Top

Desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă. Nerespectarea prevederilor art. 267 din Codul muncii. Decizie lovită de nulitate absolută.

Potrivit art. 267 din Codul muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări prealabile.

În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

În speţă, contestatoarea nu a fost convocată în scris, sub semnătură, de la domiciliu, pentru a se lua notă explicativă şi a i se examina apărările formulate.

Anunţurile din ziar, de la radio, de la postul local de televiziune ori de la sediul unităţii, nu constituie o convocare în scris, în sensul art. 267 alin. 2 din Codul muncii.

Prin decizia nr. 8 din 22 iunie 2007, emisă de directorul general al S.C. „C.” S.A. Botoşani, angajatei C. E. i s-a desfăcut disciplinar contractul individual de muncă.

Această măsură a fost atacată cu contestaţie, pe considerentul că, în cauză, nu s-a efectuat o cercetare disciplinară prealabilă.

Prin întâmpinare, unitatea intimată relevă că a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă, din înscrisurile depuse la dosar rezultând că a fost convocată în scris, cu precizarea zilei, orei, locului şi motivului acesteia (convocării). Or, potrivit procesului – verbal încheiat, salariatul respectiv, în mod nejustificat, nu s-a prezentat, aşa încât decizia menţionată nu este lovită de nulitate.

Tribunalul Botoşani – secţia civilă, prin sentinţa nr. 937 din 26 septembrie 2007, a admis excepţia nulităţii absolute, a admis contestaţia formulată de C. E. împotriva deciziei nr. 8 din 22 ianuarie 2007, în contradictoriu cu unitatea intimată S.C. „C.” S.A. Botoşani. Pe cale de consecinţă, a constatat nulă această decizie şi a dispus reintegrarea contestatoarei pe postul deţinut anterior. Totodată, a obligat intimata să plătească contestatoarei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate, precum şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat ea, începând cu data de 22 ianuarie 2007 şi până la data reintegrării efective pe post.

În esenţă, prima instanţă a reţinut că, în cauză, nu s-a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă şi că decizia atacată nu cuprinde elementele prevăzute de art. 268 alin. 2 lit. b din Codul muncii.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs S.C. „A.” S.A. Botoşani.

Criticile sale se referă la împrejurarea că în cauză, s-a efectuat cercetarea disciplinară prealabilă şi, deci, sub acest aspect, soluţia instanţei este greşită. Celelalte critici se referă la chestiuni de fond şi la „modul în care a fost realizată cercetarea judecătorească”.

Recursul unităţii intimate care, în drept, poate fi încadrat în art. 304 pct. 9 Cod proc. civilă, este nefondat.

Potrivit art. 267 din Codul muncii, sub sancţiunea nulităţii absolute, nici o măsură, cu excepţia avertismentului scris, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii.

În speţă, contestatoarea n-a fost convocată în scris, sub semnătură, de la domiciliu, pentru a i se lua notă explicativă şi a i se examina apărările formulate.

Anunţurile din ziar, de la radio, de la postul local de televiziune ori de la sediul unităţii nu constituie o convocare în scris, în sensul art. 267 alin. 2 din Codul muncii.

Încălcarea acestei prevederi, cu consecinţa încălcării dreptului la apărare, atrage nulitatea absolută a deciziei respective.

Osebit, în această decizie nu se precizează prevederile din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă, care se pretinde că au fost încălcate de salariat şi care constituie o altă cauză de nulitate, potrivit art. 268 alin. 2 lit. b din Codul muncii.

Cum în cauză au fost încălcate prevederile legale menţionate, recursul S.C. „A.” S.A. Botoşani, nefiind fondat, în temeiul art. 312 din Codul de procedură civilă, a fost respins.

Etichete: