Top

Concediere in baza art. 65 alin. 1. din Codul muncii.

Potrivit art.65 alin.(1) din Codul muncii :”concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat din unul sau mai multe motive, fara legatura cu persoana acestuia”, iar potrivit alin.(2): ”desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”.

Concedierea contestatorului a avut o cauza reala si serioasa, fiind impusa de dificultatile economice si transformari tehnologice.

Masura desfiintarii postului de agent de paza din cadrul Compartimentului de Paza a fost motivata si de faptul ca SC O.T. SA are încheiat un contract de prestari servicii, având ca obiect activitatea de aparare si paza, pe de o parte, precum si implementarea unui sistem de supraveghere electronica, fiind efectuate transformari tehnologice.

Angajatorul a respectat criteriile privind concedierea, impuse de contractul colectiv de munca încheiat la nivelul SC O.T. SA.

În conformitate cu prevederile art.114 din C.C.M. la nivel de unitate :”la aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, selectarea personalului care urmeaza sa i se desfaca contractul de munca se va face cu consultarea sindicatului, având în vedere urmatoarea ordine la competenta profesionala egala: a) contractele de munca ale persoanelor care cumuleaza doua sau mai multe functii si a celor care cumuleaza pensia cu salariul…..”.

La aplicarea masurii reducerii de personal, angajatorul a avut în vedere în raport cu prevederile art.114 din CCM pe unitate, faptul ca reclamantul cumuleaza pensia cu salariul.

Întrucât salariatul V.N. nu a mai corespuns din punct de vedere medical profesiei pe care a exercitat-o – din cauza starii de boala a devenit un caz social si a fost încadrat începând cu 01.11.2008 în functia de agent de paza, în cadrul Biroului de Paza si Administrativ, si începând cu 16.03.2009 ocupa postul de pompagiu PSI.

Salariatul N.C., care ocupa din anul 2002 functia de programator productie manipulant în cadrul Sectiei Platforma Sud, în urma testarii profesionale din octombrie 2008, întrucât nu a corespuns din punct de vedere profesional, a fost transferat în cadrul Biroului Paza si Administrativ.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 11366/118/2008, reclamantul D.C. a chemat în judecata pe pârâta SC O.T. SA solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa dispuna anularea deciziei nr.390/14.11.2008, reintegrarea în postul detinut anterior încetarii raporturilor de munca, obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale cuvenite de la data încetarii contractului de munca si pâna la efectiva reintegrare, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiuni, reclamantul a aratat ca a fost angajatul pârâtei, ocupând functia de sef compartiment paza, pâna la data de 14.11.2008 când prin decizia contestata angajatorul a dispus încetarea raporturilor de munca în temeiul dispozitiilor art.65 alin.1 din Legea nr.53/2003.

S-a apreciat de catre reclamant ca decizia de concediere este nelegala, întrucât în societate nu a operat o concediere efectiva, reala si serioasa. Adevaratul motiv al concedierii,a mai sustinut reclamantul, a fost reprezentat de situatia sa personala, în conditiile în care beneficia atât de salariu cât si de pensie militara. In plus, din cele 29 de posturi mentionate de catre pârâta ca fiind desfiintate numai 5 au fost în mod efectiv ocupate, restul fiind posturi vacante, care nu împovarau din punct de vedere financiar societatea.

Pârâta si-a precizat pozitia procesuala pe calea întâmpinarii, solicitând respingerea actiunii ca nefondata, motivat de faptul ca desfiintarea locului de munca ocupat de catre reclamant este legala si temeinica, fiind întrunite toate conditiile de legalitate prevazute de art.62 alin.2 din Codul Muncii. Astfel, prin decizia nr.3/30.09.2008 a fost desfiintat intreg comperatimentul paza, salariatii acestui compartiment fiind transferati în cadrul Biroului Paza si Administrativ.

De asemenea, s-a aratat ca reclamantul era pensionat în baza Ordonantei nr.7/1998, cumulând astfel pensia cu salariul, aspect care a fost avut în vedere de catre angajator la aplicarea masurii în raport de prevederile art.114 din Contractul Colectiv de Munca.

Prin sentinta civila nr. 568/16.04.2009, Tribunalul Constanta, a admis actiunea formulata de reclamantul D.C., în contradictoriu cu pârâta SC O.T. SA si a anulat decizia de concediere nr. 390/14.11.2008 emisa de pârâta.

A fost obligata pârâta la reintegrarea reclamantului în functia detinuta anterior, precum si la plata drepturilor salariale cuvenite de la data concedierii pâna la data reintegrarii în functie, drepturi salariale ce urmeaza a fi indexate, majorate si reactualizate.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut în fapt urmatoarele :

Reclamantul a fost angajat al societatii pârâte pe functia de sef formatie paza si ordine. Prin decizia nr. 390/14.11.2008-contestata prin cererea de fata, angajatorul a dispus concedierea reclamantului ca urmare a desfiintarii postului ocupat de acesta,fiind invocate dispozitiile art. 65 alin.1 Codul muncii.

Procedând la analiza legalitatii si temeiniciei deciziei contestate, instanta va verifica daca împrejurarile ce au determinat luarea masurii concedierii pot fi încadrate în prevederile textului legal anterior mentionat.

Astfel, potrivit art. 65. alin.1 din Codul Muncii concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii.

Conditia de legalitate impusa de alin.2 al aceluiasi articol este ca desfiintarea locului de munca sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

Din analiza coroborata a organigramelor si statului de functiuni, rezulta ca postul ocupat de reclamant a fost suprimat din structura angajatorului, astfel încât, sub aspectul caracterului efectiv al desfiintarii, decizia de concediere este legala.

În ceea ce priveste însa existenta unei cauze reale si serioase care sa fi avut drept consecinta concedierea salariatului, instanta retine ca din interpretarea dispozitiilor art.65 alin.1 Codul Muncii se desprind mai multe conditii care definesc cauza reala si serioasa.

Astfel, în primul rând, cauza reala trebuie sa aiba caracter obiectiv, adica sa fie reclamata de existenta uneia dintre situatiile expres mentionate în art.65 Codul Muncii, respectiv: dificultati economice, transformari tehnologice, reorganizarea activitatii.

În al doilea rând, cauza este serioasa daca este precisa, în sensul ca reprezinta adevaratul motiv al concedierii, neavând rolul de a disimula existenta unui alt motiv.

Revine asadar instantei de judecata rolul de a aprecia în fiecare caz concret, in functie de probatoriile administrate de parti,îndeplinirea conditiilor generic impuse de lege.

In cauza de fata, din continutul ansamblului probator, se constata, ca a existat într-adevar un deficit bugetar la nivelul societatii, insa nici prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 3/30.09.2008 si nici prin referatul nr.1638/26.09.2008 al Serviciului A.D.R.U., aflat la baza acestei decizii, modificarea numericului de personal de la 1343 salariati la 1314 nu a fost justificata prin considerente legate de dificultatile economice ale societatii. Din întreaga documentatie depusa la dosar de catre pârâta nu se poate desprinde concluzia acreditata de aceasta în sensul ca desfiintarea unor posturi, printre care si a celui ocupat de reclamant,a fost cauza imediata a situatiei financiare a societatii,cata vreme nu exista nici o nota de fundamentare a deciziei de reorganizare sub acest aspect a societatii, procedându-se direct la modificarea organigramei.

Pe de alta parte, analizând modalitatea concreta în care pârâta a procedat la reorganizare, trebuie retinut ca desfiintarea compartimentului paza a presupus în fapt doar suprimarea din organigrama a celor 5 posturi ocupate de persoane aflate în situatie similara cu a reclamantului, cumulând pensia cu salariul, celelalte 23 de posturi reduse fiind în realitate vacante. Toti ceilalti salariati ai compartimentului respectiv au fost transferati în cadrul Biroului Paza si Administrativ.

Or, în împrejurarile concrete în care masura concedierii a vizat exclusiv pe cei 5 salariati care cumulau pensia cu salariul, restul de 39 nefiind afectati, coroborat cu lipsa unei fundamentari a masurii de concediere in mod expres întemeiate pe situatia economica a societatii, instanta apreciaza ca adevarata intentie a angajatorului a fost aceea de a-i exclude pe cei 5 din colectivul sau.

Faptul ca aceasta excludere s-a realizat prin modificarea organigramei, desfiintarea postului fiind efectiva, nu confera un caracter serios cauzei concedierii. Cu alte cuvinte, daca într-o logica fireasca masura concedierii este consecinta reorganizarii activitatii, în speta angajatorul a urmarit înlaturarea doar a unora dintre salariati, justificându-si ulterior masura luata tocmai prin reorganizarea activitatii.

O astfel de concluzie se despinde si din declaratiile celor doi martori propusi de reclamant: L.A. si M.R., acestia sustinând ca la nivelul sindicatului existau discutii legate de cele 5 persoane care cumulau pensia cu salariul, solicitându-se în mai multe rânduri indepartarea lor din unitate.

Împotriva sus mentionatei sentinte a formulat recurs pârâta, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, invocând în esenta urmatoarele:

La data de 08.04.2009 s-a solicitat decaderea din dreptul de administrare a probelor testimoniale ale reclamantului, iar instanta de judecata nu a aplicat sanctiunea decaderii, acordând un nou termen de judecata, comunicând reclamantului obligatia de a depune lista cu martorii ce urmeaza a fi audiati.

În timpul audierii martorilor, completul de judecata a cenzurat întrebarile adresate de catre SC O.T. SA prin reprezentant, astfel încât declaratiile martorilor au fost trunchiate, fara sa releve aspecte esentiale în ceea ce priveste lamurirea problemelor cauzei. Mai mult, instanta de fond a respins solicitare de completare a probatoriului cu martori si înscrisuri, desi necesitatea acestora reiesea din dezbateri, fiind îndeplinite conditiile prev. de art.138 pct.2 Cod pr.civila.

De asemenea, în momentul în care s-a solicitat verbal recuzarea completului în timpul sedintei de judecata din 08.04.2009, instanta a acordat un nou termen pentru 15.04.2009, încalcând astfel dispozitiile art.31 alin.3 Cod pr.civila, care prevede expres ca – odata formulata cererea de recuzare, pâna la solutionarea acesteia, instanta nu mai poate îndeplini nici un act de procedura.

Prin respingerea solicitarii formulate, instanta de fond a dat dovada de lipsa de impartialitate, ceea ce s-a reflectat si în ceea ce priveste solutia pronuntata în cauza.

Din raportul directorului economic privind analiza activitatii economico-financiare a SC O.T. SA din lunile iunie 2008, august 2008 si primul semestru al anului 2008, rezulta în mod cert si fara putinta de tagada faptul ca situatia cantitatilor de produse derulate este mai mica, fiind afectate veniturile societatii.

Reorganizarea activitatii a fost efectuata asupra structurii compartimentelor, respectiv desfiintarea Departamentului Suport Operational si a Compartimentului Paza, masura organizatorica menita sa conduca la îmbunatatirea activitatii.

Asa cum reiese din organigrama ce a fost aprobata de catre Consiliul de administratie al SC O.T. SA, prin decizia nr.3/30.09.2008, desfiintarea Compartimentului Paza a fost efectiva, salariatii din acest compartiment fiind transferati în cadrul Biroului Paza si Administrativ, fapt ce reiese si din statul de functii, din care rezulta în mod cert, faptul ca desfiintarea postului de agent paza a fost efectiva, nefiind efectuate angajari ulterioare sau detasari de personal în functia de agent de paza, asa cum sustine contestatorul prin contestatia formulata.

Masura desfiintarii postului de agent de paza din cadrul Compartimentului de paza este motivata si de faptul ca SC O.T. SA are încheiat un contract de prestari servicii, având ca obiect de activitate de aparare si paza, pe de o parte, precum si implementarea unui sistem de supraveghere electronica, motiv pentru care, fiind efectuate transformari tehnologice, administratorii societatii au aprobat desfiintarea posturilor din cadrul Compartimentului de Paza.

În ce priveste analiza declaratiilor martorilor facuta de catre instanta de fond, concluziile extrase din aceste declaratii sunt eronate.

În conformitate cu prev. art.114 din C.C.M. încheiat la nivelul societatii se precizeaza ca: „la aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, selectarea personalului care urmeaza sa i se desfaca contractul de munca, se va face cu consultarea sindicatului”.

Cu privire la sustinerea contestatorului potrivit careia în cadrul Compartimentului de Paza au fost angajate alte doua persoane, mentioneaza faptul ca V.N. si N.C. sunt angajati în cadrul SC O.T. SA din anul 1990 primul, iar cel de-al doilea din anul 1985.

Întrucât salariatul V.N. nu a mai corespuns din punct de vedere medical profesiei pe care a exercitat-o la locul de munca, cunoscut cu antecedente bacilare, fiind internat la Spitalul militar central, a suferit o lobectomie inferioara stânga pentru nodul solitar, fiind confirmat histopatologic ca tuberculom (fiind supus unei interventii chirurgicale de extirpare a unui lob al plamânului stând), fiind expus la noxe chimice, intemperii si efort fizic intens, salariatul a devenit un caz social si a fost încadrat începând cu data de 01.11.2008 în functia de agent de paza, în urma transferarii unui alt angajat din cadrul Biroului Paza si Administrativ, în alt compartiment din cadrul societatii, în conformitate cu prev. art.64 alin.1 din Codul muncii. Mentioneaza ca începând cu data de 16.03.2009, acestui salariat i-a fost schimbata functia de încadrare, ocupând în prezent postul de pompagiu PSI.

Cu privire la salariatul N.C., din anul 2002, acesta ocupa functia de programator productie manipulant în cadrul Sectiei Platforma Sud, iar în urma testarii profesionale ce a avut loc în luna octombrie 2008, întrucât s-a constatat ca nu corespunde din punct de vedere profesional, a fost transferat în cadrul Biroului Paza si Administrativ.

Aceste transferari au fost posibile având în vedere faptul ca, în luna octombrie, doi salariati din cadrul Biroului Paza si Administrativ au schimbat functia de încadrare, fiind transferati în cadrul altor compartimente din cadrul societatii.

Analizând sentinta recurata prin prisma criticilor formulate, Curtea a admis recursul, a modificat în tot sentinta recurata în sensul respingerii contestatiei ca nefondata, pentru urmatoarele considerente :

Prin decizia nr.390/14.11.2008 emisa de SC O.T. SA, s-a dispus în temeiul art.65 alin.1 din Codul muncii – încetarea contractului individual de munca al contestatorului D.C., determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a reorganizarii activitatii.

La baza emiterii acestei decizii au stat adresa nr.1630/26.09.2009 si Hotarârea Consiliului de Administratie nr.3/30.09.2008.

Potrivit art.65 alin.(1) din Codul muncii :”concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat din unul sau mai multe motive, fara legatura cu persoana acestuia”, iar potrivit alin.(2): ”desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”.

Desfiintarea locului de munca este efectiva atunci când el este suprimat din statul de functii sau organigrama societatii.

Asa cum reiese din organigrama ce a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie al SC O.T. SA, prin decizia nr.3/30.09.2008, desfiintarea Compartimentului Paza a fost efectiva, salariatii din acest compartiment fiind transferati în cadrul Biroului Paza si Administrativ, fapt ce rezulta si din statul de functii.

Concedierea contestatorului a avut o cauza reala si serioasa, fiind impusa de dificultatile economice si transformari tehnologice.

Astfel, din raportul directorului economic, privind analiza societatii economico-financiare a SC O.T. SA pe lunile iunie 2008, august 2008 si primul trimestru al anului 2008, rezulta în mod cert faptul ca situatia cantitatilor de produse derulate a fost mai mica, fiind afectate veniturile societatii.

Masura desfiintarii postului de agent de paza din cadrul Compartimentului de Paza a fost motivata si de faptul ca SC O.T. SA are încheiat un contract de prestari servicii, având ca obiect activitatea de aparare si paza, pe de o parte, precum si implementarea unui sistem de supraveghere electronica, fiind efectuate transformari tehnologice.

Angajatorul a respectat criteriile privind concedierea, impuse de contractul colectiv de munca încheiat la nivelul SC O.T. SA.

În conformitate cu prevederile art.114 din C.C.M. la nivel de unitate :”la aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, selectarea personalului care urmeaza sa i se desfaca contractul de munca se va face cu consultarea sindicatului, având în vedere urmatoarea ordine la competenta profesionala egala: a) contractele de munca ale persoanelor care cumuleaza doua sau mai multe functii si a celor care cumuleaza pensia cu salariul…..”.

La aplicarea masurii reducerii de personal, angajatorul a avut în vedere în raport cu prevederile art.114 din CCM pe unitate, faptul ca reclamantul cumuleaza pensia cu salariul.

Sustinerea contestatorului ca în cadrul Compartimentului de Paza au fost angajate alte doua persoane, respectiv V.N. si N.C., este nefondata.

Aceste persoane sunt angajate în cadrul SC O.T. SA din anul 1990 si respectiv 1985.

Întrucât salariatul V.N. nu a mai corespuns din punct de vedere medical profesiei pe care a exercitat-o – din cauza starii de boala a devenit un caz social si a fost încadrat începând cu 01.11.2008 în functia de agent de paza, în cadrul Biroului de Paza si Administrativ, si începând cu 16.03.2009 ocupa postul de pompagiu PSI.

Salariatul N.C., care ocupa din anul 2002 functia de programator productie manipulant în cadrul Sectiei Platforma Sud, în urma testarii profesionale din octombrie 2008, întrucât nu a corespuns din punct de vedere profesional, a fost transferat în cadrul Biroului Paza si Administrativ.

Pentru considerentele aratate mai sus, Curtea a apreciat ca decizia de încetare a contractului individual de munca este legala si temeinica, fapt pentru care a admis recursul formulat si a modificat în tot sentinta recurata în sensul respingerii contestatiei ca nefondata.

Dosar nr. 11366/118/2008

Potrivit art.65 alin.(1) din Codul muncii :”concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat din unul sau mai multe motive, fara legatura cu persoana acestuia”, iar potrivit alin.(2): ”desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”.

Concedierea contestatorului a avut o cauza reala si serioasa, fiind impusa de dificultatile economice si transformari tehnologice.

Masura desfiintarii postului de agent de paza din cadrul Compartimentului de Paza a fost motivata si de faptul ca SC O.T. SA are încheiat un contract de prestari servicii, având ca obiect activitatea de aparare si paza, pe de o parte, precum si implementarea unui sistem de supraveghere electronica, fiind efectuate transformari tehnologice.

Angajatorul a respectat criteriile privind concedierea, impuse de contractul colectiv de munca încheiat la nivelul SC O.T. SA.

În conformitate cu prevederile art.114 din C.C.M. la nivel de unitate :”la aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, selectarea personalului care urmeaza sa i se desfaca contractul de munca se va face cu consultarea sindicatului, având în vedere urmatoarea ordine la competenta profesionala egala: a) contractele de munca ale persoanelor care cumuleaza doua sau mai multe functii si a celor care cumuleaza pensia cu salariul…..”.

La aplicarea masurii reducerii de personal, angajatorul a avut în vedere în raport cu prevederile art.114 din CCM pe unitate, faptul ca reclamantul cumuleaza pensia cu salariul.

Întrucât salariatul V.N. nu a mai corespuns din punct de vedere medical profesiei pe care a exercitat-o – din cauza starii de boala a devenit un caz social si a fost încadrat începând cu 01.11.2008 în functia de agent de paza, în cadrul Biroului de Paza si Administrativ, si începând cu 16.03.2009 ocupa postul de pompagiu PSI.

Salariatul N.C., care ocupa din anul 2002 functia de programator productie manipulant în cadrul Sectiei Platforma Sud, în urma testarii profesionale din octombrie 2008, întrucât nu a corespuns din punct de vedere profesional, a fost transferat în cadrul Biroului Paza si Administrativ.

Prin cererea înregistrata pe rolul Tribunalului Constanta sub nr. 11366/118/2008, reclamantul D.C. a chemat în judecata pe pârâta SC O.T. SA solicitând instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta sa dispuna anularea deciziei nr.390/14.11.2008, reintegrarea în postul detinut anterior încetarii raporturilor de munca, obligarea pârâtei la plata drepturilor salariale cuvenite de la data încetarii contractului de munca si pâna la efectiva reintegrare, cu cheltuieli de judecata.

În motivarea actiuni, reclamantul a aratat ca a fost angajatul pârâtei, ocupând functia de sef compartiment paza, pâna la data de 14.11.2008 când prin decizia contestata angajatorul a dispus încetarea raporturilor de munca în temeiul dispozitiilor art.65 alin.1 din Legea nr.53/2003.

S-a apreciat de catre reclamant ca decizia de concediere este nelegala, întrucât în societate nu a operat o concediere efectiva, reala si serioasa. Adevaratul motiv al concedierii,a mai sustinut reclamantul, a fost reprezentat de situatia sa personala, în conditiile în care beneficia atât de salariu cât si de pensie militara. In plus, din cele 29 de posturi mentionate de catre pârâta ca fiind desfiintate numai 5 au fost în mod efectiv ocupate, restul fiind posturi vacante, care nu împovarau din punct de vedere financiar societatea.

Pârâta si-a precizat pozitia procesuala pe calea întâmpinarii, solicitând respingerea actiunii ca nefondata, motivat de faptul ca desfiintarea locului de munca ocupat de catre reclamant este legala si temeinica, fiind întrunite toate conditiile de legalitate prevazute de art.62 alin.2 din Codul Muncii. Astfel, prin decizia nr.3/30.09.2008 a fost desfiintat intreg comperatimentul paza, salariatii acestui compartiment fiind transferati în cadrul Biroului Paza si Administrativ.

De asemenea, s-a aratat ca reclamantul era pensionat în baza Ordonantei nr.7/1998, cumulând astfel pensia cu salariul, aspect care a fost avut în vedere de catre angajator la aplicarea masurii în raport de prevederile art.114 din Contractul Colectiv de Munca.

Prin sentinta civila nr. 568/16.04.2009, Tribunalul Constanta, a admis actiunea formulata de reclamantul D.C., în contradictoriu cu pârâta SC O.T. SA si a anulat decizia de concediere nr. 390/14.11.2008 emisa de pârâta.

A fost obligata pârâta la reintegrarea reclamantului în functia detinuta anterior, precum si la plata drepturilor salariale cuvenite de la data concedierii pâna la data reintegrarii în functie, drepturi salariale ce urmeaza a fi indexate, majorate si reactualizate.

Pentru a pronunta aceasta solutie, prima instanta a retinut în fapt urmatoarele :

Reclamantul a fost angajat al societatii pârâte pe functia de sef formatie paza si ordine. Prin decizia nr. 390/14.11.2008-contestata prin cererea de fata, angajatorul a dispus concedierea reclamantului ca urmare a desfiintarii postului ocupat de acesta,fiind invocate dispozitiile art. 65 alin.1 Codul muncii.

Procedând la analiza legalitatii si temeiniciei deciziei contestate, instanta va verifica daca împrejurarile ce au determinat luarea masurii concedierii pot fi încadrate în prevederile textului legal anterior mentionat.

Astfel, potrivit art. 65. alin.1 din Codul Muncii concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca, determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a dificultatilor economice, a transformarilor tehnologice sau a reorganizarii activitatii.

Conditia de legalitate impusa de alin.2 al aceluiasi articol este ca desfiintarea locului de munca sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

Din analiza coroborata a organigramelor si statului de functiuni, rezulta ca postul ocupat de reclamant a fost suprimat din structura angajatorului, astfel încât, sub aspectul caracterului efectiv al desfiintarii, decizia de concediere este legala.

În ceea ce priveste însa existenta unei cauze reale si serioase care sa fi avut drept consecinta concedierea salariatului, instanta retine ca din interpretarea dispozitiilor art.65 alin.1 Codul Muncii se desprind mai multe conditii care definesc cauza reala si serioasa.

Astfel, în primul rând, cauza reala trebuie sa aiba caracter obiectiv, adica sa fie reclamata de existenta uneia dintre situatiile expres mentionate în art.65 Codul Muncii, respectiv: dificultati economice, transformari tehnologice, reorganizarea activitatii.

În al doilea rând, cauza este serioasa daca este precisa, în sensul ca reprezinta adevaratul motiv al concedierii, neavând rolul de a disimula existenta unui alt motiv.

Revine asadar instantei de judecata rolul de a aprecia în fiecare caz concret, in functie de probatoriile administrate de parti,îndeplinirea conditiilor generic impuse de lege.

In cauza de fata, din continutul ansamblului probator, se constata, ca a existat într-adevar un deficit bugetar la nivelul societatii, insa nici prin Decizia Consiliului de Administratie nr. 3/30.09.2008 si nici prin referatul nr.1638/26.09.2008 al Serviciului A.D.R.U., aflat la baza acestei decizii, modificarea numericului de personal de la 1343 salariati la 1314 nu a fost justificata prin considerente legate de dificultatile economice ale societatii. Din întreaga documentatie depusa la dosar de catre pârâta nu se poate desprinde concluzia acreditata de aceasta în sensul ca desfiintarea unor posturi, printre care si a celui ocupat de reclamant,a fost cauza imediata a situatiei financiare a societatii,cata vreme nu exista nici o nota de fundamentare a deciziei de reorganizare sub acest aspect a societatii, procedându-se direct la modificarea organigramei.

Pe de alta parte, analizând modalitatea concreta în care pârâta a procedat la reorganizare, trebuie retinut ca desfiintarea compartimentului paza a presupus în fapt doar suprimarea din organigrama a celor 5 posturi ocupate de persoane aflate în situatie similara cu a reclamantului, cumulând pensia cu salariul, celelalte 23 de posturi reduse fiind în realitate vacante. Toti ceilalti salariati ai compartimentului respectiv au fost transferati în cadrul Biroului Paza si Administrativ.

Or, în împrejurarile concrete în care masura concedierii a vizat exclusiv pe cei 5 salariati care cumulau pensia cu salariul, restul de 39 nefiind afectati, coroborat cu lipsa unei fundamentari a masurii de concediere in mod expres întemeiate pe situatia economica a societatii, instanta apreciaza ca adevarata intentie a angajatorului a fost aceea de a-i exclude pe cei 5 din colectivul sau.

Faptul ca aceasta excludere s-a realizat prin modificarea organigramei, desfiintarea postului fiind efectiva, nu confera un caracter serios cauzei concedierii. Cu alte cuvinte, daca într-o logica fireasca masura concedierii este consecinta reorganizarii activitatii, în speta angajatorul a urmarit înlaturarea doar a unora dintre salariati, justificându-si ulterior masura luata tocmai prin reorganizarea activitatii.

O astfel de concluzie se despinde si din declaratiile celor doi martori propusi de reclamant: L.A. si M.R., acestia sustinând ca la nivelul sindicatului existau discutii legate de cele 5 persoane care cumulau pensia cu salariul, solicitându-se în mai multe rânduri indepartarea lor din unitate.

Împotriva sus mentionatei sentinte a formulat recurs pârâta, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, invocând în esenta urmatoarele:

La data de 08.04.2009 s-a solicitat decaderea din dreptul de administrare a probelor testimoniale ale reclamantului, iar instanta de judecata nu a aplicat sanctiunea decaderii, acordând un nou termen de judecata, comunicând reclamantului obligatia de a depune lista cu martorii ce urmeaza a fi audiati.

În timpul audierii martorilor, completul de judecata a cenzurat întrebarile adresate de catre SC O.T. SA prin reprezentant, astfel încât declaratiile martorilor au fost trunchiate, fara sa releve aspecte esentiale în ceea ce priveste lamurirea problemelor cauzei. Mai mult, instanta de fond a respins solicitare de completare a probatoriului cu martori si înscrisuri, desi necesitatea acestora reiesea din dezbateri, fiind îndeplinite conditiile prev. de art.138 pct.2 Cod pr.civila.

De asemenea, în momentul în care s-a solicitat verbal recuzarea completului în timpul sedintei de judecata din 08.04.2009, instanta a acordat un nou termen pentru 15.04.2009, încalcând astfel dispozitiile art.31 alin.3 Cod pr.civila, care prevede expres ca – odata formulata cererea de recuzare, pâna la solutionarea acesteia, instanta nu mai poate îndeplini nici un act de procedura.

Prin respingerea solicitarii formulate, instanta de fond a dat dovada de lipsa de impartialitate, ceea ce s-a reflectat si în ceea ce priveste solutia pronuntata în cauza.

Din raportul directorului economic privind analiza activitatii economico-financiare a SC O.T. SA din lunile iunie 2008, august 2008 si primul semestru al anului 2008, rezulta în mod cert si fara putinta de tagada faptul ca situatia cantitatilor de produse derulate este mai mica, fiind afectate veniturile societatii.

Reorganizarea activitatii a fost efectuata asupra structurii compartimentelor, respectiv desfiintarea Departamentului Suport Operational si a Compartimentului Paza, masura organizatorica menita sa conduca la îmbunatatirea activitatii.

Asa cum reiese din organigrama ce a fost aprobata de catre Consiliul de administratie al SC O.T. SA, prin decizia nr.3/30.09.2008, desfiintarea Compartimentului Paza a fost efectiva, salariatii din acest compartiment fiind transferati în cadrul Biroului Paza si Administrativ, fapt ce reiese si din statul de functii, din care rezulta în mod cert, faptul ca desfiintarea postului de agent paza a fost efectiva, nefiind efectuate angajari ulterioare sau detasari de personal în functia de agent de paza, asa cum sustine contestatorul prin contestatia formulata.

Masura desfiintarii postului de agent de paza din cadrul Compartimentului de paza este motivata si de faptul ca SC O.T. SA are încheiat un contract de prestari servicii, având ca obiect de activitate de aparare si paza, pe de o parte, precum si implementarea unui sistem de supraveghere electronica, motiv pentru care, fiind efectuate transformari tehnologice, administratorii societatii au aprobat desfiintarea posturilor din cadrul Compartimentului de Paza.

În ce priveste analiza declaratiilor martorilor facuta de catre instanta de fond, concluziile extrase din aceste declaratii sunt eronate.

În conformitate cu prev. art.114 din C.C.M. încheiat la nivelul societatii se precizeaza ca: „la aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, selectarea personalului care urmeaza sa i se desfaca contractul de munca, se va face cu consultarea sindicatului”.

Cu privire la sustinerea contestatorului potrivit careia în cadrul Compartimentului de Paza au fost angajate alte doua persoane, mentioneaza faptul ca V.N. si N.C. sunt angajati în cadrul SC O.T. SA din anul 1990 primul, iar cel de-al doilea din anul 1985.

Întrucât salariatul V.N. nu a mai corespuns din punct de vedere medical profesiei pe care a exercitat-o la locul de munca, cunoscut cu antecedente bacilare, fiind internat la Spitalul militar central, a suferit o lobectomie inferioara stânga pentru nodul solitar, fiind confirmat histopatologic ca tuberculom (fiind supus unei interventii chirurgicale de extirpare a unui lob al plamânului stând), fiind expus la noxe chimice, intemperii si efort fizic intens, salariatul a devenit un caz social si a fost încadrat începând cu data de 01.11.2008 în functia de agent de paza, în urma transferarii unui alt angajat din cadrul Biroului Paza si Administrativ, în alt compartiment din cadrul societatii, în conformitate cu prev. art.64 alin.1 din Codul muncii. Mentioneaza ca începând cu data de 16.03.2009, acestui salariat i-a fost schimbata functia de încadrare, ocupând în prezent postul de pompagiu PSI.

Cu privire la salariatul N.C., din anul 2002, acesta ocupa functia de programator productie manipulant în cadrul Sectiei Platforma Sud, iar în urma testarii profesionale ce a avut loc în luna octombrie 2008, întrucât s-a constatat ca nu corespunde din punct de vedere profesional, a fost transferat în cadrul Biroului Paza si Administrativ.

Aceste transferari au fost posibile având în vedere faptul ca, în luna octombrie, doi salariati din cadrul Biroului Paza si Administrativ au schimbat functia de încadrare, fiind transferati în cadrul altor compartimente din cadrul societatii.

Analizând sentinta recurata prin prisma criticilor formulate, Curtea a admis recursul, a modificat în tot sentinta recurata în sensul respingerii contestatiei ca nefondata, pentru urmatoarele considerente :

Prin decizia nr.390/14.11.2008 emisa de SC O.T. SA, s-a dispus în temeiul art.65 alin.1 din Codul muncii – încetarea contractului individual de munca al contestatorului D.C., determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat ca urmare a reorganizarii activitatii.

La baza emiterii acestei decizii au stat adresa nr.1630/26.09.2009 si Hotarârea Consiliului de Administratie nr.3/30.09.2008.

Potrivit art.65 alin.(1) din Codul muncii :”concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat din unul sau mai multe motive, fara legatura cu persoana acestuia”, iar potrivit alin.(2): ”desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”.

Desfiintarea locului de munca este efectiva atunci când el este suprimat din statul de functii sau organigrama societatii.

Asa cum reiese din organigrama ce a fost aprobata de catre Consiliul de Administratie al SC O.T. SA, prin decizia nr.3/30.09.2008, desfiintarea Compartimentului Paza a fost efectiva, salariatii din acest compartiment fiind transferati în cadrul Biroului Paza si Administrativ, fapt ce rezulta si din statul de functii.

Concedierea contestatorului a avut o cauza reala si serioasa, fiind impusa de dificultatile economice si transformari tehnologice.

Astfel, din raportul directorului economic, privind analiza societatii economico-financiare a SC O.T. SA pe lunile iunie 2008, august 2008 si primul trimestru al anului 2008, rezulta în mod cert faptul ca situatia cantitatilor de produse derulate a fost mai mica, fiind afectate veniturile societatii.

Masura desfiintarii postului de agent de paza din cadrul Compartimentului de Paza a fost motivata si de faptul ca SC O.T. SA are încheiat un contract de prestari servicii, având ca obiect activitatea de aparare si paza, pe de o parte, precum si implementarea unui sistem de supraveghere electronica, fiind efectuate transformari tehnologice.

Angajatorul a respectat criteriile privind concedierea, impuse de contractul colectiv de munca încheiat la nivelul SC O.T. SA.

În conformitate cu prevederile art.114 din C.C.M. la nivel de unitate :”la aplicarea efectiva a reducerii de personal, dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate, selectarea personalului care urmeaza sa i se desfaca contractul de munca se va face cu consultarea sindicatului, având în vedere urmatoarea ordine la competenta profesionala egala: a) contractele de munca ale persoanelor care cumuleaza doua sau mai multe functii si a celor care cumuleaza pensia cu salariul…..”.

La aplicarea masurii reducerii de personal, angajatorul a avut în vedere în raport cu prevederile art.114 din CCM pe unitate, faptul ca reclamantul cumuleaza pensia cu salariul.

Sustinerea contestatorului ca în cadrul Compartimentului de Paza au fost angajate alte doua persoane, respectiv V.N. si N.C., este nefondata.

Aceste persoane sunt angajate în cadrul SC O.T. SA din anul 1990 si respectiv 1985.

Întrucât salariatul V.N. nu a mai corespuns din punct de vedere medical profesiei pe care a exercitat-o – din cauza starii de boala a devenit un caz social si a fost încadrat începând cu 01.11.2008 în functia de agent de paza, în cadrul Biroului de Paza si Administrativ, si începând cu 16.03.2009 ocupa postul de pompagiu PSI.

Salariatul N.C., care ocupa din anul 2002 functia de programator productie manipulant în cadrul Sectiei Platforma Sud, în urma testarii profesionale din octombrie 2008, întrucât nu a corespuns din punct de vedere profesional, a fost transferat în cadrul Biroului Paza si Administrativ.

Pentru considerentele aratate mai sus, Curtea a apreciat ca decizia de încetare a contractului individual de munca este legala si temeinica, fapt pentru care a admis recursul formulat si a modificat în tot sentinta recurata în sensul respingerii contestatiei ca nefondata.

Dosar nr. 11366/118/2008

Etichete: