Top

Contestatie împotriva deciziei de încetare a raporturilor de munca . Nelegalitate. Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.

Potrivit art.65 din Codul muncii “Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului reprezinta încetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia. Desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa”.

Sectia civila. Sentinta civila nr.781/C din 12.10.2006

Prin cererea înregistrata sub numarul 1646/C/2005 din 15.07.2005 contestatorul B. N. domiciliat în comuna Girov , sat Doina , jud. Neamt , a chemat în judecata pe intimatul Primarul comunei Girov pentru ca în contradictoriu si pe baza probelor administrate sa se dispuna obligarea intimatului la anularea deciziei 177/28.06.2005 emisa de intimat prin care s-a dispus încetarea raporturilor de munca ale petentului .

În fapt , petentul a aratat ca în baza contractului de munca încheiat pe perioada nedeterminata la Primaria Girov la data de 03.01.2001 a fost încadrat la în functia de administrator la Bazarul si Oborul organizat în comuna Girov. Petentul arata ca a fost trecut în fiecare an în organigrama de functii a Consiliului Local Piatra Neamt iar gestiunea sa era separata de gestiunea Primariei având regim de autofinantare. Petentul avea activitate de încasare a taxelor stabilite de Consiliul Local pentru Obor si Bazar. Se sustine ca au fost prestate si alte activitati care i-au fost trasate prin ordin de serviciu .

În actiunea introductiva petentul se prevaleaza si de prevederile O.G. 71/2002 conform carora primarul avea atributia de a propune Consiliului Local numirea sau destituirea sa din functie , iar destituirea sa s-a facut fara aceasta prealabila propunere , motiv pentru care considera decizia de încetare a raporturilor de munca ca fiind nelegala si netemeinica.

La prezenta actiune au fost depuse o serie de acte în copie : decizia 177/2005, adresa 2372/2005, cererea 2516/2005, adresa 3839/2005, hotarârea Consiliului Local 49/2003, fisa postului, contractul de munca, statul de functii, adresa 15/2005, precum si materiale legislative.

Intimatul a depus întâmpinare si o serie de acte în dovedirea acesteia. Prin întâmpinare se arata ca î functia de casier era angajata o alta persoana începând cu anul 1999 care avea în atributii si încasarea taxelor la Obor. Începând cu luna martie 2003 aceasta persoana a intrat în concediu pentru îngrijirea copilului motiv pentru care pe postul sau a fost angajat petentul. La întoarcerea titularului postului petentul a fost înstiintat despre aceasta si motivat de diminuarea activitatii petentului, postul petentului nu se mai justifica în organigrama Consiliului Local motiv pentru care i-au fost încetate raporturile de munca. Pentru aceste motive, intimatul solicita respingerea actiunii ca fiind neîntemeiata. Au fost depuse în copie o serie de acte : adresa 9834/2005, dispozitia 100/17.03.2005, fisa postului.

La termenul de judecata din 11.08.2005 instanta a pus în discutia partilor exceptia lipsei competentei materiale a instantei, si motivat de legea 188/1999 art. 89 a admis exceptia iar cauza a fost trimisa spre judecare catre sectia de contencios administrativ a Tribunalului Neamt.

La instanta de contencios administrativ cererea petentului a fost înregistrata sub numarul 1192/CA/2005 din 30.09.2005. La aceasta instanta au fost depuse o serie de acte de catre ambele parti, alte probe nemaifiind administrate, instanta prin sentinta civila nr. 157/CA/2005 a admis actiunea petentului asa cum a fost formulata si a dispus reintegrarea petentului cu plata tuturor drepturilor salariale .

Împotriva acestei sentinte a instantei de contencios s-a declarat recurs de catre Primarul comunei Girov care a aratat ca notiunea de administrator a fost asimilata cu cea de conducator fiind eludate dispozitiile Legii 215/2001. Instanta de recurs s-a pronuntat în sensul casarii sentintei contenciosului administrativ si stabilirii competentei de solutionare a cererii petentului de catre Tribunalul Neamt sectia de litigii de munca, motivat de faptul ca petentul nu avea calitate de functionar public si de asemenea nu figura în lista functionarilor publici întocmita de Primaria Girov .

Fata de aceasta hotarâre cererea petentului a fost înregistrata pe rolul Tribunalului Neamt sectia civila sub numarul 1517/C/2006 în data de 06.07.2006. La aceasta instanta fata de actele depuse initial si ulterior la instanta de contencios administrativ petentul cât si intimata au depus acte noi cum ar fi: hotarârea Consiliului Local 15/2006, anexele la aceasta hotarâre, copie de pe certificatul de nastere, dispozitia 100/2005 , precum si statele de functii pe anii 2004 si 2006 .

Instanta urmeaza a admite actiunea motivat de urmatoarele considerente: Petentul a detinut functia de administrator al oborului comunal si a bazarului, activitatea din acest loc de munca fiind organizata ca serviciu de interes local care functioneaza în subordinea Consiliului Local si nu a Primarului conform O.G. 71/2002, gestiunea acestui serviciu fiind diferita de cea a Primariei. Restructurarea postului petentului nu este reala si efectiva deoarece functia de administrator este prevazuta si în statul de functii a Consiliului Local valabil de la 01.07.2004 cât si în cel de la 01.01.2005. Statul de functii nu a fost modificat la data concedierii motiv pentru care reducerea de post invocata nu este reala. Mai mult de atât nu a fost facuta dovada dificultatilor economice asa dupa cum se cere în cazul restructurarii activitatii si mai mult de atât functia petentului nu putea fi eliminata de catre primar ci de catre Consiliul Local, prin aceasta fiind savârsit un abuz din partea primarului comunei Girov. Potrivit art.68 alin. 1 lit. U din legea 215/2001 primarul doar propune consiliului local numirea si eliberarea din functie a conducatorilor serviciilor publice de interes local, consiliul local urmând a elibera efectiv din functie. Or, în cazul petentului nu s-a întâmplat acest lucru, primarul doar încetându-i contractul de munca petentului fara respectarea procedurilor legii 215/2001.

Fata de considerentele aratate instanta urmeaza a admite actiunea conform dispozitivului .

Etichete: