Top

Drepturi băneşti

Prin cererea adresată Tribunalului Bucureşti şi înregistrată sub nr.11589/3/2009, F.N.F.N.C. Bucureşti, în numele şi pentru membrii săi de sindicat : A.V., A.E. ş.a. au chemat în judecată pârâta „ C.F.R. CĂLĂTORI „ pentru a fi obligată prin hotărâre judecătorească să plătească reclamanţilor, prima de „ Ziua Feroviarului „ pe anii 2004 – 2008 conform prevederilor contractului colectiv de muncă.

În drept, îţi motivează cererea pe dispoziţiile art. 67, al.2 din Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2005 -2006, 2007 – 2008, precum şi pe dispoziţiile art.236, 241, 243 din Codul Muncii.

Tribunalul Municipiului Bucureşti prin sentinţa civilă nr. 6112/09.10.2009 pronunţată în dosarul nr. 40013/3/2009 îşi declină competenţa de soluţionare a cererii în favoarea Tribunalului Bacău.

Cauza s-a înregistrat pe rolul Tribunalului Bacău sub nr.7231/110/2009 la data de 27.11.2009.

Acţiunea este legal scutită de plata taxei judiciare de timbru şi a timbrului judiciar conform dispoziţiilor art.285 Codul Muncii.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Pârâta a depus întâmpinare 8 fl.9-10) prin care invocă lipsa calităţii procesuale active a unora dintre reclamanţi şi prescripţia dreptului material la acţiune pentru anii 2004, 2005, iar prin Notele scrise pârâta arată că respectiva Primă are caracterul unui ajutor financiar şi acordarea ei este la latitudinea unităţii în funcţie de situaţia financiară, iar termenul de prescripţie pentru aceste drepturi este de 6 luni conform dispoziţiilor art. 283, lit.c din Codul Muncii.

Ulterior, pârâta a invocat lipsa calităţii de reprezentant al F.N.F.N.C .Reprezentanta reclamanţilor a depus la dosar tabele cu numele, C.N.P., domiciliul şi locul de muncă al fiecărui reclamant, în susţinerea respingerii excepţiei lipsei calităţii procesuale active a unora dintre reclamanţi cât şi în dovedirea competenţei teritoriale a Tribunalului Bacău pentru toţi reclamanţii pe care-i reprezintă.

Din actele şi lucrările dosarului se reţine următoarele :

Întrucât la ultimul termen pârâta a precizat că renunţă la excepţia lipsei calităţii procesuale active a unora dintre reclamanţi, în temeiul art. 137 din Codul de procedură civilă instanţa se va pronunţa cu precădere asupra excepţiei lipsei calităţii de reprezentant al F.N.F.N.C. Bucureşti şi asupra excepţiei prescripţiei invocate de pârâtă.

Din analiza sentinţei civile depuse de reprezentantul reclamanţilor, prin care face dovada înregistrării sale şi a dobândirii personalităţi juridice cât şi a dispoziţiilor art. 39, lit.g şi art. 40, lit.f din Statutul F.N.F.N.C. Bucureşti, precum şi din raportarea la dispoziţiile art. 28. al.2 din Legea nr.54/2003 a Sindicatelor, instanţa constată că reprezentanta reclamanţilor funcţionează legal, a fost reprezentată statutar de către Secretarul general, are statut de Federaţie Naţională Sindicală şi îi sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr.54/2003.

Faţă de aceste aspecte cât şi de probele administrate ( tabele şi alte înscrisuri) din care rezultă calitatea de membri de sindicat a tuturor reclamanţilor, instanţa constată că această excepţie nu este întemeiată, deoarece Organizaţiile Sindicale au dreptul să întreprindă orice acţiune prevăzută de lege, inclusiv de a formula acţiune în justiţie în numele membrilor lor fără a avea nevoie de un mandat expres din partea acestora.

În consecinţă, excepţia lipsei calităţii de reprezentanta va fi respinsă ca nefondată.

În ce priveşte excepţia prescripţiei prescriptive, instanţa constată că şi aceasta este nefondată, urmând a fi respinsă din următoarele considerente :

– dreptul dedus judecăţii are caracterul unui drept salarial raportat la dispoziţiile art.155 din Codul Muncii, astfel că, termenul de prescripţie este cel reglementat de dispoziţiile art.283, lit.c din Codul Muncii, adică cel general de 3 ani. În cazul acestor drepturi neaplicându-se dispoziţiile art.283, lit.c din Codul Muncii . În consecinţă, avându-se în vedere precizarea reclamanţilor referitoare la perioada pentru care solicită acordarea primei de „ Ziua Feroviarului „ aceasta fiind cea de trei ani anterior introducerii acţiunii 2006, 2007, 2008, cât şi data înregistrării acţiunii 12.02.2009, excepţia prescripţiei dreptului la acţiune nu poate fi primită de către instanţa de judecată, aceasta nefiind întemeiată.

Pe fondul cauzei, se reţin următoarele :

Drepturile solicitate sunt prevăzute de dispoziţiile art.69, lit.b (

fl.69 dosar) coroborate cu art. 69, lit.b din Contractul Colectiv de Muncă, care prevăd : „ în afara ajutoarelor la care au dreptul potrivit legii, salariaţii vor mai beneficia de următoarele : ……….pentru Ziua Feroviarului se va acorda o premiere a cărui cuantum va fi stabilit de Consiliul de Administraţie, la nivelul clasei 1 de salarizare…..”

Reclamanţii au depus copia contractelor colective de muncă, înregistrate la D.M.S.F. Bucureşti sub nr.1625/29.03.2007 ( fl.16 şi 67) pentru anii 2006, 2007, 2008, însoţite de grila de salarizare pentru aceiaşi perioadă şi Contractul Colectiv de Muncă pentru anii 2007 – 2008, înregistrate sub nr. 1625/29.03.2007, însoţit de grila de salarizare pentru aceiaşi perioadă.

În ambele Contractele Colective de Muncă sunt prevăzute drepturile pretinse de salariaţi la art. 67 în cel pentru 2005-2006 şi la art. 69 în cel pentru 2007-2008.

Pârâta nu contestă prin întâmpinare şi nici prin Notele scrise depuse la dosar, izvorul acordării acestor drepturi, dar argumentează neacordarea lor cu situaţia ei financiară, care nu i-a permis acest lucru.

Instanţa, constată că întrucât drepturile băneşti prevăzute cu ocazia Zilei Feroviarului în Contractul Colectiv de Muncă, la nivel de unitate şi de ramură încheiat între reprezentanţii salariaţilor şi conducerea „ C.F.R. MARFĂ SA „ au temei legal astfel încât pot fi acordate pentru anii 2006, 2007, 2008.

Deoarece, între părţile contractante nu s-au stabilit situaţii deosebite care să condiţioneze acordarea acestor drepturi, Consiliul de Administraţie al pârâtei urma să stabilească, doar cuantumul acestor prime, a căror acordare este prevăzută de Contractele Colective de Muncă la nivelul minim corespunzător salariului de bază pentru clasa de salarizare 1, având în vedere şi dispoziţiile art. 969 din Codul Civil precum şi pe cele ale art. 243 din Codul Muncii potrivit cărora, executarea Contractului Colectiv de Muncă este obligatoriu pentru părţi, neîndeplinirea obligaţiilor asumate prin aceasta atrăgând răspunderea părţilor care nu şi le îndeplinesc, având în vedere şi recunoaşterea acestor drepturi de către pârâtă, care a menţionat că ele sunt prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă, dovada fiind însăşi acordarea parţială a acestora pentru anul 2007, instanţa constată că pârâta nu şi-a îndeplinit obligaţia, va admite în parte acţiunea, aşa cum a fost precizată, obligând pârâta S.N.T.F.C. – „ C.F.R. CĂLĂTORI „ să plătească reclamanţilor primele de „ Ziua Feroviarului „ pentru anii 2006, 2007, 2008 calculate la nivelul unui salariu de bază corespunzător clasei 1 de salarizare,care va fi reactualizat în funcţie de rata inflaţiei, la data plăţii efective.

Etichete: