Top

Aplicarea dispoziţiilor art. 24 din Legea nr. 554/2004. Lipsa calităţii procesuale pasive a persoanei care la data aplicării amenzii nu mai are calitatea de conducător al autorităţii publice.

Fond contencios administrativ. Aplicarea dispozitiilor art. 24 din Legea nr. 554/2004. Lipsa calitatii procesuale pasive a persoanei care la data aplicarii amenzii nu mai are calitatea de conducator al autoritatii publice.

Reclamanta Asociatia pentru Alternativa si Monitorizare Independenta Urziceni a chemat în judecata pe pârâtii MECT, ACM si AA, ultimii în calitate de fosti ministri, solicitând amendarea acestora cu câte o suma în cuantum de 20% din salariul minim brut pe economie pentru fiecare zi de întârziere nejustificata a executarii sentintei civile nr. 810 F din 24 septembrie 2007 pronuntata de Tribunalul Ialomita precum si plata unor despagubiri ca urmare a întârzierii în executarea aceleiasi hotarâri.

Solutionând cauza, Tribunalul Ialomita a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a pârâtilor ACM si AA motivat de faptul ca la data la care urma a se aplica sanctiunea reglementata de art. 24 alin.2 din Legea nr. 554/2004, acestia nu mai îndeplineau functia de ministri.

Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a retinut urmatoarele :

Rezulta din înscrisurile aflate la dosarul cauzei ca pârâtul ACM a ocupat functia de ministrul pâna la data de 08.10.2008 iar pârâtul AA pâna la data de 23.12.2008.

Din aceste date se poate trage concluzia ca la data când se pronunta hotarârea judecatoreasca, în cauza cei doi pârâti nu mai îndeplineau functia de ministri.

Potrivit art. 24 din Legea nr. 554/2004 daca în urma admiterii actiunii autoritatea publica este obligata sa încheie, sa înlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotarârii definitive si irevocabile se face în termenul prevazut în cuprinsul acesteia iar in lipsa unui astfel de termen în cel mult 30 de zile de la data ramânerii irevocabile a hotarârii.

In cazul în care termenul nu este respectat se aplica conducatorului autoritatii publice sau dupa caz persoanei obligate o amenda de 20% din salariul minim brut pe economie pe zi întârziere iar reclamantul are drept la despagubiri pentru întârziere.

Rezulta din interpretarea acestor dispozitii legale ca scopul urmarit de aceste prevederi este unul de natura coercitiva menit sa asigure cadrul necesar pentru executarea efectiva a unei hotarâri prin care o autoritate publica este obligata sa încheie, sa înlocuiasca sau sa modifice un act administrativ, sa elibereze un alt înscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative.

Acesta fiind scopul urmarit de legiuitor prin respectiva legiferare, apare logic ca aplicarea sanctiunilor prevazute de articolul mai sus aratat se poate face numai asupra persoanei care la data luarii acestei masuri exercita functia de conducator al autoritatii publice pentru ca altfel, efectul coercitiv al acestei sanctiuni devine iluzoriu.

De altfel, prin aceste reglementari în concordanta cu jurisprudenta CEDO care, în interpretarea dispozitiilor art. 6 paragraf 1 din Conventie, a statuat ca o parte se bucura de un proces echitabil daca hotarârea judecatoreasca obtinuta în favoarea sa poate fi si executata, s-a urmarit ca în materia contenciosului administrativ, unde, de regula, executarea se face de buna-voie sa se creeze cadrul institutional de executare a hotarârilor irevocabile date în aceasta materie.

Asa fiind, cum la data pronuntarii hotarârii prin care s-ar fi putut aplica santiunea amenzii reglementata de art. 24 alin.2 din Legea nr.554/2004 pârâtii ACM si AA nu mai aveau calitatea de conducatori ai autoritatii publice împotriva careia s-a pronuntat sentinta civila nr. 810/F din 21.09.2007 rezulta ca acestia nu au calitate procesuala pasiva si nu pot sta ca pârâti în cauza.

Etichete: