Top

LITIGIU MUNCĂ. ANULARE DISPOZIŢIE DE DETAŞARE.

Specificul detasarii consta în faptul ca presupune trimiterea temporara la un alt angajator, contractul initial de munca fiind suspendat pe perioada detasarii, urmând ca cel detasat sa faca parte din colectivul de munca al noului angajator, dar cu mentinerea functiei avute în cadrul angajatorului initial.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 2236/116/2009 (nr. vechi 2829/C/2009) la data de 11.08.2009, reclamantul ?M a chemat în judecata pe pârâtii INSTITUTIA PRIMARULUI – prin PRIMAR, BM si DN solicitând anularea dispozitiei nr. 2796/03.08.2009.

În motivarea cererii, reclamantul arata ca prin dispozitia mentionata s-a dispus detasarea sa în cadrul aceleiasi primarii la Directia Tehnica – serviciul Urbanism, pe o perioada de 6 luni, însa masura luata este nelegala si neîntemeiata, conform art. 41 alin. 1 din legea 53/2003, deoarece contractul individual de munca nu poate fi modificat cu privire la schimbarea locului de munca si felul muncii decât cu consimtamântul sau scris.

De asemenea, reclamantul considera ca în cauza nu poate fi vorba despre o detasare în sensul prevederilor art. 45 din aceeasi lege, pentru ca detasarea presupune schimbarea temporara a locului de munca de la un angajator la alt angajator, ori în cazul de fata este vorba despre acelasi angajator – primaria Calarasi.

Prin urmare, reclamantul apreciaza ca fiind abuziva masura luata fata de el si solicita anularea dispozitiei, mai ales ca la Serviciul Urbanism nu exista functia de „sef birou”.

În dovedirea actiunii depune la dosar înscrisuri, respectiv dispozitia nr. 2796/03.08.2009, fisa postului pentru functia de Inspector I A, contractul individual de munca nr. 166/2004, actele aditionale nr. 1 si nr. 3 la contractul de munca nr. 166/2004.

Prin întâmpinarea formulata în cauza, pârâta Institutia Primarului – prin Primar, solicita respingerea cererii reclamantului si arata ca acesta a fost detasat, începând cu data de 01.08.2009, din functia de sef de birou la Serviciul Public Transport Local la Directia Tehnica – Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Acord Unic, pentru o perioada de 6 luni, urmând sa beneficieze de toate drepturile prevazute de contractul individual de munca.

Pârâta precizeaza ca dispozitia contestata are ca temei legal prevederile art. 42 din legea 53/2003 coroborate cu art. 45 si 46 din aceeasi lege, potrivit carora locul muncii poate fi modificat unilateral de catre angajator prin detasarea salariatului dintr-un loc de munca în altul decât cel prevazut în contractul individual de munca, pe o perioada de cel mult un an.

Potrivit referatului nr. 21111/30.06.2009, numitul BM, în calitate de director al Serviciului Public Transport Local, s-a adus la cunostinta faptul ca s-a încheiat perioada de autorizatii taxi si reclamantul poate fi promovat în functia corespunzatoare pregatirii profesionale, astfel ca s-a dispus delegarea acestuia la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Acord Unic.

În drept invoca art. 42, 45, 46 legea 53/2003 coroborate cu art. 68 alin. 1 Legea 215/2001, art. 115-118 Cod procedura civila.

Intimatul depune la dosar înscrisurile care au stat la baza emiterii dispozitiei nr. 2796/2009, respectiv referatele întocmite de BM, Biroul Resurse Umane din cadrul Primariei Calarasi, contractul individual de munca al reclamantului, fisa postului acestuia.

Prin întâmpinarea depusa la dosar, numitul BM solicita respingerea cererii reclamantului, motivat de faptul ca angajatorul poate decide trecerea unui salariat de la un loc de munca la altul, daca functia si salariul ramân neschimbate, masura ce se poate lua si în lipsa consimtamântului celui în cauza.

În drept invoca art. 66, 67, 68, art. 20 alin. 2 lit. e Codul muncii.

Analizând actele si lucrarile dosarului, tribunalul constata urmatoarele:

Tribunalul, având în vedere dispozitiile art. 137 Cod procedura civila, se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura care fac de prisos în totul sau în parte, cercetarea în fond a cauzei.

Fata de precizarile aduse de reclamant în fata instantei cu privire la faptul ca nu are nimic de solicitat de la pârâtii BM si DN si având în vedere obiectul cererii – anulare dispozitie emisa de Institutia Primarului, va fi admisa exceptia invocata din oficiu cu privire la lipsa calitatii procesual pasive a pârâtilor BM si DN si, pe cale de consecinta, va respinge cererea formulata de reclamantul ?M în contradictoriu cu acestia, ca fiind îndreptata împotriva unor persoane fara calitate procesuala, întrucât nu exista identitate între acesti pârâti si institutia emitenta a actului contestat în prezenta cauza.

Pe fondul cauzei, se retine ca reclamantul a fost detasat, prin dispozitia 2796/03.08.2009 emisa de pârâta Institutia Primarului, pentru o perioada de 6 luni, de la Serviciul Public Transport Local la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Acord Unic, în cadrul aceleiasi institutii.

Potrivit art. 45 din Codul muncii, „Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator, în scopul executarii unor lucrari în interesul acestuia. În mod exceptional, prin detasare se poate modifica si felul muncii, dar numai cu consimtamântul scris al salariatului.”

Specificul detasarii consta deci în faptul ca presupune trimiterea temporara la un alt angajator, contractul initial de munca fiind suspendat pe perioada detasarii, urmând ca cel detasat sa faca parte din colectivul de munca al noului angajator, dar cu mentinerea functiei avute în cadrul angajatorului initial.

În speta, se observa ca prin dispozitia nr. 2796/03.08.2009, pârâta a decis detasarea reclamantului de la Serviciul Public Transport Local la Serviciul Urbanism, Amenajarea Teritoriului si Acord Unic, însa în cadrul aceleiasi institutii, respectiv Primaria municipiului Calarasi.

Întrucât dispozitia mentionata a fost emisa cu încalcarea prevederilor Codului muncii privitoare la detasare (art. 45-47), instanta va admite cererea formulata de reclamant si va dispune anularea dispozitiei nr. 2796/03.08.2009 emisa de pârâta, fara a mai analiza celelalte aspecte învederate de reclamant în sustinerea contestatiei sale (lipsa consimtamântului, lipsa functiei în cadrul noului Serviciu).

În temeiul art. 36 din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti opinia asistentilor judiciari este concordanta cu solutia si considerentele expuse în motivarea prezentei hotarâri.

Vazând si dispozitiile art. 289 Codul muncii.

Ramasa irevocabila prin decizia Curtii de Apel Bucuresti.

Etichete: