Top

Fond Comercial-Art.138 din Legea 85/2006

Dosar nr. 2997/88/2008

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR.537

Sedinta publica din data de data de 30 martie 2009

Judecator sindic

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.2997/88 din 18 decembrie 2008, reclamantul SC ……….. SRL, în calitate de creditor al debitoarei SC ……… SRL Tulcea a chemat în judecata pe pârâtul ……….., în calitate de administrator al debitoarei, pentru ca, prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna atragerea raspunderii personale a acesteia pentru pasivul debitoarei, în temeiul art.138 alin.(1) pct. d din Legea nr.85/2006.

În motivarea actiunii reclamanta a aratat ca numitul ………, în calitate de administrator al SC ……… Tulcea, a achizitionat de la SC ………. SRL bunuri comerciale pentru care a emis file cec care, ulterior, au fost refuzate la plata pentru lipsa disponibil, motiv pentru care creditoarea a declansat procedura executarii silite împotriva debitoarei, ocazie cu care a reusit sa recupereze partial debitul. Cu suma ramasa neacoperita s-a înscris în masa credala, în dosarul de faliment, în care SC ……….. Tulcea are calitate de debitor.

Din raportul lichidatorului reiese ca nu a intrat în posesia documentelor contabile ale societatii, fapt ce o îndreptateste sa afirme ca numitul ………., în calitate de administrator, nu a depus declaratiile privind operatiile contabile la A.F.P. Tulcea si bilanturile contabile la O.R.C. Tulcea si nu a îndeplinit atributiile prevazute de legea contabilitatii.

Astfel, pentru netinerea unei evidente contabile la zi a societatii si prin activitatea economica paguboasa a administratorului statutar al debitoarei, s-a ajuns la insolvabilitatea societatii prin neachitarea datoriilor catre creditori si catre finantele publice.

Prin urmare, din cele precizate, rezulta ca sunt îndeplinite conditiile art.138 alin.1 lit.d din Legea nr.85/2006 privind raspunderea administratorului societatii debitoare prin netinerea unei contabilitati conform legii.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Examinând actul si lucrarile dosarului, instanta retin e urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.1983 bis din 02.11.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea s-a admis cererea creditoarei Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea si s-a dispus deschiderea procedurii insolventei în forma simplificata cu privire la debitoarea SC ………, fiind desemnat în calitate de lichidator Cabinet Individual ………, societate profesionala care ulterior si-a schimbat forma de organizare si denumirea în Cantor S.P.R.L.

Lichidatorul desemnat a întocmit tabelul preliminar si cel definitiv, cuprinzând toate obligatiile asupra averii debitoarei, în care au fost înscrisi creditorii Directia Generala a Finantelor Publice Tulcea, SC ………SRL si ……… SRL, cu creante în valoare totala de 91.438,62 lei.

Reclamanta – creditoare SC ……….. SRL sustine ca pârâtul, în calitate de administrator al societatii debitoare a cauzat starea de insolventa a acesteia prin faptul prevazut de art.138 alin.1 lit. d din Legea nr.85/2006, respectiv aceea de a nu tine contabilitatea în conformitate cu legea, sustinere care nu a fost demonstrata în cauza.

Este adevarat ca pârâtul, în calitate de administrator al societatii debitoare nu si-a îndeplinit obligatia de predare a documentelor contabile catre lichidatorul judiciar si ca societatea debitoare a fost dizolvata prin sentinta civila nr. 1307 din 06.08.2007 pronuntata de Tribunalul Tulcea, pentru ca nu a depus situatiile financiare anuale aferente anului 2005, însa aceasta omisiune nu poate atrage „ab initio” raspunderea organelor de conducere ale societatii debitoare în conditiile în care nu s-a dovedit conform art.138 din Legea nr.85/2006 ca prin aceasta omisiune a fost determinata insolventa. Mai mult, simpla invocare a dispozitiilor art.138, nu atrage în mod obligatoriu raspunderea organelor de conducere deoarece prin Legea nr.85/2006 nu s-a instituit o prezumtie legala de vinovatie si de raspundere în sarcina pârâtului, prevazându-se doar posibilitatea atragerii raspunderii, însa doar dupa administrarea de dovezi în acest sens de catre lichidatorul judiciar, dovezi care în speta nu au fost probate.

Fata de aceste considerente, urmeaza a respinge actiunea ca nefondata.

Etichete:

Fond comercial-Art.138 din Legea 85/2006

Dosar nr. 23/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 513

Sedinta publica de la 26 Martie 2009

Completul compus din:

JUDECATOR-SINDIC.

T R I B U N A L U L:

Prin cererea înregistrata la aceasta instanta sub nr.23/88/2009, reclamanta ……….., Tulcea, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei SC „………… SNC Tulcea a chemat în judecata pe pârâtii ………… si ………, solicitând atragerea raspunderii patrimoniale a acestora, pentru suma de 1094 lei, reprezentând valoarea totala a creantelor admise împotriva debitoarei si nerecuperate, în procedura de faliment.

În motivarea cererii, reclamanta a aratat ca nu a putut continua luarea masurilor impuse de procedura falimentului deoarece fostii administratori au avut atitudini diferite în relatiile cu lichidatorul judiciar. Astfel, în timp de pârâtul ………. a înteles sa colaboreze, pârâtul ………. nu a colaborat sub nici o forma, ceea ce a împiedicat efectuarea unei aprecieri corecte a cauzelor care au determinat intrarea debitoarei în insolventa.

Reclamanta a mai aratat ca în ceea ce-l priveste pe pârâtul …… acesta a colaborat si, la timpul potrivit a platit jumatate din datoriile societatii, creantele din prezent datorându-se neachitarii datoriilor catre institutiile statului de catre pârâtul ……….

În drept, reclamanta a invocat prev. art.138 al.1 lit.c si d din Legea nr.85/2006, iar în dovedire a depus la dosarul cauzei, în copie o serie de acte întocmite în procedura de lichidare, sentinta civila nr.128/COM/1101/2008 a Tribunalului Tulcea, tabelul definitiv consolidat al creantelor si rapoartele de activitate întocmite în procedura de lichidare,

Analizând actele dosarului, probatoriul administrat, judecatorul sindic retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.128/COM/11.01.2008 pronuntata de Tribunalul Tulcea, în dosarul nr.3053/88/2007 al aceleasi instante, judecatorul sindic a dispus deschiderea procedurii de insolventa, în forma simplificata, cu privire la debitoarea SC „………” SNC Tulcea, fiind desemnat în calitate de lichidator judiciar, reclamanta …….. SPRL Tulcea.

Din analiza rapoartelor de activitate depuse de lichidator, în cadrul procedurii de lichidare, rezulta ca dupa deschiderea procedurii, pârâtul ………, fost administrator al debitoarei a raspuns convocarii sale, prezentându-se la punctul de lucru al lichidatorului si aratându-si disponibilitatea pentru colaborare.

Celalalt administrator, care detine întreaga arhiva cu documentele financiar contabile ale debitoarei a refuzat sa raspunda solicitarii lichidatorului sau sa colaboreze în vreun mod.

Doctrina juridica a statuat ca, în cazul neîndeplinirii de catre administrator a obligatiei de a preda evidenta contabila lichidatorului, se prezuma ca administratorul nu a tinut contabilitatea în conformitate cu legea sau a facut sa dispara documentele contabile, fapta prevazuta de art.138 al.1 lit.d din Legea nr.85/2006.

Potrivit art.138 al.1 lit.c din Legea nr.85/2006, raspunderea membrilor organelor de conducere sau de supraveghere din cadrul debitoarei, poate fi antrenata si în situatia în care acestia au dispus, în interes personal, continuarea unei activitati care ducea în mod vadit persoana juridica la încetarea de plati.

Lipsa de activitate a debitoarei înca din anul 2004 si neplata datoriilor catre institutiile de stat de catre administratori, nu pot constitui prin ele însele fapte care sa conduca la concluzia ca acestia au continuat o activitate care ducea la insolventa, în interes personal.

Fapta administratorului ………. de a nu tine contabilitatea în conformitate cu legea a condus la prejudicierea creditorilor debitoarei atât prin fapt5ul ca societatea a ajuns în stare de insolventa cât si prin împrejurarea ca obligatiile fata de creditori nu pot fi platite din averea debitoarei, fiind evidenta legatura de cauzalitate între fapta pârâtului ………. si prejudiciul suferit de creditori.

Fata de toate aceste considerente, urmeaza ca cererea sa fie admisa în parte si sa fie obligat pârâtul ………., în calitate de fost administrator al paratul ………, în calitate de fost administrator al S.C. ……….. Tulcea sa suporte pasivul neacoperit al debitoarei, pâna la concurenta sumei de 5051 lei, reprezentând valoarea totala a creantelor nerecuperate. Ia act de renuntarea reclamantei la judecata cauzei împotriva pârâtului …………..

sa suporte pasivul neacoperit al debitoarei, pâna la concurenta sumei de 5051 lei, reprezentând valoarea totala a creantelor nerecuperate si a se lua act de renuntarea reclamantei la judecata cauzei împotriva pârâtului ……….

Etichete:

Fond comercial – Art. 138 din Legea 85/2006

Dosar nr. 2788/88/2007

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINTA CIVILA NR. 483

Sedinta publica din data de 20 martie 2009

Completul compus din:

PRESEDINTE

JUDECATORUL SINDIC:

Prin cererea adresata acestei instante la data de 9 noiembrie 2007 si înregistrata sub nr. 2788/88/2008, Cabinet Individual de Insolventa ………, cu sediul în …….., ………..Tulcea – punct de lucru în Tulcea, ………, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei S.C ………… TULCEA, a formulat cerere de atragere a raspunderii personale a persoanelor de conducere ai debitoarei, respectiv ………, domiciliat în Tulcea, ……… si ……… ( fosta Drob ), domiciliata în Constanta, …………… Constanta.

În motivarea cererii reclamantul a aratat ca cei doi asociati si administratori ai societatii nu au respectat prev. art. 138 alin.1 pct.a, b si d din Legea 85/2006 si au folosit bunurile societatii în interes propriu, au facut acte de comert în interes personal si au facut sa dispara unele documente contabile.

Mai arata reclamanta ca potrivit datelor prezentate în bilantul pe anul 2002-2003, rezulta ca societatea la fiecare sfârsit de an, a avut creante si disp.bancare de 4738 lei, de asemenea stocuri de marfuri valorând 3890 lei, ca i-au însusit în scopuri personale; datorita faptului ca administratorii nu au prezentat actele societatii rezulta ca acestia în mod intentionat, conf. prev.art. 138 pct.d au facut sa dispara unele acte contabile, sau a tinut o contabilitate fictiva, exclusiv în folos propriu; întrucât nu au prezentat actele contabile ale societatii- luând act de faptul ca trebuie sa îndeplineasca aceasta sarcina- atât din notificarile efectuate anterior, cât si telegramele adresate si primite la 9.10. si 2.11.2007, rezulta ca se încadreaza si în prev. pct. „d” ale art. 138 din Legea 85/2006; nu au raspuns telegramei din 2.11.2007 privind convocarea pentru desemnarea unui administrator special, conform prev. art. 3 pct.26 din Legea 85/2006.

Având în vedere cele prezentate, solicita a se constata ca cererea este legala si temeinica si pe cale de consecinta solicita a fi admisa si a fi obligati- în solidar- cei doi administratori la plata tuturor pasivelor societatii înregistrate în tabelul definitiv, care se ridica la suma de 18.583 lei precum si la plata cheltuielilor de procedura si a onorariului lichidatorului judiciar.

La dosarul cauzei s-au depus înscrisuri iar în drept cererea este întemeiata pe dispozitiile art.138 alin.1 pct. a,b si d din Legea 85/2006.

La cererea reclamantului si a pârâtului ……….., instanta a încuviintat administrarea probei cu interogatoriul pârâtei ……….., interogatorii atasate la dosarul cauzei fila 81 respectiv 83.

La cererea reclamantului si a pârâtului ……….., instanta a încuviintat efectuarea unei expertize contabile de catre expert ……….., având ca obiective: stabilirea cauzelor care au determinat aparitia starii de insolventa a societatii; stabilirea volumului creantelor si a stocului de marfuri la sfârsitul anului 2001-2002 si 2003 si a destinatiei veniturilor/platilor realizate în aceeasi perioada din valorificarea acestora; stabilirea datei încetarii activitatii si a volumului valoric al stocurilor de marfuri materiale la acest moment; verificarea legalitatii modului de conducere a evidentei contabile pe perioada 2001, 2002, 2003 pâna la încetarea activitatii; verificarea legalitatii depunerii si eliberarii de sume din conturile societatii în perioada 2001, 2002 si 2003 si în continuare, daca este cazul.

La data de 20.02.2009, s-a depus raportul de expertiza contabila si fata de care partile nu au avut de formulat obiectiuni.

Examinând cererea în raport de probele administrate si de dispozitiile legale pe care aceasta se întemeiaza, instanta apreciaza ca aceasta este nefondata.

Atragerea raspunderii fostilor membri ai organelor de conducere ai debitoarei, prin promovarea unei cereri întemeiata pe dispozitiile art.138 din lege, reprezinta o cerere subordonata scopului lichidarii adica acela de a acoperi pasivul debitoarei si de a-l stinge prin plata datoriilor.

Actiunea formulata de lichidatorul judiciar se întemeiaza în drept pe dispozitiile art. 138 alin.1 pct. a, b si d din Legea 85/2006, potrivit carora ” În cazul în care în raportul întocmit în conformitate cu dispozitiile art. 59 alin.1 sunt identificate persoane carora le-ar fi imputabila aparitia starii de insolventa a debitorului, la cererea administratorului judiciar sau a lichidatorului, judecatorul sindic poate dispune ca o parte a pasivului debitorului, persoana juridica, ajuns în stare de insolventa, sa fie suportata de membrii organelor de conducere si/sau supraveghere din cadrul societatii, precum si de orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una din urmatoarele fapte: a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice în folosul propriu sau în cel al unei alte persoane; b)au facut acte de comert în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice; d) au tinut o contabilitate fictiva, au facut sa dispara unele documente contabile sau nu au tinut contabilitatea în conformitate cu legea”.

Din expertiza contabila efectuata în cauza coroborata cu celelalte înscrisuri contabile se constata însa ca fostii administratori ………. si ………. nu au savârsit nici una dintre faptele care sa fi cauzat starea de insolventa a societatii, aratate prin actiune.

Astfel, conform concluziilor expertizei contabile efectuata de expert …………, rezultate din verificarea documentelor financiare, raspunzatori de intrarea societatii în incapacitate de plata se fac asociatii ………. si …………. din analiza conturilor din balanta de verificare contabila si a indicatorilor financiari raportati, nu rezulta valorificari de bunuri si nici de încasari în conturile de banca si casa; societatea debitoare si-a încetat activitatea de constructii la data de 31.12.2000, în perioada 2001-2002 înregistreaza alte venituri în suma de 1044 lei iar la data de 31.12.2003- ultima raportare, nu se înregistreaza stocuri de marfa si materiale si nici active imobilizate; din balantele de verificare contabila, a bilantului si a raportarilor financiare expertizate, nu rezulta ca administratorii societatii debitoare ar fi tinut o contabilitate fictiva; în perioada 2001-2003-ultima raportare, societatea debitoare nu înregistreaza încasari de sume în conturile de disponibilitati banesti la banca si casa si nici în ct.455 Decontari cu asociatii; nu s-au valorificat stocuri de marfa sau materiale si nici bunuri de natura imobilizarilor corporale.

Nu a rezultat, din probatoriul administrat în cauza ca pârâtii ar fi folosit bunurile sau creditele societatii în folosul lor sau al altei persoane, ca ar fi facut acte de comert în interes personal, sub acoperirea persoanei juridice sau ca ar fi tinut evidenta contabila fictiva în perioada cât societatea a functionat.

Pentru aceste considerente va respinge cererea lichidatorului judiciar ca nefondata.

Etichete:

Fond comercial – ART. 138 DIN lEGEA 85/2006

Dosar nr.1284/88/2008

R O M A N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SENTINTA CIVILA NR. 478

Sedinţa publică din data de 20 martie 2009

JUDECATORUL SINDIC :

Prin cererea înregistrată sub nr.1284/88/2008 din 21 mai 2008 la Tribunalul Tulcea, reclamanta creditoare Direcţia Generală a Finanţelor Publice Tulcea, a formulat cerere de atragere a răspunderii patrimoniale a pârâtului fost administrator la debitoarea falită S.C. ……….. S.N.C.Tulcea, jud.Tulcea, în temeiul art.138 din Legea nr.85/2006.

Totodată, în temeiul art.138 alin.(3) din Legea nr.85/2006 au solicitat autorizarea introducerii acţiunii.

În motivarea cererii reclamanta creditoare a arătat că, în urma raportului final nr.2016/07.05.2008 depus, privind debitoarea ………SNC Tulcea, lichidatorul ………… S.P.R.L. Tulcea precizează că:

– deşi societatea figurează în evidenţele fiscale ale Primăriei Tulcea cu un bun mobil, respectiv un autoturism marca FIAT din 1993, la Serviciul Public Comunitar – Direcţia regim permise de conducere şi înmatricularea autovehiculelor Tulcea, …………. Tulcea nu figurează în baza de date automate.

– din analiza tuturor actelor financiar contabile de raportare contabilă obţinute de pe internet, rezultă culpa administratorului ……….., care este plecat din 2001 în Italia.

Reclamanta învederează instanţei faptul că debitoarea a fost dizolvată de drept, potrivit Legii 31/1990 republicată, intrând apoi în procedura Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, asupra căreia, D.G.F.P. a înaintat cererea de admitere a creanţelor nr.676/07.02.2008.

Conform Legii nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, pentru următoarele motive:

– debitoarea nu şi-a executat obligaţia pe care o avea către bugetul de stat, creanţa lichidă, certă şi exigibilă în cuantum de 4.301 lei;

– debitoarea nu a motivat în nici un fel neexecutarea obligaţiei de plată.

Potrivit art.3 din Legea nr.85/2006 în înţelesul prezentei legi termeni şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

1. insolvenţa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficienţa fondurilor băneşti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:

a) insolvenţa este prezumată ca fiind vădită atunci când debitorul, după 30 de zile de scadenţă, nu a plătit datoria sa faţă de unul sau mai mulţi creditori;

b) insolvenţa este eminentă atunci când se dovedeşte că debitorul nu va putea plăti la scadenţă datoriile exigibile angajate, cu fondurile băneşti disponibile la data scadenţei.

Fapt prin care se înţelege că administratorul a dispus, în interes personal continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea plăţii, conform art.138 punctul 1 lit.c) din Legea nr.85/2006.

Reclamanta, mai învederează instanţei că, potrivit art.149 din Legea nr.85/2006 menţionează faptul că dispoziţiile prezentei legi se completează, în măsura compatibilităţii ,lor, cu cele ale Codului de procedură civilă, Codului civil, Codului comercial român şi ale Legii nr.637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei.

În baza art.138 pct.1 din Legea nr.85/2006, privind procedura insolvenţei, judecătorul sindic poate dispune ca pasivul debitorului, persoana juridică, ajuns în starea insolvenţei, să fie suportat de membrii organelor supraveghere şi/sau de conducere.

De asemenea, menţionează reclamanta că, în cazul în bunurile care alcătuiesc averea unui grup de interes economic ori a unei societăţi ăn nume colectiv, sau în comandită, nu sunt suficiente pentru plata creanţelor înregistrate în tabelul definitiv consolidat de creanţe, împotriva grupului sau a societăţii, judecătorul sindic va autoriza executarea silită, în condiţiile legii, împotriva asociaţilor cu răspundere nelimitată sau, după caz, a membrilor, pronunţând o sentinţă definitivă şi executorie, care va fi pusă în executare de lichidator, prin executor judecătoresc.

În consecinţă, în sarcina administratorului funcţionează o prezumţie de culpă ce îndreptăţeşte D.G.F.P. Tulcea să introducă o acţiune de atragere a răspunderii civile a persoanei menţionate, respectiv Constantin Doru, solicitând obligarea acesteia la suportarea întregului pasiv al debitoarei în calitate de administrator al S.C…………. SNC Tulcea.

În dovedirea cererii s-a depus în copie: Atestat nr.1B1854/2008,decizie de înfiinţare a cabinetului individual de practician î insolvenţă, declaraţie de opţiune din 21.05.2008, adresa nr.2647/2008,, decizia nr.381/19.05.2008, proceduri cf.Legii 85/2006, rapoarte întocmite de lichidator, tabel definitiv cuprinzând creanţe solicitate de creditori,, adresa nr.12065/29.08.2008 însoţită de bilanţ, raport de gestiune, buletinul procedurilor de insolvenţă.

Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.2347/14.06.2008 pronunţată de Tribunalul Tulcea în dosarul nr.233/2007/JS (2736/88/2007) s-a dispus deschiderea procedurii falimentului faţă de debitoarea S.C………… Tulcea, fiind desemnat lichidator judiciar ………… Tulcea ( actualmente Cabinet Individual de Insolvenţă ……..)

Prin încheierea din data de 13 februarie 2009 a fost autorizată creditoarea D.G.F.P. să introducă acţiunea prev.de art.138 din Legea nr.85/2006.

Din raportul final privind pe debitoarea S.C………….SNC Tulcea întocmit de lichidatorul judiciar desemnat în cauză, nu au rezultat acţiuni ale fostului administrator, care să fi dus la starea de insolvenţă a debitoarei, iar din analiza documentelor societăţii nu se poate solicita atragerea răspunderii patrimoniale a fostului administrator, nefiind îndeplinite condiţiile art.138 din Legea nr.85/2006.

Atragerea răspunderii membrilor organelor de conducere ale societăţii poate fi dispusă doar atunci când s-a făcut dovada existenţei cumulative a unor condiţii şi anume: existenţa faptei – care trebuie să se încadreze în una din situaţiile determinate de dispoziţiile art.138 alin.1 din Legea nr.85/2006; existenţa prejudiciului şi a legăturii de cauzalitate dintre prejudiciu şi fapta săvârşită.

Aceste elemente trebuie dovedite de partea care a formulat acţiunea, ele neputând fi prezumare, ori în cauză, reclamanta creditoare nu a depus probe din care să rezulte existenţa vreuneia din faptele invocate, nu a făcut dovada întinderii prejudiciului produs debitoarei şi nici legătura de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciul produs prin această faptă.

Pentru aceste considerente, nefiind întrunite condiţiile art.138 alin.1 din lege, urmează a respinge acţiunea ca nefondată.

Etichete:

Fond comercial-Art.138 din Legea 85/2006

Dosar nr. 152/88/2009

R O M Â N I A

TRIBUNALUL TULCEA

SECTIA CIVILA, COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

SENTINŢA CIVILĂ NR. 465

Şedinţa publică de la 19 martie 2009

JUDECĂTORUL SINDIC:

Prin cererea înregistrată la această instanţă sub nr.152/88/2009 reclamanta AVAS Bucureşti a solicitat în contradictoriu cu pârâtul ….. atragerea răspunderii patrimoniale a acestuia pentru săvârşirea anumitor fapte prev. de Legea nr.85/2006.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că lichidatorul judiciar, în raportul său a indicat ca fiind vinovat de starea de insolvenţă a debitoarei pe fostul administrator …… care nu a coordonat corect activitatea debitoarei exercitând un management defectuos, nereuşind să treacă peste un blocaj financiar de aproximativ 2.500 lei, ajungând la datorii de peste 14.000 lei. Tot în raport se mai menţionează şi faptul că nu s-a mai găsit un stoc de marfă în valoare de 3.265 lei şi disponibil în bancă şi casierie în cuantum de 473 lei, constatându-se şi reţinerea de la salariaţi şi nevirarea CAS şi CASS.

Reclamanta a mai invocat şi faptul că pârâtul nu a predat actele contabile ale debitoarei, iar atunci când a intrat în incapacitate de plată a preferat să valorifice principalele active ale societăţii în interes propriu. Neachitarea obligaţiilor financiare ale societăţii, în condiţiile pasivităţii în procurarea de lichidităţi reprezintă un mijloc ruinător de a procura societăţii fonduri.

A mai susţinut reclamanta că fostul administrator a ascuns documentele contabile ale societăţii, fapt care rezultă din împrejurarea că acestea nu au fost puse la dispoziţia lichidatorului.

S-a mai arătat de asemenea că, o parte din creanţa AVAS reprezintă contribuţia personală a angajaţilor societăţii, în calitate de asiguraţi pe care potrivit art.55 din OUG nr.150/2002, pârâţii aveau obligaţia să o vireze lunar către fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate, aceste debite generând dobânzi şi penalităţi de întârziere. Prin neplata la termen a acestei contribuţii se apreciază că fostul administrator se face vinovat de utilizarea de mijloace ruinătoare pentru a-i procura persoanei juridice fonduri, în scopul întârzierii încetării de plăţi, faptă prev. de art.138 lit.f din Legea nr.85/2006.

Totodată, reclamanta a mai invocat faptul că pârâtul nu şi-a îndeplinit nici obligaţia stabilită de disp. art.32 al.1 din Legea nr.85/2006 conform cărora debitorul aflat în insolvenţă este obligat să adreseze tribunalului o cerere pentru a fi supus dispoziţiilor legii speciale în termen de maxim 30 de zile de la apariţia stării de insolvenţă.

În drept, reclamanta a invocat prev. art.38 lit.c, d şi f , art.141 din Legea nr.85/2006, art.998, 1080, 1082 Cod civil, art.374 şi urm.Cod comercial, nu s-a prezentat la nici un termen de judecată deşi a fost legal citată şi nu a propus probatorii în susţinerea cererii de chemare în judecată.

Întrucât la data de 9.02.2009 aceeaşi reclamantă a formulat împotriva aceluiaşi pârât o cerere de chemare în judecată identică ce a constituit obiectul dosarului nr.278/88/2009, la termenul de judecată din 19.02.2009 s-a dispus conexarea la prezentul dosar.

Instanţa a dispus ataşarea la dosar a unor înscrisuri din dosarul de faliment privind pe debitoarea ……… nr.59/2007, respectiv sentinţa civilă nr.1038/COM/2007 al Tribunalului Tulcea, tabelul definitiv consolidat al creditorilor, rapoartele lichidatorului judiciar precum şi o serie de informaţii furnizate de ORC de pe lângă Tribunalul Tulcea.

Analizând actele dosarului, probatoriul administrat, judecătorul sindic reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.1038/COM/22.06.2007 pronunţată de Tribunalul Tulcea, în dosarul nr.748/88/2007, judecătorul sindic a dispus deschiderea procedurii de insolvenţă în formă simplificată prev. de Legea nr.85/2006, faţă de debitoarea SC „……. judeţul Tulcea.

Din analiza raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au condus la starea de insolvenţă a debitoarei, din rapoartele de activitate periodice întocmite de lichidatorul desemnat în cauză – ……. Tulcea, rezultă că la data deschiderii procedurii insolvenţei, societatea debitoare avea ca administrator unic pe pârâtul ………

Din menţiunile aceluiaşi raport care a vizat activitatea debitoarei până în anul 2002 mai rezultă şi inexistenţa unui stoc de marfă de 2135 lei, a unui disponibil în bancă şi casierie de 473 lei, precum şi existenţa unor datorii către salariaţi constând în CAS şi CASS reţinute şi nevirate, lichidatorul judiciar concluzionând că starea de insolvenţă a debitoarei se datorează în principal manegementului defectuos al administratorului ……..

În cauză nu sunt întrunite condiţiile impuse de art.138 lit.c din Legea nr.85/2006 întrucât nu s-a indicat ce activitate a continuat în interes personal astfel încât aceasta să ducă în mod vădit la încetarea de plăţi. Ascunderea faţă de creditor a situaţiei patrimoniale a societăţii nu poate fi considerată o faptă care să îndeplinească cerinţa textului de lege, întrucât creditorii aveau posibilitatea ca singuri să ia cunoştinţă de situaţia societăţii pe diverse căi.

Totodată, faptul că pârâtul nu a predat lichidatorului judiciar o parte din documentele contabile ale societăţii, poate duce la naşterea unei prezumţii, în sensul că administratorul nu a ţinut contabilitatea, în conformitate cu legea, faptă prevăzută de art.138 al.1 lit.d din Legea nr.85/2006, fără a se putea stabili însă o legătură de cauzalitate între această faptă şi prejudicierea creditorilor, condiţie cerută de lege pentru a se putea stabili o răspundere a fostului administrator.

Potrivit art.138 al.1 lit.f din legea insolvenţei, răspunderea administratorului mai poate fi atrasă şi dacă acesta a folosit mijloace ruinătoare pentru a procura persoanei juridice fonduri , în scopul întârzierii încetării de plăţi.

Simpla neplată a contribuţiei la fondul naţional de asigurări de sănătate nu poate duce automat la concluzia că sumele de bani respective au fost folosite pentru activitatea curentă a societăţii, ceea ce a dus la incapacitate de plată, aşa cum susţine în mod neîntemeiat reclamanta.

Faţă de toate aceste considerente, întrucât nu au fost dovedite condiţiile impuse de lege pentru atragerea răspunderii patrimoniale a fostului administrator, cererea formulată va fi respinsă ca nefondată.

Etichete: