Top

Contractul de ipotecă autentificat de Biroul Notarial Public constituie titlu executoriu

Tip: Sentinţă civilă

Nr./Dată: 482 (27.04.2012)

Autor: Zenovia Stanca

Domenii asociate: Contracte

 Judecătoria Sinaia Judecător ZENOVIA STANCA

DREPT CIVIL

SENTINŢA CIVILĂ NR.482 din data de 27.04.2012

Dosar nr. 216/310/2012

Domeniu asociat: Contracte

Titlul: Contractul de ipotecă autentificat de Biroul Notarial Public constituie titlu executoriu.

Soluţie de respingere.

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 07.02.2012 formulată de contestator M. V. A. împotriva intimaţilor T. D. A. şi T. D. G. a solicitat instanţei:

-Anularea executării silite insasi, a tuturor formelor si actelor de executare silita derulate in dosarul de executare nr… ./2011 al BEJ P. B.;

-Anularea Procesului-verbal de situaţie încheiat in dosarul de executare nr. .72011 in data de 16.01.2012 ora 12 şi a Somaţiei emisa la aceeaşi data de BEJ P. B.; – Anularea Procesului – verbal de situaţie încheiat in in dosarul de executare nr. ../2011 data de 16.01.2012 ora 1245 si a Somaţiei emisa la aceeaşi data de BEJ P. B.;

 – Radierea din Cartea funciara a Somaţiilor emise la 16.01.2012 in dosarul de executare nr. .. 72011 de BEJ P. B.;

– Anularea Procesului – verbal de cheltuieli de executare nr. ../11/16.01.2012 emis de executorul judecătoresc P. B.;

De asemenea a solicitat obligarea intimaţilor la plata cheltuielilor de judecata.

In motivarea cererii reclamantul a arătat că BEJ P. B. a înaintat Judecătoriei Sinaia o cerere de încuviinţare a executării silite formulata de creditorii T. D. G. si T. D. A., prin care aceştia cereau încuviinţarea executării silite a Contractului de ipoteca autentificat sub nr. ..714.05.2009 de către BNP A. M. 1. si T. L. A. si a Contractului de împrumut autentificat sub nr. ..723.02.2010 de BNP M. 1. si Ş. L.A., precum si a proceselor-verbale de cheltuieli de executare din 18.05.2011 si 11.07.2011 întocmite de BEJ P. C. G. din Bucureşti. Judecătoria Sinaia a admis cererea si a încuviinţat executarea silita prin încheierea din data de 12.01.2012, pronunţata in dosarul ..7310/2011.

Precizează se impune anularea executării silite derulate de BEJ P. B. in dosarul de executare nr…./2011, având in vedere ca încheierea de încuviinţare a executării silite pronunţata la data de 12.01.2012 de Judecătoria Sinaia in dosarul ..7310/2011 este nelegala. Din actele de executare deja realizate de BEJ P. B. in dosarul nr. ..72011, dar si din cererea de începere a executării silite rezulta ca se urmăreşte de către creditori realizarea unei creanţe in valoare de 354.225 euro (reprezentând “diferenţa împrumut nerestitut”, parte a unui împrumut de 3.000.000 euro, dovedit in opinia nefondata a creditorilor de titluri executorii dupa cum urmează: 2.800.000 euro, prin contract de ipoteca autentificat sub nr…./14.05.2009 si 200.000 euro prin contract de împrumut autentificat sub nr. ..723.02.2010). Pentru aceleaşi titluri executorii si pentru executarea aceleiaşi sume, la solicitarea aceloraşi creditori, un alt executor judecătoresc P. C. – G. s-a adresat, inter alia, si Judecătoriei Sectorului 6 si Judecătoriei Sectorului 1 -Bucureşti, care au respins aceste cereri ca neîntemeiate.

Mai arată contestatorul că ,din susţinerile intimaţilor reiese ca suma 3.000.000 euro (creanţa iniţiala), invocata in cererea de executare depusa la BEJ P. B. este compusa din:

-Suma de 2.800.000 euro, reclamata in temeiul Contractului de ipoteca  autentificat sub nr. ..714.05.2009 de BNP A. M. 1. si T. L. A. (“Contractul de ipoteca

autentificat sub nr /14.05.2009”) si

-Suma de 200.000 euro din Contractul de ipoteca autentificat sub nr. …./23.02.2010 de BNP M. 1. si Ş. L. – A. (“Contractul de ipoteca autentificat sub nr. ..723.02.2010″). Intr-adevar, la data de 13.04.2009, intre contestator si creditorul T. D. -. G. a intervenit un contract de împrumut sub semnătura privata. Asa dupa cum se poate constata din lecturarea contractului din 13.04.2009, imprumutatorul s-a obligat sa imi puna la dispoziţie o suma de 2.800.000 euro, care urma sa imi fie remisa ulterior semnării contractului, si anume pana la data de 16.05.2009. Obligaţia nu a fost niciodată îndeplinita in integralitate de intimaţi. Cu privire la suma de 200.000 euro menţionez:

In data de 23.02.2010, intre T. D.-G., T. D.-A. – imprumutatori si subsemnatul -împrumutat, a intervenit contractul de imprumut autentificat sub nr. …/23.02.2010 de notarul public Ş. L.-A. Cu privire la suma achitata in baza contractului de imprumut, arat ca o parte din aceasta suma a fost primita prin transfer bancar de subsemnatul de la intimaţi si o parte a fost achitata de intimaţi către o societate terţa, la indicaţiile mele. Ca urmare, nu contest primirea sumei de 200.000 euro, care face obiectul contractului de imprumut nr…./23.02.2010. Desi conform celor doua contracte de imprumut menţionate anterior, ar fi trebuit ca intimaţii sa imi remită suma de 3.000.000 euro, in fapt, aceştia nu si-au îndeplinit obligaţia asumata prin contractele de imprumut.

Asa cum rezulta din adresa Raiffeisen Bank nr. …/09.11.2011, intimaţii au remis subsemnatului doar suma de 2.110.000 euro. La aceasta suma se adaugă suma de 90.000 euro, achitaţi de intimaţi in baza contractului de imprumut autentificat sub nr. …/23.02.2010 către o societate terţa, la solicitarea subsemnatului, ceea ce face ca, in realitate, valoarea totala a creanţei iniţiale a intimaţilor împotriva subsemnatului sa fi fost de 2.200.000 euro.

In susţinerea cererii s-au depus la dosarul cauzei înscrisuri, încheierea de încuviinţare a executării silite din data de 18.11.2011 pronunţată de Judecătoria Sector 6 Bucureşti în dosar … ./303/2011, contract de împrumut nr.’.. /27.11.2008 Bnp M. I., somaţia din 16.01.2012 a Bej P. B., , proces -verbal din 16.01.2012, în dosar de  executare .72011 al Bej P. B., contract de ipotecă nr. … /2009 de BNP M. I., sentinţa civilă nr /11.11.2011 a Tribunalului Bucureşti, în dosar .. ./3/2011. In drept cererea a fost întemeiată pe disp. art.399 şi urm. C. pr. civ.

Legal citaţi intimaţii au depus la data de 22.02.2012 întâmpinare prin care au solicitat respingerea tuturor capetelor de cerere formulate de contestator şi plata cheltuielilor de judecată. Au solicitat de asemenea din partea contestatorului să îşi precizeze capetele 2,3,5 prin indicarea temeiului de fapt şi de drept pe care se bazează şi să motiveze capătul 4 al cererii, solicitare încuviinţată de instanţă prin încheierea de şedinţă din data de 24.02.2012,şi pe care contestatorul a complinit-o prin precizarea depusă la dosar în data de 06.03.2012.

Instanţa a solicitat şi s-a ataşat dosarul de executare nr. .72011 al Bej P. B.

La data de 08.03,2012 intimaţii au formulat cerere de suspendare îjn temeiul art. 244 alin 1 pct 1 şi alin 2 C. pr. civ, cerere respinsă prin încheierea de şedinţă din data de 23.03.2012.

In cauză a fost administrată proba cu înscrisuri, cele depuse de părţi, inclusiv înscrisurile comunicate de OCPI Prahova la solicitarea instanţei, vizând dosarele de carte funciară în care s-au admis notările celor două somaţii a căror radiere se solicită în capătul 5 al cererii, respectiv dosar .. 719.01.2012 şi ..723.01.2012.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa a reţinut următoarele:

Creditorii- intimaţi T. D. A. şi T. D. G. au adresat BEJ P. C. G. – Bucureşti cererea de executare silită a debitorului contestator M. V. A. în baza titlului executoriu reprezentat de contract de împrumut autentificat sub nr…./23.02.2010 de BNP M. I. şi Ş. L.-A. şi de contractul de ipotecă autentificat sub nr. ../14.05.2009 de BNP A. M. I. şi T. L.-A. până la concurenţa sumei de 3.000.000 euro plus cheltuieli de executare silită prin urmărirea bunurilor imobile din patrimoniul debitorului.

Urmare cererii creditorilor intimaţi BEJ P. C. G.- Bucureşti a întocmit dosarul de executare silită nr. ../2011.

în temeiul art. 371 ind.l alin 3 şi art. 373 ind.l C. Pr. Civ., la cererea creditorilor intimaţi BEJ P. C. G.- Bucureşti a formulat în dosarul de executare silită nr…./2011, cereri pentru încuviinţarea executării silite, înregistrate pe rolul judecătoriilor de sector din Bucureşti şi pe rolul Judecătoriei Buftea. Judecătoriile Buftea şi Sector 2,3,4 au admis cererile, iar Judecătoriile Sector 1 şi 6 Bucureşti au respins cererea de încuviinţare executare silită în baza titlurilor executorii susmenţionate.

In vederea îndestulării creanţei, creditorii intimaţi s-au adresat cu cerere de executare silită a debitorilor- contestatori la data de 28.12.2011 si BEJ P. B. -Sinaia, formându-se dosarul de executare silită nr. …/2011 al BEJ P. B., în cadrul căruia s-a formulat cerere la Judecătoria Sinaia, prin care s-a solicitat încuviinţarea executării silite a aceloraşi titluri executorii, respectiv contract de împrumut autentificat sub nr. …/23.02.2010 de BNP M. I. şi Ş. L.-A. şi de contractul de ipotecă autentificat sub nr. .. 714.05.2009 de BNP A. M. I. şi T. L.-A.

Urmare a cererii de încuviinţare a executării silite formulată de BEJ P. B. în cadrul dosarului de executare silită nr. ..72011, s-a pronunţat încheierea nr. .712.01.2012 în dosar nr. .7310/2011 al Judecătoriei Sinaia prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite a titlurilor executorii susmenţionate.

împotriva încheierii susmenţionate şi a tuturor formelor de executare silita întocmite în dosarul de executare silită nr. .72011 al BEJ P. B. – Sinaia, debitorul contestator a formulat contestaţia la executare dedusă judecăţii, asupra căreia instanţa va reţine următoarele:

Conform art. 399 alin 1 C. Pr. Civ ” împotriva executării silite precumşi împotriva oricărui act de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare”, iar conform alin 2 ” nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silită însăşi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anulării acrului nelegal”.

Cu privire la încheirea din 12.01.2012 a Judecătoriei Sinaia prin care s-a încuviinţat executarea silită în dosar nr…/2011 al BEJ P. B., instanţa va reţine următoarele:

Potrivit art. 372 şi art. 373 C. Pr. Civ executare silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau a unui alt înscris, care reprezintă potrivit legii titlu executoru, cerinţă legală îndeplinită şi de contractul de împrumut autentificat sub nr. ..723.02.2010 de BNP M. I. şi Ş. L.-A, ce constituie unul din titlurile executorii ale creditorilor- intimaţi.

Cu privire la contractul de ipotecă autentificat sub nr. ..714.05.2009 de BNP A. M. I. şi T. L.-A., instanţa va reţine că potrivit art. 67 din Legea notarilor publici nr. 36/1995, republicată ” actul autentificat de notarul public care constată o creanţă certă şi lichidă are putere de titlul executoriu la data exigibilităţii acesuia”. Conform art.374 ind.l C. Pr.civ” înscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlu executoriu sunt puse în executare fără învestirea cu formulă executorie”.

Conform art. 379 alin 3 C. Pr. Civ creanţa certă este aceea a cărei existentă rezultă din însuşi actul de creanţă sau şi din alte acte chiar neautentice emanate de la debitor sau recunoscute de dânsul, iar conform alin 4 ” creanţa este lichidă atunci câns câtimea ei este determinată prin însuşi actul de creanţă…”.

In speţă contractul de ipotecă susmenţionat îndeplineşte cerinţele art. 379 alin 3 şi 4 cât şi cerinţele art. 67 din Legea 36/1995, republicată, fiind încheiat în vederea garantării restituirii împrumutului de 2.800.000 euro, cu termen scadent la data de 30.04.2010, urmare împrumutului acordat de intimaţi contestatorului, consfinţit printr-un înscris deşi neautentic, însuşit de debitorul contestator, respectiv contractul de împrumut încheiat la data de 13.04.2009 şi a actului adiţional încheiat la acesta la data de 14.05.2009 şi alte înscrisuri emanând de la debitorul contestator.

Cât priveşte cuantumul împrumutului de 2.800.000 euro prevăzut în contractul de ipotecă, contestat de contestator, instanţa urmează, conform precizării contestaţiei la executare, a nu se mai pronunţa, întrucât vizează contestarea unui titlu executoriu ce nu emană de la o instanţă judecătorească, iar contestatorul a formulat contestaţia la executare astfel cum a precizat numai împotriva executării însăşi şi a formelor de executare întocmite în dosarul de executare nr. .. 72011 al BEJ P. B.

Constatând îndeplinite cerinţele prev. De art.379 C. Pr. Civ şi ale art. 67 din Legea 36/1995 cât şi dispoziţiile art. 372 şi 373 C. Pr. Civ, instanţa va reţine că nu sunt motive temeinice, în vederea anulării încheierii din 12.01.2012 a Judecătoriei Sinaia pronunţată în dosar nr /310/2012 prin care s-a încuviinţat executarea silită a celor două titluri executorii, motiv pentru care se va respinge cererea contestatorului formulată în acest sens.

Cu privire la întocmirea celorlate acte de executare întocmite în dosar de executare nr. ..72011 al BEJ P. B., respectiv procesul verbal de situaţie încheiat în dosarul de executare nr. ..72011 în data de 16.01.2012, ora 12 şi somaţia emisă la aceeaşi dată de BEJ P. B., procesul verbal de situaţie încheiat în dosarul de executare nr. ..72011 al Bej P. B. în data de 16.01.2012, ora 12,45 şi somaţia emisă la aceeaşi dată de BEJ P. B., şi procesul verbal de cheltuieli de executare nr. ..711/16.01.2012 emis de executorul judecătoresc P. B., instanţa va reţine că acestea au fost întocmite cu respectarea dispoziţiilor legale prevăzute de art. 399 C. Pr. Civ , 388, 488, 494, 496. 497 şi 371 ind. 7 C. Pr. Civ şi nu se impune anularea acestora, urmând a fi respinsă cererea contestatorului în acest sens.

Faţă de legalitatea actelor de executare silită instanţa va reţine că nu se impune nici radierea din cartea funciară a somaţiilor emise la 16.01.2012 în dosarul de executare silită nr. .. /2011 al Bej P. B.    Având în vedere considerentele mai sus exprimate şi în baza textelor de lege invocate, instanţa urmează a respinge cotestaţia la executare precizată, ca neîntemeiată, iar în baza art 274 C. Pr. Civ va lua act că că intimaţii înţeleg să solicite obligarea contestatorului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de prezenta cauză pe cale separată.

Tags: , , ,