Top

Procedura insolvenţei. Închidere procedură. Condiţii

Prin acţiunea adresată Tribunalului Botoşani – Secţia civilă şi înregistrată la data de 6.02.2006, reclamantul G. Ghe., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Botoşani, a solicitat anularea deciziei de revizuire a pensiei nr. 143271/14.12.2005 emisă de pârâtă şi restituirea sumelor reţinute cu titlu de debit.

În motivarea acţiunii, reclamantul a susţinut că, prin decizie nr. 143271/20.10.2005 i-a fost stabilită pensia de serviciu în cuantum de 4186 lei RON, fiind pusă în plată începând cu data de 21.12.2005.

Ulterior, Tribunalul Botoşani a înaintat Casei Judeţene de Pensii adeverinţa nr. 826/24.11.2005, prin care a indicat un alt venit brut realizat, mai mic decât cel pe care îl comunicase iniţial prin adeverinţa nr. 745/12.10.2005, situaţi în care pârâta a procedat la revizuirea deciziei de pensionare, stabilindu-se (prin decizia nr. 143271/14.12.2005) o pensie în cuantum de doar 3691 lei RON.

Reclamantul a susţinut că suma stabilită este incorectă în raport cu dispoziţiile art. 82 din Legea nr. 303/2004, în vigoare la data pensionării.

Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea acţiunii, ca nefondată, susţinând că revizuirea deciziei de pensionare a reclamantului s-a făcut datorită faptului că Tribunalul Botoşani a revenit la adresa nr. 745/2005, comunicându-i un venit brut realizat mai mic.

Prin sentinţa nr. 556 din 3.04.3006 a Tribunalului Botoşani – secţia civilă, s-a respins excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei Casa Judeţeană de Pensii Botoşani.

S-a admis acţiunea reclamantului G. Ghe. şi s-a anulat decizia de revizuire nr. 143271/14.12.2005.

S-a dispus restituirea debitului de 980 lei RON.

S-a menţinut decizia de pensionare nr. 143271/20.10.2005.

Împotriva sus-menţionatei sentinţe, pârâta a declarat recurs, prin care, în esenţă, a reiterat susţinerile din întâmpinarea depusă la instanţa de fond.

Examinând recursul de faţă, curtea îl constată neîntemeiat.

Astfel, din examinarea actelor dosarului, se constată – aşa cum corect s-a reţinut în considerentele sentinţei recurate – că reclamantul a avut calitatea de magistrat în cadrul Tribunalului Botoşani şi a beneficiat de pensie de serviciu în cuantum de 4186 lei RON începând cu 21.10.2005, în baza deciziei de pensionare nr. 143271/20.10.2005.

S-a reţinut, corect de asemenea, că la data pensionării (21.10.2005) erau în vigoare dispoziţiile art. 82 din Legea nr. 303/2004, iar potrivit acestora baza de calcul a pensiei de serviciu a constituit-o „media veniturilor brute realizate în ultimele 12 luni”, respectiv suma de 4703 lei RON consemnată de Tribunalul Botoşani prin adresa nr. 745/2005.

S-a constatat că, ulterior pensionării reclamantului, a fost adoptată H.G. nr. 1275/18.10.2005 (intrată în vigoare la 3.11.2005) şi care prevede că „în veniturile brute nu se includ veniturile primite cu titlu de premii ori alte drepturi cu caracter salarial…”.

Ca urmare, Tribunalul Botoşani a emis o altă adeverinţă, cu nr. 826 din 24.11.2005, în care a înscris ca venit brut realizat de contestatoare suma de 4342 lei RON, diminuând suma comunicată iniţial de 4703 lei RON prin excluderea celui de-al 13-lea salariu. În această situaţie, pârâta a procedat la revizuirea deciziei de pensionare în baza noi adeverinţe şi a emis decizia nr. 143271/14.12.2005 stabilind reclamantului o pensie de 3691 lei RON şi un debit de 980 lei RON.

Printr-o corectă interpretare a actului normativ incident în cauză, instanţa de fond, în considerentele sentinţei recurate, a reţinut faptul că ulterior pensionării, legiuitorul a intervenit în sensul concretizării noţiunii de „venituri brute” din cuprinsul art. 82 din Legea nr. 303/2004, nu are consecinţe juridice asupra pensiei reclamantei.

Se reţine, pe linia acestui raţionament, că întrucât, conform art. 1 din Codul civil, legea civilă dispune numai pentru viitor, neaplicându-se situaţiilor

juridice ivite şi finalizate anterior intrării sale în vigoare, respectiv drepturilor deja recunoscute.

Faţă de cele de mai sus şi cum sentinţa recurată este legală, curtea având în vedere prevederile art. 312 alin. 1 din Codul de procedură civilă, va respinge, ca nefondat, recursul declarat în cauză.

Decizia nr. 674 din 19.09.2006 a Curţii de Apel Suceava – Secţia conflicte de muncă şi asigurări sociale)

Etichete: