Top

Fond Contencios administrativ-Anulare dispozitie reincadrare in functie

Dosar nr. 2948/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 468

Şedinţa publică de la 19 Martie 2009

Completul compus din:

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată sub nr.2512/88/11.10.2007 la Tribunalul Tulcea, reclamantul ………….. a formulat contestaţie împotriva dispoziţiei nr.6820/11.09.2007 emisă de Primarul Municipiului Tulcea, solicitând anularea acesteia, reintegrarea sa pe una din funcţiile existente până la soluţionarea definitivă a cauzelor aflate pe rolul instanţelor din Tulcea, recalcularea drepturilor salariale şi plata de daune morale în sumă de 50.000 lei.

În motivarea contestaţiei reclamantul a arătat că, Consiliul Local Tulcea, deşi cunoştea că solicitase în instanţă invalidarea concursului din 22-23 august 2007 pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere din cadrul Direcţiei de Poliţie Comunitară Tulcea, a iniţiat un proiect de hotărâre pentru validarea rezultatului acestui concurs, aprobat la data de 6 sept.2007.

S-a mai arătat că, prin hotărârea nr.231 din acea dată, prin care s-a constatat încetarea de drept a raporturilor de muncă cu petentul, se face trimitere la calitatea sa de angajat al Primăriei Tulcea, în baza contractului individual de muncă nr.214/28 iulie 2005, contrar prevederilor Hotărârii Consiliului Local Tulcea nr.180/2005 şi dispoziţiei primarului nr.347/2005.

S-a mai susţinut că, în contractul individual de muncă este specificată durata contractului pe perioadă nedeterminată, iar modificarea prevederilor contractului se putea face numai cu acordul scris al ambelor părţi şi că atât Hotărârea Consiliului Local, cât şi dispoziţia primarului se referă la calitatea sa de funcţionar public de conducere.

Mai susţine contestatorul că, dispoziţia nr.6820/2007 a Primarului Mun.Tulcea nu respectă nici termenul de preaviz prevăzut în codul muncii şi confirmat în contractul său de muncă.

În dovedirea acţiunii au fost depuse în copie: HCL nr.231/6.09.2007, acţiunea înregistrată la Tribunalul Tulcea la 27.08.2007 prin care contestatorul solicita anularea concursului organizat de pârâtă în perioada 22-23 august 2007, adresele nr.29100/10.09.2007 şi 947/12.09.2007, contractul individual de muncă şi dispoziţia nr.6820/11.09.2007.

Primarul Mun.Tulcea a formulat întâmpinare solicitând respingerea contestaţiei ca nefondată întrucât contestatorul a deţinut funcţia de director executiv adjunct pe o perioadă determinată, concursul pentru ocuparea acestei funcţii fiind organizat la expirarea acestei perioade legale.

Totodată, pârâta a depus la dosarul cauzei actele care au stat la baza emiterii dispoziţiei contestate şi de asemenea, la solicitarea instanţei, s-a depus la dosar şi HCL nr.247/28.07.2005 a Consiliului Local al Mun.Tulcea împreună cu actele care au stat la baza adoptării acesteia.

Prin sentinţa civilă nr.1014/9.05.2008 Tribunalul Tulcea – Secţia civilă comercială şi contencios administrativ a respins contestaţia ca nefondată şi a obligat contestatorul la plata sumei de 1500 lei cheltuieli de judecată către pârâtul Primarul mun.Tulcea.

Împotriva acestei sentinţe civile a formulat recurs reclamantul ………….. şi prin decizia civilă nr.638/CA/20.11.2008 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa – Secţia comercială, maritimă şi fluvială, contencios administrativ şi fiscal a admis recursul, a casat sentinţa atacată şi a trimis cauza spre rejudecare Tribunalului Tulcea pentru a se pronunţa în limitele investirii.

Pentru a se pronunţa astfel, instanţa de control judiciar a reţinut că, deşi prima instanţă a constatat calitatea de funcţionar public a reclamantului, a soluţionat litigiul având în vedere dispoziţiile codului muncii şi nu prevederile Legii nr.188/1999, încălcând astfel disp.a.rt.129 al.6 C.proc.civ., cu privire la limitele investirii.

La Tribunalul Tulcea, cauza a fost înregistrată în rejudecare sub nr.2948/88/12.12.2008.

La termenul de judecată din data de 12 februarie 2009 pârâtul Primarul Municipiului Tulcea a invocat excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa plângerii prealabile prev.de art.7 din Legea nr.554/2004.

La termenul de judecată din data de 12 martie 2009 reclamantul a solicitat instanţei a se lua act că renunţă la capătul de cerere privind obligarea pârâţilor la plata sumei de 50.000 lei cu titlu de daune morale.

Examinând actele şi lucrările dosarului şi excepţia invocată instanţa reţine următoarele:

Potrivit prevederilor art.7 din Legea nr.554/2004 înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-un act administrativ individual trebuie să solicite autorităţii publice emitente sau autorităţii ierarhic superioare, dacă aceasta există, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia.

În cauză, reclamantul contestator a făcut dovada respectării acestor prevederi legale cu plângerea administrativă formulată la data de 12.09.2007 aflată la fila 7 din dosar şi prin urmare excepţia inadmisibilităţii pentru lipsa plângerii prealabile urmează a fi respinsă ca nefondată.

Pe fondul cauzei, se reţine că, prin dispoziţia nr.6820/11. sept.2007 emisă de Primarul Mun.Tulcea s-a constatat încetarea de drept în temeiul art.56 lit.j din Codul muncii, a contractului individual de muncă încheiat cu reclamantul ………….. în calitate de director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei Comunitare pentru Ordine Publică a Municipiului Tulcea.

Această dispoziţie a fost emisă urmare concursului pentru ocuparea funcţiilor publice de conducere din cadrul Direcţiei Poliţiei Comunitare, respectiv funcţiile de director executiv şi director executiv adjunct organizat de către Primăria Mun.Tulcea în perioada 22-23 august 2007.

De reţinut este faptul că, petentul ………….. a fost numit în funcţia de director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei Comunitare pentru Ordine Publică a Municipiului Tulcea prin hotărârea nr.247/28 iulie 2005 a Consiliului Local al Mun.Tulcea, prin care s-a prevăzut în art.1 că această numire este valabilă până la organizarea concursului în condiţiile prevăzute de lege începând cu data de 1.08.2005, hotărâre pe care reclamantul nu a atacat-o în justiţie.

Este adevărat că, în contractul individual de muncă încheiat cu reclamantul la data de 28 iulie 2005, s-a prevăzut că durata contractului este nedeterminată, însă, cu privire la perioada pentru care ………….. a fost numit în funcţia de director executiv adjunct s-a specificat prin HCL nr.247/2005 că aceasta durează până la ocuparea funcţiei prin concurs, în condiţiile art.16 lit.b din Legea nr.371/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, funcţia de director executiv adjunct al acestei instituţii fiind o funcţie publică.

Deşi reclamantul a atacat în justiţie solicitând anularea concursului (pentru ocuparea acestei funcţii) din perioada 22-23.08.2007, prin sentinţa civilă nr.2344/13.12.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea şi rămasă irevocabilă, această acţiune a fost respinsă ca nefondată, reţinându-se legalitatea concursului din data de 22 – 23.08.2007 pentru ocuparea funcţiilor publice, respectându-se prevederile HG nr.120/2003.

Se mai reţine şi faptul că reclamantul a atacat în contencios administrativ şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Tulcea nr.231/6 sept.2007 prin care s-a constatat încetarea de drept a raportului de muncă cu reclamantul care avea funcţia de director executiv adjunct al Direcţiei Poliţiei Comunitare pentru Ordine Publică a Municipiului Tulcea, ca urmare a organizării concursului pentru această funcţie în perioada 22 – 23.08.2007, acţiune care de asemenea a fost respinsă ca nefondată, hotărâre de asemenea rămasă irevocabilă.

Prin urmare, prin HCL nr.231/26.09.2007 nu s-a făcut decât să se constate încetarea de drept a raporturilor de serviciu ale reclamantului, director executiv adjunct al Direcţiei Poliţiei Comunitare pentru Ordine Publică a Municipiului Tulcea, urmare organizării concursului pentru această funcţie, şi s-a revocat HCL nr.247/28.07.2005 privind numirea sa în această funcţie până la organizarea concursului.

Având în vedere această situaţie, în temeiul art.63, respectiv art.68 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, a fost emisă dispoziţia nr.6820/11.09.2007 de către Primarul Mun.Tulcea, ca o consecinţă firească a emiterii anterioare a actelor administrative specificate (HCL 247/2005 şi HCL 232/2007).

Cum perioada determinată avută în vedere prin Hotărârea Consiliului Local al Mun.Tulcea nr.247/2005 a expirat la data organizării concursului pentru ocuparea funcţiei de director executiv adjunct în cadrul Direcţiei Poliţiei Comunitare pentru Ordine Publică a Municipiului Tulcea, funcţie publică potrivit Legii nr.372/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare, în condiţiile legii, rezultă că dispoziţia nr.6280/11.09.2007 emisă de Primarul Municipiului Tulcea a fost întocmită cu respectarea dispoziţiilor legale incidente, respectiv Legea nr.188/1999, Legea nr.371/2004, şi a actelor administrative emise pentru numirea şi revocarea din funcţie a reclamantului, la data încetării de drept a contractului său de muncă.

Referitor la celelalte capete de cerere privind reîncadrarea în funcţie şi plata drepturilor salariale, acestea sunt neîntemeiate, întrucât decizia contestată este legală şi temeinică.

Prin urmare, contestaţia formulată împotriva dispoziţiei nr.6280/2007 emisă de Primarul Municipiului Tulcea va fi respinsă ca nefondată.

În temeiul art.246 C.proc.civ, urmează a se lua act că, contestatorul renunţă la capătul de cerere privind obligarea la plata daunelor morale în cuantum de 50.000 lei.

Etichete: