Top

Executarea silită a unor creanţe împotriva instituţiilor publice . Aplicabilitatea prevederilor OG nr. 22/2002

În cadrul procedurii de executare silita a unor creante izvorâte din hotarâri judecatoresti împotriva unor institutii publice nu se poate proceda la poprirea conturilor de trezorerie a acestora

Prin sentinta civila nr. 3037 din 7 decembrie 2006 Judecatoria Roman a respins ca neîntemeiata sesizarea pentru validarea popririi înfiintate asupra contului debitorului Primarul com. Cordun , deschis la tertul poprit Trezoreria Roman , sesizare formulata de Biroul executorului judecatoresc Postelnicu Spiridon din Camera executorilor judecatoresti de pe lânga Curtea de Apel Bacau în dosarul de executare silita nr. 135/2006 , privind pe creditoarea urmaritoare C.A. de asemenea , a fost desfiintata poprirea înfiintata de executorul judecatoresc în dosarul sus-mentionat asupra contului pe care debitorul îl detine la tertul poprit .

Pentru a hotarî astfel instanta a retinut ca prin sentinta civila nr. 99/CA din 16 august 2005 a Tribunalului Neamt , astfel cum a fost modificata prin decizia civila nr. 45/2006 a Curtii de Apel Bacau , a fost admisa contestatia formulata de C.A. , a fost anulata dispozitia nr. 137 din 27 aprilie 2005 emisa de Primarul com. Cordun privind destituirea sus-numitei din functia de referent de specialitate în cadrul serviciului financiar-contabil , s-a dispus reîncadrarea acesteia în functia avuta anterior emiterii dispozitiei atacate , iar Primarul com. Cordun a fost obligat la plata tuturor drepturilor salariale corespunzatoare acestei functii începând cu data de 3 mai 2005 si pâna la reintegrarea efectiva , precum si la plata cheltuielilor de judecata în suma de 700 RON .

În vederea punerii în executare a acestei hotarâri , învestite cu formula executorie , creditoarea s-a adresat Biroului executorului judecatoresc Postelnicu Spiridon din Camera executorilor judecatoresti de pe lânga Curtea de Apel Bacau , care a format dosarul de executare silita nr. 135/2006 . În vederea realizarii creantei constând în plata sumelor de bani datorate cu titlu de drepturi salariale si cheltuieli de judecata s-a procedat la poprirea contului pe care institutia Primarului com. Cordun îl are la Trezoreria Roman . Apreciind ca tertul poprit nu si-a îndeplinit obligatiile ce-i reveneau în vederea executarii popririi , în sensul art. 460 Cod proc. civila , executorul judecatoresc a sesizat instanta de executare în scopul validarii acesteia .

Cererea de validare a popririi a fost apreciata ca neîntemeiata , pentru considerentele ce urmeaza :

Potrivit art. 1 din OG nr. 22/2002 , act normativ care priveste executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice în temeiul titlurilor executorii , urmarirea silita se realizeaza din sumele aprobate prin bugetele acestora la titlul de cheltuieli la care se încadreaza obligatia de plata respectiva . Potrivit art. 2 , ordonatorii principali de credite bugetare au obligatia sa dispuna toate masurile ce se impun , inclusiv virari de credite bugetare , în conditiile legii , pentru asigurarea în bugetele proprii si ale institutiilor din subordine a creditelor bugetare necesare pentru efectuarea platii sumelor stabilite prin titluri executorii . De asemenea , în procesul executarii silite a sumelor datorate de catre institutiile publice în baza unor titluri executorii trezoreria statului poate efectua numai operatiuni privind plati dispuse de catre ordonatorii de credite , în limita creditelor bugetare si a destinatiilor aprobate potrivit legii . Rezulta cu claritate ca în procesul executarii silite a creantelor împotriva institutiilor publice , aceasta faza procesuala are un continut atipic , derogator de la dreptul comun care îl reprezinta normele Codului de procedura civila . Executarea silita se face , într-adevar , la initiativa creditorului, dar presupune o plata voluntara din partea institutiei debitoare , care are obligatia legala , prin ordonatorul de credite , sa asigure sumele necesare în vederea executarii titlurilor de creanta . În eventualitatea în care obligatia de plata nu este executata de institutia debitoare si nici nu sunt întreprinse demersuri pentru asigurarea sumelor necesare acoperirii datoriei , executarea silita nu se poate face prin poprire , concluzie ce rezulta cu claritate din redactarea art. 3 din acest act normativ . Interdictia unitatilor trezoreriei de a efectua alte plati decât cele dispuse de ordonatorii de credite se traduce în interdictia de a da curs unor dispozitii de plata ( spre exemplu prin înfiintarea popririi ) venite din partea unor organe de executare silita ( precum Birourile executorilor judecatoresti ) .

Drept urmare , cererea Biroului executorului judecatoresc a fost respinsa ca neîntemeiata , desfiintându-se , în acelasi timp , poprirea înfiintata de acesta .

Etichete: