Top

Fond- Comercial-deschidere procedură insolvenţă

Dosar nr. 269/88/2009

Sentinta civila Nr. 413

Sedinta publica de la 13 Martie 2009

Prin cererea adresata acestei instante la data de 09 februarie 2009 si înregistrata sub nr. 269/88/2009, iar la judecatorul sindic sub nr. 33/2009, debitoarea … prin lichidator … TULCEA, desemnat prin încheierea nr. 326 din 06.12.2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a formulat cerere de declansare a procedurii falimentului în procedura simplificata fata de societatea debitoare.

În motivarea cererii, s-a aratat ca, în calitate de lichidator, a notificat debitoarea la sediul social al acesteia pentru predarea actelor prevazute de art.28 alin.(1) din Legea nr.85/2006, însa fostul administrator nu s-a prezentat.

A mai precizat ca a notificat si creditorii bugetari, respectiv Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea, Primaria mun. Tulcea si Inspectoratul Teritorial de Munca, iar prima creditoare a comunicat faptul ca are creante în suma de 740 lei fata de debitoarea în cauza, Inspectoratul Teritorial de Munca având creante fata de debitoare în suma de 16 lei, Primaria mun. Tulcea comunicând ca debitoarea nu figureaza debite restante.

Societatea a fost dizolvata de drept conform art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990.

Astfel, solicita sa se constate ca rezulta creante certe, lichide si exigibile în valoare de 765,50 lei si sa se dispuna deschiderea procedurii falimentului privind pe debitoare în forma simplificata.

A mai aratat ca îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile Legii nr. 85/2006 conform art. 27 alin. 1 si alin. 2; art. 3 alin. 1 si alin.2; art.1 alin. 2, lit. c punctele 3 si 4 si art. 1 alin. 2 lit. e.

În sustinerea cereri au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 326 din 06.12.2007, declaratia de creanta a ITM Tulcea si a D.G.F.P. Tulcea.

Examinând cererea, în raport cu probele administrate, judecatorul sindic retine ca din relatiile comunicate de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea rezulta ca societatea în discutie a fost dizolvata, în baza art. 237 alin. 1 lit. b din Legea nr. 31/1990, iar conform dispozitiilor art.2701 din Legea nr.31/1990, republicata, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei, conditii în care se va aplica în cauza procedura insolventei în forma simplificata, conform art.1 alin.2 lit.e din Legea nr.85/2006, procedura prin care debitoarea intra direct în procedura falimentului.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Legea nr. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform declaratiilor de creanta depuse pâna la sesizarea instantei de catre DGFP Tulcea si ITM Tulcea, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, urmeaza a se admite cererea si a se dispune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata cu privire la debitoarea S…

Având în vedere ofertele depuse la dosar, precum si faptul ca, în speta, a fost desemnat conform Legii nr.31/1990 în calitate de lichidator …si a desfasurat activitatea ulterior numirii sale prin încheierea nr. 326/06.12.2007, instanta apreciaza ca este cazul a-l numi pe acesta în calitate de lichidator judiciar, care va exercita atributiile prev.de art.24 si 25 din Legea nr.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, precum si orice alte atributii care îi revin.

Se va stabili pentru lichidator o remuneratie fixa in cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie in procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor ce compun averea debitoarei.

Potrivit art.42 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va interzice administratorilor debitoarei, sub sanctiunea nulitatii, sa înstraineze, fara acordul judecatorului sindic, partile sociale sau de interes ori actiunile detinute de debitoarea în cauza.

În temeiul art.42 alin.2 din Legea nr.85/2006 se va dispune indisponibilizarea actiunilor ori a partilor sociale sau de interes potrivit art.42 alin.1, în registrele speciale de evidenta ori în conturile înregistrate electronic.

Conform art.44 din Legea nr.85/2006 debitoarea are obligatia de a pune la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare, cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii.

Conform art.3 pct.26 din Legea nr.85/2006 lichidatorul va convoca, pentru desemnarea administratorului special, în termen de 20 zile de la deschiderea procedurii, asociatii.

Conform art.2 alin.1 din Legea nr.85/2006 la fiecare termen de continuare a procedurii se va prezenta judecatorului sindic de catre lichidator un raport cuprinzând descrierea modului în care si-a îndeplinit atributiile, precum si o justificare a cheltuielilor efectuate cu administrarea procedurii sau a altor cheltuieli efectuate din fondurile existente în averea debitorului.

În temeiul art.48 alin.1 din Legea nr.85/2006 se va dispune ca toate bancile la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitorului, prevazut de art.59 alin.1, la data de 08 mai 2009.

Lichidatorul va notifica conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitorului si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termen limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantelor asupra averii debitoarei la 05 mai 2009; termenul de verificarea creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 22 mai 2009, termenul de depunere a contestatiilor la 25 mai 2009, termenul de întocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 05 iunie 2009, locul, data si ora primei sedinte a adunarii generale a creditorilor, notificare ce se va publica si într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa, conform art.61 alin.3 din Legea nr.85/2006.

Lichidatorul desemnat va întocmi si prezenta judecatorului sindic, în temeiul art.122 alin.1 din Legea nr.85/2006, programul de administrare al lichidarii, în termen de 30 zile de la numire.

Etichete:

Fond Comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr.85/2009js CDA

(510/88/2009)

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA – JUDETUL TULCEA

Sentinta civila nr.579

Sedinta publica din data de 03 aprilie 2009

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC:

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 13 martie 2009 si înregistrata sub nr.510/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.85/2009, debitoarea SC ……….. Tulcea prin lichidatorul judicial Cabinet Individual de Insolventa ………, desemnat prin încheierea nr.2107 din 20.06.2008 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca societatea S.C. …………. S.R.L. Tulcea este o societate dizolvata de drept în baza dispozitiilor Legii nr.359/2004 modificata si completata, iar starea de insolventa rezulta din faptul ca societatea nu dispune de fonduri banesti, pentru plata datoriilor exigibile.

De asemenea, se arata ca au fost notificati creditorii bugetari si din relatiile ce au fost comunicate a reiesit ca societatea figureaza cu create la D.G.F.P. Tulcea.

Suma totala a creantelor pâna la aceasta data este de 319.717 lei.

Se mai arata ca fostul administrator al debitoarei a fost notificat pentru a preda documentele financiar-contabile ale societatii. Acesta le-a predat întocmindu-se Procesul-verbal nr.502/21.08.2008 atasat la dosar. Din verificarile efectuate de catre lichidator, a reiesit ca debitoarea figureaza înregistrata în evidentele financiar-contabile cu câteva obiecte de inventar, reprezentând utilaje si echipamente tehnologice.

Creantele debitoarei, înregistrate pâna la aceasta data sunt certe, lichide si exigibile, motiv pentru care lichidatorul a înteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: Incheierea de numire în calitate de lichidator, declaratia de creanta a Directiei Generala a Finantelor Publice Tulcea, adresa nr.68841/26.09.2008 emisa de Primaria municipiului Tulcea – Serviciul taxe si impozite si Procesul verbal de predare-primire nr.502/21.08.2008.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ………….. Tulcea, a fost dizolvata de drept prin încheierea nr.2107 din data de 20.06.2008 a judecatorului delegat de pe lânga Tribunalul Tulcea.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 319717 lei, conform declaratiei de creanta depuse pâna la sesizarea instantei, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite

cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa ………… si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA ……… Constanta care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic, fiind si lichidatorul desemnat pentru societatea debitoarei si în baza Legii nr.31/1990 si totodata cel propus prin cererea de deschidere a procedurii insolventei.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra

cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 22 mai 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 29 mai 2009, termenul de verificare a creantelor, întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 02 iunie 2009, termen pentru solutionarea contestatiilor – 05 iunie 2009, termenul de intocmire si depunere a tabelului definitiv consolidat la 10 iunie 2009.

Urmeaza ca lichidatorul sa publice notificarea într-un ziar de larga circulatie si în buletinul procedurilor de insolventa si sa întocmeasca si sa prezinte judecatorului sindic programul de administrare a lichidarii, în termen de 30 de zile de la numire. Urmeaza a fixa termen termen pentru analiza activitatii lichidatorului la data de 12 iunie 2009.

Etichete:

Fond Comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 107/2009 JS-VA

626/88/2009-TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 577

Sedinta publica din data de 03 aprilie 2009

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 01.04.2009 si înregistrata sub nr.626/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.107/2009, lichidatorul judiciar numit prin încheierea nr.531 din 26.02.2007 pronuntata de Judecatorul delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, …………. a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitoarei SC ………. SRL Tulcea, societate dizolvata prin sentinta civila nr. 2128 din 6 iulie 2006 pronuntata de Tribunalul Tulcea.

În motivarea cererii, a aratat lichidatorul ca urmare dizolvarii de drept a societatii debitoare potrivit încheierii mai sus mentionate si numirii sale în calitate de lichidator, conform atributiilor sale a notificat pe fostul administrator al societatii, …………. de a se prezenta la sediul cu actele societatii debitoare. Deplasându-se la sediul societatii pentru a identifica pe fostul administrator si pentru a intra în posesia documentelor financiar-contabile a constatat ca nu mai functiona nicio societate, situatie în care lichidatorul a fost în imposibilitatea de a identifica arhiva debitoarei.

Urmare notificarilor trimise prin adresa nr. 6448/15.05.2008 D.G.F.P Tulcea a comunicat ca debitul societatii debitoare fata de bugetul de stat consolidat are o valoare totala de 664 lei iar Primaria Tulcea s-a înregistrat cu o creanta de 437 lei.

Mai arata lichidatorul judiciar ca societatea debitoare nu mai desfasoara activitate comerciala de câtiva ani si ca a fost constatata dizolvata de drept înca din anul 2007.

Se solicita deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata în baza art. 1 alin.2 lit.c si e motivat de faptul ca actele constitutive nu pot fi gasite, administratorul nu poate fi gasit, sediul societatii nu mai corespunde iar societatea a fost dizolvata.

De asemenea se mai solicita desemnarea Cabinetului Individual de Insolventa ……….. în calitate de lichidator pentru faptul ca dispune de resursele umane si financiare necesare pentru a putea desfasura activitatea de lichidare la societate si are o bogata experienta necesara pentru preluarea dosarului si lichidare societatii în conditii optime.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, înscrisuri si în drept cererea este întemeiata pe dispozitiile art. 1 alin.2 lit.c si e ale Legii 85/2006.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ……….. Tulcea a fost dizolvata prin sentinta civila nr. 2128 din 6 iulie 2006 pronuntata de Tribunalul Tulcea iar prin încheierea nr. 531/26.02.2007 a Judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului Tulcea, s-a numit lichidator ………..

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea lichidatorului …………… si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului.

În vederea desemnarii lichidatorului judiciar, având în vedere ca cel care a formulat cererea solicita numirea în calitate de lichdiator judiciar a Cabinetului Individual de Insolventa …………, care a depus la dosarul cauzei si oferta financiara, va fi desemnat lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolventa

………., care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea

debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 3 iulie 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 1 iulie 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 15 iulie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 20 iulie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 30 iulie 2009.

Etichete:

Fond Comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 102/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

ÎNCHEIERE

Sedinta publica de la 06 Februarie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE :

Ministerul Public-Parchetul de pe lânga Tribunalul Tulcea-a fost reprezentat de procurorul ………

S-a luat în examinare cererea formulata de reclamanta Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Tulcea cu sediul în Tulcea str.Gavrilov Corneliu nr.120 judetul Tulcea, având ca obiect reintegrare în familie a minorei ………

La apelul nominal facut în sedinta publica s-a prezentat consilier juridic ………., din partea reclamantei, în baza delegatiei depusa la dosar la acest termen, minora ……….si mama minorei – ………..

Procedura de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:

Reprezentantul reclamantei, având cuvântul solicita conexarea prezentei cauze la dosarul nr. 100/88/2009.

Reprezentantul Ministerului Public, având cuvântul, solicita conexarea prezentei cauze la dosarul nr. 100/88/2009.

TRIBUNALUL,

Având în vedere ca între cauze exista o strânsa legatura, va dispune conexarea prezentei cauze la dosarul nr. 100/88/2009.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DISPUNE

Etichete:

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 81/2009 JS-VA

485/88/2009-TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 575

Sedinta publica din data de 03 aprilie 2009

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 11.03.2009 si înregistrata sub nr.485/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.81/2009, lichidatorul judiciar numit prin încheierea nr. 174/21.01.2009 a judecatorului delegat la ORC Tulcea Cabinet Individual de Insolventa Ilie Ion a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitoarei SC ……… SRL TULCEA, societate dizolvata prin sentinta civila nr. 2113 din 18.09.2008 a Tribunalului Tulcea, în temeiul art. 237 alin.1 lit.b din Legea 31/1990.

În motivarea cererii, a aratat lichidatorul ca debitoarea este o societate dizolvata potrivit sentintei civile mai sus mentionate. În calitate de lichidator a notificat debitorul, la sediul social al acestuia, pentru prezentarea acelor prevazute de art.28(1) din Legea 85/2006, însa acesta nu s-a prezentat.

De asemenea s-au notificat creditorii bugetari DGFP Tulcea, care a comunicat o creanta de 9.229 lei, Primaria Tulcea si ITM Tulcea necomunicând pâna la aceasta data nici un raspuns.

Având în vedere ca debitorul nu si-a depus bilantul contabil, conform prev. art.237 alin.1 lit.b din Legea 31/1990 republicata, societatea a fost dizolvata de drept, debitorul prin administratorul statutar, cu domiciliul mentionatz la sediul societatii, a dispus de bunurile societatii ca si cum ar fi bunurile lui proprii si nu justifica suma de 14.470 lei reprezentând conform bilanturi anexate: active circulante, solicita a se constata ca rezulta datorii certe, lichide si exigibile, în valoare totala de 23.699 lei si se impune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, înscrisuri si în drept cererea este întemeiata pe dispozitiile art. 1 alin.2 pct.f coroborat cu art.260 al.4 din Lg.31/1990, art.252/1 al.3 si 4.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ………… TULCEA a fost dizolvata prin sentinta civila nr. 2113 din 18.09.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea, în temeiul art. 237 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, republicata, fiind numit lichidator Cabinet Individual de Insolventa Ilie Ion prin încheierea nr.174/21.01.2009.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa Ilie Ion si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului.

În vederea desemnarii lichidatorului judiciar, numirea se va face din rândul practicienilor care au depus oferte în dosarul cauzei si pentru cea mai avantajoasa oferta va fi desemnat lichidator judiciar ………. Bucuresti, care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 3 iulie 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului

Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 1 iulie 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 15 iulie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 20 iulie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 30 iulie 2009.

Etichete:

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 76/2009 JS-VA

471/88/2009-TT

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI

CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 574

Sedinta publica din data de 3 aprilie 2009

JUDECATOR SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC,

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 10.03.2009 si înregistrata sub nr.471/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr.76/2009, lichidatorul judiciar numit prin încheierea nr.2430 din 15 iulie 2008 Cabinet Individual de Insolventa „………” a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata a debitoarei SC ………….. Murighiol, societate dizolvata prin sentinta civila nr. 2034 din 8.11.2007 a Tribunalului Tulcea, în temeiul art. 237 alin.1 lit.b din Legea 31/1990.

În motivarea cererii, a aratat lichidatorul ca debitoarea este o societate dizolvata potrivit sentintei civile mai sus mentionate. În virtutea obligatiilor ce-i reveneau a procedat la expedierea unei notificari la data de 25.08.2008 asociatului …………… la adresa comunicata de ORC Tulcea, dupa ce în prealabil l-a contactat personal pe fostul administrator la adresa din Tulcea, unde nu a fost identificat la respectiva adresa; corespondenta fiind returnata cu mentiunea „destinatar mutat de la adresa”. La data de 20.10.2008 s-a expediat o

notificare fostului administrator ……….. la adresa comunicata de la ORC, corespondenta ce a fost returnata, nefiind gasit la domiciliu.

S-a adresa Serviciului Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor Tulcea pentru a informa cu privire la noile adrese de domiciliu, raspunsul primit conformând adresele celor doi asociati pe care le aveau de la ORC Tulcea.

La data de 07.01.2001 s-a mai facut o încercare de contactare a administratorului societatii, expediindu-i o noua notificare care a fost returnata cu mentiunea „destinatarul mutat de la adresa”, astfel ca rezulta clar faptul ca nici unul din cei doi asociati nu se mai afla la adresele furnizate la înmatricularea societatii.

Pentru toate aceste motive este evidenta si se impune deschiderea procedurii de insolventa în forma simplificata în temeiul art.1 alin.2 lit.c pct.2-4 coroborate cu litera e din Legea 85/2006, iar starea de insolvabilitate decurge din neplata datoriilor acestei societati.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, înscrisuri si în drept cererea este întemeiata pe dispozitiile art. 1 alin.2 lit.c pct.2-4 coroborat cu lit. e din acelasi alineat, ale Legii 85/2006.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. ………… ……. a fost dizolvata prin sentinta civila nr. 2034 din 8.11.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea, în temeiul art. 237 alin.1 lit.b din Legea nr.31/1990, republicata, fiind numit lichidator Cabinet Individual de Insolventa „……….” prin încheierea nr. 2430 din 15 iulie 2008.

Conform art. 2701 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor, conform dispozitiilor legale aratate, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa „………” si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului.

În vederea desemnarii lichidatorului judiciar, având în vedere ca cel care a formulat cererea solicita exceptarea de la numire motivat de faptul ca în localitatea Telita nu exista acces la internet la care se adauga dificultatea deplasarii la Tulcea ce necesita cheltuieli importante, suplimentare, ca nu se solicita prin cerere numirea unui anume lichidator judiciar, numirea se va face

din rândul practicienilor care au depus oferte în dosarul cauzei, si va fi desemnat lichidator judiciar Expert General IPURL Tulcea, care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7% din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 30 iulie 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 1 iulie 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 15 iulie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 20 iulie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 30 iulie 2009.

Etichete:

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 268/88/2009

34/2009 js RS

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 567

Sedinta publica de la 03 aprilie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE:

JUDECATORUL SINDIC:

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 09 februarie 2009 si înregistrata sub nr. 268/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr. 34/2009jsRS, debitoarea SC …….. S.R.L. TULCEA prin lichidatorul ………. Tulcea, desemnat prin încheierea nr. 3113 din 15.11.2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca debitoarea este o societate dizolvata de drept potrivit prevederilor art. 237 alin. (9) lit. (b) din Lg. 31/1990.

Lichidatorul îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, potrivit carora „debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 zile de la aparitia starii de insolventa”.

S-a mai aratat ca nu se poate continua procedura de lichidare conform Legii 359/2004, deoarece nu se pot stinge debitele fata de institutiile statului, în vederea obtinerii de certificate fara datorii, necesare a se depune la ORC în vederea publicarii lor în M.O.

Având în vedere ca insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, lichidatorul învedereaza ca S.C. …….. S.R.L. TULCEA are o creanta certa, lichida si exigibila catre bugetul statului, în cuantum de 1186,48 lei. Ceea ce semnifica ca, insolventa este prezumata a fi vadita, motiv pentru care lichidatorul a inteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca SC ……… S.R.L. TULCEA a fost dizolvata de drept prin încheierea nr. 3113/15.11.2007 a judecatorului delegat de pe langa Tribunalul Tulcea.

Conform art. 271 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 1144 lei RON, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea lichidatorului ………….. Tulcea si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator ………. Tulcea, care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7 % din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 21 mai 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 22 mai 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 08 iunie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 12 iunie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 22 iunie 2009.

Etichete:

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 486/88/2009

82/2009 js LDP

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 565

Sedinta publica de la 03 Aprilie 2009

Completul compus din:

JUDECATOR-SINDIC:

JUDECATORUL SINDIC:

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 11 martie 2009 si înregistrata sub nr. 486/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr. 82/2009, debitoarea ………, judetul Tulcea, prin lichidatorul Cabinet Individual de Insolventa ………….., desemnat prin încheierea nr. 293 din 02.02.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca debitoarea este o societate care nu si-a schimbat certificatul de înmatriculare conform prevederilor Legii 359/2004, fiind dizolvata de drept.

Lichidatorul îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 2701 din Legea nr. 31/1990, republicata, în temeiul caruia „în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei”.

De asemenea, lichidatorul invoca dispozitiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, potrivit carora „debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 zile de la aparitia starii de insolventa”.

Având în vedere ca insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, lichidatorul învedereaza ca ……………., judetul Tulcea are o creanta certa, lichida si exigibila catre bugetul statului, în cuantum de 760 lei. Ceea ce semnifica ca, insolventa este prezumata a fi vadita, motiv pentru care lichidatorul a inteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 293 din 02.02.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, Polita asigurare profesionala, Atestat U.N.PI.R., Declaratie creanta D.G.F.P., notificari, bilanturi contabile.

Examinând cererile, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. …………, judetul Tulcea a fost dizolvata de drept prin încheierea nr. 1225 din 05.05.2005 a judecatorului delegat de pe langa Tribunalul Tulcea.

Conform art. 271 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 760 lei RON, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa …….. si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator Cabinet Individual de Insolventa …………, care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 1300 lei RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7 % din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 21 mai 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 22 mai 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 08 iunie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 12 iunie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 22 iunie 2009, iar prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 15 iunie 2009, ora 11.00.

Etichete:

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr.258/88/2009

31/2009 – JS – BE

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 560

Sedinta publica de la 03 aprilie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE:

JUDECATORUL SINDIC:

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 13 februarie 2009 si înregistrata sub nr. 258/88/2009 si la judecatorul sindic sub nr. 31/2009, debitoarea SC ………TULCEA prin lichidatorul Cabinet Individual de Insolventa „…..” , desemnat la debitoare prin Incheierea 1230 din 10.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca debitoarea este o societate dizolvata de drept, care nu mai functioneaza de câtiva ani fiind într-o stare vadita de insolveta si nu figureaza înregistrata cu bunuri mobile sau imobile si nu dispune de fonduri banesti necesare achitarii debitului restant în suma de 738 lei fata de DGFP Tulcea.

S-a aratat, de asemenea, ca, societatea are ca administrator pe …………. si urmare demersurilor efectuate, lichidatorul a reusit sa ia legatura cu susnumitul si din cele declarate de acesta a rezultat ca actele constitutive ale societatii precum si certificatul de înregistrare în original nu le-a putut gasi, acesta predând doar stampila si câteva documente contabile pentru perioada anilor 2000 – 2001

Urmare notificarilor trimise de lichidator, rezulta ca exista o creanta certa, lichida si exigibila în suma totala de 738 lei fata de DGFP Tulcea.

Lichidatorul îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 2701 din Legea nr. 31/1990, republicata, în temeiul caruia „în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei”.

De asemenea, lichidatorul invoca dispozitiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, coroborat cu art. 28 alin. (2) si cu art. 1 din aceeasi lege.

În dovedirea cererii, au fost depuse, în copie, la dosar urmatoarele acte: încheierea nr. 1230 din 10.04.2006 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, notificari adresate asociatilor societatii si dovezile de primire, respectiv returnare a acestora.

Examinând cererile, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca S.C. …………. SRL TULCEA a fost dizolvata de drept potrivit prevederilor art.237 din Legea 31/1990.

Conform art. 271 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate, judecatorul sindic urmeaza a admite cererea lichidatorului Cabinet Individual de Insolventa „………” Tulcea si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator C.I.I. „…………..” care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 8 % din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 21 mai 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 22 mai 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 08 iunie 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 12 iunie 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 22 iunie 2009 si pentru analiza activitatii lichidatorului 07 august 2009.

Etichete:

Fond comercial-Deschidere procedura insolventa

Dosar nr. 304/88/2009

40/2009 js RS

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA Nr. 534

Sedinta publica de la 27 martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE

JUDECATORUL SINDIC:

Asupra cauzei de fata:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 13 februarie 2009 si înregistrata sub nr. 304&88&2009 si la judecatorul sindic sub nr. 40/2009, debitoarea SC ……… S.R.L. TULCEA prin lichidatorul …………. Tulcea, desemnat prin încheierea nr. 3242 din 06.12.2007 a judecatorului delegat la Oficiul Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, a solicitat intrarea în faliment prin procedura simplificata.

În motivarea cererii, a aratat ca debitoarea este o societate dizolvata de drept potrivit prevederilor art. 237 alin. (9) lit. (b) din Lg. 31/1990.

Lichidatorul îsi întemeiaza cererea pe dispozitiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 85/2006, potrivit carora „debitorul aflat în stare de insolventa este obligat sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispozitiilor prezentei legi, în termen de maximum 30 zile de la aparitia starii de insolventa”.

S-a mai aratat ca nu se poate continua procedura de lichidare conform Legii 359/2004, deoarece nu se pot stinge debitele fata de institutiile statului, în vederea obtinerii de certificate fara datorii, necesare a se depune la ORC în vederea publicarii lor în M.O.

Având în vedere ca insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile, lichidatorul învedereaza ca S.C. SC ……… S.R.L. TULCEA are o creanta certa, lichida si exigibila catre bugetul statului, în cuantum de 6635,5 lei. Ceea ce semnifica ca, insolventa este prezumata a fi vadita, motiv pentru care lichidatorul a inteles sa solicite deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata, în temeiul Legii 85/2006.

Examinând cererea, în raport de probele administrate judecatorul sindic retine ca SC ………… TULCEA a fost dizolvata de drept prin încheierea nr. 3242&06.12.2007 a judecatorului delegat de pe langa Tribunalul Tulcea.

Conform art. 271 din Lg. 31/1991, în cazul în care societatea aflata în lichidare este în stare de insolventa, lichidatorul este obligat sa ceara deschiderea procedurii insolventei.

Art. 3 alin. 1 pct. 1 din Lg. 85/2006 defineste insolventa ca fiind acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile.

Cum din înscrisurile aflate la dispozitia lichidatorului a rezultat ca societatea nu dispune de fonduri banesti pentru achitarea creantelor în suma de 6635,5 lei RON, aceasta se afla în stare de insolventa.

Asa fiind, având în vedere cele prezentate judecatorul sindic, urmeaza a admite cererea lichidatorului ………….. Tulcea si va dispune intrarea societatii debitoare în procedura falimentului si va fi desemnat în calitate de lichidator ………… Tulcea, care va exercita atributiile prev.la art.24 si 25 din Lg.85/2006 si pe cele care îi vor fi stabilite de judecatorul sindic.

Urmeaza a stabili pentru lichidator o remuneratie fixa în cuantum de 2000 lei RON pentru activitatea premergatoare efectuarii lichidarii si o remuneratie în procent de 7 % din fondurile obtinute din lichidarea bunurilor din averea debitoarei precum si din recuperarea de creante.

În temeiul art.47 alin.4 din lege, se va constata încetarea de drept a dreptului de administrare al debitoarei, urmând a se dispune interzicerea înstrainarilor de parti sociale sau de interes ori a actiunilor detinute de debitoare, de catre administratorii acesteia, fara acordul judecatorului sindic; obligarea debitorului sa puna la dispozitia lichidatorului toate informatiile cerute de acesta, precum si toate informatiile apreciate ca necesare cu privire la activitatea si averea sa, precum si lista cuprinzând platile si transferurile patrimoniale facute în cele 120 zile anterioare deschiderii procedurii; obligarea tuturor bancilor la care debitoarea are disponibil în conturi sa nu dispuna de acestea fara un ordin al lichidatorului; obligarea debitorului sa depuna la dosarul cauzei actele si informatiile prev.de art.28 alin.1.

Se va fixa termen pentru depunerea de catre lichidator a raportului asupra cauzelor si împrejurarilor care au condus la aparitia insolventei debitoarei prev.de art.59 alin.1 din lege la data de 15 mai 2009.

Fata de dispozitiile art.33 alin.7 raportat la art.108 si 109 din Lg.85/2006, se va dispune ca lichidatorul sa notifice conform codului de procedura civila intrarea în faliment tuturor creditorilor, debitoarei si Oficiului Registrului Comertului de pe lânga Tribunalul Tulcea, pentru efectuarea mentiunii, notificare ce va cuprinde si urmatoarele termene: termenul limita pentru înregistrarea cererii de admitere a creantei asupra averii debitoarei la 11 mai 2009, termenul de verificare a creantelor întocmire, afisare si comunicare a tabelului preliminar de creante la 22 mai 2009, termenul de depunere a contestatiilor la data de 25 mai 2009, termenul de definitivare a tabelului consolidat creantelor la 05 iunie 2009, iar prima adunare a creditorilor va avea loc la data de 15 mai 2009, ora 11.00.

Etichete: