Top

Fond Comercial-Art.138 din Legea 85/2006

Dosar nr. 2997/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.537

Sedinta publica din data de data de 30 martie 2009

Judecator sindic

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.2997/88 din 18 decembrie 2008, reclamantul SC ……….. SRL, în calitate de creditor al debitoarei SC ……… SRL Tulcea a chemat în judecata pe pârâtul ……….., în calitate de administrator al debitoarei, pentru ca, prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna atragerea raspunderii personale a acesteia pentru pasivul debitoarei, în temeiul art.138 alin.(1) pct. d din Legea nr.85/2006.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca numitul ………, în calitate de administrator al SC ……… Tulcea, a achizitionat de la SC ………. SRL bunuri comerciale pentru care a emis file cec care, ulterior, au fost refuzate la plata pentru lipsa disponibil, motiv pentru care creditoarea a declansat procedura executarii silite împotriva debitoarei, ocazie cu care a reusit sa recupereze partial debitul. Cu suma ramasa neacoperita s-a înscris în masa credala, în dosarul de faliment, în care SC ……….. Tulcea are calitate de debitor.

Din raportul lichidatorului reiese ca nu a intrat în posesia documentelor contabile ale societatii, fapt ce o îndreptateste sa afirme ca numitul ………., în calitate de administrator, nu a depus declaratiile privind operatiile contabile la A.F.P. Tulcea si bilanturile contabile la O.R.C. Tulcea si nu a îndeplinit atributiile prevazute de legea contabilitatii.

Astfel, pentru netinerea unei evidente contabile la zi a societatii si prin activitatea economica paguboasa a administratorului statutar al debitoarei, s-a ajuns la insolvabilitatea societatii prin neachitarea datoriilor catre creditori si catre finantele publice.

Prin urmare, din cele precizate, rezulta ca sunt îndeplinite conditiile art.138 alin.1 lit.d din Legea nr.85/2006 privind raspunderea administratorului societatii debitoare prin netinerea unei contabilitati conform legii.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Examinând actul si lucrarile dosarului, instanta retin e urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.1983 bis din 02.11.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea s-a admis cererea creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea si s-a dispus deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata cu privire la debitoarea SC ………, fiind desemnat în calitate de lichidator Cabinet Individual ………, societate profesionala care ulterior si-a schimbat forma de organizare si denumirea în Cantor S.P.R.L.

Lichidatorul desemnat a întocmit tabelul preliminar si cel definitiv, cuprinzând toate obligatiile asupra averii debitoarei, în care au fost înscrisi creditorii Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea, SC ………SRL si ……… SRL, cu creante în valoare totala de 91.438,62 lei.

Reclamanta – creditoare SC ……….. SRL sustine ca pârâtul, în calitate de administrator al societatii debitoare a cauzat starea de insolventa a acesteia prin faptul prevazut de art.138 alin.1 lit. d din Legea nr.85/2006, respectiv aceea de a nu tine contabilitatea în conformitate cu legea, sustinere care nu a fost demonstrata în cauza.

Este adevarat ca pârâtul, în calitate de administrator al societatii debitoare nu si-a îndeplinit obligatia de predare a documentelor contabile catre lichidatorul judiciar si ca societatea debitoare a fost dizolvata prin sentinta civila nr. 1307 din 06.08.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea, pentru ca nu a depus situatiile financiare anuale aferente anului 2005, însa aceasta omisiune nu poate atrage „ab initio” raspunderea organelor de conducere ale societatii debitoare în conditiile în care nu s-a dovedit conform art.138 din Legea nr.85/2006 ca prin aceasta omisiune a fost determinata insolventa. Mai mult, simpla invocare a dispozitiilor art.138, nu atrage în mod obligatoriu raspunderea organelor de conducere deoarece prin Legea nr.85/2006 nu s-a instituit o prezumtie legala de vinovatie si de raspundere în sarcina pârâtului, prevazându-se doar posibilitatea atragerii raspunderii, însa doar dupa administrarea de dovezi în acest sens de catre lichidatorul judiciar, dovezi care în speta nu au fost probate.

Fata de aceste considerente, urmeaza a respinge actiunea ca nefondata.

Etichete: