, aflându-se sub o accentuată influenţă a băuturilor alcoolice şi care, astfel, nu mai sunt în plenitudinea aptitudinilor fizice şi psihice, dau naştere unei stări periculoase pentru securitatea circulaţiei. Drept urmare, prin încriminarea prev. de art.87 alin.1 din O.U.G.195/2002, legiuitorul a urmărit ocrotirea acestor valori sociale.

Văzând textul incriminator, din care rezultă că se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani închisoare, fapta de a conduce pe drumurile publice a unui autovehicul sau tramvai de către o persoană care are o îmbibaţie etilică de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge, se observă că legiuitorul a înţeles să facă o deosebire cantitativă, în funcţie de gradul în care sunt puse în pericol valorile sociale apărate.

Această deosebire cantitativă, rezultată din stabilirea unei limite a concentraţiei etilice, a fost transformată într-o deosebire calitativă constând în introducerea faptei în sfera ilicitului penal sau lăsarea în afara acesteia şi sancţionarea ei ca o simplă contravenţie.

Se observă astfel că însuşi legiuitorul a apreciat pericolul abstract al faptei ca având aptitudinea de a cunoaşte capacităţi diferite de afectare a valorilor sociale ocrotite, în funcţie de concentraţia de alcool pe care o prezintă autorul. Acest lucru este firesc şi rezultă din împrejurarea că afectarea aptitudinilor fizice şi psihice pe care le presupune conducerea în siguranţă a autovehiculelor este direct proporţională cu gradul de îmbibaţie etilică. Aceasta, evident, dacă se are în vedere acelaşi subiect, deoarece gradul de tulburare psihofiziologică este influenţat şi de diferiţi alţi factori ce ţin de fiecare subiect în parte. Tocmai aceste ultime aspecte conferă posibilitatea instanţei de judecată ca în operaţiunea de stabilire a gradului de pericol concret să observe în ce măsură au fost afectate valorile apărate prin încriminare.

Drept urmare, sancţionând administrativ o astfel de faptă nu înseamnă a o califica drept lipsită de pericol, ci reprezintă rezultatul unei diferenţieri ,,cantitative’’ a pericolului, diferenţiere care-şi regăseşte efectul în natura reacţiei sociale, care trebuie să fie proporţională.

Potrivit art. 181 alin.2 C.pen., la stabilirea în concret a gradului de pericol social se ţine seama de modul şi mijloacele desăvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce precum şi de persoana şi conduita făptuitorului .

Referitor la cauza ce face obiectul prezentului dosar, tribunalul constată că inculpatul, posesor al permisului de conducere, categoria B, de la data de 7.03.2002, la data de 8.11.2008, după ce a consumat 500 ml. vin de ţară, fără să fi mâncat, s-a urcat la volanul autoturismului pe care l-a condus, de la domiciliul unor cunoştinţe din localitatea Iveşti, spre localitatea Tutova, fiind oprit în trafic de echipajul de poliţie pe D/243 A, pe raza satului Iveşti.

Probele ştiinţifice au demonstrat că la momentul depistării în trafic, inculpatul ar fi putut avea o concentraţie de alcool de 0,95 – 100 g ‰ , cu 0,15 – 0,20 g peste limita legală.

Deşi concentraţia etilică este una foarte aproape de pragul stabilit de legiuitor, ceea ce ar indica un grad redus de periclitare a siguranţei circulaţiei, trebuie arătat că acest fapt obiectiv, în funcţie de diverşi alţi factori, după cum s-a arătat, poate să releve un pericol foarte grav. De aceea este necesară verificarea faptului dacă speţa de faţă pune în evidenţă existenţa unor asemenea situaţii.

Inculpatul a învederat că s-a urcat la volan în contextul în care era ,,perfect lucid”, că intoxicaţia alcoolică nu a avut influenţă asupra însuşirilor sale psihice.

În verificarea acestor susţineri, se observă că însemnările făcute în Buletinul de examinare clinică, însoţitor al prelevării probelor biologice, confirmă aceste apărări. Rezultă astfel că inculpatul, la momentul examinării, era sub influenţa alcoolului şi prezenta halenă alcoolică, dar manifestările neurologice şi psihice indicau un grad minim de afectare a abilităţilor de conducere. Acesta şi-a păstrat echilibru la întoarcerea bruscă, a executat probele cu precizie şi relativ cu precizie, avea o vorbire clară, o comportare ordonată, era orientat în timp şi spaţiu, prezenta o atenţie concentrată şi o judecată coerentă.

Toate acestea demonstrează faptul că aptitudinile fizice şi psihice pe care le presupune conducerea în siguranţă a autovehiculului erau păstrate sau, mai exact, minim afectate, în având în vedere că proba „indice – nas” a fost executată „relativ cu precizie”, ceea ce indică o anume afectare.

Gradul de influenţare a aptitudinilor oferă informaţii cu privire la gradul în care au fost puse în primejdie valorile sociale ocrotite, şi anume, siguranţa circulaţiei. Desigur, gradul de tulburare psihofiziologică nu are nicio înrâurire asupra existenţei faptei penale şi a răspunderii. De altfel, legiuitorul nu a prevăzut o asemenea împrejurare printre condiţiile incriminării sau ale răspunderii. Ea este observată, analizată şi reţinută în operaţiunea de stabilire a gradului concret al pericolului social, a gradului în care au fost puse în primejdie valorile sociale .

Văzând toate acestea, tribunalul concluzionează că gradul de periclitare a valorilor sociale de către inculpatul H V este unul minim şi insuficient pentru ca fapta să constituie infracţiune.

Pe lângă toate aceste motive, care converg spre concluzia că nu este oportună aplicarea unei pedepse, sunt de evidenţiat şi aspectele ce vizează persoana inculpatului şi conduita pe care acesta a adoptat-o .

Inculpatul se află la prima încălcare a legii penale, nefiind cunoscut cu antecedente penale, aspect ce rezultă din fişa de cazier aflată la fila 41 a dosarului de urmărire penală. Acesta este angajat al firmei S.C. Cl H.R.L., în calitate de şofer şi responsabil cu aprovizionarea, aspect dovedit cu Contractul individual de muncă nr., înregistrat în evidenţele I.T.M.Constanţa, sub nr., precum şi cu Actul adiţional nr. înregistrat la aceiaşi instituţie, sub nr..

El este cunoscut ca fiind un om muncitor şi care nu obişnuieşte să consume alcool, decât în anumite ocazii , este căsătorit, are o fetiţă în vârstă de 14 ani şi se îngrijeşte de familie, aspecte revelate de martorul M V M ( decl. aflată la fila 9 a dos. instanţei de fond). În cursul procesului penal inculpatul a manifestat o atitudine de recunoaştere şi regret a faptei comise.

Toate acestea evidenţiază faptul că inculpatul a săvârşit acţiunea ilicită datorită unui complex de împrejurări ce au contribuit să se abată de la conduita sa obişnuită care este una conformă normelor de convieţuire socială.

Cum şi caracteristicile unei persoane ce săvârşeşte o faptă penală prezintă o deosebită importanţă pentru determinarea gradului concret de pericol social şi pentru stabilirea unei sancţiuni eficiente, tribunalul, coroborând toate elementele obiective şi subiective ale cauzei, concluzionează că aplicarea unei sancţiuni administrative, respectiv amenda în cuantum de 1000 lei, este suficientă atingerii scopului legii penale.

Cât priveşte solicitarea inculpatului de a se dispune înlocuirea răspunderii penale, tribunalul observă că această instituţie este inadmisibilă în cauză, ea fiind aplicabilă în situaţia săvârşirii unei fapte care constituie infracţiune, ceea ce nu este cazul, acţiunea ilicită analizată neîndeplinind condiţia referitoare la gradul de pericol social. De asemenea nu este realizată nici condiţia prevăzută de art.90 alin.1 lit. a din C. penal, referitoare la pedeapsa prevăzută de lege pentru infracţiunea săvârşită, care trebuie să fie de cel mult un an sau amendă.

Verificând actele procesuale efectuate în cursul desfăşurării procesului penal, se constată că au fost respectate dispoziţiile legale a căror încălcare este sancţionată potrivit art. 197 alin.2 din C. poc. pen., cu nulitatea absolută.

De asemenea, nu au fost identificate încălcări ale celorlalte dispoziţii legale ce reglementează desfăşurarea procesului penal, încălcări prin care să se fi adus vreo vătămare şi care să fi fost invocate la momentele stabilite de art.197 alin 4 din C.proc.pen, respectiv, ,,în cursul efectuării actului când partea este prezentă sau la primul termen de judecată cu procedura completă’’.

Drept urmare, tribunalul va admite apelul, conform art. 379 pct. 2 lit. a din C.proc. penală, aşa încât, rejudecând, va dispune achitarea şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ în cuantum de 1.000 (una mie) lei inculpatului H V, pentru săvârşirea faptei prev. de art. 87 alin.1 din OUG 195/2002. Va menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate şi va înlătura dispoziţiile contrare.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Admite apelul declarat de inculpatul H V, domiciliat în localitatea, împotriva Sentinţei penale Nr.275/12.05.2009 a Judecătoriei Bârlad, pe care o desfiinţează în parte:

Rejudecînd, în baza disp. art. 11 pct.2 lit.a rap. la art. 10 lit.b ind.1 Cod procedură penală şi art. 18 ind.1 şi art. 91 lit.c Cod penal, dispune achitarea şi aplicarea unei sancţiuni cu caracter administrativ în cuantum de 1.000 (una mie) lei inculpatului H V, CNP , pentru săvârşirea faptei prev. de art. 87 alin.1 din OUG 195/2002.

Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate şi înlătură dispoziţiile contrare.

Cheltuielile judiciare avansate în apel rămân în sarcina statului.

Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronunţare .

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 octombrie 2009.

PREŞEDINTE, JUDECĂTOR, GREFIER,

Dima Daniela Niculache Luminiţa Bodescu Panseluţa

Etichete: , ,

Cerere de investire cu formula executorie


CATRE

JUDECATORIA _____

 

DOMNULE PRESEDINTE,

 

Subscrisa ___________, cu sediul social in ________, Str. __________, nr. ___, jud. _______, inregistrata la ORC de pe langa Tribunalul _____ sub nr. ____________, CIF ________, cont ________________, deschis la ______________, reprezentata prin ____________________, in calitate de creditor – urmaritor, inaintam prezenta

 


CERERE DE INVESTIRE CU FORMULA EXECUTORIE

 

Constatand ca sunt indeplinite conditiile cerute de lege, va rugam sa dispuneti investirea cu formula executorie , fara citarea partilor , in Camera de Consiliu , a _____________, pronuntata in sedinta publica in data de _________________, de catre Judecatoria _____________, in dosarul nr. _________________, in favoarea subscrisei _________________, in contradictoriu cu debitoarea ________________________, cu sediul social in ___________, str. ______________, nr.____, jud. ________, ORC _________ nr. _____________, C.U.I. ________.

     Anexam prezentei _________ mentionata mai sus, in original si in copie.

In drept, ne intemeiem prezenta in conditiile art 269 c.pr.civ.

Timbram prezenta cerere cu 4 RON taxa de timbru, 1,5 RON lei timbru judiciar

 

 

________________________

 


 

Forumular de inregistrare a sanctiunilor disciplinare

FORMULAR DE INREGISTRARE A SANCIUNILOR DISCIPLINARE

Numele si prenumele angajatului:

Departament:

Functia:

Data incidentului:

Abaterea:

Observatiile comisiei de cercetare prealabila:_________________________________________

______________________________________________________________________________

Observatiile/obiectiile angajatului

______________________________________________________________________________

Sanciunea disciplinara aplicata in urma acestei abateri:

□ avertismentul scris;

□ suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;

□ retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei an care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

□ reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

□ reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

□ desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.


OBS: In cazul in care, prin statute profesionale aprobate prin lege speciala, se stabileste un alt regim sanctionator, va fi aplicat acesta.

Urmatorul pas in cazul in care incidentul se repeta:

□ avertismentul scris;

□ suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;

□ retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei an care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;

□ reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;

□ reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;

□ desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Semnatura Comisiei de cercetare prealabila                     Data semnarii

Semnatura angajatului                                Data semnarii

Acest formular a fost intocmit in doua exemplare, originalul acestui formular se insereaza

in dosarul personal al angajatului.

MODEL:

RAPORT CU PRIVIRE LA ABATEREA SAVARSITA

Numele angajatului:

Data angajarii:

Departamentul:

Data la care a avut loc abaterea:

Abaterea:

Descrierea abaterii:

Apararea salariatului cercetat:

Concluzii:

Masura disciplinara propusa:

Data                                        Semnatura

CIRCUITUL DOCUMENTULUI: va fi supus spre aprobare conducatorului unitatii

DECIZIA DE SANCTIONARE

S.C.

Sediul

C.F.

CUI:

Decizia nr…………/……………

Avand in vedere (descrierea faptei)____________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tinand seama de incalcarea prevederilor de catre salariat din:

  • statutul de personal (art………….)
  • regulamentul intern (art. ………..)
  • contractul colectiv de munca aplicabil (art. ………….)
  • altele (art. …………..) din ……………..

Motivele inlaturarii apararilor formulate ________________________________________

______________________________________________________________________________

Motivele pentru care NU a fost efectuata cercetarea ______________________________

_______________________________________________________________________________

In conformitate cu prevederile art. 263 din Codul muncii, reprezentantul legal al societatii,

DECIDE

ART. 1 – Incepand cu data de …………………………se sanctioneaza disciplinar cu

sanctiunea …………………………………………………………………………………………..

salariatul………………………………………………………………………………………………in conformitate cu prevederile art………..din Codul muncii.

ART. 2 – Prezenta decizie va fi comunicata salariatului in termen de …………………zile de

la data emiterii.

ART. 3 – Prezenta decizie va fi contestata in termen de 30 de zile de la data comunicarii la

Tribunalul Municipiului Bucuresti.

DIRECTOR

____________________________

Semnatura de primire a angajatului: ________________________________________________

Data primirii deciziei:____________________________________________________________

SURSA DOCUMENTULUI; se elaboreaza in cadrul DRU, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003.

CIRCUITUL DOCUMENTULUI: este redactat in cadrul DRU

ARHIVAREA DOCUMENTULUI: se pastreaza impreuna cu celelalte documente de personal ale angajatului

MODEL:

RAPORT CU PRIVIRE LA ABATEREA SAVARSITA

Numele angajatului: Popescu Gheorghe

Data angajarii: 02.02.2000

Departamentul: Vanzari

Data la care a avut loc abaterea: 02.02.2004

Abaterea: comportament neadecvat in relatia cu clientii

Descrierea abaterii: in data de 02.02.2004, dl. Popescu Gheorghe, angajat in functia de vanzator, a adus prejudicii imaginii firmei printr-un comportament neadecvat fata de un client (anexam declaratia clientului), incercand sa amane momentul incheierii vanzarii pentru rezolvarea unor probleme personale, a prejudiciat clientul prin imposibilitatea acestuia de a ajunge in timp util la Banca de unde dorea sa obtina un credit necesar cumpararii produsului.

Prin comportamentul sau, angajatul a prejudiciat imaginea firmei, in acelasi timp aducand un prejudiciu material indirect, prin impiedicarea cleintului sa faca tranzactia (sa achizitioneze produsul).

Concluzii:

In timpul intocmirii procesului verbal de catre ,,comisia de disciplina” i s-a oferit angajatului sansa de a-si expune propria varianta, anexata in scris sub forma de referat la prezentul raport.

In timpul cercetarii s-a constatat ca angajatul a cunoscut procedura pe care a incalcat-o. Instructiunile cu privire la aceasta procedura au fost aduse la cunostinta angajatului in scris, prin Regulamnetul intern.

In timpul executarii contractului individual de munca nu au mai existat alte abateri disciplinare pana la aceasta data.

Afirmatiile din acest raport sunt sustinute prin declaratiile colegilor de servciu, angajati in firma noastra.

Masura disciplinara propusa: avertisment scris.

Data                                        Semnatura

Acest formular este confidential. El va fi completat si inclus in dosarul personal al angajatului.Formularul de inregistrare a sanctiunii disciplinare acordate in urma abaterii va fi atasat acestui raport, insotit de documente justificative mentionate in acesta.

SURSA DOCUMENTULUI; se elaboreaza in cadrul DRU

CIRCUITUL DOCUMENTULUI: este redactat in cadrul DRU si va fi supus spre aprobare conducatorului unitatii

ARHIVAREA DOCUMENTULUI: se pastreaza impreuna cu celelalte documente de personal ale angajatului.


Actiune pentru reducerea pensiei de intretinere

Domnule Presedinte,

Subsemnata__________,domiciliata in____, jud.____, str.____, nr.___, etaj___, apart._____,chem in judecata si personal la interogatoriu pe __________________, domiciliat in____, jud.____, str.____, nr.___, etaj___, apart.____,pentru ca prin hotararea ce veti pronunta sa hotarati reducerea pensiei de intretinere pe care o datorez paratei pentru intretinerea fiicei noastre_________,si la plata  careia am fost obligat prin sentinta nr._______din______a_________de la suma de______lei lunar.

Motivele actiunii sunt urmatoarele:

In fapt,prin sentinta susmentionata am fost obligat sa platesc paratei o pensie lunara de______lei,pentru intretinerea fiicei noastre__________.Cuantumul pensiei afost fixat in functie de salariul subsemnatului de la acea data,care era de_____,lei,

si de lipsa de venituri a paratei.Cu incepere de la deta de _________, insa subsemnatul primesc un salariu mai mic ,si anume de ________lei;iar pe de alta parte, parata este in prezent functionara,pimind un salariu de_______lei.Dat fiind ca s-a schimbat situatia de fapt care a dus la stabilirea cuantumului pensiei,urmeaza ca acest cuantum sa fie reapreciat.

In drept,imi intemeiez cererea pe dispozitiile art.94,din Codul familiei.

Inteleg sa ma folosesc de proba cu interogatoriul paratului-care urmeaza a fi citat cu aceasta mentiue-, de proba cu acte,si anume de adevarinta din care rezulta salariul meu in prezent.In acelasi timp,va rog sa obligati pe parata sa faca dovada veniturilor sale.

Depun prezenta cerere,precum si copii  de pe adeverinta susmentionata in dublu exemplar,dintre care unul pentru instanta si altul pentru a fi comunicat paratului.

Semnatura reclamantei,

DOMNULUI PRESEDINTE AL ____________________________

Act constitutiv socieatea comerciala cu raspundere limitata (S.R.L.)

ACT CONSTITUTIV

Societatea Comercială

Societate cu Răspundere Limitată

Subsemnaţii:

1. în calitate de asociat

si,

2. în calitate de asociat

am convenit să încheiem prezentul Act constitutiv, pentru constituirea societăţii cu răspundere

limitată______________ (denumită în continuare Societatea), în conformitate cu dispoziţiile Legii

societăţilor comerciale nr.31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, ale tuturor prevederilor legale în vigoare aplicabile societăţilor comerciale, precum şi ale prevederilor prezentului Act constitutiv.

CAPITOLUL I – FORMA, DENUMIREA, SEDIUL, DURATA, OBIECTUL DE ACTIVITATE

1. FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII

1.1. Societatea este persoană juridică română constituită în forma societăţii cu răspundere limitată.

1.2. In cazul în care Adunarea Generală va hotărî transformarea formei juridice a Societăţii, această transformare va determina în mod obligatoriu modificarea pct. 1.1 de mai sus, precum şi îndeplinirea formalităţilor de autorizare, publicitate, înmatriculare şi înregistrare, impuse de lege pentru înfiinţarea Societăţii.

2. DENUMIREA SOCIETĂŢII

2.1.  Denumirea Societăţii este „________________ ” S.R.L.

2.2.  In toate actele, publicaţiile, facturile şi orice alte documente emanând de la Societate, vor fi înscrise denumirea Societăţii care va fi urmată de iniţialele S.R.L., sediul, numărul de înregistrare în Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare şi capitalului social.

3. SEDIUL SOCIETĂŢII

3.1.  Sediul Societăţii este în localitatea_______________________ , judeţul Suceava.

3.2.  Societatea îşi va putea schimba sediul şi va putea înfiinţa sucursale, filiale, puncte de lucru, birouri, reprezentanţe, agenţii oriunde în România sau în străinătate numai în urma hotărârii Adunării generale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

4. DURATA SOCIETĂŢII

4.1. Durata de funcţionare a Societăţii este nelimitată, cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerţului,

5. OBIECTUL DE ACTIVITATE

5.1. Conform nomenclatorului privind clasificarea activităţilor din economia naţională – CAEN –

OBIECTUL PRINCIPAL DE ACTIVITATE al Societăţii este: 7414 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management.

5.2. Societatea va putea desfăşura în subsidiar şi alte activităţi ce constituie OBIECTUL SECUNDAR DE ACTIVITATE;

0111 Cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante n.c.a.

0112 Cultivarea legumelor, a specialităţilor horticole si a produselor de sera

0113 Cultivarea fructelor, nucilor, a plantelor pentru băuturi si mirodenii

0121 Creşterea bovinelor

0122 Creşterea ovinelor, caprinelor, cabalinelor, măgarilor, catarilor si asinilor

0123 Creşterea porcinelor

0124 Creşterea pasărilor

0125 Creşterea altor animale

0130 Activităţi in ferme mixte (cultura vegetala combinata cu creşterea animalelor)

0141 Activităţi de servicii anexe agriculturii;grădinăritpeisagistic (arhitectura peisagera)0142 Activităţi de servicii pentru creşterea animalelor, cu excepţia activităţilor veterinare

0150 Vânătoare, ocrotirea vânatului, inclusiv activităţi de servicii anexe

0201 Silvicultura si exploatare forestiera

0202 Servicii auxiliare silviculturii si exploatării forestiere

0501 Pescuitul

0502 Piscicultura

1010 Extracţia si prepararea cărbunelui superior

1020 Extracţia si prepararea cărbunelui inferior

1030 Extracţia si prepararea turbei

1110 Extracţia hidrocarburilor

1120 Servicii anexe extracţiei petrolului si gazelor naturale, exclusiv prospecţiunile

1200 Extracţia si prepararea minereurilor radioactive

1310 Extracţia si prepararea minereurilor feroase

1320 Extracţia si prepararea minereurilor neferoase si rare (exclusiv minereurile radioactive)

1411 Extracţia pietrei pentru construcţii

1412 Extracţia pietrei calcaroase, ghipsului si a cretei

1413 Extracţia ardeziei

1421 Extracţia pietrişului si nisipului

1422 Extracţia argilei si caolinului

1430 Extracţia si prepararea minereurilor pentru industria chimicasi a îngrăşămintelor naturale

1440 Extracţia sării

1450 Alte activităţi extractive n.c.a.

1511 Producţia si conservarea cărnii

1512 Producţia si conservarea cărnii de pasare

1513 Prepararea produselor din carne (inclusiv din came de pasare)

1520 Prelucrarea si conservarea peştelui si a produselor din peste

1531  Prelucrarea si conservarea cartofilor

1532 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1533 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

1541 Fabricarea uleiurilor si grăsimilor brute

1542 Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor rafinate

1543 Fabricarea margarinei si produselor comestibile similare 1551 Fabricarea produselor lactate si a brânzeturilor

21552 Fabricarea inghetatei

1561   Fabricarea produselor de morarit

1562   Fabricarea amidonului si a 1produselor din amidon

1571   Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de ferma

1572   Fabricarea produselor pentru hrana animalelor de companie

1581   Fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie

1582   Fabricarea biscuiţilor, pişcoturilor si altor produse similare

1583   Fabricarea zahărului

1584   Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei Si a produselor zaharoase

1585   Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse făinoase similare

1586   Prelucrarea ceaiului si cafelei

1587   Fabricarea condimentelor

1588   Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1589   Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1591   Fabricarea băuturilor alcoolice distilate

1592   Fabricarea alcoolului etilic de fermentaţie

1593   Fabricarea vinurilor

1594   Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1595   Fabricarea altor băuturi nedistilate, obţinute prin fermentare

1596   Fabricarea berii

1597   Fabricarea maltului

1598   Producţia de ape minerale si băuturi răcoritoare nealcoolice

1600 Fabricarea produselor din tutun

1711   Pregătirea fibrelor si filarea in fire de bumbac si tip bumbac

1712   Pregătirea fibrelor si filarea in fire de lâna cardata si tip lâna cardata

1713   Pregătirea fibrelor si filarea in fire de lâna pieptănata si tip lâna pieptănata

1714   Pregătirea si filarea in fire a fibrelor tip in

1715   Prelucrarea si răsucirea mătăsii naturale si artificiale (inclusiv din scame) si a firelor sintetice

1716   Fabricarea atei de cusut

1717   Pregătirea fibrelor si filarea altor tipuri de fire

1721   Ţesături din bumbac si din fire tip bumbac

1722   Ţesături din lâna cardata si din fire tip lâna cardata

1723   Ţesături din lâna pieptănata si din fire tip lâna pieptănata

1724   Ţesături din mătase si din fire tip mătase

1725   Ţesături din alte textile

1730 Finisarea materialelor textile

1740 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei si lenjeriei de corp)

1751 Fabricarea de covoare si mochete

1752 Fabricarea de frânghii, sfori si plase

1753 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1754 Fabricarea altor articole textile n.c.a.

1760 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1771 Fabricarea de ciorapi, şosete si ciorapi pantalon, tricotaţi sau croşetaţi

1772 Fabricarea de pulovere, veste si articole similare tricotate sau croşetate 1810 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

1821   Fabricarea de articole de imbracaminte pentru lucru

1822   Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1823   Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1824   Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

1830 Prepararea si vopsirea blănurilor; fabricarea articolelor din blana

1910 Tabacirea si finisarea pieilor

1920 Fabricarea de articole de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

1930 Fabricarea încălţămintei

2010 Tăierea si rindeluirea lemnului; impregnarea lemnului

2020 Fabricarea de produse stratificate din lemn: placaj, panel, furnire, placi din aşchii de lemn, placi

fibrolemnoase etc.

2030 Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie pentru construcţii

2040 Fabricarea ambalajelor din lemn

2051    Fabricarea altor produse din lemn

2052    Fabricarea articolelor din pluta, paie si împletituri

2111    Fabricarea celulozei

2112    Fabricarea hârtiei si cartonului

2121    Fabricarea hârtiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hârtie sau carton

2122    Fabricarea produselor de uz gospodăresc si sanitar, din hârtie sau carton

2123    Fabricarea articolelor de papetarie

2124    Fabricarea tapetului

2125    Fabricarea altor articole din hârtie si carton n.c.a.

2211   Editarea cărţilor

2212   Editarea ziarelor

2213   Editarea revistelor si periodicelor

2214   Editarea înregistrărilor sonore

2215   Alte activităţi de editare

2221    Tipărirea ziarelor

2222    Alte activităţi de tipărire n.c.a.

2223    Legatorie

2224    Servicii pregătitoare pentru pretiparire

2225    Alte lucrări de tipografie

2231    Reproducerea inregistrarilor audio

2232    Reproducerea inregistrarilor video

2233    Reproducerea inregistrarilor informatice 2310 Fabricarea produselor de cocserie

2320 Fabricarea produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 2330 Prelucrarea combustibililor nucleari

2411    Fabricarea gazelor industriale

2412    Fabricarea coloranţilor si a pigmentilor

2413    Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

2414 Fabricarea altor produse chimice organice de baza

2415    Fabricarea îngrăşămintelor si produselor azotoase

2416    Fabricarea materialelor plastice in forme prraimare

2417    Fabricarea cauciucului sintetic in forme primare

2420 Fabricarea pesticidelor si a altor produse agrochimice

2430 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice si masticurilor

2441    Fabricarea produselor farmaceutice de baza

2442    Fabricarea preparatelor farmaceutice

2451    Fabricarea săpunurilor, detergenţilor si a produselor de întreţinere

2452    Fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice (de toaleta)

2461    Fabricarea explozivilor

2462    Fabricarea ciclurilor si gelatinelor

2463    Fabricarea uleiurilor esenţiale

2464    Fabricarea preparatelor chimice de uz fotografic

2465    Fabricarea suportilor destinaţi inregistrarilor

2466    Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

2470 Fabricarea fibrelor si firelor sintetice si artificiale

2511    Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer

2512    Resaparea anvelopelor

2513    Fabricarea altor produse din cauciuc

2521    Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic

2522    Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2523    Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2524    Fabricarea altor produse din material plastic

2611    Fabricarea sticlei plate

2612    Prelucrarea si fasonarea sticlei plate

2613    Fabricarea articolelor din sticla

2614    Fabricarea fibrelor din sticla

2615    Fabricarea de sticlărie tehnica

2621    Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc si ornamental

2622    Fabricarea de obiecte sanitare din ceramica

2623    Fabricarea izolatorilor si pieselor izolante din ceramica

2624    Fabricarea de produse ceramice de uz tehnic

2625    Fabricarea altor produse ceramice

2626    Fabricarea produselor ceramice refractare 2630 Fabricarea plăcilor si dalelor din ceramica

2640 Fabricarea cărămizilor, ţiglelor si altor produse pentru construcţii, din argila arsa

2651    Fabricarea cimentului

2652    Fabricarea varului

2653    Fabricarea ipsosului

2661    Fabricarea elementelor din beton pentru construcţii

2662    Fabricarea elementelor din ipsos pentru construcţii

2663    Fabricarea betonului

2664    Fabricarea mortarului

2665    Fabricarea produselor din azbociment

2666    Fabricarea altor elemente din beton, ciment si ipsos 2670 Tăierea, fasonarea si finisarea pietrei

2681    Fabricarea de produse abrazive

2682    Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

2710 Producţia de metale feroase sub forme primare si cea de feroaliaje

2721    Producţia de tuburi (ţevi) din fonta

2722    Producţia de tuburi (ţevi) din otel

2731    Tragere la rece

2732    Laminare la rece

2733    Producţia altor profile obţinute la rece

2734    Trefilare’

2741   Producţia metalelor preţioase

2742   Metalurgia aluminiului

2743   Producţia plumbului, zincului si cositorului

2744   Metalurgia cuprului

2745   Producţia altor metale neferoase

2746   Turnarea fontei

2747   Turnarea otelului

2748   Turnarea metalelor neferoase uşoare

2749   Turnarea altor metale neferoase

2811    Fabricarea de construcţii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2812    Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie din metal

2821   Producţia de rezervoare, cisterne si containere metalice

2822   Producţia de radiatoare si cazane pentru incalzire centrala

2830 Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrala)

2840 Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor

2851   Tratarea si acoperirea metalelor

2852   Operaţiuni de mecanica generala

2861    Fabricarea produselor de tăiat si de uz casnic

2862    Fabricarea uneltelor de mana

2863    Fabricarea articolelor de feronerie

2871   Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

2872   Fabricarea ambalajelor din metale uşoare

2873   Fabricarea articolelor din fire metalice

2874   Fabricarea de şuruburi, buloane, lanţuri si arcuri

2875   Fabricarea altor articole din metal

2911    Fabricarea de motoare si turbine (cu excepţia motoarelor pentru avioane, autovehicule Si
motociclete.)

2912   Fabricarea de pompe si compresoare

2913   Fabricarea de articole de robinetarie

2914   Fabricarea lagărelor, angrenajelor si organelor mecanice de transmisie

2921   Fabricarea cuptoarelor industriale si arzătoarelor

2922   Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2923   Fabricarea echipamentelor industriale de ventilaţie si frigorifice (cu excepţia celor pentru uz casnic)

2924   Fabricarea altor echipamente de utilizare generala

2931   Fabricarea tractoarelor

2932   Fabricarea altor maşini si utilaje agricole si forestiere

2941    Fabricarea masinilor-unelte portabile acţionate electric

2942    Fabricarea altor masini-unelte pentru prelucrarea metalului

2943    Fabricarea altor masini-unelte n.c.a.

2951    Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2952    Fabricarea utilajelor pentru extracţie si construcţii

2953    Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor si tutunului

2954    Fabricarea utilajelor pentru industria textila, a imbracamintei si a pielăriei

2955    Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei si cartonului

2956    Fabricarea altor maşini si utilaje specifice 2960 Fabricarea armamentului si muniţiei

2971    Fabricarea de maşini si aparate electrocasnice

2972    Fabricarea de aparate neelectrice, de uz casnic

3001   Fabricarea maşinilor de birou

3002   Fabricarea calculatoarelor si a altor echipamente electronice

3110 Producţia de motoare, generatoare si transformatoare electrice

3120 Producţia de aparate pentru distribuţia si comanda electricităţii

3130 Producţia de fire si cabluri electrice si optice

3140 Producţia de acumulatori, baterii si pile electrice

(:3150 Producţia de lămpi electrice si echipamente de iluminat

3161    Producţia de componente electrice pentru motoare si vehicule n.c.a.

3162    Producţia altor componente electrice n.c.a.

3210 Producţia tuburilor electronice si a altor componente electronice

3220 Producţia de emiţătoare radio-televiziune, echipamente si aparate telefonice si telegrafice

3230 Producţia de receptoare de radio si televiziune; aparate de inregistrare si reproducere audio sau video

3310 Producţia de aparatura si instrumente medicale

3320 Producţia de aparatura si instrumente de măsura, verificare si control (cu excepţia echipamentelor de măsura, reglare si control pentru procesele industriale)

3330 Producţia de echipamente de măsura, reglare si control pentru procesele industriale 3340 Producţia de aparatura si instrumente optice si fotografice

3350 Producţia de ceasuri

3410 Producţia de autovehicule

3420 Producţia de caroserii, remorci si semiremorci

3430 Producţia de piese si accesorii pentru autovehicule si motoare de autovehicule

3511    Construcţii si reparaţii de nave

3512    Construcţii si reparaţii de ambarcaţiuni sportive si de agrement 3520 Construcţia si repararea materialului rulant

3530 Construcţii si reparaţii de aeronave si nave spaţiale

3541   Producţia de motociclete

3542   Producţia de biciclete

3543   Producţia de vehicule pentru invalizi

3550 Producţia altor mijloace de transport, n.c.a.

3611   Producţia de scaune

3612   Producţia mobilierului pentru birou si magazine

3613   Producţia mobilierului pentru bucătarii

3614   Producţia altor tipuri de mobilier

3615   Producţia de saltele si somiere

3621    Baterea monedelor

3622    Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre preţioase 3630 Fabricarea instrumentelor muzicale

3640 Fabricarea articolelor pentru sport 3650 Fabricarea jocurilor si jucăriilor

3661    Fabricarea bijuteriilor de fantezie

3662    Confecţionarea maturilor si periilor

3663    Fabricarea altor produse manufacturiere

3710 Recuperarea deşeurilor si resturilor metalice reciclabile

3720 Recuperarea deşeurilor si resturilor nemetalice reciclabile

4011    Producţia de energie electrica

4012    Transportul energiei electrice

4013    Distribuţia si comercializarea energiei electrice

4021    Producţia gazelor

4022    Distribuţia si comercializarea combustibililor gazosi, prin conducte

4030 Producţia si distribuţia energiei termice si a apei calde

4100 Captarea, tratarea si distribuţia apei

4511    Demolarea construcţiilor, terasamente si organizare de şantiere

4512    Lucrări de foraj si sondaj pentru construcţii 4521 Construcţii de clădiri si lucrări de geniu civil

4513    Lucrări de invelitori, şarpante si terase la construcţii

4514    Construcţii de autostrăzi, drumuri, aerodroame si baze sportive

4515    Construcţii hidrotehnice

4516    Alte lucrări speciale de construcţii

4531    Lucrări de instalaţii electrice

4532    Lucrări de izolaţii si protecţie anticoroziva

4533    Lucrări de instalaţii tehnico-sanitare

4534    Alte lucrări de instalaţii

4541    Lucrări de ipsoserie

4542    Lucrări de tamplarie si dulgherie

4543    Lucrări de pardosire si placare a pereţilor

4544    Lucrări de vopsitorie, zugrăveli si montări de geamuri

4545    Alte lucrări de finisare

4550 închirierea utilajelor de construcţii si demolare, cu personalul de deservire aferent

5010 Comerţ cu autovehicule

5020 Întreţinerea si repararea autovehiculelor

5030 Comerţ cu piese si accesorii pentru autovehicule

5040 Comerţ cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor

5050 Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule

5111    Intermedieri in comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu
semifabricate

5112   Intermedieri in comerţul cu combustibili, minerale si produse chimice pentru industrie

5113   Intermedieri in comerţul cu material lemnos si materiale de construcţii

5114   Intermedieri in comerţul cu maşini, echipamente industriale, nave si avioane

5115   Intermedieri in comerţul cu mobila, articole de menaj si de fierărie

5116   Intermedieri in comerţul cu textile, confecţii, încălţăminte si articole din piele

5117   Intermedieri in comerţul cu produse alimentare, băuturi si tutun

5118   Intermedieri in comerţul specializat in vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

5119   Intermedieri in comerţul cu produse diverse

5121    Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor si furajelor

5122    Comerţ cu ridicata al florilor si al plantelor

5123    Comerţ cu Ridicata al animalelor vii

5124    Comerţ cu ridicata al pieilor brute si al pieilor prelucrate

5125    Comerţ cu ridicata al tutunului neprelucrat

5131    Comerţ cu ridicata al fructelor si legumelor

5132    Comerţ cu ridicata al cărnii si produselor din carne

5133    Comerţ cu ridicata al produselor lactate, oualor, uleiurilor si grăsimilor comestibile

5134    Comerţ cu ridicata al băuturilor

5135    Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

5136    Comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei si produselor zaharoase

5137    Comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao si condimente

5138    Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peste, crustacee si moluşte

5139    Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun

5141     Comerţ cu ridicata al produselor textile

5142     Comerţ cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

5143     Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice si de uz gospodăresc, al aparatelor de radio Si televizoarelor

5144   Comerţ cu ridicata al produselor din ceramica, sticlărie, tapete si produse de întreţinere

5145   Comerţ cu ridicata al produselor cosmetice si de parfumerie

5146   Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice

5147   Comerţ cu ridicata al altor bunuri de consum nealimentare, n.c.a.

5151     Comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi si gazosi si al produselor derivate

5152     Comerţ cu ridicata al metalelor si minereurilor metalice

5153     Comerţ cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de construcţii

5154     Comerţ cu ridicata al echipamentelor si furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare si de încălzire

5155     Comerţ cu ridicata al produselor chimice

5156     Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare

5157     Comerţ cu ridicata al deşeurilor si resturilor

5181    Comerţ cu ridicata al masinilor-unelte

5182    Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria miniera si construcţii

5183    Comerţ cu ridicata al maşinilor pentru industria textila si al maşinilor de cusut si de tricotat

5184    Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software-ului

5185    Comerţ cu ridicata al altor maşini si echipamente de birou

5186    Comerţ cu ridicata al altor componente si echipamente electronice

5187    Comerţ cu ridicata al altor aparaturi utilizate in industrie, comerţ si transporturi

5188    Comerţ cu ridicata al maşinilor, accesoriilor si uneltelor agricole, inclusiv al tractoarelor 5190 Comerţ cu ridicata al altor produse

5211      Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse alimentare, băuturi si tutun

5212      Comerţ cu amănuntul in magazine nespecializate, cu vânzare predominanta de produse nealimentare

5221   Comerţ cu amănuntul al fructelor si legumelor proaspete

5222   Comerţ cu amănuntul al cărnii si al produselor din carne

5223   Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor si molusteior

5224   Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie si produselor zaharoase

5225   Comerţ cu amănuntul al băuturilor

5226   Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun

5227   Comerţ cu amănuntul in magazine specializate al produselor alimentare

5231    Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice

5232    Comerţ cu amănuntul al articolelor medicale si ortopedice

5233    Comerţ cu amănuntul al produselor cosmetice si de parfumerie

5241     Comerţ cu amănuntul al textilelor

5242     Comerţ cu amănuntul al imbracamintei

5243     Comerţ cu amănuntul al încălţămintei si articolelor din piele

5244     Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de Iluminat si al altor articole de uz casnic

5245     Comerţ cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, al aparatelor de radio si televizoarelor

5246    Comerţ cu amănuntul al articolelor de fierărie, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit

5247    Comerţ cu amănuntul al cărţilor, ziarelor si articolelor de papetarie

5248    Comerţ cu amănuntul, in magazine specializate, al altor produse n.c.a. 5250 Comerţ cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine

5261    Comerţ cu amănuntul prin corespondenta

5262    Comerţ cu amănuntul prin standuri si pieţe

5263    Comerţ cu amănuntul care nu se efectuează prin magazine 5271 Reparaţii de încălţăminte si ale altor articole din piele

5272    Reparaţii de articole electrice de uz gospodăresc

5273    Reparaţii de ceasuri si bijuterii

5274 Reparaţii de alte articole personale n.c.a. 5510 Hoteluri

5521   Tabere de tineret si refugii montane

5522   Campinguri, inclusiv parcuri pentru rulote

5523   Alte mijloace de cazare 5530 Restaurante

5540 Baruri

5551   Cantine

5552   Alte unităţi de preparare a hranei 6010 Transporturi pe calea ferata

6021   Alte transporturi terestre de calatori, pe baza de grafic

6022   Transporturi cu taxiuri

6023   Transporturi terestre de calatori, ocazionale

6024   Transporturi rutiere de mărfuri 6030 Transporturi prin conducte

6110 Transporturi maritime si de coasta

6120 Transporturi pe cai navigabile interioare 6210 Transporturi aeriene după grafic

6220 Transporturi aeriene ocazionale

6230 Transporturi spaţiale

6311   Manipulări

6312   Depozitari

6321   Alte activităţi anexe transporturilor terestre

6322   Alte activităţi anexe transporturilor pe apa

6323   Alte activităţi anexe transporturilor aeriene

6330 Activităţi ale agenţiilor de voiaj si a tur-operatorilor; activităţi de asistenta turistica n.c.a.

6340 Activităţi ale altor agenţii de transport

6411   Activităţile poştei naţionale

6412   Alte activităţi de curier (altele decât cele de posta naţionala) 6420 Telecomunicaţii

6511   Activităţi ale băncii centrale (naţionale)

6512   Alte activităţi de intermedieri monetare

6521   Activităţi de creditare pe baza de contract (leasing financiar)

6522   Alte activităţi de creditare

6523   Alte tipuri de intermedieri financiare

6601   Activităţi de asigurări de viata

6602   Activităţi ale caselor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

6603   Alte activităţi de asigurări (exceptând asigurările de viata)

6711   Administrarea pieţelor financiare

6712   Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare si administrare a fondurilor (agenţi financiari)

6713   Activităţi auxiliare intermedierilor financiare (cu excepţia caselor de asigurări si de pensii)

6720 Activităţi auxiliare ale caselor de asigurări si de pensii

7011   Dezvoltare (promovare) imobiliara

7012   Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii

7020 Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

7031   Agenţii imobiliare

7032   Administrarea imobilelor pe baza de tarife sau contract

7110 închirierea autoturismelor si utilitarelor de capacitate mica

7121 Inchirierea altor mijloace de transport terestru

7122    Inchirierea mijloacelor de transport pe apa

7123    Inchirierea mijloacelor de transport aerian

7131    Inchirierea maşinilor si echipamentelor agricole

7132    Inchirierea maşinilor si echipamentelor pentru construcţii, fara personal de deservire aferent

7133    Inchirierea maşinilor si echipamentelor de birou, inclusiv a calculatoarelor

7134    Inchirierea altor maşini si echipamente n.c.a.

7140 Inchirierea bunurilor personale si gospodăreşti n.c.a

7210 Consultanta in domeniul echipamentelor de calcul (hardware)

7221    Editare de programe

7222    Consultanta si furnizare de alte produse software 7230 Prelucrarea informatica a datelor

7240 Activităţi legate de bazele de date

7250 Intreţinerea si repararea maşinilor de birou, de contabilizat si a calculatoarelor

7260 Alte activităţi legate de informatica

7310 Cercetare-dezvoltare in ştiinţe fizice si naturale

7320 Cercetare-dezvoltare in ştiinţe sociale si umaniste

7411   Activităţi juridice

7412   Activităţi de contabilitate, revizie contabila, consultanta in domeniul fiscal

7413   Activităţi de studiere a pieţei si de sondaj

7415 Activităţile de management ale holdingurilor

7420 Activităţi de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea

7430 Activităţi de testări si analize tehnice

7440 Publicitate

7450 Selecţia si plasarea forţei de munca

7460 Activităţi de investigaţie si protecţie a bunurilor si persoanelor

7470 Activităţi de intretinere si curăţare a clădirilor

7481    Activităţi fotografice

7482    Activităţi de ambalare

7485   Activităţi de secretariat si traducere

7486   Activităţi ale centrelor de intermediere telefonica

7487   Alte activităţi de servicii prestate in principal intreprinderilor

7511     Servicii de administraţie generala

7512     Reglementarea activităţilor organismelor care prestează servicii in domeniul ingrijirii sănătăţii, învăţământului, culturii si al altor activităţi sociale, excluzând protecţia sociala

7513     Controlul activităţilor economice

7514     Servicii de susţinere a administraţiilor publice

7521   Activităţi de afaceri externe

7522   Activităţi de apărare naţionala

7523   Activităţi de justiţie

7524   Activităţi de ordine publica

7525   Activităţi de protecţie civila

7530 Activităţi de protecţie sociala obligatorie 8010 Invăţământ primar

8021    Invăţământ secundar general

8022    Invăţământ secundar, tehnic sau profesional 8030 Învăţământul superior

8041   Scoli de conducere (pilotaj)

8042   Alte forme de învăţământ

8511 Activităţi de asistenta spitaliceasca si in sanatorii

8512   Activităţi de asistenta medicala ambulatorie

8513   Activităţi de asistenta stomatologica

8514   Alte activităţi referitoare la sănătatea umana 8520 Activităţi veterinare

8531   Activităţi de asistenta sociala, cu cazare

8532   Activităţi de asistenta sociala, fara cazare

9001   Colectarea si tratarea apelor uzate

9002   Colectarea si tratarea altor reziduuri

9003   Salubritate, depoluare si activităţi similare

9111   Activităţi ale organizaţiilor economice si patronale

9112   Activităţi ale organizaţiilor profesionale

9120 Activităţi ale sindicatelor salariaţilor

9131   Activităţi ale organizaţiilor religioase

9132   Activităţi ale organizaţiilor politice

9133   Alte activităţi asociative n.c.a.

9211    Producţia de filme cinematografice si video

9212    Distribuţia de filme cinematografice si video

9213    Proiecţia de filme cinematografice 9220 Activităţi de radio si televiziune

9231    Creaţie si interpretare artistica, dramatica si muzicala

9232    Activităţi de gestionare a sălilor de spectacol

9233    Bâlciuri si parcuri de distracţii

9234    Alte activităţi de spectacole n.c.a. 9240 Activităţi ale agenţiilor de presa

9251   Activităţi ale bibliotecilor si arhivelor

9252   Activităţi ale muzeelor, conservarea monumentelor si clădirilor istorice

9253   Activităţi ale grădinilor botanice si zoologice si ale rezervaţiilor naturale

9261    Activităţi ale bazelor sportive

9262    Alte activităţi sportive

9271   Jocuri de noroc si pariuri

9272   Alte activităţi recreative

9301    Spălarea, curăţarea Si vopsirea textilelor si blănurilor

9302    Coafura si alte activităţi de infrumusetare

9303    Activităţi de pompe funebre si similare

9304    Activităţi de intretinere corporala

9305    Alte activităţi de servicii personale n.c.a.

9500 Activităţi ale personalului angajat in gospodarii particulare

9600 Activităţi desfăşurate in gospodarii private, de producere a bunurilor destinate consumului propriu

9700 Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii pentru scopuri proprii

9900 Activităţi ale organizaţiilor si organismelor extrateritoriale

5.3.   Aceste activităţi se vor realiza împreună sau separat, în oricare dintre domeniile arătate, Societatea urmând a desfăşura toate acele activităţi conexe necesare realizării obiectului de activitate propus, în conformitate cu reglementările legale existente.

5.4.   Asociaţii se obligă să obţină avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării obiectului de

activitate.

5.5.  Societatea îşi va putea realiza obiectul de activitate atât în România, cât şi în străinătate, precum şi în zone libere, în lei sau în valută, în orice condiţii, cu respectarea dispoziţiilor legislaţiei în vigoare.

5.6.  Societatea va putea participa, în calitate de acţionar sau asociat, la alte societăţi comerciale, în condiţiile legislaţiei în vigoare.

5.7.  Societatea va putea desfăşura orice altă activitate legată direct sau indirect de obiectul său, îşi va putea lărgi, modifica şi adapta obiectul de activitate, în condiţiile prevăzute de prezentul act constitutiv şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL II – CAPITALUL SOCIAL

6.  CAPITALUL SOCIAL

6.1.  Asociaţii au hotărât că Societatea să aibă un capital social în valoare de 200 RON.

6.2. Capitalul social este divizat în 20 părţi sociale egale şi indivizibile, fiecare având o valoare nominală de minimum 10 RON, subscrise şi integral vărsate de toţi asociaţii la data constituirii Societăţii.

6.3.  Capitalul social al Societăţii este asigurat de asociaţi prin aportul în numerar.

6.4.   Bunurile care vor fi eventual constituite ca aport social în natură la capitalul social, pe
parcursul desfăşurării activităţii Societăţii, vor deveni proprietatea acesteia şi nu vor putea fi înstrăinate
decât cu acordul, în unanimitate, al Adunării Generale a Asociaţilor.

în cazul retragerii sau al excluderii unuia dintre asociaţi, acesta din urmă are dreptul la restituirea contravalorii aportului la capitalul social, evaluat oficiai la data respectivă, după deducerea eventualelor creanţe ale societăţii din contravaloarea aportului mai sus menţionat.

6.5.   Asociaţii vor decide ulterior, în condiţiile legii şi ale prezentului act constitutiv, cu privire la majorarea sau diminuarea capitalului social, după caz.

6.6.   Asociaţii se obligă să menţină o valoare netă minimă a capitalului, în conformitate cu prevederile legii aplicabile societăţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul circulaţiei bunurilor incluse în obiectul de activitate.

7.  APORTURILE ASOCIAŢILOR.

7.1.___________________ subscrie 14 părţi sociale, în valoare totală de 140 RON, reprezentând

70 % din capitalul social;

______________ subscrie 6 părţi sociale, în valoare totală de 60 RON, reprezentând 30 %

din capitalul social.

7.2.  Participarea asociaţilor la beneficii şi pierderi se determină în raport cu numărul şi valoarea
părţilor sociale deţinute, conform legii.

7.3.   Orice modificare ulterioară a ratei de schimb valutar (sau a leului) nu va afecta vărsămintele deja efectuate şi nu poate duce la modificarea procentelor participării asociaţilor la capitalul social al societăţii.

7.4.   Asociaţii iniţiali şi ulteriori sunt obligaţi să depună integral aportul subscris, la data şi în limitele subscripţiei, în conformitate cu cerinţele legii.

8.  PĂRŢILE SOCIALE

8.1.  Deţinerea de părţi sociale implică de drept recunoaşterea şi însuşirea prevederilor actului constitutiv al societăţii, cu toate modificările şi completările ulterioare.

8.2.  Părţile sociale sunt egale ca valoare şi indivizibile, conferind asociaţilor dreptul să-şi primească dividendele.

8.3.  Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale către terţi se face cu acordul unanim al asociaţilor şi cu respectarea dreptului de preempţiune, precum şi a condiţiilor de fond şi de formă, prevăzute de lege.

8.4.   în caz de deces al unui asociat, părţile sociale se transmit prin moştenire legală sau
testamentară, potrivit legii.

8.5.  Fiecare parte socială dă dreptul asociaţilor la un vot în adunările societăţii.

9. MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

9.1.  Capitalul social poate fi majorat în baza hotărârii Adunării Generale, prin admiterea de noi asociaţi, prin includerea de rezerve sau profituri cuvenite asociaţilor, efectuarea de noi aporturi de capital în numerar şi/sau în natură, acestea din urmă fiind evaluate de către experţi sau prin alte modalităţi legale.

9.2.  Majorarea capitatului social se va realiza conform procedurii prevăzute de lege.

10. REDUCEREA CAPITALULUI SOCIAL

10.1.  Capitalul social poate fi redus în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor, cu condiţia
de a nu depăşi limita minimă prevăzută de lege. într-un asemenea caz, se vor arăta motivele pentru care
se face reducerea şi procedeul care va fi utilizat pentru efectuarea ei.

10.2.  Hotărârea de reducerea capitalului social devine operantă numai după expirarea termenelor
legale.

CAPITOLUL III – DREPTURILE ŞI OBLIGATELE ASOCIAŢILOR

11. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DECURGÂND DIN PĂRŢILE SOCIALE

11.1. Societatea va ţine evidenţa părţilor sociale într-un registru ce se păstrează la sediul societăţii.

11.2. Administratorul va elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor asupra părţilor sociale, dar cu menţiunea că acesta nu poate servi ca titlu pentru transmiterea drepturilor constatate, sub sancţiunea nulităţii transmiterii.

11.3. Fiecare parte socială subscrisă şi vărsată conferă posesorului ei un drept proporţional egal, cu numărul părţilor sociale existente, drept de vot în Adunarea Generală, participarea la profit sau la pierdere, precum şi alte drepturi prevăzute în Actul constitutiv.

12.  DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE DECURGÂND DIN EXERCITAREA DREPTULUI

DE VOT

12.1. Hotărârile privind organizarea şi funcţionarea societăţii vor fi luate în Adunarea Generală, cu majoritate absolută a valorii părţilor sociale, inclusiv pentru hotărârile privind modificarea Actului constitutiv al societăţii.

13.  OBLIGAŢIA DE VÂRSÂMÂNT

13.1. Fiecare asociat este obligat să verse cota sa de participare la capitalul social, în stricta conformitate cu dispoziţiile legii şi ale prezentului Act constitutiv.

14.  RĂSPUNDEREA ASOCIAŢILOR

14.1. Asociaţii răspund numai în limitele părţilor sociale, obligaţiile Societăţii fiind garantate cu patrimoniul ei social.

14.2. Patrimoniul Societăţii nu poate fi grevat de datorii, obligaţiile Societăţii fiind garantate cu capitalul ei social

14.3.   Un creditor ai unui asociat poate formula pretenţii numai asupra părţii din beneficiul
Societăţii, care i se va repartiza acestuia de Adunarea Generală sau asupra cotei-părţi cuvenite la
excluderea sau retragerea acestuia ori ia lichidarea societăţii, conform prevederilor Actului constitutiv,

CAPITOLUL IV – CONDUCEREA Şl ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

15.  ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAŢILOR

15.1. Organul suprem de conducere a societăţii este Adunarea Generală a Asociaţilor, care va fi constituită şi va funcţiona în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale prezentului Act constitutiv.

15.2.  Adunarea Generală a Asociaţilor se convoacă, la sediul social al Societăţii, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar.

15.3.  Adunarea Asociaţilor are următoarele obligaţii:

a)  să aprobe bilanţul contabil şi să stabilească repartizarea beneficiului net;

b)  să desemneze pe administratori şi cenzori, să-i revoce şi să le dea descărcare de activitatea lor;

c)   să decidă urmărirea administratorilor şi cenzorilor pentru daunele pricinuite societăţii,
desemnând şi persoana însărcinată să o exercite;

d) sa modifice Actul constitutiv,

precum şi alte obligaţii în conformitate cu normele legale în vigoare.

16. CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE

16.1. Obligaţia convocării Adunării Generale revine administratorului.

16.2. Un asociat sau asociaţii, ce reprezintă cel puţin 1/4 din capitalul social, vor putea cere convocarea Adunării Generale, arătând scopul acestei convocări.

16.3. Convocarea adunării se face prin scrisoare recomandată cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.

17.  CONDIŢII DE VALIDITATE

17.1.  Adunările generale sunt valabil constituite dacă asociaţii prezenţi la prima convocare deţin
cel puţin 3/4 din capitalul social, iar la o a doua convocare deţin 1/2 din capital.

17.2.   Deciziile Adunării Generate luate în condiţiile legii şi ale Actului constitutiv vor fi
obligatorii şi pentru asociaţii absenţi sau reprezentaţi, precum şi pentru cei care au votat împotriva
hotărârilor luate.

18.  ADMINISTRAREA SOCIETĂŢII

18.1.  Conducerea operativă a societăţii este asigurată de administratorul Societăţii care are – în
principal-următoarele atribuţii:

a) coordonează întreaga activitate a Societăţii;

b) asigură reprezentarea acesteia în raporturile cu terţii;

c) angajează patrimonial societatea în limitele prevăzute de lege şi de Actul constitutiv;

d) are drept de semnătură în bancă.

18.2.  De asemenea, administratorul Societăţii are şi următoarele atribuţii:

a)  întocmeşte proiectul programului de activitate şi proiectul de buget al societăţii pe anul următor
şi le supun aprobării Adunării Generale a Asociaţilor;

b)  angajează şi concediază personalul pe baza contractelor individuale de muncă, stabileşte
drepturile şi obligaţiile acestuia;

c) aprobă operaţiunile de încasări şi de plaţi ale Societăţii;

d) aprobă încheierea contractelor în limita obiectului de activitate al Societăţii;

e)  întocmeşte raportul administratorului cu privire la activitatea Societăţii, situaţiile financiare şi contul de profit şi pierderi pe anul precedent;

f)  calculează şi certifică realitatea dividendelor:

g) exercită controlul operativ al Societăţii, răspund pentru buna administrare şi pentru integritatea

patrimoniului societăţii;

h) rezolvă orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală, potrivit legii şi conform Actului constitutiv.

18.3.  Primul Administrator al Societăţii este:

________________ , cetăţean român, născut la data de 15.12.1975 în localitatea___________ ,

judeţul Suceava, cu domiciliu în localitatea_________ , judeţul Suceava, sex feminin, posesoarea cărţii

de identitate seria S.V. nr. 029234, eliberat de Poliţia municipiului Suceava, la data de 30.08.1999, cod

numeric personal ____________ , numit pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit dacă nu

intervine revocarea expresă din partea Adunării Generale a Asociaţilor;

18.4.  Administratorul Societăţii va avea putere deplină, actele făcute de acesta sunt considerate ca
încheiate în numele Societăţii.

Capitolul V- ACTIVITATEA ECONOMICĂ A SOCIETĂŢII

19. EXERCIŢIUL ECONOMICO-FINANCIAR

19.1.  Exerciţiul economico-financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

19.2.  Primul exerciţiu economico-financiar începe la data înmatriculării societăţii în Registrul Comerţului.

20. PERSONALUL SOCIETĂŢII

20.1.  Schema de organizare şi de personal se aprobă de Adunarea Generală a Asociaţilor.

20.2.  Angajarea personalului Societăţii se va face de către administrator pe baza contractelor individuale de muncă şi a altor acte juridice prevăzute de lege.

20.3.    Plata salariilor personalului Societăţii – inclusiv a indemnizaţiilor stabilite pentru –
administrator – precum şi a celorlalte drepturi salariale se va face potrivit legislaţiei în vigoare.

20.4. Cuantumul indemnizaţiei administratorului se stabileşte de către Adunarea Generală, iar cel
al restului de personal, de către administratorul Societăţii.

21.  CONTURILE SOCIETĂŢII

21.1.  Conturile societăţii, atât în lei, cât şi cele în valută, se vor deschide la băncile autorizate din
România.

21.2.   Alimentarea conturilor se face din aporturi la capitalul social subscris, din încasările
societăţii, din împrumuturi, credite, precum şi din alte surse, potrivit legii.

22. EVIDENŢA CONTABILĂ

22.1.  Evidenţa contabilă a Societăţii, inclusiv bilanţul contabil şi contul de profit şi pierderi, se vor ţine în lei şi în limba română.

22.2.  Valuta convertibilă se va evidenţia distinct iar înregistrarea şi evidenţa acesteia în lei se va efectua la cursul de referinţă al BNR, la data efectuării operaţiunii.

22.3.  Orice operaţiune patrimonială se consemnează în momentul efectuării ei, în înscrisuri care vor sta la baza înregistrărilor în contabilitate, dobândind astfel calitatea de documente justificative.

22.4.  Evidenţa contabilă se organizează şi se conduce potrivit legii şi normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor.

22.5.  Situaţia financiară anuală, contul de profit şi pierderi şi raportul de gestiune se vor întocmi în mod obligatoriu anual, precum şi în situaţia lichidării Societăţii. Acestea sunt supuse aprobării Adunării generale.

22.6. în bugetul de venituri şi cheltuieli se pot cuprinde cheltuieli de sponsorizare şi reprezentare în limita a 5% din cifra de afaceri a Societăţii,

16

23. CALCULAREA ŞI REPARTIZAREA PROFITULUI

23.1.  Profitul societăţii se stabileşte prin bilanţ aprobat de Adunarea Generală a Asociaţilor. Pentru determinarea acestui profit se va deduce din profitul anual fondul de rezervă, care va fi de până Ia 5% din totalul profitului prevăzut în bilanţul anual, constituirea acestuia făcându-se până va atinge 20% din capitalul social.

23.2.  Adunarea Generală poate stabili cota-parte din profit pentru constituirea de fonduri pentru dezvoltare, investiţii, reparaţii capitale şi alte fonduri prevăzute sau nu, de lege.

23.3.  Profitul rezultat constituie baza de calcul pentru stabilirea impozitului datorat bugetului de stat.

23.4.  După deducerea impozitului legal datorat bugetului de stat, profitul reaşezat se stabileşte pe cote-părţi, sub forma dividendelor ce se plătesc fiecărui asociat proporţional cu aportul fiecăruia la capitalul social şi cu activitatea fiecăruia în cadrul Societăţii, în baza hotărârilor Adunării Generale luate în acest sens.

23.5.  în cazul în care Societatea înregistrează şi pierderi, asociaţii sunt obligaţi să analizeze
cauzele şi să ia măsurile ce se impun.

CAPITOLUL VI CONTROLUL ACTIVITĂŢII SOCIETĂŢII

24. CONTROLUL ASOCIAŢILOR

24.1.   Oricare dintre asociaţi are dreptul de a verifica situaţia financiară a Societăţii, de a cere şi de a primi date privind situaţia patrimoniului, a veniturilor şi a pierderilor şi orice alte date legate de activitatea Societăţii şi au acces la documentele acesteia.

24.2.   Pentru efectuarea unor operaţii de verificare şi certificare a bilanţurilor şi a altor operaţiuni financiar-contabile şi de trezorerie, asociaţii care deţin cel puţin 25% din capitalul social au dreptul de a cere folosirea serviciilor unei societăţi specializate sau ale unor experţi contabili autorizaţi.

25. COMISIA DE CENZORI

25.1. Gestionarea societăţii poate fi controlată de un cenzor care trebuie să depună o garanţie
egală cu 1/3 din garanţia stabilită pentru administratori, în eventualitatea în care aceasta există.

Garanţia rămâne în casa societăţii şi va fi restituită cenzorului doar dacă Adunarea Generală va hotărî aceasta în funcţie de activitatea desfăşurată pe parcursul exerciţiului.

25.2.  Cenzorul îşi va desfăşura activitatea la sediul social, dacă nu s-a stabilit un alt loc.

25.3.  Sesizarea cenzorului se poate face din oficiu sau de către administrator, precum şi de asociaţii care deţin cel puţin 25% din capitalul social.

26. ATRIBUŢIILE CENZORULUI ŞI RESPONSABILITATEA CENZORULUI 26.1. Cenzorul are următoarele atribuţii:

a)    pe perioada exerciţiului financiar supraveghează gestiunea Societăţii, are drept de control asupra evidenţei Societăţii, a modului în care sunt folosite mijloacele fixe, circulante şi fondurile băneşti, titlurile de valoare ale Societăţii, întocmind şi prezentând administratorului şi Adunării Generale rapoarte privind observaţiile făcute şi eventualele propuneri;

b)    la închiderea exerciţiului financiar, verifică dacă bilanţul şi contul de profit şi pierderi sunt legal elaborate şi în concordanţă cu registrele, dacă acestea sunt ţinute regulamentar şi dacă evaluarea patrimoniului a fost făcută conform normelor stabilite pentru elaborarea bilanţului, prezentând un raport în aceste sens în care specifică observaţiile făcute şi propunerile privind modificarea sau aprobarea bilanţului contabil şi a contului de profit şi pierderi;

c)   poate cere convocarea Adunării Generale, în cazul în care aceasta nu este convocată de administrator sau când se ivesc situaţii ce necesită o rezolvare urgentă;

d)  controlează dacă dispoziţiile legale, ale Actului constitutiv şi ale Adunării Generale sunt respectate de către administrator sau de către lichidatori;

e)   îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de Actul constitutiv sau de hotărârile Adunării Generale a Asociaţilor.

26.2. Cenzorul răspunde în faţa Societăţii conform legii, putând fi revocat sau suspendat de Adunarea Generală.

CAPITOLUL VII – MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII ŞI EXCLUDEREA ASOCIAŢILOR

27. MODIFICAREA FORMEI JURIDICE A SOCIETĂŢII

27.1. Adunarea Generală a Asociaţilor poate hotărî transformarea formei juridice a Societăţii.

27.2.  Modificarea formei juridice a societăţii devine opozabilă terţilor numai după îndeplinirea formalităţilor de autentificare, autorizare, publicitate, înmatriculare şi înregistrare, cerute de lege la înfiinţare.

28. EXCLUDEREA ASOCIAŢILOR

28.1. Poate fi exclus din societate:

a)  asociatul care a devenit iegalmente incapabil;

b) asociatul care nu-şi îndeplineşte obligaţiile potrivit prezentului Act constitutiv sau în cazul în care acţionează împotriva intereselor Societăţii;

c)  asociatul care nu-şi efectuează aportul la care s-a obligat;

d) asociatul administrator care comite fraude în dauna Societăţii sau se serveşte de semnătura asociaţilor sau de capitalul social în folosul lui sau al altora.

28.2.  Excluderea se cere Instanţei Judecătoreşti de oricare asociat sau de Adunarea Generală după rămânerea sa definitivă, urmând a fi publicată în Monitorul Oficial şi înregistrată în Registrul Comerţului, în condiţiile legii.

28.3. Asociatul exclus, pe de o parte, răspunde de pierderi, iar pe de altă parte, are dreptul şi la profit până în ziua excluderii sale, dar nu va ft îndreptăţit să solicite regularizarea lor financiară până ce acestea nu vor fi repartizate conform clauzelor prezentului Act constitutiv.

28.4.  Asociatul exclus are dreptul la restituirea contravalorii aportului său la capitalul social, evaluat oficial la data respectivă după deducerea eventualelor creanţe ale Societăţii din contravaloarea aportului mai sus menţionat.

CAPITOLUL VIII – DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SOCIETĂŢII

29. DIZOLVAREA SOCIETĂŢII 29.1. Au ca efect dizolvarea Societăţii şi dau dreptul fiecărui asociat să ceară deschiderea procedurii lichidării acesteia următoarele:

a) trecerea timpului stabilit pentru durata Societăţii;

b)  imposibilitatea realizării obiectului de activitate al Societăţii sau realizarea acestuia;

c) declararea nulităţii Societăţii;

d) hotărârea Adunării Generale;

e)  hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice;

f) falimentul Societăţii;

g)  în orice alte situaţii, prin hotărârea Adunării Generale a Asociaţilor, luată cu unanimitate de
voturi, cu respectarea normelor legale In vigoare.

30. LICHIDAREA SOCIETĂŢII

30.1.  Lichidarea Societăţii se face de către unul sau mai mulţi lichidatori, numiţi de Adunarea Generală. Aceştia vor putea fi persoane fizice sau juridice.

30.2.  Din momentul intrării în funcţiune a lichidatorilor, mandatul administratorului încetează, lichidatorilor fiindu-le interzisă întreprinderea de noi operaţiuni în numele societăţii, cu excepţia celor în scop de lichidare.

30.3.  Lichidatorii au aceeaşi răspundere ca şi administratorii.

30.4.  Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul Adunării Generale.

30.5. Lichidatorii pot apărea în faţa instanţelor judecătoreşti şi pot încheia tranzacţii cu creditorii Societăţii.

30.6.   Lichidatorii pot înştiinţa pe creditori, printr-un anunţ public, despre lichidarea Societăţii, cerându-/e să-şi prezinte pretenţiile într-o anumită perioadă fixată. Creditorilor cunoscuţi societăţii li se va trimite înştiinţare nominală.

30.7.   Lichidatorii care efectuează noi operaţiuni, ce nu sunt necesare scopului lichidării, sunt răspunzători, personal şi solidar, de executarea acestora.

30.8.   Din sumele rezultate din lichidarea societăţii vor fi efectuate plăţile datorate creditorilor în condiţiile legii.

30.9. Lichidatorii vor întocmi bilanţul de lichidare şi vor face propuneri de repartizare între asociaţi a rezultatelor financiare ale lichidării, conform calculului şi repartizării beneficiilor şi pierderilor, bilanţ ce va fi aprobat de Adunarea Generală, ţinându-se cont de cotele de participare ale acestora la capitalul social precum şi de activitatea efectivă a fiecăruia la bunul mers al Societăţii.

30.10. Pe baza bilanţului de lichidare, lichidatorii vor întocmi acte, în forma impusă de lege, ce vor
urma cursul impus de lege. După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Societăţii
din Registrul Comerţului.

30.11.   Toate documentele emise de societate în perioada lichidării vor conţine denumirea
Societăţii, urmată de cuvintele „societate în lichidare”.

CAPITOLUL IX – SOLUŢIONAREA DIFERENDELOR

31. COMPETENŢA DE SOLUŢIONARE

31.1.  Toate litigiile intervenite în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Act
constitutiv vor fi soluţionate de către părţi pe cale amiabilă.

31.2. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa
instanţelor judecătoreşti competente.

CAPITOLUL X – CLAUZE FINALE

32.1.  Prevederile prezentului Aci constitutiv se completează cu orice alte dispoziţii legale

aplicabile societăţilor comerciale.

32.2.  Prezentul Act constitutiv intră în vigoare după înregistrarea lui în Registru! Comerţului.

32.3.  Prezentul Act constitutiv a fost redactat astăzi, 19.09.2006, într-un număr de 6 exemplare, din care 5 exemplare pentru părţi şi un exemplar pentru Oficiul Registrului Comerţului Suceava.

ASOCIATI

Autorizarea schimbarii locuintei copilului

Domnule Presedinte,

Subsemnatul________,domiciliat in____,jud.____,str.____,nr.___,etaj___,

apart._____,chem in judecata si personal la interogatoriu pe __________________,

domiciliata in____,jud.____,str.____,nr.___,etaj___,apart.____,pentru ca prin

hotararea ce veti pronunta sa dispuneti ca domiciliul copilului nostru________in varsta de 11 ani sa fie la subsemnatul.

Va rog ca, pentru termenul de judecata sa citati si autoritatea tutelara de pe langa Comitetul executiv al Consiliului Localal__________.

Motivele actiunii sunt urmatoarele:

In fapt, subsemnatul sunt casatorit cu paratul inca din anul________. Din casatoria noastra a rezultat copilul_________nascut in anul_______. La data de____

am fost transferat cu serviciul in localitatea__________,  in timp ce sotia mea a ramas in orasul_________ unde am locuit impreuna pana la transferarea mea. Copilul a ramas in acest timp la sotia mea. In realitate, insa, este mult mai potrivit ca el sa locuiasca cu mine, intrucat localitatea in care muncesc este o statiune balneara, iar copilul este debil.

In drept, imi intemeiez cererea pe dispozitiile art.100 din C. fam.

Inteleg sa ma folosesc de proba cu interogatoriul paratei  si de proba cu acte, si anume de_________.

Va rog sa dispuneti citarea autoritatii tutelare, precum si obligarea paratei la aducerea copilului in instanta  spre a fi audiat conform art.100 alin. ultim din C.fam.

Depun prezenta actiune si copii certificate de pe actele susmentionate in teri exemplare, dintre care unul pentru a fi camunicat paratei si celelalte doua instantei si autoritatii tutelare.

Semnatura reclamantului

Domnului Presedinte al_________