Top

Fond comercial – Deschidere procedura insolventa

Dosar nr.32/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.486

Sedinta publica din data de 20 martie 2009

Judecator sindic:

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 08 ianuarie 2009 si înregistrata sub nr.32/88/2009, iar la judecatorul sindic sub nr.3/2009, debitoarea …….. prin lichidator …………., desemnat prin încheierea nr.164/22.01.2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea în dosarul nr.385/2007, a solicitat deschiderea procedurii simplificate a insolventei fata de debitoare.

În motivarea cererii a aratat ca, având în vedere atributiile stabilite prin lege pentru lichidator, a procedat la notificarea debitoarei la sediul declarat la Oficiul Registrului Comertului, respectiv în Tulcea, str. Isaccei, nr.135, judetul Tulcea, corespondenta care s-a restituit prin posta cu mentiunea „societate mutata de la adresa indicata”.

De asemenea, a notificat si administratorul statutar al societatii, ……… la adresa obtinuta de la O.R.C. Tulcea, respectiv Tulcea, str. ……….., judetul Tulcea, corespondenta care a fost returnata de posta cu mentiunea de avizare si reavizare. În aceasta situatie, la data de 15 octombrie 2007, a repetat notificarea catre fostul administrator al societatii, la aceeasi adresa, prin curier special, mandatat de lichidator, care a constatat si mentionat pe borderoul de corespondenta faptul ca persoana nu mai locuieste la adresa respectiva, sens în care s-a adresat Serviciului de Evidenta Persoanelor din Judetul Tulcea care i-a comunicat adresa de domiciliu unde figureaza fostul administrator, respectiv în comuna ……, str. …………, unde a si expediat notificarea cu nr.1548 din 31.10.2007, confirmata de primire de catre destinatar.

Imediat dupa, administratorul statutar l-a contactat telefonic stabilind modalitatea de predare a actelor societatii, prin deplasarea acesteia la Tulcea, convenind modul cum se va proceda pentru preluarea documentelor.

Din afirmatiile acesteia, …….. a efectuat o deplasare la Tulcea, dar, întrucât nu a gasit-o pe contabila care i-a tinut contabilitatea, nu poate sa-i predea nimic, asigurându-l pe lichidator ca va stabili cu contabila modul în care va preda actele, indicându-i acestuia din urma si un numar de telefon unde poate fi contactata.

A mai precizat ca, întrucât nici fostul administrator al debitoarei si nici contabila societati nu a mai luat legatura cu lichidatorul, iar la telefonul mobil nu mai raspundea ………., i s-a expediat o alta notificare cu nr.1609 din 18 decembrie 2007, în care se stabilea un ultim termen pentru predarea actelor, respectiv finele anului 2007.

Desi termenul a fost cu mult depasit, aceasta nu a mai revenit si nici nu a mai putut fi contactata, motiv pentru care la data de 14 februarie 2008 a depus la Tribunalul Tulcea o cerere de chemare în judecata a fostului …….., care a facut obiectul dosarului nr.316/88/2008 solutionat prin sentinta civila nr.6564 din 20 martie 2008 prin care s-a dispus ca aceasta sa predea lichidatorului actele societatii si actele contabile pe ultimii trei ani de activitate.

Urmare acestei hotarâri, fostul administrator, prin contabilul care i-a tinut evidenta i-a predat documentele societatii si actele contabile, ultimul bilant depus de catre societate la organele financiare fiind cel din 31.12.2003, precum si o balanta de verificare pe luna februarie 2004, din care rezulta ca societatea avea patrimoniu din care ar fi putut face plata datoriilor la bugetul statului, care la data de 16.04.2008 totalizau suma de 1272 lei, singura plata pe care a facut-o fostul administrator a fost suma de 1.000 lei stabilita prin încheierea judecatorului delegat la O.R.C., ce a fost achitata lichidatorului dupa multe insistente.

Cu toate ca i s-a pus în vedere fostului administrator sa faca plata datoriilor sau sa predea bunurile care apar în evidenta contabila, lichidatorului, acest lucru nu s-a realizat.

Pentru a afla ce datorii fiscale are societatea la zi, s-a adresat lichidatorul pe data de 08 octombrie 2008 cu o cerere în acest sens la D.G.F.P. Tulcea, care, pe 11 noiembrie 2008, i-a comunicat debitul fiscal total de 1.826 lei.

A mai mentionat ca, initial a cautat sa asigure lichidarea societatii în conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 republicata, dar faptul ca societatea nu mai dispunea de bunuri valorificabile, iar debitele fiscale nu au mai fost platite de catre administratorul statutar al debitoarei, nu i-a mai permis acest lucru.

A mai precizat ca solicitarea lichidatorului privind aplicarea în speta a procedurii simplificata de insolventa se bazeaza pe prevederile art.1 alin.(2) lit.c pct.2-4 coroborate cu litera e din Legea nr.85/2006, iar starea de insolventa decurge din neplata datoriilor acestei societati.

De asemenea, solicita sa fie exceptat de la numirea ca lichidator în aceasta cauza, având în vedere faptul ca, în localitatea …….. nu are acces de internet, la care se adauga dificultatea deplasarii la Tulcea, ce necesita si cheltuieli suplimentare importante.

În sustinere, reclamanta prin lichidator depus la dosar în copie: încheierea nr.164 din 22.01.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.385/2007, notificarea nr.1496 din 24.09.2007 catre societate, cu dovada de expediere, notificarea nr.1497 din 24.09.2007 catre fostul administrator cu dovada de expediere, notificarea nr.1520 din 15.10.2007, cea din 31.10.2007 si nr. 1609 din 18.12.2007, toate expediat catre ……… cu dovada de expediere, procesul verbal din 03.03.2008 pentru preluarea documentelor, bilantul contabil încheiat la 31.12.2003, ultimul bilant al societatii, predat la A.F.P. Tulcea sub nr.413559 din 01.03.2004, balanta de verificare pe luna februarie 2004, adresa nr.14829 din 11.11.2008 a D.G.F.P. Tulcea prin care s-au comunicat debitele fiscale ale societatii.

Examinând cererile, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata prin sentinta civila nr.1324 din data de 18 mai 2006 pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.1614/2006, si ca, prin încheierea 164 din 22.01.2007 pronuntata de judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a fost desemnat în calitate de lichidator ………, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de bunuri valorificabile, iar debitele fiscale nu au mai fost platite de catre administratorul statutar al debitoarei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererile si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata fata de debitoarea SC ………….., care va intra direct în procedura falimentului pentru ca nu se impune verificarea elementelor prevazute la art.1 alin.2 lit.c si d din lege.

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si ca lichidatorul debitoarei, desemnat în baza Legii nr.31/1990, care a introdus cererea de deschiderea procedurii insolventei, a solicitat sa fie exceptat de la numirea în aceasta calitate, în cauza va fi desemnat, ca lichidator judiciar …………… pentru oferta cea mai avantajoasa, care va exercita atributiile prevazute de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 6% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, prin începerea falimentului, iar în continuare se va face aplicarea dispozitiilor generale cuprinse în art.32 si urmatoarele, dat fiind forma simplificata a procedurii, care nu parcurge toate etapele ce alcatuiesc procedura generala, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prevazute de art.28 alin.1.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Legea nr.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor precum si cerintele pentru ca o creanta înregistrata sa fie considerata valabila la 20 mai 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 03 iunie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 08 iunie 2009, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 18 iunie 2009, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Va fixa termen pentru continuarea procedurii la data de 17 iulie 2009.

Etichete: