Top

Litigiu de asigurări sociale. Pensionare anticipată magistraţi. Condiţiile ce trebuie îndeplinite de persoana care solicită pensionarea.

Secţia civilă. Sentinţa civilă. 1069/C din 20.11.2009

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Neamţ sub nr. 2308/103 din 12.06.2009 contestatoarea I. A. a formulat, în contradictoriu cu intimata Casa Judeţeană de Pensii Neamţ, contestaţie împotriva Deciziei nr. 34660/15.05.2009 prin care i s-a respins cererea de pensionare anticipată cu pensie de serviciu.

În motivare a arătat că a avut calitatea de magistrat iar în prezent este notar public, având o vechime în această profesie de 9 ani şi 6 luni iar în magistratură o vechime totală de 22 ani şi 6 luni, astfel că potrivit art. 82 alin. 3 – 6 din Legea nr. 303/2004 se poate pensiona anticipat, cu o penalizare de 1% pentru fiecare an care lipseşte până la vechimea minimă de 25 ani. Intimata Casa Judeţeană de Pensii Neamţ a luat însă în calcul o vechime în profesia de notar public de 9 ani şi 19 zile şi de aceea i-a respins cererea de pensionare anticipată.

În dovedire a anexat copia Deciziei nr. 34660/15.05.2009, a Adeverinţei nr. 1318/42A/27.04.2009 eliberată de Tribunalul Neamţ în vederea stabilirii pensiei de serviciu (f. 6), copia carnetului său de muncă şi extras din Legea nr. 303/2004.

În întâmpinarea formulată intimata a solicitat respingerea contestaţiei deoarece art. 85 din Legea nr. 303/2004 condiţionează pensionarea anticipată de îndeplinirea cumulativă a două cerinţe, respectiv o vechime în magistratură de cel puţin 25 ani şi împlinirea vârstei de 60 ani. Aceste condiţii nu sunt întrunite în cauză deoarece contestatoarea este născută la 19.04.1954 şi are o vechime în magistratură de numai 22 ani şi 6 luni.

Contestatoarea a depus concluzii scrise în care a arătat că nu a solicitat pensionarea pentru limită de vârstă, ci pensionarea anticipată, care prevede reducerea vârstei standard de pensionare cu până la 5 ani.

Contestaţia este scutită de plata taxei judiciare de timbru potrivit art. 159 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

Examinând contestaţia, tribunalul apreciază că aceasta nu este fondată urmând a fi respinsă pentru următoarele considerente:

Dispoziţiile art. 82 – 831 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, reglementează condiţiile privind pensionarea magistraţilor, alin. 1 al art. 82 dispunând că aceştia se pot pensiona la cerere şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de indemnizaţia de încadrare brută lunară sau de salariul de bază brut lunar, după caz, şi sporurile avute în ultima lună de activitate înainte de data pensionării, dacă au o vechime de cel puţin 25 de ani în funcţia de judecător ori procuror, magistrat – asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi.

Spre deosebire de textul legal de mai sus, care reglementează pensia pentru limită de vârstă, alin. 2 – 8 ale art. 82 din lege reglementează pensia anticipată de serviciu, solicitată înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani de magistraţii care „…au o vechime de cel puţin 25 de ani numai în funcţia de judecător, procuror, magistrat – asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi” şi ca „…avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult”.

În ipoteza în care la împlinirea vârstei de 60 de ani magistraţii au o vechime numai în magistratură între 20 şi 25 de ani, cuantumul pensiei de serviciu se micşorează cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea integrală (alin. 3), iar alin. 5 dispune că „Persoanele care îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute la alin. (1) şi (3) în funcţia de judecător, procuror, magistrat – asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, precum şi în funcţia de judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi se pot pensiona şi pot beneficia, la împlinirea vârstei de 60 de ani, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au o altă ocupaţie.”

În fine, art. 831 din lege dispune că magistraţii se pot pensiona anticipat, cu reducerea vârstei standard de pensionare cu până la 5 ani, în cazul în care depăşesc vechimea în magistratură prevăzută la art. 82 alin. 1 cu cel puţin 5 ani.

Reiese că într-adevăr, pentru a beneficia de pensie de serviciu anticipată, solicitantul trebuie să îndeplinească în mod cumulativ 2 condiţii şi anume: a) să aibă o vechime între 20 şi 25 de ani numai în funcţia de judecător, procuror, magistrat – asistent sau personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor, judecător ori procuror financiar sau consilier de conturi de la secţia jurisdicţională a Curţii de Conturi, avocat, personal de specialitate juridică în fostele arbitraje de stat, consilier juridic sau jurisconsult, şi b) să aibă la data solicitării pensionării anticipate calitatea de magistrat în funcţie.

Întrucât contestatoarea avea la data formulării cererii de pensionare calitatea de notar public îi sunt aplicabile prevederile art. 82 alin. 5 din Legea nr. 303/2004, în conformitate cu care acordarea pensiei de serviciu este posibilă numai la împlinirea vârstei de 60 ani, condiţie pe care o îndeplineşte abia la 19.04.2014, deoarece este născută la 19.04.1954.

Pentru considerentele ce preced prezenta contestaţie va fi respinsă ca nefondată.

Etichete: