Top

Conflict de drepturi-drepturi salariale

Dosar nr. 109/88/2009

SENTINŢA CIVILĂ NR. 62

Şedinţa publică din data de 21 ianuarie 2009

Prin cererea adresată acestei instanţe şi înregistrată sub nr.2462/88/2008, Sindicatul ….. Tulcea a formulat cerere de chemare în judecată împotriva S.C. ….. S.A.Tulcea, pentru ca prin hotărârea ce se va pronunţa, să se dispună obligarea societăţii la plata următoarelor drepturi salariale, cuvenite conform contractelor colective de muncă pe unitate aplicabile, respectiv C.C.M. nr.67/16.01.2004 şi C.C-M. nr.282/17.02.2006 şi neacordate, către toţi foştii salariaţi membri şi nemembri de sindicat, concediaţi în perioada ianuarie 2004 – 31.12.2007: Sporul de vechime, în procentele specificate în aceste contracte funcţie de vechimea în muncă a fiecărui salariat concediat în perioada menţionată, excepţie sporul de 25% care urmează a fi acordat celor cu o vechime în muncă de peste 20 de ani şi nu peste 25 de ani cum nelegal este menţionat în anexele la contractele respective, indexat, majorat şi reactualizat la data efectuării plăţii; Sporul de fidelitate, în procentele specificate în aceste contracte, respectiv 10 şi 20% din salariul de bază al fiecărui salariat concediat, în funcţie de vechimea în muncă a fiecăruia în unitate, indexat, majorat şi reactualizat la data efectuării plăţii; Salarii compensatorii, în conformitate cu prevederile contractelor colective de muncă pe unitate mai sus precizate şi cu prevederile legale aferente pentru fiecare salariat, în funcţie de vechimea în muncă a fiecăruia, 6 (şase), 9 (nouă) sau 12 (douăsprezece) salarii compensatorii, indexate, majorate şi reactualizate la data efectuării plăţii şi cheltuieli de judecată.

În motivare, s-a arătat că, la disponibilizarea salariaţilor în perioada ianuarie 2004 – 31.12.2007, angajatorul S.C…… S.A.Tulcea nu şi-a respectat obligaţiile contractuale şi nu a plătit salariaţilor concediaţi drepturile salariale ce li se cuveneau conform contractelor colective de muncă încheiate între salariaţi şi conducerea societăţii.

Abia în anul 2007, s-au efectuat primele plăţi ale drepturilor mai sus precizate, în urma demersurilor şi acţiunilor în justiţie iniţiate de Sindicatul …..din cadrul societăţii, urmare faptului că societatea a refuzat să achite aceste drepturi solicitate prin cereri scrise a foştilor salariaţi.

S-a menţionat că, în C.C.M. nr.67/16.01.2004 şi C.C.M. nr.282/17.02.2006, sunt prevăzute condiţiile în care se acordă salarii compensatorii ca protecţie socială a salariaţilor ce urmează a fi concediaţi pentru motive care nu ţin de persoana lor.

Şi-au întemeiat acţiunea pe dispoziţiile art.281, art.282, lit.a) şi lit.c, art.5 şi art.39, lit.a), lit.d) şi lit.j din Codul muncii, precum şi pe prevederile Hotărârii nr.72/23.10.2007 a Consiliului de Administraţie a S.C…… S.A.Tulcea şi Procesul Verbal aferent acestei hotărâri.

În apărare, reclamantul a depus la dosarul cauzei: tabele, cererea nr.38/2008, precizări şi procuri, cereri de adeziune, declaraţii, hot.nr.71/2007 a C.A.al societăţii, proces verbal de validare, înscrieri în sindicat, deciziile nr.2/2005 şi nr.4/2007.

Intimata a depus la dosarul cauzei note scrise.

În şedinţa publică din data de 21 ian.2009, instanţa a disjuns cererea formulată de Sindicatul ….. din cadrul S.C…… S.A.Tulcea privind pe reclamanţii ….. şi ….., de cererea privind restul reclamanţilor din dosarul nr.2462/88/2008.

S-a format dosarul nr.109/88/2009, în care s-a invocat excepţia lipsei calităţii de reprezentant.

Faţă de excepţia lipsei calităţii de reprezentant, instanţa reţine următoarele:

Potrivit art.9 din constituţie: „sindicatele, patronatele şi asociaţiile profesionale se constituie şi îşi desfăşoară activitatea potrivit statutelor lor, în condiţiile legii. Ele contribuie la apărarea drepturilor şi la promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor lor”.

Art.217 alin.1 din Codul muncii prevede că: „sindicatele sunt persoane juridice independente, fără scop patrimonial, constituite în scopul apărării şi promovării drepturilor colective şi individuale, precum şi a intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor lor”.

În temeiul art.1 din Legea nr.54/2003, „sindicatele sunt constituite în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi în contractele colective de muncă şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor acestora”.

Ori, având în vedere că sindicatul este acea organizaţie persoană juridică independentă constituită în scopul apărării şi promovării intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale membrilor lui, prevăzute în legislaţia muncii internă şi în documentele internaţionale, precum şi în contractele colective de muncă, ce îşi desfăşoară activitatea potrivit statutului propriu şi, întrucât reclamantul Sindicatul …..din cadrul S.C. „…..” S.A. Tulcea nu a făcut dovada calităţii de membru de sindicat pentru toate persoanele pe care le reprezintă, instanţa urmează a admite excepţia lipsei dovezii calităţii de reprezentant şi a respinge cererea formulată de sindicatul …..Tulcea pentru reclamanţii ….. şi ….. pentru lipsa dovezii calităţii de reprezentant.

Etichete: